Marimil/znaki w nazwach

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

"Dziwne" znaki w nazwach

[Nn]r\. - numer z kropką
^\s - spacja na początku
\s$ - spacja na końcu
\s{2,} - dwie spacje i więcej
^"\s - cudzysłów na początku + spacja
\s"$ - spacja + cudzysłów na końcu
\s"\s - cudzysłów ze spacjami po obu stronach
\s, - spacja przed przecinkiem
\s\. - spacja przed kropką
^\. - kropka na początku
^, - przecinek na początku
\.{2,} - dwie lub więcej kropek
-{2,} - dwa lub więcej -
,{2,} - dwa lub więcej przecinków
,$ - przecinek na końcu
\/ - ukośnik
\\\\\\\\ - ukośnik odwrotny ;)
\* - gwiazdka
< - znak mniejszości
> - znak większości
= - znak równości
\? - znak zapytania
_ - podkreślnik
; - średnik
\+ - plus
\s\) - spacja po wewnętrznej stronie nawiasu
\(\s - j.w.
\] - nawias kwadratowy
\[ - j.w.
\n - znak nowego wiersza
^\s+$ - same spacje