WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/Miljölandskap

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Miljö och landskap

Allé

Definition: -

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Allétyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Bruksallé
2 Byallé
3 Godsallé
4 Gårdsallé
5 Infartsallé
6 Kyrkoallé
7 Landsvägsallé
8 Slotts- och herrgårdsallé
9 Trädgårdsallé
Beteckning CharacterString 0 -
Biologiskt värde Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Högt biologiskt värde
3 2. Biologiskt värde
4 3. Lågt biologiskt värde
5 4. Inget biologiskt värde
Enkel dubbelsidig Enum 0 -
Kod Klartext
1 Enkel
2 Dubbel
3 F. d. dubbel
Estetiskt värde Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Högt estetiskt värde
3 2. Estetiskt värde
4 3. Lågt estetiskt värde
5 4. Inget estetiskt värde
Förvaltare Enum 0 -
Kod Klartext
1 Trafikverket
2 Annan huvudman
3 Delat
4 Okänt
Klassificering Enum 0 -
Kod Klartext
1 A - Högt värde
2 B - Normalt värde
3 C - Lågt värde
4 D - Annan huvudman
5 Inget bedömt värde
Kulturhistoriskt värde Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Högt kulturhistoriskt värde
3 2. Kulturhistoriskt värde
4 3. Lågt kulturhistoriskt värde
5 4. Inget kulturhistoriskt värde
Objektid CharacterString 0 -
Risk Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Låg risk
3 2. Måttlig risk
4 3. Hög risk
5 4. Extrem risk
Skador Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Inga
3 2. Lindriga
4 3. Måttliga
5 4. Svåra
Totalt antal träd Integer 0 -
Trädslag 1 Enum 0 -
Kod Klartext
1 Al (Alnus sp.)
2 Al - Gråal (Alnus incana)
3 Al - Klibbal (Alnus glutinosa)
4 Alm (Ulmus sp.)
5 Alm - Lundalm (Ulmus minor)
6 Alm - Skogsalm (Ulmus glabra)
7 Alm - Vresalm (Ulmus laevis)
8 Apel (Malus sp.)
9 Ask (Fraxinus excelsior)
10 Asp (Populus tremula)
11 Avenbok (Carpinus betulus)
12 Björk (Betula sp.)
13 Björk - Glasbjörk (Betula pubescens)
14 Björk - Vårtbjörk (Betula pendula)
15 Bok (Fagus sylvatica)
16 Ek (Quercus sp.)
17 Ek - Bergek (Quercus petraea)
18 Ek - Skogsek (Quercus robur)
19 En (Juniperus communis)
20 Fågelbär/sötkörsbär (Prunus avium)
21 Gran (Picea abies)
22 Hägg (Prunus padus)
23 Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
24 Lind (Tilia sp.)
25 Lind - Parklind (Tilia x europaea)
26 Lind - Skogslind (Tilia cordata)
27 Lärk (Larix sp.)
28 Lönn (Acer sp.)
29 Lönn - Skogslönn (Acer platanoides)
30 Lönn - Tysklönn (Acer pseudoplatanus)
31 Oxel (Sorbus sp.)
32 Oxel - Vanlig oxel (Sorbus intermedia)
33 Oxel - Vitoxel (Sorbus aria)
34 Päron (Pyrus communis)
35 Pil (Salix sp.)
36 Pil - Vitpil (Salix alba)
37 Poppel (Populus sp.)
38 Poppel - Balsampoppel (Populus balsamifera)
39 Poppel - Gråpoppel (Populus x canescens)
40 Poppel - Kanadapoppel (Populus x canadensis)
41 Poppel - Svartpoppel (Populus nigra)
42 Rönn (Sorbus aucuparia)
43 Sälg (Salix caprea)
44 Tall (Pinus sylvestris)
45 Okänd
46 Övrigt
Trädslag 1 antal Integer 0 -
Trädslag 10 Enum 0 -
Trädslag 10 antal Integer 0 -
Trädslag 2 Enum 0 -
Trädslag 2 antal Integer 0 -
Trädslag 3 Enum 0 -
Trädslag 3 antal Integer 0 -
Trädslag 4 Enum 0 -
Trädslag 4 antal Integer 0 -
Trädslag 5 Enum 0 -
Trädslag 5 antal Integer 0 -
Trädslag 6 Enum 0 -
Trädslag 6 antal Integer 0 -
Trädslag 7 Enum 0 -
Trädslag 7 antal Integer 0 -
Trädslag 8 Enum 0 -
Trädslag 8 antal Integer 0 -
Trädslag 9 Enum 0 -
Trädslag 9 antal Integer 0 -
Vitalitet Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. God vitalitet
3 2. Måttlig vitalitet
4 3. Dålig vitalitet
5 4. Mycket dålig vitalitet

Artrik vägmiljö

Definition: -

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
A-Hotade Boolean 0 -
B-Sällsynta Boolean 0 -
C-Hävdgynnade Boolean 0 -
D-Rikblommande Boolean 0 -
E-Begränsade eller oklara värden Boolean 0 -
F-Nyckelstrukturer Boolean 0 -
G-Utvecklingsmark Boolean 0 -
Klassning Enum 0 -
Kod Klartext
1 Artrik vägkant
2 Hänsynsobjekt
Motivering till klassning CharacterString 0 -
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Ordningsnr Integer 0 -
Sida Enum 0 -
Kod Klartext
1 Nordlig
2 Sydlig
3 Västlig
4 Ostlig
Sidtyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Enkelsidig
2 Dubbelsidig
Skötselstatus Enum 0 -
Kod Klartext
1 Bra
2 Dålig
3 Medel
4 Ej bedömd
Viktigaste artinslag CharacterString 0 -
Värdeklass Enum 0 -
Kod Klartext
1 Ej bedömt
2 1. Högsta naturvärde
3 2. Högt naturvärde
4 3. Påtagligt naturvärde
5 4. Visst naturvärde

Bevarandevärd bro

Definition: -

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Brolandskap Integer 0 -
Exponerbarhet Integer 0 -
Konstruktionsnummer CharacterString 0 -
Medvetet arkitektoniskt uttryck Integer 0 -
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Pionjär konstruktion Integer 0 -
Pionjär material Integer 0 -
Skönhetsvärde Integer 0 -
Sällsynthet Integer 0 -
Tillgänglighet Integer 0 -
Total värderingspoäng Integer 0 -
Trafikanters möjlighet att se bron Integer 0 -
Upplevelsevärde Integer 0 -
Ursprunglighet Integer 0 -
Åldersklass Integer 0 -

Faunapassage för medelstora däggdjur

Definition: -

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Anläggningsnummer CharacterString 0 -
Huvudkonstruktionstyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Trumma
2 Bro
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Åtgärd annan åtgärd Boolean 0 -
Åtgärd articiell strand Boolean 0 -
Åtgärd flytbrygga Boolean 0 -
Åtgärd förbättrad strand Boolean 0 -
Åtgärd hylla plåt betong Boolean 0 -
Åtgärd hylla trä Boolean 0 -
Åtgärd hylla övrigt Boolean 0 -
Åtgärd markeringsplats Boolean 0 -
Åtgärd stängsel Boolean 0 -
Åtgärd torrtrumma Boolean 0 -
Åtgärdsdatum

Faunapassage för stora däggdjur

Definition: -

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Anläggningsnummer CharacterString 0 -
Har skötselplan Boolean 0 -
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Passagebredd Real 0 -
Passagehöjd Real 0 -
Passagelängd Real 0 -
Passagetyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Ekodukt
2 Landskapsbro
3 Faunabro
4 Faunaport
5 Bro
6 Port
Åtgärd bullerskydd Boolean 0 -
Åtgärd siktskydd semitransparent Boolean 0 -
Åtgärd siktskydd transparent Boolean 0 -
Åtgärd siktskydd täckande Boolean 0 -
Åtgärd stänkskydd Boolean 0 -
Åtgärd övrigt Boolean 0 -

Grod och kräldjurspassage

Definition: -

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Ordningsnr Integer 0 -
Sida Enum 0 -
Kod Klartext
1 Nordlig
2 Sydlig
3 Västlig
4 Ostlig
Sidtyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Enkelsidig
2 Dubbelsidig
Åtgärd Barriär på viltstängsel Boolean 0 -
Åtgärd barriär utan trummor Boolean 0 -
Åtgärd ledarmar och trummor Boolean 0 -
Åtgärd Tillfällig barriär Boolean 0 -
Åtgärd Varningsskyltar Boolean 0 -
Åtgärd Övrigt Boolean 0 -
Åtgärdsdatum Date 0 -

Solitära träd

Definition: -

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Biologiskt värde Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Högt biologiskt värde
3 2. Biologiskt värde
4 3. Lågt biologiskt värde
5 4. Inget biologiskt värde
Estetiskt värde Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Högt estetiskt värde
3 2. Estetiskt värde
4 3. Lågt estetiskt värde
5 4. Inget estetiskt värde
Förvaltare Enum 0 -
Kod Klartext
1 Trafikverket
2 Annan huvudman
3 Delat
4 Okänt
Kulturhistoriskt värde Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Högt kulturhistoriskt värde
3 2. Kulturhistoriskt värde
4 3. Lågt kulturhistoriskt värde
5 4. Inget kulturhistoriskt värde
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Risk Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Låg risk
3 2. Måttlig risk
4 3. Hög risk
5 4. Extrem risk
Skador Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. Inga
3 2. Lindriga
4 3. Måttliga
5 4. Svåra
Trädnummer Integer 0 -
Trädslag Enum 0 -
Kod Klartext
1 Al (Alnus sp.)
2 Al - Gråal (Alnus incana)
3 Al - Klibbal (Alnus glutinosa)
4 Alm (Ulmus sp.)
5 Alm - Lundalm (Ulmus minor)
6 Alm - Skogsalm (Ulmus glabra)
7 Alm - Vresalm (Ulmus laevis)
8 Apel (Malus sp.)
9 Ask (Fraxinus excelsior)
10 Asp (Populus tremula)
11 Avenbok (Carpinus betulus)
12 Björk (Betula sp.)
13 Björk - Glasbjörk (Betula pubescens)
14 Björk - Vårtbjörk (Betula pendula)
15 Bok (Fagus sylvatica)
16 Ek (Quercus sp.)
17 Ek - Bergek (Quercus petraea)
18 Ek - Skogsek (Quercus robur)
19 En (Juniperus communis)
20 Fågelbär/sötkörsbär (Prunus avium)
21 Gran (Picea abies)
22 Hägg (Prunus padus)
23 Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
24 Lind (Tilia sp.)
25 Lind - Parklind (Tilia x europaea)
26 Lind - Skogslind (Tilia cordata)
27 Lärk (Larix sp.)
28 Lönn (Acer sp.)
29 Lönn - Skogslönn (Acer platanoides)
30 Lönn - Tysklönn (Acer pseudoplatanus)
31 Oxel (Sorbus sp.)
32 Oxel - Vanlig oxel (Sorbus intermedia)
33 Oxel - Vitoxel (Sorbus aria)
34 Päron (Pyrus communis)
35 Pil (Salix sp.)
36 Pil - Vitpil (Salix alba)
37 Poppel (Populus sp.)
38 Poppel - Balsampoppel (Populus balsamifera)
39 Poppel - Gråpoppel (Populus x canescens)
40 Poppel - Kanadapoppel (Populus x canadensis)
41 Poppel - Svartpoppel (Populus nigra)
42 Rönn (Sorbus aucuparia)
43 Sälg (Salix caprea)
44 Tall (Pinus sylvestris)
45 Okänd
46 Övrigt
Vitalitet Enum 0 -
Kod Klartext
1 0. Ej bedömt
2 1. God vitalitet
3 2. Måttlig vitalitet
4 3. Dålig vitalitet
5 4. Mycket dålig vitalitet
X koordinat Integer 0 -
Y koordinat Integer 0 -

Vattenfaunapassage

Definition: -

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Anläggningsnummer CharacterString 0 -
Antal trummor Integer 0 -
Huvudkonstruktionstyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Trumma
2 Bro
Namn CharacterString 0 -
Objektid CharacterString 0 -
Åtgärd anläggning av lekbotten Boolean 0 -
Åtgärd annan åtgärd Boolean 0 -
Åtgärd bottenuppbyggnad i vattendraget Boolean 0 -
Åtgärd byte av bro valvbåge Boolean 0 -
Åtgärd byte av trumma till bro valvbåge Boolean 0 -
Åtgärd byte till trumma med större dimension Boolean 0 -
Åtgärd naturalisering av trumbotten Boolean 0 -
Åtgärd rivning av fördämning Boolean 0 -
Åtgärd rivning av trädämme järnväg Boolean 0 -
Åtgärd sänka befintlig trumma Boolean 0 -
Åtgärd tillfällig lösning i befintlig trumma bro Boolean 0 -
Åtgärd tröskling Boolean 0 -
Åtgärd åtgärda frostskydd köldridå Boolean 0 -
Åtgärdsdatum Date 0 -

Väganknutet kulturminne

Definition: -

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Inget nät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Beteckning CharacterString 0 -
Fundament Enum 0 -
Kod Klartext
1 Saknas
2 Kallmurad sten
3 Lös sten
4 Huggen sten
5 Putsad sten
6 Stenmur
7 Sockel av sten
8 Gjutet
9 Övrigt
Lämningstyp Enum 0 -
Kod Klartext
1 Milsten
2 Kilometersten
3 Väghållningssten
4 Gränssten
5 Minnessten
6 Vägvisningssten
7 Vägvisninsgsskylt
8 Ringarsten
9 Rest sten
10 Vilsten
11 Häradssten
12 Stengardister
13 Betonggardister
14 Endast fundament
Material Enum 0 -
Kod Klartext
1 Sten
2 Järn
3 Trä
4 Okänt
Objektid CharacterString 0 -
RAÄ nr CharacterString 0 -
X koordinat Integer 0 -
Y koordinat Integer 0 -