Odžaci (Konjic)

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Odžaci (Konjic), Bosnia and Herzegovina
Latitude : 43.5189, Longitude : 18.2278
Pregledavanje karte - Odžaci (Konjic)
Uređivanje karte
Vanjski linkovi:

Odžaci (Konjic) is a village in Bosnia and Herzegovina at latitude 43° 31′ 8″ North, longitude 18° 13′ 40″ East.

OpenStreetMap images (and underlying map data) are freely available under the OpenStreetMap License.


Bjelimići.jpgOdžaci su naseljeno mjesto u općini Konjic, Bosna i Hercegovina.[2] 'Naselje Odžaci su sjedište MZ Bjelimići. Većinu stanovnika čine Bošnjaci. Ime Odžaci može dolaziti od slavenske modifikacije turske riječi "odžak", što znači "dimnjak" ili "kula", a najvjerovatnije je nazvano po nekoliko kula (tj. odžaka) begova Šurkovića koje su u tom selu sagrađene prije oko 400 godina.

Poznato je da je humski velikaš Juraj Čemerović, koji je bio u službi hercega Stjepana, imao svoj dvor u lokalitetu današnjih Odžaka, kao i svoje posjede, koji su kasnije bili u timaru begova Šurkovića (Anđelić 1982: 88, 99). Za samo naselje ne zna se tačno kad je osnovano. Jedino naziv Odžaci, koji se najvjerovatnije odnosi na spomenute odžake, ukazuje na to otkad otprilike postoje pod tim imenom, a spominjanje posjeda Juraja Čemerovića govori da je moguće da je naselje oko posjeda postojalo i prije osmanlijske okupacije Bosne. Inače, prostor naselja Odžaci prije dolaska Osmanlija pripadao je Zagorskoj župi i naselju koje se u poveljama spominje kao Bjelimići i u čijoj je blizini srednjovjekovna utvrda Veletin (blizu današnjeg sela Ocrkavlje u Bjelimićima).

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Gradić u Odžacima, proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Na lokalitetu Gradić evidentirano je 100 stećaka, od čega 98 sanduka i 2 ukrašena sljemenjaka. Obrada stećaka je neujednačena, orijentirani su u pravcu istok-zapad u nizovima.

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima, takođe proglašena je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Na ovom lokalitetu evidentirano je 68 stećaka, od čega 63 sanduka i 5 sljemenjaka. Stećci su dobro obrađeni, svi su neukrašeni i orijentirani u pravcu istok–zapad.

U ovom naselju postoji i treća nekropola, Ježeprasina, sa oko 130 stećaka).

Historijska građevina – Šurkovića (Odžakovića) kula u Odžacima, je još jedan nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. [6] Kula, kao stambeno-fortifikacijski objekat, predstavlja „poseban tip starije muslimanske kuće... poluutvrđeni dvorac feudalaca i, po svoj prilici, izdanak stambene kulture srednjeg vijeka. Obično su ih gradili spahije, zaimi i kapetani. Svega 37 porodica u Hercegovini posjedovalo je beglučke komplekse veće od 575.000 m2, a među njima je i porodica Šurkovića iz Odžaka, U selu nalazile su se do sredine XX vijeka tri kule i više odžaka. Uz svakoj od kula bio je bunar. Hamdija Kreševljaković ih datira u 16-17 vijek. Pošto je objekat već duže vremena van upotrebe, unutrašnjost objekta je u zapuštenom stanju.