Tagwatch/Interface/Ca

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
 • headertitle = Tagwatch de OpenStreetMap para %s
 • headertext = Informació basada en les dades %s de %s
 • interlang = En altres llengües
 • upmain = Vés a la pàgina principal
 • uptag = Vés a la vista general de claus
 • upkeylist = Vés a a llista de claus
 • upover = Vés al llistat d'estats
 • uprelations = Vés al llistat de relacions
 • credits = Generat amb %s
 • key = Clau
 • tag = Etiqueta
 • node = Node
 • value = Valor
 • relation = Relació
 • member = Membre
 • role = Rol
 • type = Tipus
 • elements = Element
 • group = Grup
 • desc = Descripció
 • trans = Traducció
 • wikidesc = Descripció del wiki
 • usage = Ús
 • details = Detalls
 • statistics = Estadístiques
 • mflist = Lista de Map Features
 • mflisttext1 = Aquest web llista %s claus diferents que s'han trobat al wiki de l'OSM. S'agrupen com es fa a les pàgines de cada clau o les plantiles de la pàgina "Map Features".
 • mflisttext3 = %s no està documentat al wiki (s'usen %s en aquest extracte)
 • mflisttext4 = %s no té traducció (s'usen %s en aquest estracte)
 • watchlist = Llita de seguiment
 • watchlisttext1 = Aquest web llista %s claus diferents que heu marcat per a seguir amb el Tagwatch. Podeu afegir més claus a la pàgina wiki corresponent.
 • indextags = Visualització general de l'ús de les claus
 • allkeys = Aquest web llista %s claus diferents amb alguna etiqueta d'exemple, que s'usen a l'extracte de %s.
 • examplevalues = Etiquetes d'exemple
 • tabletaginfo = Informació sobre etiquetes del wiki
 • wikidiscussion = Discussió de %s al wiki de l'OSM
 • generalstats = Estadístiques generals
 • diffvalues = Valors diferents
 • usedintotal = Total usat
 • usedonnodes = Nodes usads
 • usedonways = Vies usades
 • usedinrelations = Relacions usads
 • tablerelationinfo = Informació sobre relaciones del wiki
 • othertags = Altres etiquetes usades juntament amb aquesta etiqueta
 • tagcombi = Aquesta llista conté totes les etiquetes que s'usen juntament amb %s.
 • diffmembers = Membre diferent
 • difftags = Etiquetes diferents
 • listofmember = Llista de membres que s'usen amb aquest tipus de relació
 • listoftags = Llista d'etiquetes que s'usen amb aquest tipus de relació
 • relationslist = Llista de relacions
 • rlisttext1 = Aquesta pàgina llista %s relacions diferents que podeu trobar al wiki o al fitxer .osm.
 • tablekeyinfo = Informació sobre etiquetes del wiki
 • tagstatistics = Estadístiques de l'etiqueta
 • topundocumented_keys = Les %s claus sense documentar més usades
 • topundocumented_tags = Les %s etiquetes sense documentar més usades
 • topundocumented_relations = Les %s relacions sin documentar més usades
 • generalstats1 = L'extracte %s conté
 • generalstats2 = que s'han editat per última vegada per %s usuaris different.
 • mentioned = Mencionat al wiki de l'OSM
 • editorstats = Estadístiques sobre l'editor usat
 • editorstats1 = Podeu trobar una llista de tots els editors %s.
 • editorstats2 = aquí
 • editors = Nom
 • osmrexampleheader = Exemple de renderitzat amb l'Osmarender 6
 • countrytoplist = Llistat d'estats
 • ignorekey = Valor
 • ignorecount = Nombre
 • ignorelist = La clau %s és a la llista per ignorar automàticament. Sota hi ha les primeres %d entrades que s'han trobat
 • ignoreentries = primeres %s entrades trobades