Proposed features/samkom tag

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
SAMKOM path type - Key:samkom
Status: Abandoned (inactive)
Proposed by: Dan n
Tagging: samkom=primary/secondary
Applies to: way
Definition: Classification of paths according to the Danish national standard path Classification (http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Documents/stiklassificering.pdf)
Rendered as: hidden
Drafted on: 2016-08-11

This tag will been used by the municipality of Nordfyns Municipality in Denmark, to classify all paths in Nordfyns municipality. Existing OSM tags do not allow classification of paths in a hierarchical way, which is known from road classification (primary, secondary etc.).

Please read more in this document. http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Documents/stiklassificering.pdf The document is in danish only.

Hvorfor sti klassificere

I kommunerne er der stor fokus på at skabe sikkerhed og god fremkommelighed for fodgængere og cyklister samt på at gøre det attraktivt og spændende at gå og cykle. Flere kommuner har udarbejdet eller planlægger at udarbejde en stiplan, der beskriver kommunens mål og visioner på området og indeholder en plan for udbygningen af stisystemet i kommunen. 

Målet med stiplanen er at sikre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter med henblik på

  • at få flere til at tage cyklen frem for bilen ‐ både for at øge sundheden, afhjælpe trængslen på vejene og for at nedbringe energiforbruget og CO2‐udledningen
  • at få flere til at gå og cykle hurtigt og sikkert i skole, til stationen og til andre gøremål
  • at skabe gode stiforbindelser mellem byerne og det åbne land samt til natur‐ og kulturoplevelser i det åbne land
  • at skabe overblik over mangler i stisystemet i kommunen

Det har stor betydning for de lette trafikanters sikkerhed, at de tilbydes et sikkert, sammenhængende og tilgængeligt net af stier. 

Det er derfor et vigtigt grundlag for planlægnings‐ og trafiksikkerhedsarbejdet, at kommunen har registeret og klassificeret det eksisterende stinet i kommunen.   Stier er normalt betegnet som færdselsarealer, der er forbeholdt gående, cyklende, ridende eller andre lette trafikanter. 

I overensstemmelse med vejreglernes anbefalinger er der i det følgende valgt at operere med følgende stiklasser:  

  • Hovedstier, der betjener den overordnede gang‐ og cykeltrafik  
  • Lokalstier, der betjener den gang‐ og cykeltrafik, som har ærinde i det pågældende område  

idet, der både for hovedstier og lokalstier skelnes mellem om stierne er beliggende i by‐ eller landzone.  

Hvorfor "sakom"-tag'et

Formålet med SAMKOM-tag'et er at kunne bruge OpenStreetMap som led i denne kommunale stiklassificering, for at sikre at fremtidige stiplaner bliver dynamiske modsat, ældre planer som var papirbasrede planer med kortgrundlag som ligger lokalt på de enkelte kommuner.

"samkom = primary", bruges for hovedstier

"samkom = secondary", bruges for lokalstier.

Underklassificering af stier

Alt underliggende klassificering af stierne i forhold til SAMKOM forventes at kunne hentes ved at berige nuværende stier i Nord Fyns kommune.

Læs mere i http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/kommuner/samkom/Documents/stiklassificering.pdf"