WikiProject Sweden/naturvardsverket import/natura2000/codetable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Need input

Marine tags need review

Sandbanks and dunes needs dubbel checking.

Sea related tags (reef, shoal etc) often extend outside the source data areas. How to extend the features when they don't show up on imagery?

Combine data into common osm tags or create new more detailed subtags?

Code Description Swedish description OSM tagging, current tags OSM tagging, new tags More info
1173 No official description, translated:Reef - Biogenic encrustations Rev - Biogent rev, krusta (kalkalgskrusta/märlbäddsbotten) natural=reef natural=reef

reef=biogenic_encrustation

2180 Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region Trädklädda dyner natural=wood
2181 No official description, translated: Dry Wooded dunes Trädklädda dyner - Torr dynskog natural=wood
2182 No official description, translated: Swampy dunes Trädklädda dyner - Dynsumpskog natural=wetland

wetland=swamp

2190 Humid dune slacks Dynvåtmark natural=wetland natural=wetland and wetland=humid_dune EU report
6530 Fennoscandian wooded meadows Lövängar fixme meadow or broadleaved wood laduse=meadow and meadow=wooded_meadow EU report, page 22
9070 Fennoscandian wooded pastures Trädklädd betesmark natural=wood laduse=meadow and meadow=wooded_meadow and pasture=yes EU report
91D0 Bog woodland Skogbevuxen myr natural=wetland and wetland=swamp natural=wetland and wetland=bog_woodland

Use seasonal with wet_meadows in river deltas?

Natura 2000 codes to osm tags

Code Description OSM tagging Area OSM tagging Line Swedish description Swedish description comment
109 waterway=ditch Dike/uträtat vattendrag
120 waterway=stream

width=< 3 m

Alpina vattendrag, < 3 m
121 waterway=river

width=3-6 m

Alpina vattendrag, 3-6 m
122 fixme waterfall Alpina vattendrag, vattenfall < 3 m
123 fixme waterfall Alpina vattendrag, vattenfall 3-6 m
124 waterway=stream

width=< 3 m

whitewater=rapid

Alpina vattendrag, fors < 3 m
125 waterway=river

width=3-6 m

whitewater=rapid

Alpina vattendrag, fors 3-6 m
126 waterway=stream

width=< 3 m

Mindre vattendrag, < 3 m
127 waterway=river

width=3-6 m

Mindre vattendrag, 3-6 m
128 fixme waterfall Mindre vattendrag, vattenfall < 3 m
129 fixme waterfall Mindre vattendrag, vattenfall 3-6 m
130 waterway=stream

width=< 3 m

whitewater=rapid

Mindre vattendrag, fors < 3 m
131 waterway=river

width=3-6 m

whitewater=rapid

Mindre vattendrag, fors 3-6 m
132 waterway=stream

width=< 3 m

whitewater=blocks

Mindre vattendrag, sten- och blockrika partier < 3m
133 waterway=river

width=3-6 m

whitewater=blocks

Mindre vattendrag, sten- och blockrika partier 3-6 m
134 waterway=stream

width=< 3 m

whitewater=blocks

whitewater=rapid

Mindre vattendrag, sten- och blockrika forssträckor < 3 m
135 waterway=river

width=3-6 m

whitewater=blocks

whitewater=rapid

Mindre vattendrag, sten- och blockrika forssträckor 3-6 m
1000 fixme = water or custline Marint vatten En generell kod som används för all typ av marint vatten som inte tillhör någon av de naturanaturtyper som finns. Hela Östersjön anses vara marint vatten och som avgränsning av vatten används grundläggande geografiska data (GGD) och ortofoto. Avgränsning mot sötvatten sker genom visuell bedömning.
1110 Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time natural=shoal Sublittorala sandbankar Generell kod för sublittorala sandbankar, där underindelning saknas.
1117 natural=shoal Sublittorala sandbankar - Med dominans av ålgräs/marina kärlväxter Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1118 natural=shoal Sublittorala sandbankar - Med dominans av makroalgsvegetation Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1119 natural=shoal Sublittorala sandbankar - Fri från vegetation Kommentar: Fri från vegetation innebär en vegetationstäckning som är mindre än 5 %.
1130 Estuaries estuary=yes

fixme = water or custline

Estuarier Generell kod för estuarie, där underindelning saknas. Koden 1130 används även i kombination med andra koder, s.k. komplex-kod, för att ange att en annan naturtyper ingår i ett estuarium.
1137 estuary=yes

fixme = water or custline

Estuarier - Med dominans av ålgräs/marina kärlväxter Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1138 estuary=yes

fixme = water or custline

Estuarier - Med dominans av makroalgsvegetation Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1139 estuary=yes

fixme = water or custline

Estuarier - Fri från vegetation Kommentar: Fri från vegetation innebär en vegetationstäckning som är mindre än 5 %.
1140 Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide natural=shoal Blottade ler- och sandbottnar Används som generell kod och vegetationsfria bottnar
1147 natural=shoal Blottade ler- och sandbottnar - Med dominans av ålgräs/marina kärlväxter Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1150 Coastal lagoons natural=water

water=lagoon

Laguner
1152 natural=water

water=lagoon

Laguner - Lagunartade vikar
1153 natural=water

water=lagoon

Laguner - Flada på landhöjningskust
1154 natural=water

water=lagoon

Laguner - Glo eller gloflada på landhöjningskust
1157 natural=water

water=lagoon

Laguner - Med dominans av ålgräs/marina kärlväxter Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1158 natural=water

water=lagoon

Laguner - Med dominans av makroalgsvegetation Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1160 Large shallow inlets and bays natural=bay

fixme = water or custline

Vikar och sund Generell kod för vikar och sund, där underindelning saknas. Koden 1160 används även i kombination med andra koder, s.k. komplex-kod, för att ange att en annan naturtyper ingår i vikar och sund (1110, 1140, 1170, 1610, 1620)
1167 natural=bay

fixme = water or custline

Vikar och sund - Med dominans av ålgräs/marina kärlväxter Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1168 natural=bay

fixme = water or custline

Vikar och sund - Med dominans av makroalgsvegetation Med ”dominans av” innebär att vegetationen ska ha en täckning över 5 % och den vegetationsgrupp som har den största täckningsgraden anges som dominerande
1169 natural=bay

fixme = water or custline

Vikar och sund - Fri från vegetation Kommentar: Fri från vegetation innebär en vegetationstäckning som är mindre än 5 %.
1170 Reefs natural=reef Rev
1171 natural=reef

reef=oyster

Rev - Biogent rev, mussel eller ostronbank
1172 natural=reef

reef=coral

Rev - Biogent rev, korallogent (ögonkorall)
1173 natural=reef

reef=biogenic

Rev - Biogent rev, krusta (kalkalgskrusta/märlbäddsbotten)
1174 natural=reef

reef=rock

Rev - Geogent rev 0-30 meter (berg/blocksubstrat)
1175 natural=reef

reef=rock

Rev - Geogent rev > 30 meter (berg/blocksubstrat)
1177 natural=reef Rev - Med dominans av ålgräs/marina kärlväxter
1178 natural=reef Rev - Med dominans av makroalgsvegetation
1210 Annual vegetation of drift lines ignore?
1220 Perennial vegetation of stony banks natural=shingle Sten- och grusvallar
1230 Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts natural=bare_rock Havsklippor
1231 natural=bare_rock Havsklippor - Kalkrika klippor
1232 natural=bare_rock Havsklippor - Silikatrika klippor
1310 Salicornia and other annuals colonizing mud and sand natural=beach Glasörtsstränder
1330 Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) laduse=meadow Salta strandängar
1610 Baltic esker islands with sandy, rocky and shingle beach vegetation and sublittoral vegetation fixme=islet or group of islets Åsöar i Östersjön Åsöar i Östersjön anges endast som s.k. komplexkod, dvs. de ingående delytorna karteras med sin naturtyp och sedan anges koden 1610 i attributet ”komplex”.
1620 Boreal Baltic islets and small islands fixme=islet or group of islets Skär i Östersjön (endast komplexkod) Skär i Östersjön omfattar både den terrestra och den akvatiska delen. Skär i Östersjön anges endast som komplexkod, de ingående delytorna karteras var för sig och koden 1620 anges för attributet ”komplex”.
1621 fixme=islet or group of islets Skär i Östersjön - Terrester del Denna kod ingår inte i nya karteringar inom NNK, men finns kvar i materialet eftersom den inte var möjlig att översätta alla befintliga ytor i BIDOS. Vid uppdateringar bör koden 1621 bytas ut till den naturtyp som den terrestra delen av skäret är.
1630 Boreal Baltic coastal meadows laduse=meadow Strandängar vid Östersjön
1631 laduse=meadow Strandängar vid Östersjön - Ishyvlade
1640 Boreal Baltic sandy beaches with perennial vegetation natural=beach and surface=sand Sandstränder vid Östersjön
1650 Boreal Baltic narrow inlets natural=bay

fixme = water or custline

Smala vikar i Östersjön
1820 natural=beach Obestämd sten-/sandstrand i Östersjön (1220/1640) Koden används vid osäkerhet av om en yta ska tolkas som 1220 sten- och grusvallar eller 1640 sandstränder vid Östersjön. Om stranden är otydlig och skulle kunna utgöras av blottade sediment förs naturtypen istället till 1830.
1830 fixme shoal or beach Koden används när det är svårt att avgöra om det är tidvis översvämmade sediment eller blottade ler- och sandsediment. Koden kan används alltså vid osäkerhet i bedömningen av 1140 och 1310.
1950 natural=beach Icke-natura strand 1950 omfattar alla strandtyper vid Östersjökust som inte ingår i naturanaturtyperna 1220 eller 1640. Koden används även för kartering av stränder vid sjöar och vattendrag samt sandstränder på västkusten (utanför Östersjön) som inte utgörs av dyner.
2100 natural=sand Öppna kustdyner vid Atlant- och Östersjökusten (2110/2120/2130/2140/2170/2190) Naturanaturtypsgruppen kan med stor säkerhet karteras som naturtypsgrupp med stöd av flygbild och jordartskarta (sand). En finare uppdelning av dyntyperna sker i fält.
2110 Embryonic shifting dunes natural=sand Fördyner
2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria ("white dunes") natural=sand Vita dyner
2130 Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes") natural=grassland and grassland=grey_dune Grå dyner
2140 Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum natural=heath Risdyner
2170 Dunes with Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) natural=heath Sandvidedyner
2180 Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region natural=wood Trädklädda dyner
2181 natural=wood Trädklädda dyner - Torr dynskog
2182 natural=wetland

wetland=swamp

Trädklädda dyner - Dynsumpskog
2190 Humid dune slacks natural=wetland Dynvåtmark
2300 natural=heath Obestämd sanddominerad mark i inlandet (2320/2330) Denna kod används i det fall det inte går att avgöra om det är 2320 eller 2330. För ickenaturanaturtyp används 2920.
2320 Dry sand heaths with Calluna and Empetrum nigrum natural=heath Rissandhedar
2330 Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands natural=heath Grässandhedar
2920 natural=sand Sanddominerad, icke-natura naturtyp
3000 natural=water Vatten Generell kod för sötvatten, används inte för nykartering men kan finnas som en rest från översättningen från BIDOS.
3100 Lake natural=water Sjö Generell kod för sjöar där naturtypen ännu inte har bestämts (naturanaturtyp eller ickenaturanaturtyp). Är vanlig i material som inte har karterats i detalj. Avgränsningen av vatten har hämtats från GGD/ortofoton medan avgränsningen mot marint vatten och vattendrag har gjorts genom visuell bedömning. Bör bestämmas mer i detalj.
3110 Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae) natural=water Näringsfattiga slättsjöar
3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-Nanojuncetea natural=water Ävjestrandsjöar
3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp. natural=water Kransalgsjöar
3150 Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation natural=water Naturligt näringsrika sjöar
3160 Natural dystrophic lakes and ponds natural=water Myrsjöar
3180 Turloughs
3190 Lakes of gypsum karst
3200 natural=water waterway=""

fixme type and direction

Vattendrag
3210 Fennoscandian natural rivers waterway=riverbank Större vattendrag
3211 waterway=waterfall Större vattendrag - Vattenfall
3212 waterway=riverbank

whitewater=rapid

Större vattendrag - Forssträckor
3213 waterway=riverbank

whitewater=blocks

Större vattendrag – Sten- och blockrika partier
3214 waterway=riverbank

whitewater=blocks

whitewater=rapid

Större vattendrag – Sten- och blockrika forssträckor
3220 Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks waterway=riverbank waterway=""

fixme type and direction

Alpina vattendrag Vattendraget ska vara av strömordning < 4 eller med årsmedelvattenföring < 20 m3 /s. Det ska enligt ligga ovanför sammanhängande barrskogsområden. Kan även karteras som linje (< 6 meters bredd).
3221 waterway=riverbank

whitewater=rapid

Större vattendrag - Forssträckor
3222 waterway=riverbank

whitewater=blocks

Större vattendrag – Sten- och blockrika partier
3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and CallitrichoBatrachion vegetation waterway=riverbank waterway=""

fixme type and direction

Mindre vattendrag Samtliga små till medelstora, naturliga, och ej starkt eutrofierade vattendrag nedanför barrskogsgränsen förs till denna naturtyp. Vattendraget ska vara av strömordning < 4 eller med årsmedelvattenföring < 20 m3/s. Kan även karteras som linje (< 6 meters bredd)
3261 waterway=riverbank Mindre vattendrag - Flytbladstyp
3262 waterway=riverbank Mindre vattendrag - Fontinalistyp
3263 waterway=waterfall Mindre vattendrag - Vattenfall
3264 waterway=riverbank

whitewater=rapid

Mindre vattendrag - Forssträckor
3265 waterway=riverbank

whitewater=blocks

Mindre vattendrag – Sten- och blockrika partier
3266 waterway=riverbank

whitewater=blocks

whitewater=rapid

Mindre vattendrag – Sten- och blockrika forssträckor
3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation waterway=riverbank
3900 natural=water Icke-natura sjö
3920 natural=water Icke-natura sjö, småvatten i odlingslandskapet
3942 natural=water Icke-natura sjö, oliogotrof sprickdalssjö
3960 waterway=riverbank waterway=""

fixme type and direction

Icke-natura vattendrag, alpint Vattendrag som enligt terrängkartan ligger ovanför sammanhängande barrskogsområden samt har strömordning ≤ 4 eller årsmedelvattenföring < 20 m3 /s. Gäller främst vattendrag med videvegetation, samt djupt nedskurna vattendrag i bergbunden terräng med liten eller obefintlig översvämningszon.
3999 waterway=riverbank waterway=""

fixme type and direction

Icke-natura vattendrag - Ej alpint Samlingskod som används vid kartering av större och mindre vattendrag med låg grad av naturlighet, d.v.s. vattendrag med hög grad av antropogen påverkan såsom exempelvis reglering, uträtning eller invallning. Kan även karteras som linjeobjekt (< 6 meter).
4000 natural=heath Rishedar, gräshedar och videbuskmarker Denna samlingskod kan finnas för ytor som av olika anledningar inte har kunnat karteras mer noggrant (osäker natura – icke-natura). Mer detaljerad kod ska användas.
4010 Northern Atlantic wet heaths with Erica tetralix natural=water and fixme Fukthedar
4030 European dry heaths natural=heath Torra hedar
4060 Alpine and Boreal heaths natural=heath

alpine=yes

Alpina hedar
4080 Sub-Arctic Salix spp. scrub natural=scrub

alpine=yes

Alpina videbuskmarker
4810 fixme heath or meadow Obestämd torr-frisk hed/gräsmark nedanför trädgränsen Koden används för de ytor där det går att bedöma att det är en torr-frisk yta men osäkert om det är hed eller gräsmark.
4811 natural=wetland and fixme heath, meadow/grassland, or bog Obestämd fuktig-blöt hed/gräsmark/myrmark nedanför trädgränsen Koden används för de ytor där det går att bedöma att det är en fuktig-blöt yta men osäkert på om det är hed, gräsmark eller myrmark.
4812 alpine=yes

fixme heath or meadow/grassland

Obestämd torr-frisk hed/gräsmark ovanför trädgränsen Koden används för de ytor där det går att bedöma att det är en torr-frisk yta men osäkert om det är hed eller gräsmark.
4813 alpine=yes

natural=wetland and

fixme heath, meadow/grassland, or bog

Obestämd fuktig-blöt hed/gräsmark/myrmark ovan trädgränsen Koden används för de ytor där det går att bedöma att det är en fuktig-blöt yta men osäkert på om det är hed, gräsmark eller myrmark.
5130 Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands laduse=meadow Enbuskmarker
5131 natural=scrub Enbuskmarker - Enbuskmark på hed
5132 laduse=meadow Enbuskmarker - Enbuskmark på kalkgräsmark
5133 natural=wood

leaf_type=needleleaved

taxon=juniperus communis

Naturlig enbuskmark vid kust
6000 fixme some sort of grassland Gräsmarker, substratdominerade gräsmarker och alluviala gräsmarker nedanför barrskogsgränsen Denna kod kan finnas för ytor som av olika anledningar inte har karteras mer noggrant. Osäker natura – icke-natura. Mer detaljerad kod ska användas
6110 Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi natural=bare_rock Basiska berghällar
6120 Xeric sand calcareous grasslands natural=grassland

grassland=grey_dune

Sandstäpp
6150 Siliceous alpine and boreal grasslands natural=grassland

alpine=yes

Alpina silikatgräsmarker
6170 natural=grassland

alpine=yes

Alpina kalkgräsmarker
6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (FestucoBrometalia) (* important orchid sites) landuse=meadow

fixme can be scrub

Kalkgräsmarker Torra–friska, hävdpräglade kalkgräsmarker nedanför trädgränsen ofta med ett rikligt inslag av örter. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.
6211 landuse=meadow

fixme can be scrub

Kalkgräsmarker - Viktiga orkidélokaler Viktiga orkidélokaler är en prioriterad undergrupp av naturtypen och hyser antingen a) en riklig förekomst av orkidéer, b) en värdefull population av minst en nationellt mindre vanlig orkidéart, eller c) en förekomst (oavsett storleken) av minst en orkidéart som är nationellt eller regionalt sällsynt eller mycket sällsynt.
6230 Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas, in Continental Europe) natural=grassland and grassland=nardus Stagg-gräsmarker
6270 Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands laduse=meadow Silikatgräsmarker
6280 Nordic alvar and precambrian calcareous flatrocks natural=heath

heath=alvar

Alvar
6283 natural=heath

heath=alvar

Prekambriska kalkhällmarker
6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) natural=wetland and wetland=wet_meadow Fuktängar Naturtypen uppträder på fuktiga till våta, hävdade eller i sen tid hävdade (slåtter eller bete) marker. De är som regel avgränsade som annan öppen mark i GGD och ibland som svårframkomlig sankmark.
6411 natural=wetland and wetland=wet_meadow Fuktängar - Kalkfuktäng Naturtypen förekommer på fuktiga-våta kalkrika jordar, ofta relativt artrika. Undergruppen kan urskiljas om berggrunden utgörs av kalk eller grönsten. Även kalkfuktängar med > 30 % krontäckning karteras som 6411, vilket medför att högörtsängar på kalkrik mark tolkas som 6411, om de ej är belägna på alluviala marker.
6412 natural=wetland and wetland=wet_meadow Fuktängar – Fuktäng på surare jordar Fuktäng på surare jordar. Ibland även torvrika jordar, med blåtåtel, tåg- och starrarter.
6413 natural=wetland and wetland=wet_meadow Fuktängar - Ishyvlade
6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels laduse=meadow Högörtängar
6450 Northern boreal alluvial meadows natural=wetland and wetland=wet_meadow Svämängar
6451 natural=wetland and wetland=wet_meadow Svämängar - Ishyvlade
6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) landuse=meadow and

meadow=agricultural

Slåtterängar i låglandet
6520 Mountain hay meadows landuse=meadow

meadow=agricultural

alpine=yes

Höglänta slåtterängar
6530 Fennoscandian wooded meadows landuse=meadow

meadow=wooded_meadow

Lövängar
6830 fixme meadow or wet_meadow Obestämd naturlig högörts-/ översvämnings-/ alluvial äng (6410/6430/6450) Koden används när det finns en osäkerhet kring vilken av de tre naturanaturtyperna 6410, 6430 och 6450 som ytan tillhör.
6910 fixme prev farmland or meadow Öppen kultiverad gräsmark Icke-naturanaturtypen omfattar tidigare plöjd och/eller gödslad gräsmark utan träd eller med < 30 % täckningsgrad av trädskikt.
6911 fixme prev farmland or meadow Öppen kultiverad betesmark Icke-naturanaturtypen omfattar betad, tidigare plöjd och/eller gödslad gräsmark utan träd eller med < 30 % täckningsgrad av trädskikt.
6912 fixme prev meadow Öppen kultiverad slåtteräng
6913 landuse=meadow

meadow=wooded_meadow

Trädbärande kultiverad betesmark
6914 landuse=meadow

meadow=wooded_meadow

Trädbärande kultiverad slåtteräng
6917 landuse=meadow

meadow=wooded_meadow

Betad skog
6918 landuse=meadow

meadow=wooded_meadow

Trädbärande kultiverad gräsmark I naturtypen ingår alla trädbärande (> 30% krontäckning) uppenbarligt kultiverade gräsmarker utan skogskontinuitet och utan spärrkroniga träd. Tydliga hävdspår ska ses i dagens flygbilder
6930 landuse=farmland and fixme Åker Icke-naturanaturtypen omfattar åkermark: all tydligt plöjd och brukad mark inkl fruktodlingar. Avgränsning tas från GGD (åkermark, fruktodling) och eventuell korrigering mot ortofoto. I denna naturtyp ingår samtliga grödor, även fruktodling och energiskog.
6960 To general, needs individual checking Öppen icke-naturanaturtyp Denna kod omfattar all övrig öppen icke-natura mark som inte går att föra till någon annan kod. Exempel är: kraftledningsgator, väg- och vägkantsvegetation, parkeringsplatser.
6999 fixme man made stuff often landuse Exploaterad mark Denna kod omfattar all bebyggelse.
7000 natural=wetland Osäker våtmark Generell kod för våtmark där det inte har gått att bestämma tillhörighet mer i detalj.
7110 Active raised bogs natural=wetland and wetland=bog and fixme Högmossar Högmosse utgörs av tydligt välvda mossar som höjer sig över omgivningen och omfattas av hela den hydrologiska enheten med mosseplan, omgivande laggkärr samt den randskog som ofta finns mellan mosseplanet och laggen och är därmed ett myrkomplex. Högmossar är ett s.k. komplext habitat vilket innebär att det öppna mosseplanet karteras som 7111, randskogen som 9740 (91D0) och omgivande laggkärr som t ex 7140. För samtliga ingående delytor har attributet KOMPLEX värdet 7110. För data som översatts från basinventeringen så fanns en kod som inkluderade alla olika delelement av högmossen, dessa ytor har översatts till 7110.
7111 natural=wetland and wetland=bog Högmossar - Öppna mosseplan Naturanaturtypen högmosse utgörs av tydligt välvda mossar som höjer sig över omgivningen och omfattar det öppna mosseplanet. Krontäckningen är <30%.
7120 Degraded raised bogs still capable of natural regeneration natural=wetland and wetland=bog Skadade högmossar
7130 Blanket bogs natural=wetland and wetland=bog Terrängtäckande mossar
7140 Transition mires and quaking bogs natural=wetland and wetland=bog Öppna mossar och kärr Naturanaturtypen 7140 är heterogen och omfattar alla fattiga till intermediära myrar som är öppna (0-30 % KT). Till 7140 hör svagt välvda mossar med sina laggkärr, topogena och sluttande mossar och kärr, sumpkärr och gungflyn.
7141 natural=wetland and wetland=bog Öppna mossar och kärr - Svagt välvda mossar
7142 natural=wetland and wetland=bog Öppna mossar och kärr - Kärr och gungflyn
7143 natural=wetland and wetland=bog Öppna mossar och kärr - Hävdade svagt välvda mossar, kärr och gungflyn
7150 Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion
7160 Fennoscandian mineral-rich springs and springfens natural=wetland

fixme spring

Källor och källkärr Kan även karteras som punktobjekt.
7210 Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae natural=wetland

taxon=Cladium mariscus

Agkärr
7220 Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion) natural=wetland

fixme spring

Kalktuffkällor Kan även karteras som punktobjekt.
7230 Alkaline fens natural=wetland and wetland=fen Rikkärr
7231 natural=wetland and wetland=swamp Rikkärr - Trädklädda och videbevuxna (krontäckning 30-100 %)
7232 natural=wetland and wetland=fen Rikkärr - Öppna hävdade (krontäckning 0-30 %)
7233 natural=wetland and wetland=fen Rikkärr - Öppna (krontäckning 0-30%) Framförallt alla naturligt öppna (ohävdade) men även de där uppgifter om hävd saknas.
7240 Alpine pioneer formations of Caricion bicolorisatrofuscae natural=wetland Alpina översilningskärr
7310 Aapa mires natural=wetland and wetland=bog Aapamyrar
7320 Palsa mires natural=wetland and wetland=bog Palsmyrar
7810 natural=wetland

fixme spring

Obestämd källa/källkärr (7160/7220) Samlingskod som används vid osäkerhet i bedömningen mellan 7160/7220. Kan även karteras som punktobjekt.
7820 natural=wetland

fixme wetland type

Obestämd öppet rikkärr/annan öppen myr (7232/7233/7140) Samlingskod som används vid osäkerhet i bedömningen av huruvida myren bär indikatorarter för rikkärr eller ligger i ett kalkområde. t.ex. misstänkt öppet rikkärr.
7830 natural=wetland

fixme wetland type

Obestämd öppen myr, naturanaturtyp Används vid osäkerhet i bedömningen av naturanaturtyp. Myren ska vara hydrologiskt opåverkad.
7930 natural=wetland and wetland=bog Torvtäkt Icke-naturanaturtyp som används då en yta > 50 % av myrens yta är hydrologiskt påverkad av torvtäkt.
7999 natural=wetland

fixme wetland type

Våtmark, icke-naturanaturtyp Icke-naturanaturtyp som används då en yta > 50 % av myrens yta är hydrologiskt påverkad
8000 fixme rocky ground: bare_rock, shingle, scree etc Osäker substratmark Generell samlingskod för olika typer av substratmark. Osäker natura-icke-natura.
8110 Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani) natural=scree Silikatrasmarker
8120 Calcareous and calcshist screes of the montane to alpine levels (Thlaspietea rotundifolii) natural=scree Kalkrasmarker
8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation natural=bare_rock

fixme cliff

Kalkbranter
8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation natural=bare_rock

fixme cliff

Silikatbranter
8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albiVeronicion dillenii natural=bare_rock Hällmarkstorräng
8231 natural=bare_rock Hällmarkstorräng - Hällmarkstorrängstyp
8232 natural=bare_rock Ej hävdberoende typ
8240 Limestone pavements natural=bare_rock Karsthällmarker
8310 Caves not open to the public natural=cave_entrance Grottor
8330 natural=cave_entrance Havsgrottor, helt eller delvis under vattenytan
8340 natural=glacier Glaciärer
8810 natural=scree Obestämd silikat/basisk rasmark (8110/8120) Samlingskoden innehåller naturanaturtyperna 8110 Silikatrasmarker och 8120 Kalkrasmarker och används då osäkerhet råder i bedömningen av om rasmarken ligger på silikatberggrund eller kalkberggrund.
8820 natural=bare_rock

fixme cliff

Obestämd silikat/kalkrik klippvegetation (8210/8220) Samlingskoden omfattar naturligt öppen eller träd- och buskfattig klippvegetation på obestämd berggrund (inklusive sprickbildningar i dessa).
8840 natural=bare_rock Obestämd hällmark basisk/silikat (6110/8230) Samlingskoden omfattar berghällar nedanför kalfjället oavsett om de utgörs av silikater eller basiska bergarter och används med fördel då indata angående underlagets geologi saknas.
8900 fixme rocky ground: bare_rock, shingle, scree etc Öppna substratmarker, icke-naturanaturtyp Inkluderar blocksänkor, klapperstensfält, blockhav, hällmarker, blekemark.
8920 natural=wood Gles hällmarkstallskog, <30% krontäckning Gles hällmarkstallskog där krontäckningen är < 30 %.
8940 natural=bare_rock Obestämda icke-natura substratmarker (8940) - Blekemar
9000 natural=wood Skog
9010 Western Taïga natural=wood Taiga
9005 natural=wood and leaf_type=needleleaved Taiga - Kalkbarrskog
9006 natural=wetland and wetland=swamp Taiga - Sumpskog
9008 natural=wood Taiga - Kalmark/glest beskogad mark med mycket död ved efter störning Till exempel brandfält och stormfällning.
9009 natural=wood Taiga - Naturliga successionsstadier efter störning
9020 Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved deciduous forests (Quercus, Tilia, Acer,Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes natural=wood and leaf_type=broadleaved Nordlig ädellövskog
9030 Natural forests of primary succession stages of landupheaval coast natural=wood Landhöjningsskog
9040 Nordic subalpine/subarctic forests with Betula pubescens ssp. czerepanovii natural=wood and leaf_type=broadleaved

alpine=yes

Fjällbjörkskog
9050 Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies natural=wood and leaf_type=needleleaved Näringsrik granskog
9060 Coniferous forests on, or connected to, glaciofluvial eskers natural=wood and leaf_type=needleleaved Åsbarrskog
9061 natural=wood and leaf_type=needleleaved Åsbarrskog - Örtrik talltyp
9062 natural=wood and leaf_type=needleleaved Åsbarrskog - Örtrik grantyp
9070 Fennoscandian wooded pastures natural=wood Trädklädd betesmark
9071 natural=wood and leaf_type=broadleaved Trädklädda betesmarker - Ekhagar
9072 natural=wood and leaf_type=broadleaved Trädklädda betesmarker - Ädellövskogdominerade
9080 Fennoscandian deciduous swamp woods natural=wetland and wetland=swamp and leaf_type=broadleaved Lövsumpskog
9110 Luzulo-Fagetum beech forests natural=wood and leaf_type=broadleaved Näringsfattig bokskog
9130 Asperulo-Fagetum beech forests natural=wood and leaf_type=broadleaved Näringsrik bokskog
9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli natural=wood and leaf_type=broadleaved Näringsrik ekskog
9161 natural=wood and leaf_type=broadleaved Näringsrik ekskog - Ek-avenbokskog
9162 natural=wood and leaf_type=broadleaved Näringsrik ekskog - Ek-hassellund
9170 natural=wood and leaf_type=broadleaved Torr ekskog
9180 Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines natural=wood and leaf_type=broadleaved Ädellövskog i branter
9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains natural=wood and leaf_type=broadleaved Näringsfattig ekskog
91D0 Bog woodland natural=wetland and wetland=swamp Skogbevuxen myr
91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) natural=wetland and wetland=swamp and leaf_type=broadleaved
91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior orFraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)
91T0 Central European lichen Scots pine forests
9740 Swedish internal code for 91D0 natural=wetland and wetland=swamp Skogbevuxen myr
9750 Swedish internal code for 91E0 natural=wetland and wetland=swamp and leaf_type=broadleaved

seasonal=yes

Svämlövskog (91E0) Naturtypen ligger alltid i anslutning till vattendrag och sel till dessa och ska tidvis översvämmas. Triviallöv/ask ska tillsammans eller var för sig utgöra > 50 % av krontäckningen.
9760 Swedish internal code for 91F0 natural=wetland and wetland=swamp and leaf_type=broadleaved

seasonal=yes

Svämädellövskog (91F0) Naturtypen ligger alltid på alluvialt påverkad mark i anslutning till vattendrag och sel till dessa och ska tidvis översvämmas. Ek, alm och ask (tillsammans) utgör > 50 % av krontäckningen i det övre trädskiktet.
9801 natural=wood and leaf_type=broadleaved Osäker lövskog Samlingskoden används för lövdominerade skogar. Kartören är säker på att > 50 % av krontäckningen utgörs av löv men är osäker på andelen ädellöv resp. triviallöv och/eller saknar indata.
9810 landuse=forest Osäker Taiga/ickenatura skog Används för områden där det är osäkert om det är taiga eller ickenatura skog.
9820 natural=wood and leaf_type=broadleaved Obestämd ädellövskog (9020/9850/9860) Samlingskod som omfattar alla skogar där ädellövträd dominerar (> 50 % av krontäckningen utgörs av ädellövträd) där osäkerhet råder avseende trädslagssammansättning (9020 Nordlig ädellövskog, 9850 obestämd bokskog, 9860 obestämd ekskog).
9830 natural=wood Obestämd näringsrik granskog/västlig taiga (9050/9010) Samlingskoden används då det finns indikationer på näringsrik granskog, men det är svårt att avgränsa det exakta området.
9840 natural=wetland and wetland=swamp

seasonal=yes

Obestämd svämskog (9750/9760) Samlingskod som används då osäkerhet råder om en svämskog domineras av ädellövträd eller ej.
9841 natural=wetland and wetland=swamp Obestämd lövsumpskog/ skogbevuxen myr (9080/9740) Samlingskod som används för att kartera osäker lövsumpskog/ skogbevuxen.
9842 natural=wetland and wetland=swamp Obestämd lövsumpskog/ skogbevuxen myr/ trädklädda rikkärr (9080/9740/7231) Samlingskod som används i områden där för att kartera osäker skogbevuxen myr/lövsumpskog/rikkärr, framförallt i de områden där det finns indikationer på rikkärr.
9843 natural=wetland and wetland=swamp Obestämd skogbevuxen myr/ Taiga (9740/9010) Samlingskoden används vid kartering av osäker skogsbevuxen myr, barr- och blandsumpskog.
9850 natural=wood and leaf_type=broadleaved Obestämd bokskog (9110/9130) Samlingskod som används för kartering av bokskog i de fall då information saknas om bokskogen är näringsrik eller näringsfattig.
9860 natural=wood and leaf_type=broadleaved Obestämd ekskog (9160/9190)
9870 landuse=forest and natural=wetland and wetland=swamp Osäker skogbevuxen myr – icke naturanaturtyp Kod som används för kartering av ytor där det är svårt att bedöma om det är skogbevuxen my (9740) eller områden med skog på våtmark med för stor påverkan för att klassas som naturanaturtyp (9925).
9900 landuse=forest Ickenatura-skog Skog som inte tillhör någon av naturanaturtyperna karteras som icke-naturanaturtyp. 9900 är den mest generella och inkluderar allt från hyggen till skogar med höga naturvärden som inte är naturanaturtyp. Koderna 9903-9915 ger möjlighet till mer detaljerad avgränsning.
9903 landuse=forest and leaf_type=needleleaved Icke-natura-skog, barrskog I huvudsak homogen barrskog (>70% barrskog)
9905 landuse=forest and leaf_type=mixed Icke-natura-skog, blandskog (lövblandad barrskog) Barrskog med lövträd (> 30 % lövträd)
9906 landuse=forest and leaf_type=broadleaved Icke-natura-skog, triviallövskog I huvudsak homogen lövskog (> 70% triviallöv)
9907 landuse=forest and leaf_type=broadleaved Icke-natura-skog, ädellövskogar I huvudsak homogen ädellövskogar (> 70% löv, >50% ädellöv)
9908 landuse=forest and leaf_type=broadleaved Icke-natura-skog, triviallövskog med ädellövinslag Lövskogar med 20-50% ädellöv
9909 landuse=forest and leaf_type=needleleaved Icke-natura-skog, kalkbarrskog Barrskog på kalkmark
9915 landuse=forest and leaf_type=needleleaved Icke-natura-skog, sandbarrskog Barrskog på sandmark
9925 landuse=forest and natural=wetland and wetland=swamp Icke-natura-skog, fuktig/blöt mark All typ av våtmark där skogen är påverkad.
9940 landuse=forest and leaf_type=needleleaved Icke-natura-skog, gles fjällbarrskog Gles barrskog, 10-30% trädtäckning ovan fjällnära gränsen (>50% barrträd).

[1]

TODO

Check all meadow tags some are natural=grassland, and some alpine codes are perhaps tundra or fjäll.

ID Area Line
AB All tags in table All tags in table
AC All tags in table (needed to split shp to multiple parts) All tags in table
BD All tags in table (needed to split shp to multiple parts) All tags in table
C All tags in table All tags in table
D All tags in table All tags in table
E All tags in table All tags in table
F All tags in table All tags in table
G All tags in table All tags in table
H All tags in table All tags in table
I All tags in table All tags in table
K All tags in table All tags in table
M All tags in table All tags in table
N All tags in table All tags in table
O All tags in table All tags in table
S All tags in table, multiple encodings use -encoding=ISO-8859-2 All tags in table
T All tags in table All tags in table
U All tags in table, multiple encodings use -encoding=ISO-8859-2 All tags in table
W All tags in table, multiple encodings use -encoding=ISO-8859-2 All tags in table
X All tags in table All tags in table
Y All tags in table All tags in table
Z All tags in table All tags in table

sources

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/skog/skogstolkningar_2011.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/grasmarker/vl-grasmarkstolkningar-2011.pdf

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/kust-och-hav/hav-och-kusttolkninga-2011.pdf

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/myrar/vl-7210-agkarr.pdf

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/myrar/myrtolkningar-2011.pdf

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/grasmarker/vl-6210-kalkgrasmarker.pdf

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/grasmarker/vl-5130-enbuskmarker.pdf