WikiProject Taiwan/state/新竹市

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

大眾運輸

新竹公車列表

維基的新竹公車列表

路網 名稱 方向 瀏覽路徑 目前進度Stops (1/4) Route Master連結 註解
竹北免費公車 relation 61路 經福興路(經十興路) 來回 relation 2503162 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Routing (4/4)Stops (1/4) 2503162 b a r j s
竹北免費公車 relation 61路 經福興路(經中山路) 來回 relation 3838054 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Routing (4/4)Stops (1/4) 3838054 b a r j s
竹塹小巴 relation 77路 香山牛埔路-中華大學(先經東香路) 來回 relation 3556494 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Routing (4/4)Stops (1/4) 3556494 b a r j s

長途客運

業者 名稱 方向 瀏覽路徑 目前進度 Route Master連結 註解
亞聯客運 1728 relation 台北-龍潭-新竹 往程 relation 2687350 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Routing (4/4)Stops (1/4) 3278910 b a r j s
豪泰客運 2011 relation 臺北市 → 新竹市 往程
返程
relation 3622178 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
relation 3586238 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Routing (4/4)Stops (1/4) 3839937 b a r j s
往香山牧場(往程)
往香山牧場(返程)
relation 3622176 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
relation 3622174 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Routing (4/4)Stops (1/4) 3839940 b a r j s
往香山牧場[經茄苳交流道](往程)
往香山牧場[經茄苳交流道](返程)
relation 2675776 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
relation 3586256 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Routing (4/4)Stops (1/4) 3839939 b a r j s
新竹客運
三重客運
9003 臺北市-國道1號高速公路-新竹市 新竹客運 (返程) relation 3605528 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Routing (4/4)Stops (1/4)
新竹客運
台中客運
9010 relation 台中 → 新竹 relation 3622169 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML) Routing (4/4)Stops (1/4) 3837901 b a r j s