Norway/Administrative grenser

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Status

Kommunegrenser og andre grenser kan i motsetning til mange andre ting i OSM stort sett ikke sees terrenget. Man er derfor avhengig av å importere grensene fra en kilde. Tidlig i OSM's norske historie nektet Kartverket og kommunene først å utlevere grensene. Senere ble grove grenser importert fra N5000-kart.

Per 2017 er alle grenser for bydeler, kommunene, fylke og riket (inklusive maritime grenser) importert på nytt fra datasettet Administrative enheter hos Kartverket. Grensene er også oppdatert etter kommune- og fylkessammenslåingene 1. januar 2018.

Det er nedsatt en norsk-russisk grensekommisjon for å revidere grenselinjen mellom de to land.

Data

Kartverkets datasett Administrative enheter inneholder følgende grenser:

 • Riksgrense
 • Fylkesgrenser
 • Kommunegrenser
 • Martime grenser

Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim har bydeler. SSB har disse bydelsgrensene gjennom datasettet Statistiske grunnkretser. Oslo har også andre typer inndeling av grunnkretsene til ulike formål, men disse er ikke lagt inn i OSM for å unngå rot.

Det forhåndsdefinerte kartlaget Kartverket Administrative grenser i JOSM viser alle grensene. Data er her: https://ws.geonorge.no/kommuneinfo/v1/

Tagging

Norwegian English Tagging
Bydelsgrense Municipal district boundary=administrative
admin_level=9
Eksklusiv økonomisk sone Exclusive economic zone (EEZ) (200 nm zone) boundary=maritime
border_type=eez
Fylkesgrense County border boundary=administrative
admin_level=4
Grunnlinje
Baseline boundary=maritime
border_type=baseline


On nodes (grunnlinjepunkt):
name=*
ref=*

Kommunegrense Municipality border boundary=administrative
admin_level=7
Riksgrense National border boundary=administrative
admin_level=2
Territorialgrense Territorial sea (12 nm zone) boundary=administrative
admin_level=2
maritime=yes
border_type=territorial
Tilstøtende sone Contiguous zone (24 nm zone) boundary=maritime
border_type=contiguous

Den delen av grenselinjer som krysser sjø tagges maritime=yes.

In addition to the tags above, the following tags are used on boundary relations:
type=boundary
name=*
name:fkv=* (Kven name)
name:no=* (Norwegian name)
name:se=* (Northern Sami name)
name:sma=* (Southern Sami name)
name:smj=* (Lule Sami name)
ref=* (fylkesnummer/kommunenummer)

Kommune- og regionreformen

8. juni 2017 ble regionreformen vedtatt i Stortinget. Da ble det bestemt at landets 19 fylker skulle erstattes av elleve regioner i 2020.

Regjeringen.no: Kommune- og regionreformen

Reformen blir gjennomført i flere etapper. Kartverket har ansvaret for å planlegge omlegging av datasettene i forkant av hver etappe.

Endringer 1. januar 2018

 • Nord- og Sør-Trøndelag = Trøndelag fylke (nytt fylkesnummer: 50)
 • Hof og Holmestrand = Holmestrand kommune (nytt kommunenummer: 0715)
 • Nøtterøy og Tjøme = Færder kommune (nytt kommunenummer: 0729)
 • Larvik og Lardal = Larvik kommune (nytt kommunenummer: 0712)
 • Rissa og Leksvik = Indre Fosen kommune (nytt kommunenummer: 5054)

Kartverkets veileder for sammenslåingene

Endringer 1. januar 2019

 • Fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag justeres slik at Rindal kommune blir en del av Trøndelag fylke fra 1. januar 2019. Nytt kommunenummer er 5061. Kilde
  • Vegnummer for fylkesvegene i kommunen justeres slik at de følger nummerering i Trøndelag fylke. Oversikt
 • Grensejustering mellom Birkenes kommune og Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 2019. Vedtak
 • Grensen mellom Stryn kommune og Hornindal kommune blir justert fra 1. januar 2019. Pressemelding og vedtak
 • Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen får felles kommunenummer, 2100. Kilde

Endringer 1. januar 2020

Neste sammenslåing er 1. januar 2020 og gjelder et stort antall kommuner og fylker.

Nyttig informasjon:

Et stort antall fylkesveier får nye vegnummer i forbindelse med reformen:

Status:

 • Kommune- og fylkesgrensene: Alle endringer er gjennomført i OSM. De gamle kommune- og fylkesgrensene er bevart gjennom ekstra relasjoner, slik at uttrekk etter de gamle grensene kan fortsette å virke i en overgangsperiode. Bruk "was:place=count" eller "was:place=municipality" for å finne dem.
 • Vegnummer: Det er laget et skript for å generere nødvendige endringer. Status vises i denne forum-tråden. Endringene er gjennomført, men de flere tusen endringene bør sjekkes i tiden fremover.

Grensejusteringer

Fortløpende grensejusteringer mellom kommuner vises her: Grensejusteringer (Regjeringen.no).

Det forekommer som regel flere slike justeringer i løpet av et år. Justeringene bør gjøres i OSM så snart de trer i kraft slik at diverse skript skal fungere korrekt, f.eks. adresseimporten. Det fører også til at søk innenfor en kommune i Overpass vil fungere korrekt.

Mapping

Grensene følger stort sett eiendomsgrenser og vassdrag og kan derfor bli meget detaljerte. De er importert med samme detaljering som i datasettet fra Kartverket. Kartverket har generalisert (forenklet) linjene tilsvarende en forenklingsfaktor i JOSM på ca. 0.2.

Grensene skal ikke berøre andre objekter i OSM, på samme måte som f.eks. en vei og en skog ikke skal kobles sammen. Det er også en fordel om grensene ikke stykkes opp da det øker faren for feil og det blir tungvint å velge dem. Der grensene følger en elv eller bekk er det som hovedregel best å ikke bruke en felles linje til både vassdrag og grense, da det øker risikoen for at grensen blir flyttet på, og fordi det har vist seg at midtlinjen for vassdragene ofte følger litt andre linjer enn grensene.

Grunnkretsene er ikke administrative inndelinger og legges ikke inn i OSM.

Se også