WikiProject Czech Republic/Editing Standards and Conventions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Tato stránka má snahu sjednotit, upřesnit a vyjasnit některé aspekty vytváření dat OSM, především kreslení geodat a jejich značkování (tagy) pro projekt WikiProject_Czech_Republic.

Úvod do projektu

Geodata OSM se skládají z:

 • geometrické složky (vektorové kresby)
 • popisné složky (atributů)
 • časové složky (časové razítko serveru)
 • vztahové složky (relace)
 • funkční složka (není)
 • kvalitativní složka (není)

Vytváření geodat pro databázi OSM je proces, ve kterém modelujeme generalizovaný obraz reálného světa. Modelovaný svět se skládá z objektů, které jsou v modelu reprezentovány prvky primitiv (bod, lomená čára, plocha).

Míra podrobnosti modelu závisí na charakteru, podrobnosti a přesnosti výchozích zdrojů (podkladů). Geometricky se vytváří jen fyzicky rozeznatelné objekty, zbytek informací je uložen do popisné složky geodat - atributů.


Datový model

Geometrická složka

Jednotlivé části krajiny - objekty - vykreslujeme pomocí reprezentativních prvků do mapy, které se označující primitiva.

 • bod - anglicky "nodes", bezrozměrný prvek nesoucí zeměpisné souřadnice v geografickém referenčním systému WGS84. --- Reprezentuje nejčastěji jeden objekt, nebo skupinu objektů a je umístěn v jeho těžišti (hmotnostním, plošném, významovém), např. tovární komín (man_made=tower), hospoda (amenity=pub).
 • cesta - anglicky "ways", jednorozměrný prvek v podobě lomené čáry, navazující spojnice mezi body. Charakterizuje liniové objekty, u kterých se umisťuje v jejich ose. --- Jedná se nejčastěji o dopravní komunikace (silniční, železniční, vodní). U tzv. směrově dělených silnic (typicky dálnice, rychlostní silnice) je každá osa pro jeden směr; za směrové oddělení se nepovažuje ostrůvek přechodu, vjezdová brána obce, ani křižovatka s ostrůvky. Výjimečně se může cesta používá pro hranici (např. administrativní), kdy nejde o osu ale rozhraní dvou celků.
 • plocha - anglicky "areas", je dvourozměrný prvek, fakticky složený z cesty, která začíná a končí ve stejném bodě, tedy tvoří mnohoúhelník. --- Popisuje rozměrný objekt, území nebo lokalitu, např. les, jezero.

Rozšiřující části

 • značky (tags) - všechna primitiva jsou označena tagy, zpravidla smluvenými. Značky je možné přidávat jakékoliv, ovšem použítím dohodnutých tagů z Map features zajístíte jejich praktickou použitelnost.
 • vztahy (relations) - sdružují primitivy do skupin, kde jsou určeny jejich vzájemné významy. Může jít o trasy autobusů/cyklotrasy (routes), silniční zákazy odbočení (restrictions), hranice, multipolygony.

Základní topologie

Topologie jsou pravidla, která popisují vzájemné prostorové vztahy mezi prvky, které jsou odpovídající objektům reálného světa. Nevyužívání těchto pravidel vede k nevhodnému špagetovému modelu, zejména z pohledu routingu, síťových případně prostorových analýz. Základní topologická pravidla jsou platná pro jednotlivé třídy prvků (body vs. body, linie vs. linie, plochy vs. plochy):

 • body: je-li jeden objekt nositelem více fenoménů (amenity=pub; wifi=yes), měl by být reprezentován jen jedním bodem s více značkami (tag). Někdy to však není atributově možné (obecní knihovna, obecní úřad v jednom malém objektu na vesnici)
 • linie:
  • křížení: linie nesmí křížit jinou linii (pokud se nejedná o mimoúrovňové křížení, např most a řeka, elektrické vedení a cesta).
  • navazování: existuje-li návaznost na jinou linii, musí tuto návaznost sdílet v bodě (např. chodník a jeho schody, nebo dálniční sjezd a dálnice nebo řeka a její přítok)
  • sdílení: jsou-li dvě různé osy objektů ve stejném místě, je třeba aby sdílely svoje body (např. hranice státu a řeka). Pokud je to atributově možné, musí být linie ve stejných trasách rozděleny a reprezentovány jen jednou cestou (např. tramvajová trať a silnice).
 • plochy:
  • sdílení hranic: plochy, které spolu bezprostředně sousedí mají sdílet také své hraniční nody.
  • křížení, překrývání, uzlování (Plocha1 + zúžení do 1 bodu + Plocha1) prvku sebou samým není přípustné.
  • překrývání jiných ploch není přípustné. Může se ale tak stát ve výjimečných případech v rámci různých značkových sad (landuse, nature, náměstí, military area,...)

Rozšířená topologie

Aplikaci těchto pravidel může výrazně zjednodušit relační nebo budoucí vyšší datový model OSM:

 • bod a cesta - je-li objekt na jiném liniovém objektu musí být i jeho reprezentující prvek součástí liniového prvku (např. železniční zastávka na trati, přechod pro chodce na silnici, most na silnici)
 • plocha a cesta - jsou-li různé hranice a osa objektu ve stejném místě, je třeba aby sdílely svoje body. (např. vodní plocha, přehradní hráz) Nutno zvážit skutečnou šířkou cesty.
 • bod a plocha - jsou-li na hranici plochy objekty reprezentované body, je třeba aby tyto body současně tvořili tuto plochu. (např. vstupní brány do oploceného areálu)

Vizuální interpretace lineárních objektů

Při interpretaci ortofotomap nebo záznamů GPX je třeba vhodně vynášet cesty(ways), tak aby věrně reprezentovaly mapované objekty:

 • cesty (ways) se vynáší pomocí lomových bodů, které se umísťují v ose objektu tak, aby průběh spojnic mezi nimi byl vždy na povrchu objektu (v korytě řeky, na silničním tělese)
 • přímé úseky objektu reprezentují přímé nedělené lineární úsek cesty
 • cesty nad směrovými oblouky jsou rozděleny na vhodný počet úseku tak, aby symetricky reprezentovaly danou křivku

Podrobně viz Kapitola vizuální interpretace v diplomové práci.

Používání zdrojů

Při vizuální interpretaci využíváme nejčastěji vlastní záznamy z GPS, dále legální ortofotomapy jako Landsat, Yahoo, UHUL (více viz WikiProject_Czech_Republic/free_map2osm), znalost místních poměrů. Pro interpretaci používejte alespoň dva zdroje např. dva GPS záznamy, nebo záznam GPS a ortofotomapu, ortofotomapu a znalost místních poměrů. Na použité zdroje necháváme odkaz citace v podobě (např.: source=gps source=uhul:ortofoto;cuzk:km)

Pokud využíváte u liniových prvků výhradně GPS záznamy, pořizujte nejméně dva, pro každý v opačném směru jízdy. Pokud je záznam z vlaku preferujte pro každý směr jinou stranu tratě.

Značky

Globálně jsou používány tyto servisní značky (tagy):

značka hodnota význam
note=* libovolný text poznámka pro ostatní tvůrce map
description=* libovolný text doplňující informace pro uživatele mapy (např. bublina po najetí myší na objekt)
fixme=* libovolný text poznámka o problému, která je dále automaticky zpracovávána (publikována), viz mapa ČR
todo=* libovolný text nedokončený objekt, např. hodnota continue je používána na konci (zatím zmapované) cesty

Turistické značení

Pozn.: Od ca 5/2016 existuje a rozvíjí se návrh nového schematu tagování značených tras v ČR, který výrazně mění celý následující text. Návrh je popsán níže v kapitole Turistické značení - návrh 2016.

Pro značení se používají tagy kct_[barva], např. kct_green=*, kct_red=*. KČT je zkratka Klub českých turistů, ale schéma kct_[barva] se používá i pro stezky značené jinou organizací. Používají se barvy "red", "green", "blue", "yellow", někdy i "white".

Pro zobrazení na mapě stačí použít kct_blue=yes. Je ale užitečné doplnit i typ stezky, např. kct_blue=major.

Je doporučené značit jednotlivé trasy pomocí relace route s tagem route=foot nebo route=hiking v případě pěší, route=horse v případě koňské, route=ski v případě běžkařské nebo route=bicycle v případě cykloturistické trasy. V případě, že je znám pouze krátký úsek z celkové trasy je možné trasu vyznačit i pomocí příslušného tagu (např. kct_blue=major) přidaného na jednotlivé waye (pokud je na daném místě více cest se stejnou barvou, ale jiným typem, je výhodnější použít relace).

Trasy KČT jsou téměř výhradně lineární trasy, tedy mají dva začátky a jednu cestu bez odboček mezi nimi. Snažte se proto každou trasu vyznačit pomocí vlastní relace. Často se stává, že se v jednom místě sejde víc tras stejné barvy, i v takovém případě lze ale jednotlivé trasy odlišit, a to buď pomocí analýzy cílů směrových tabulek před/v tomto místě nebo pomocí čísel tras. Čísla tras byla zapisována v přílohách některých map KČT, nebo v dolní části směrových tabulek, do relací je možné je vyznačit pomocí tagu ref. Od číslování tras ale KČT v poslední době upouští. Další možností, jak zjistit průběh trasy je použít vyhledávač značených tras.

Evropské trasy (např. E3 nebo E10, značené v šipkách směrových tabulek) se značí samostatnou relací s tagem network=iwn.

Stávající nástroje vesměs podporují přímé tagování i tagování pomocí relací.

Příklad otagované relace:

 • type=route
 • route=hiking
 • kct_blue=major
 • osmc:symbol=blue:white:blue_bar
 • name=Blanická cesta (pouze pokud to je oficiální název)
 • destinations=Vlašim;Hrádek;Český Šternberk
 • operator=cz:KČT
 • network=rwn

Další informace a příklady jsou na stránce Značkový klíč OTM.

Doporučené typy cest

kct_barva= Popisek Symbol KČT osmc:symbol=
major Normální, pásová turistická značka
Kct-major-red.svg
barva:white:barva_bar
local Místní značka
Kct-local-blue.svg
barva:white:barva_corner
learning Naučná stezka (nejenom od KČT)
Kct-learning-green.svg
barva:white:barva_backslash
ruin Odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu
Kct-ruin-yellow.svg
barva:white:barva_L
peak Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce
Kct-peak-red.svg
barva:white:barva_triangle
spring Odbočka ke studánce nebo pramenu
Kct-spring-green.svg
barva:white:barva_bowl
interesting_object Odbočka k jinému zajímavému objektu
Kct-interesting object-yellow.svg
barva:white:barva_turned_T
horse Koňská stezka (kulaté značky)
Kct-horse-blue.svg
barva:white:barva_dot
ski Značka pro bežky
Kct-ski-red.svg
barva:orange:barva_bar
bicycle Cykloturistická trasa
Kct-bicycle-red.svg
barva:yellow:barva_bar
wheelchair Trasa pro vozíčkáře
Kct-wheelchair-blue.svg
barva:white:barva_wheelchair (na základě mailing listu, není to v době editace 9. 7. 2011 oficiální značka)


Pokud stezka není značena barvou, tak je možné zapsat tag kct_none=....


Informace o turistických trasách pro kola

Pro cyklotrasy se používá již zavedené značení cycle routes doplněné o lcn=yes a ncn=yes.


Pokud dokážete posoudit obtížnost cesty pro horská kola (týká se highway=track a highway=path), doplňujte i značení obtížnosti mtb:scale=*. Orientačně mtb:scale=0 znamená hladkou cestu, mtb:scale=1 je v podstatě limit sjízdnosti pro treková kola a mtb:scale=2 už je hranice obtížnosti pro běžného cykloturistu na horském kole. Možno doplňovat o + a -, pokud potřebujete jemnější rozlišení (0 < 0+ < 1- < 1 atd.). V případě obtížných stoupání také mtb:scale:uphill=* a incline=up/down/+-procenta. Obtížnost mtb:scale:uphill=2 je opět hraniční pro lidi bez specifických technických dovedností: mtb:scale:uphill=3 a výše znamená, že je to pro běžné cykloturisty ve směru do kopce nezvládnutelné. Podívejte se na podrobné vysvětlení obtížností na příslušné stránce mtb:scale=*, jsou tam uvedeny i příklady a nahoře na stránce si můžete vybrat také českou jazykovou verzi (překlad není kompletní).

Pokud je po dané cestě jízda na kole legálně zakázána, použijte tag bicycle=no (to, že se vám zdá cesta technicky nesjízdná ještě neznamená, že ji nemůže někdo zvládnout - od toho slouží značení vyšších obtížností mtb:scale=3-6, zatímco bicycle=no by měl být aplikován pouze tam, kde je jízda na kole zakázána). V případě, že chcete ohodnotit subjektivní přitažlivost cesty pro horská kolá, můžete doplnit i class:bicycle:mtb=* a pro technicky zdatné jedince (typicky enduro-freeride-sjezdaře) i class:bicycle:mtb:technical=*.

Doplňováním těchto informací pomůžete vytvářet MTB mapu ČR MTBmap.cz (http://www.mtbmap.cz/), routovalenou OpenMTBMap pro GPS navigace Garmin, interaktivní mapu VTTrack (je třeba si zapnout vrstvu "Sentier OSM") a podklady pro hledání tras pro horská kola v rámci OpenRouteService.org.

Zobrazení turistických tras

Zmapované turistické a cyklistické trasy je možné zobrazit na adrese openstreetmap.cz nebo MTBmap. Turistické značky je též možné zobrazit přímo v JOSM za pomocí pluginu routes.

Chybějící trasy

Pokud víte o chybějící trase, nebo naopak chcete nějakou trasu zmapovat pak se podívejte na Chybějící trasy KČT.

Turistické značení - návrh 2016

Pozn.: Zde je popsán návrh nového schematu tagování značených tras v ČR, který vzniká přibližně od 5/2016 a výrazně mění celý předchozí text v kapitole Turistické značení.

Důvodem pro vznik nového návrhu je odstranění historickým vývojem vzniklých tagů (kombinací klíčů a hodnot), které jednak nemají oporu v celosvětovém systému tagování a současně neumožňují efektivně popsat (zmapovat) vysoce specifickou (hustou) síť značených i neznačených (nejen) turistických tras v ČR. Nejviditelnějším společným jmenovatelem návrhu je odstranění klíče kct_barva.

Důvod pro zavedení tagu kct_barva=* byl v ČR historický a vázal se na specifika ČR, která nebylo možné dle tehdejších konvencí mapovat. Šlo o mapování souběhu více tras stejné barvy na jedné cestě a to v době, kdy nebyly v OSM zavedeny relace. Zavedení tagu kct_barva=* a následné specifické přizpůsobení dalších tagů (+ zahrnutí do definice ve WikiProject_Czech_Republic) pak mělo za následek odklon od vývoje a způsobu tagování značených tras v ČR a ve světě a databáze je tím pádem z globálního hlediska kvůli české odlišnosti nekonzistentní. Zahraniční renderery tag kct_barva=* vůbec neznají a aby byly na těchto rendererech trasy vykresleny, dodatečně postupně zavádíme v ČR do tagů relací tras i osmc:symbol=*. Díky tomu je informace v kct_barva=* duplicitní. Údaj "kct" navádí na konkrétního operátora a ve skutečnosti se užívá bez ohledu na operátora.

Dalšími důvody návrhu je odstranění zmatečného užívání některých hodnot v praxi uváděných u klíče kct_barva=* Tyto hodnoty vyjadřují jednak "pro koho je trasa určena" a "jaký je typ trasy". Hodnoty nemohly být vyjádřeny obě, byť je uvedení obou hodnot účelné.

Návrh definuje i situaci, kdy (turistická) trasa existuje např. ve formě zákresu v nějaké mapě, ale fyzicky nemá v terénu tzv. liniové značení (případně ani rozcestníky resp. směrníky). Přesto je primárně určen právě k mapování tras, které jsou v terénu vyznačeny.

Návrh syntaxe zápisu:

 • relation:
  • type=route
  • route=foot | hiking | bicycle | mtb | ski | horse | wheelchair
  • foot | hiking | bicycle | mtb | ski | horse | wheelchair=major | local | learning | ruin | peak | spring | interesting_object
  • osmc:symbol=* (vč. hodnoty none, příp. barva:none pro trasu s definovanou barvou ale bez fyzického výskytu liniového značeni)
  • network=iwn | nwn | rwn | lwn
 • a dále už dle potřeby další tagy, např.
  • operator=cz:KČT
  • name=Palečkova cesta
  • atd.

Komentář k jednotlivým klíčům a jeho hodnotám:

 • route=* definuje "pro koho je trasa určena". Nabývá právě jedné z následujícíh hodnot
  • route=foot - nenáročná trasa pro pěší, typicky např. kolonáda, stezka podél pobřeží, naučná stezka v intravilánu...
  • route=hiking - turistická trasa různých obtížností (typicky v ČR turistická značená trasa KČT)
  • route=bicycle - cyklistická trasa, typicky po cyklotrasách (silnice) či cyklostezkách (typicky v ČR značené cyklotrasy na silnicích)
  • route=mtb - cykloturistická trasa, trasa pro horské kolo, po lesních cestách apod. (typicky v ČR cykloturistická značená trasa KČT)
  • route=ski - lyžařská (především běžecká) trasa (typicky v ČR lyžařská značená trasa KČT)
  • route=horse - koňská stezka (typicky v ČR koňská značená trasa KČT)
  • route=wheelchair - stezka pro vozíčkáře (typicky v ČR značená trasa KČT pro vozíčkáře)
  • Pokud je trasa určená pro více určení, mapujeme ji pro každé určení jako separátní relaci.
 • foot=* | hiking=* | bicycle=* | mtb=* | ski=* | horse=* | wheelchair=* definuje "účel trasy". Nabývá hodnot
  • major - výchozí hodnota, trasa základního účelu spojující dva vzdálené body a procházející zajímavými body
  • local - místní trasa ryze pomocného účelu, krátká např. i bez liniového značení
  • learning - naučná stezka (pozn: zaznamenány diskusní příspěvky poukazující na jazykovou nesprávnost, správnějí "educational" - nutno zvážit)
  • ruin - odbočka ke zřícenině hradu či jiného objektu (v ČR typická aplikace v síti KČT tras)
  • peak - odbočka k vrcholu (v ČR typická aplikace v síti KČT tras)
  • spring - odbočka k pramenu (v ČR typická aplikace v síti KČT tras)
  • interesting_object - odbočka k zajímavému místu či objektu (v ČR typická aplikace v síti KČT tras)
 • osmc:symbol=* definuje barvu linie trasy ve vykreslené mapě a grafickou podobu liniového značení v terénu. Značka a její užití je kompletně popsáno na příslušné wiki stránce osmc:symbol=*. Pro případ, že trasa nemá liniové značení (např. je postavená buď jen na směrnících na rozcestích nebo na zákresu vedení trasy na mapových tabulích po trase), je vhodné použít striktně osmc:symbol=none (ponecháno na rendereru, zda ji vykreslí a jak), případně ve variantě osmc:symbol=barva:none, která rendereru určí barvu linie v mapě (zůstává na rendereru, zda a jak trasu bez liniového značení vykreslí). U route=bicycle není potřeba osmc:symbol nijak definovat, pokud daná cyklotrasa nemá pásové značení (zpravidla značena pouze směrovkami) a renderer vykreslí cyklotrasy způsobem dle vlastního zvážení. Typické hodnoty:
  • osmc:symbol=barva:white:barva_bar - pro běžné pásové značení turistických tras KČT
  • osmc:symbol=barva:yellow:barva_bar - pro cyklotrasy KČT s pásovým značením
  • osmc:symbol=barva:orange:barva_bar - pro lyžařské trasy KČT s pásovým značením
  • TODO: navázat na WikiProject_Czech_Republic/OTM_značkový_klíč, které poskytuje pěkný vizuální návod - je potřeba jej také zaktualizovat!
 • network=* mapuje význam turistických a cykloturistických tras do mezinárodního prostředí. Nabývá hodnot
  • turistické trasy pro pěší a lyžaře
   • network=iwn - mezinárodní turistické trasy, v ČR značené červenou značkou a evropským kódem trasy Exx,
   • network=nwn - dálkové turistické trasy národního významu (dle úvahy mapperů, typicky červená značka KČT s délkou trasy nad 150km),
   • network=rwn - výchozí hodnota pro všechny turistické trasy KČT (hodnota major výše), pokud není důvod pro jiné značení,
   • network=lwn - místní trasy (local hodnota výše), naučné stezky (learning), odbočky (ruin/peak/spring/interesting_object),
  • cykloturistické trasy
   • network=ncn - dálkové trasy (max třímístné číslo ref=*)
   • network=rcn - regionální trasy (čtyřmístné číslo ref=*),
   • network=lcn - místní trasy (různé značení).

Příklady užití:

Značená dálková turistická trasa KČT červená:

 • type=route
 • route=hiking
 • hiking=major
 • osmc:symbol=red:white:red_bar
 • operator=cz:KČT
 • network=nwn
 • atd.,

Značená turistická trasa KČT modrá:

 • type=route
 • route=hiking
 • hiking=major
 • osmc:symbol=blue:white:blue_bar
 • operator=cz:KČT
 • network=rwn
 • atd.,

Značená turistická trasa KČT modrá, odbočka k vrcholu:

 • type=route
 • route=hiking
 • hiking=local
 • osmc:symbol=blue:white:blue_triangle
 • operator=cz:KČT
 • network=lwn
 • atd.

Značená cykloturistická KČT červená:

 • type=route
 • route=mtb
 • mtb=major
 • osmc:symbol=red:yellow:red_bar
 • operator=cz:KČT
 • atd.

Cyklotrasa č. 123 "Cesta svobody":

 • type=route
 • route=bicycle
 • bicycle=major
 • ref=123
 • operator=cz:KČT
 • name=Cesta svobody
 • atd.

Užití dalších klíčů

Užití dalších klíčů v relaci není nijak omezeno a vychází z běžných definic (např. network=*, roundtrip=*, source=*, color=* name:sk=* atd.)

Začlenění rozcestníků a směrníků

Začlenění rozcestníků a směrníků information=guidepost do relací se provádí obvyklým způsobem, tedy uvedení jako člena relace s rolí "guidepost". Pokud je relace správně označena (a je tak jednoznačně definováno že je trasa např. pěší), není již nutné k samotnému node přidávat značku typu route=hiking.

Přechod ze starého schematu

Přechod je navržen (jde o návrh - může být v budoucnu jinak) postupný, ponechání současného kct_barva=* není na škodu, jen nebude nijak využíván (renderery jej už nyní nevyužívají). Současně se bude postupně precizovat užití hodnot klíče route, především rozdělení cyklotras na "bicycle" a "mtb".

Silnice (Highway)

Silnice musí mít tag highway=*, dále

 • u II. tříd a vyšších silnic je vhodné mít číslo silnice např.: 416, 41, R52, D1
 • u silnic zařazených do mezinárodní sítě číslo začínající písmenem: např. E55
 • v obci by měla obsahovat "název" ulice, existuje-li
 • průtahy silnic I., II. a III. třídy v místech značené jako obec max dovolenou rychlost
 • dále můžeme zaznamenat počet pruhů (odlišuje-li od 2)
highway=secondary
name=Švankmajerova
ref=465
int_ref=E55
maxspeed=50
lanes=4

podrobně o silnicích viz. WikiProject_Czech_Republic/roads_tagging

Cyklistické stezky a trasy

Podrobně o cyklostezkách viz. WikiProject_Czech_Republic/cycle_ways

Kolejové tratě (Railway)

Pro značení kolejové dopravy používejte preset do JOSM, který je k dostání zde (prozatím nedostupné, preset je ve fází testování. Prozatím použijte vestavěný preset železniční dopravy). Nejznámějším mapovým serverem specializujícím se na železnice je OpenRailwayMap.

Značení kolejové dopravy lze rozdělit do následujících celků:


Koleje

Značí se výhradně cestami. Dělí se na hlavní (traťové) a vedlejší koleje (seřazovací, předjížděcí, vlečky,...). Mapování tramvajových kolejí uvnitř tělesa silnice se věnuje poznámka pod tabulkou na této stránce.

Příklad: Hlavní kolej Way 141200661 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history), Vedlejší kolej Way 141200627 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history)


Stanice a zastávky

Zde je značení složitější. Vzhledem k tomu, že stanice a zastávky tvoří mnoho prvků, je nutné je nějak "seskupit" do jednoho celku. K tomu se používá "Relace stanice". Do ní spadají jednotliví členové:

 • Uzel stanice (v presetu "Stanice, zastávka") - slouží k popsání vlastností dané stanice z hlediska infrastruktury. Jedná se vždy o uzel, který je umístěn doprostřed stanice (resp. staniční budovy). Nesmí být na nic napojen!
 • Nástupiště
 • Místa zastavení - značí obecně, kde zastavují vlaky. Může se jednat o místa na seřazovacích kolejích, před výhybkami atd. Nejdůležitější jsou ale místa zastavení u nástupišť, která hrají důležitou úlohu při mapování tras spojů hromadné dopravy.
 • Budovy stanice - budovy spadající pod danou stanici. Nejdůležitější je nádražní budova.
 • Vstupy do metra
 • Pozemek stanice

Pozn.: V OSM popisujeme i stanice, které nejsou součástí sítě veřejné osobní dopravy. Jedná se zejména o stanice nákladní dopravy, seřadiště, výhybny apod.

Příklad: Stanice Relation 3856763 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx), Zastávka Relation 4440677 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx), Tramvaj. zastávka Relation 3633648 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx) nebo Relation 4458307 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx).

Železniční tratě

Jedná se o relace tratí tak, jak jsou uvedeny v jízdních řádech. Všechny tyto tratě jsou součástí relace Relation 2332889 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx).

Příklad: Relation 1711144 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)


Linky integrovaných dopravních systémů

Linky hromadné dopravy, které popisují úseky tratí, na kterých platí tarify jednotlivých integrovaných dopravních systémů

Příklad: Relation 660880 (XML, Potlatch2, iD, JOSM, history, analyze, manage, gpx)


Trasy dopravních spojů

Tyto relace popisují přímo jednotlivé spoje. Jsou kompatibilní ze systémem hromadné dopravy. Skládají se ze dvou částí:

 • Relace linky - slouží k popisu podobných spojů na jednom úseku trati. Typickým případem jsou například linky tramvají. U vlaků je toto schéma zaváděno trochu uměle, protože v ČR se spoje nijak neseskupují. Při používáni na železniční spoje je tedy třeba trocha kreativity. Např. touto relaci lze seskupit "všechny rychlíky jedoucí z Prahy do Brna a zpět přes Žďár nad Sázavou".
 • Trasa soupravy - značí trasy jednotlivých souprav. Má smysl zejména u spojů s nízkou frekvencí, např. IC nebo EC. Nemusí se mapovat naprosto všechny spoje, stačí, aby každá alternativa (např. některé spoje bývají zkráceny, jezdí oklikou apod.) měla vlastní relaci.


Tyto krátké poznámky slouží spíše jako komentář vysvětlující logiku značení, který je užitečný při používání presetu. Celý, velice podrobný popis schématu najdete WikiProject Czech Republic/railway tagging. Některé další detaily jsou k dostání i na Cs:Map Features#Kolejové tratě (Railway).

Place of worship

V české barokní krajině se tradičně vyskytuje mnoho drobných sakrálních staveb, které lze často na první pohled rozlišit. Dříve sloužily záměrně nebo druhotně pro orientaci v krajině. Dodnes jich i z drobné sakrální architektury existuje mnoho např. viz Brno

Prvotní snahou bylo rozšířit tag amenity=place_of_worship, který ale nebyl přijat a bylo doporučeno rozšířit tag building=*, ale ani tady bez úspěchu.

Snahou je tedy provizorně rozlišit několik následujících prvků:

značkahodnotavýznam
amenityplace_of_worshipsakrální objekt
religionchristianrozlišení náboženského směru
name<název>zahrnuje kostely, které mají význam pro město, větší vesnici photo2 of church
name<název> (typ)zahrnuje katedrály, basiliky s regionálním významem photo1 of cathedral a kaple, kapličky, které mají význam na úrovni vesnic photo1, photo2
namesv. Jan, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřina (kaple)u katolických objektů se používá jméno patrona nebo Boží osoby jemuž je zasvěcen. U jiných denominancí, kde světci nefigurují, se může užít tradiční název.
loc_nameČervený kostelčasto se také užívá místní, zvyklostní název pro daný kostel


značkahodnotavýznam
historicwayside_crosszahrnuje kříže, křížové cesty, které se pojí k cestám, ulicím photo1
historicwayside_shrinezahrnuje kalvárie, poklony, boží muka, které se pojí k cestám, ulicím photo2
namesmírčí křížzvláštní typ, většinou kamenných křížů, viz. Smírčí kříže

Obce a místní části (Place)

Obce a jejich místní části se označují podle pravidel Cs:Map_Features#Sídla. Poloha v bodu je nejčastěji v historickém nebo současném středu obce, případně těžišti zástavby.

name=Kohoutovice
place=suburb
is_in=Brno

Zdroje dat(source)

Vzhledem k existenci různých legálních zdrojů WikiProject_Czech_Republic/freemap je třeba ke vkládaným nebo editovaným geodatům připojit zdroje, z něhož uživatel čerpá. Je to zejména pro ocenění kvality a hodnověrnosti dat, pro případné pozdější editory.

značkahodnotavýznam
sourceuhul:ortofotoinformace je čerpána ze leteckého snímku z WMS ÚHUL, viz free_map2osm#UHUL
sourcecuzk:kminformace je čerpána z katastrální mapy, viz free_map2osm#ČÚZK
sourcebinginformace je čerpána ze leteckého snímku z Bing Microsoft, viz free_map2osm#BING
sourceyahoo_imageryinformace je čerpána ze leteckého snímku poskytnutého firmou Yahoo, viz free_map2osm#Yahoo
source:nameuir_adrnázev ulice je čerpán z UIR-ADR, viz free_map2osm#Adresní body - MPSV(UIR-ADR)
source:refrsd_crčíslo silnice je z ŘSD ČR viz free_map2osm#ŘSD ČR
source:int_refrsd_crmezinárodní číslo silnice je z ŘSD ČR viz free_map2osm#ŘSD ČR
sourcelandsatinformace je čerpána ze satelitního snímku NASA viz free_map2osm#Landsat

další zdroje a jejich značení naleznete na: WikiProject_Czech_Republic/freemap

Příklad při použití více zdrojů:

source:position=gps;uhul:ortofoto

Používání češtiny

Diakritika

Používejte pouze názvy s diakritikou! OSM projekt používá kódování UTF-8.

Poznámka: Starší verze OSM editoru Potlatch chybně zpracovává diakritiku, přinejmenším v Linuxu. Problém lze řešit napsáním názvu s diakritikou do editoru mimo webový prohlížeč, a pak vložení do vstupního pole přes schránku. V grafickém prostředí v Linuxu kopírujte pomocí:

 • kontextového menu
 • globální/standardní X Window System kombinace: označit myší, a pak CTRL+Insert (copy) a SHIFT+Insert (paste)
 • alternativy funkční v novějších prostředích: označit myší, a pak SHIFT+CTRL+c (copy) a SHIFT+CTRL+v (paste)

Psaní velkých písmen

Při psaní velkých písmen se řiďte poslední revizí pravidel pravopisu z roku 1993

Ve stručnosti: Všechny části jména obce kromě předložek, které nestojí na začátku názvu, se píší s velkým písmenem. U ostatních názvů se obecné označení (náměstí, alej, nábřeží) píše s malým písmenem, a to i tehdy, stojí-li na začátku názvu. Vlastní název začíná vždy velkým písmenem, začíná-li název předložkou, píše se s velkým písmenem i slovo za ní, zatímco obecná část názvu se většinou píše s malým písmenem, pokud není místním názvem. (např. "náměstí U Velké louky") Výjimku tvoří situace, kdy se tento obecný název stal součástí vlastního jména (tedy např. "náměstí Republiky" jako náměstí, ale "Náměstí Republiky" jako stanice metra, neboť zde již nejde o obecný název, ale o součást vlastního jména).

Velká písmena nepíšeme, pokud vkládáme popisky, které nejsou názvy objektů, ale pouze usnadňují orientaci (tedy. např. "lávka pro pěší", "plzeňská výpadovka").

Vkládání obecného jména

U názvů ulic obecný název "ulice" nevkládáme. Výjimkou jsou případy, kdy je nedílnou součástí názvu (např. "VII. ulice").

U ostatních objektů vkládáme obecný název, pokud je součástí názvu (např. "Janáčkovo nábřeží", "Pražské předměstí") nebo je nutný k identifikaci. Pokud obecný název není součástí jména a k identifikaci stačí typ objektu, obecný název nevkládáme (tedy např.je možné mít rybník "Klec" poblíž vesnice "Klec").

Dále vkládáme obecný název, pokud jeho vlastním jménem je přídavné jméno, a je tak ještě vnímáno (tedy. např. "Pražský rybník", ale již pouze "Staroměstská" jako stanice metra).


Ustálené zkratky

Nepoužíváme ustálené zkratky "nám.", "ryb.". Způsobují problémy při vyhledávání objektu.

See also

list of KČT Trasy