He:Getting Data

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Getting segments

די פשוט להוריד את הנתונים בעזרת הפרוטוקול הזה

או תוכנות הורדה אחרותcurl ,wget אפשר להוריד מה שרוצים בעזרת

, לדוגמא, מחזירה מבט יפה של מפת הרחובות באזורך map API קריאה לפונקצית ה

המכיל את הנתונים על כל כדור הארץ, או חלקים מהקובץ (אם הם זמינים) שמכילים נתונים של מדינות מסויימות Planet באפשרותך גם להוריד את הקובץ