WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/Statligavägdata

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Statliga vägdata

Alla fält

 • ATK-Mätplats
 • Avvikelserapport hastighetsgräns
 • Brunn - Slamsugning
 • Driftbidrag statligt
 • Driftområde
 • Driftvändplats
 • FPV dagliga personresor
 • FPV godstransporter
 • FPV kollektivtrafik
 • FPV långväga personresor
 • Funktionellt prioriterat vägnät (FPV)
 • Företeelsetillkomst
 • Huvudväg för godstransporter*
 • Hållplats
 • Hållplatsläge
 • Järnvägskorsning
 • Kantstolpe
 • Katastroföverfart
 • Körriktning*
 • Lastbilsparkering
 • Leveranskvalitet DoU
 • Leveranskvalitet DoU 2017
 • Mittremsa
 • NRLnät
 • Omkörningsförbud
 • Omledningsväg
 • Pendlings- och serviceväg
 • Prioriterad väg för kollektivtrafik*
 • Rastficka
 • Rastplats
 • Regionalt rastplatsvägnät
 • Räffla
 • Stamväg
 • Stigningsfält
 • Storstadsväg
 • Strategiskt vägnät för tyngre transporter
 • Viltpassage i plan
 • Viltstängsel
 • Viltuthopp
 • Vinter2003
 • Vinterbärighet
 • VVIS
 • VV-Slitlager
 • Vägkategori
 • Vägnybyggnad_2009
 • Vägräcke
 • Vägräckesavslutning
 • Vägtrumma
 • Vägtyp
 • Överledningsplats

Urval av metadata

Hållplats

Definition: En gemensam virtuell plats för en uppsättning hållplatslägen för persontrafik.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Hållplats-ID Integer 9 --- Heltal mellan 1 och 100000000.
Hållplatsnamn CharacterString 100 --- Namn på ett objekt. Maximalt 100 tecken.
X-koordinat Integer 7 1 SWEREF 99 TM X-koordinat med värden mellan 6101000 - 7682000
Y-koordinat Integer 6 1 SWEREF 99 TM Y-koordinat med värden mellan 235000 - 932000

Hållplatsläge

Definition: En markerad identifierad plats längs vägnätet som är skapad för på- och avstigande resenärer till och från kollektivtrafikfordon.

Utbredningstyp:Nodutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Alternativ beteckning CharacterString 50 --- Text med maximalt 50 tecken.
Anslutning Enum 0 --- Anger om en anslutning till ett hållplatsläge är 5% eller mindre och hårdgjord. Kan anges i gradering 1-4.
Belysning Enum 0 --- Anger belysning vid ett hållplatsläge.
Beteckning CharacterString 50 --- Text med maximalt 50 tecken.
Foto 1 CharacterString 512 --- Text med maximalt 512 tecken.
Foto 2 CharacterString 512 --- Text med maximalt 512 tecken.
Foto 3 CharacterString 512 --- Text med maximalt 512 tecken.
Hållplatsbänk Enum 0 --- Uppgift om att bänk med arm och ryggstöd finns tillgänglig vid hållplatsläge eller Finns ej eller Okänt
Hållplats-ID Integer 9 --- Heltal mellan 1 och 100000000.
Hållplatsskylt placering Enum 0 --- Anger om hållplatsskylt är placerad vid eller mitt på påstigningsplatsen
Kantremsa Enum 0 --- Anger förekomst av kontrasterande kantremsa.
Ledstråk Enum 0 --- Attributtyp med värden Finns, Finns ej och Okänt.
Plattform Enum 0 --- Attributtyp med värden Finns, Finns ej och Okänt.
Plattformsbredd påstigning Real 4 --- Flyttal mellan 0.0 och 20.0.
Plattformshöjd vid påstigningsläge Integer 2 --- Heltal mellan 0 och 30.
Plattformslängd Real 5 --- Plattformens längd enligt VGU, regler och råd för Trafikverket. Anges i meter med en decimal. Värde 0 anger okänt eller saknas.
Plattformsyta Enum 0 --- Attributtyp med värden Finns, Finns ej och Okänt.
Sidoficka Enum 0 --- Attributtyp med värden Finns, Finns ej och Okänt.
Telefonnummerinformation Enum 0 --- Anger om text med telefonnummer för trafikupplysning finns tillgänglig vid hållplatsläget alt. vid intilliggande hållplatsläge på samma sida om vägen. och om telefonnummer finns i punktskrift.
Tidtabellinformation Enum 0 --- Attributtyp med värden Finns, Finns ej och Okänt.
Väderskydd Enum 0 --- Attributtyp med värden Finns, Finns ej och Okänt.

Lastbilsparkering

Definition: Lämpliga parkeringsplatser för lastbilar. Dessa parkeringsplatser kan vara kommersiella.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Alternativ avkörningspunkt X-Koordinat Real 10 --- X-koordinaten för punkten.
Alternativ avkörningspunkt Y-Koordinat Real 10 --- Y-koordinaten för punkten.
Angöringstrafik Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Antal markerade parkeringsplatser för lastbil + släp Integer 4 1 Heltal mellan 0 och 9999
Antal markerade parkeringsplatser för transporter med kylvaror Integer 4 1 Heltal mellan 0 och 9999
Avkörningspunkt X-Koordinat Real 10 --- X-koordinaten för punkten.
Avkörningspunkt Y-Koordinat Real 10 --- Y-koordinaten för punkten.
Efternamn CharacterString 50 --- Text med maximalt 50 tecken.
E-postadress CharacterString 50 --- Text med maximalt 50 tecken.
Förnamn CharacterString 50 --- Text med maximalt 50 tecken.
Kontaktpersonens medgivande Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Lastbilsparkeringsadress CharacterString 100 --- Text med maximalt 100 tecken.
Lastbilsparkeringsnamn CharacterString 100 --- Text med maximalt 100 tecken.
Organisationsnamn CharacterString 100 --- Text med maximalt 100 tecken.
Pris/dygn Integer 4 1 Heltal mellan 0 och 9999
Pris/timme Integer 4 1 Heltal mellan 0 och 9999
Restaurang Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Säkerhetsskydd CharacterString 500 --- Text med maximalt 500 tecken.
Telefonnummer CharacterString 50 --- Text med maximalt 50 tecken.
Toalett Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Utpekad lämplig lastbilsparkeringsplats Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Övriga utrustning

Omkörningsförbud

Definition: Skyltad vägsträcka med förbud mot omkörning. Från skylten "Omkörning förbjuden" till skylten "Slut på förbud mot omkörning".

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Rastficka

Definition: Rastficka är ett utrymme utanför vägbanan, oftas i form av en längsgående utvidgning, men också som avskild gren avsedd för tillfällig parkering. För att alla typer av fordon ska kunna använda rastficka bör den rymma en stor lastbil med släp (25 m) vilket alternativt ger fyra personbilsplatser. I anslutning till parkeringsutrymmet bör finnas utrymmer för vila och rekreation. Rastficka kan utföras utefter alla typer av vägar utom motorväg och motortrafikled.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Rastplats

Definition: Med rastplats avses sidoanläggning för trafikanters behov av vila, toalettbesök, rekreation eller dylikt. Trafikverkets rastplatser ska hålla en minimistandard för omfattningen av utrustning på anläggningen i enlighet med krav och råd i VGU. Ovanstående utgör grundutrustningen för en rastplats och ingår därför implicit i dess definition.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

FieldName Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Alternativ avkörningspunkt X-Koordinat Real 10 --- X-koordinaten för punkten.
Alternativ avkörningspunkt Y-Koordinat Real 10 --- Y-koordinaten för punkten.
ANTMALBIL Antal markerade parkeringsplatser för lastbil
ANTMALBILS Antal markerade parkeringsplatser för lastbil + släp Integer 4 1 Heltal mellan 0 och 9999
ANTMAPBIL Antal markerade parkeringsplatser för personbil Integer 4 1 Heltal mellan 0 och 9999
ANTMAPBILS Antal markerade parkeringsplatser för personbil + släp
ANTMAHBIL Antal markerade parkeringsplatser för husbil
ANTMABUSS Antal markerade parkeringsplatser för buss
Avkörningspunkt X-Koordinat Real 10 --- X-koordinaten för punkten.
Avkörningspunkt Y-Koordinat Real 10 --- Y-koordinaten för punkten.
DUSHMOJLET Duschmöjlighet
LATRINTL Latrintömning löstagbar tunna
LATRINTF Latrintömning fastmonterad tunna
Latrintömning
Kod Klartext
1 ja, löstagbar tunna
2 ja, fastmonterad tunna
3 nej
9 okänt
Enum 0 --- Anger om latrintömning medges.
LEKTRUTNNG Lekutrustning Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
HUNDRASTG Hundrastgård
HAESTRASTG Hästrastgård
Rastplatsadress CharacterString 100 --- Text med maximalt 100 tecken.
NAMN Rastplatsnamn CharacterString 100 --- Namn på ett objekt. Maximalt 100 tecken.
RESTAURANG Restaurang Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
SERVERING Servering
HUVUDMAN Skötselansvarig Enum 0 --- Den som är ansvarig för skötseln av rastplatsen.
Säkerhetsskydd CharacterString 500 --- Text med maximalt 500 tecken.
Utpekad lämplig lastbilsparkeringsplats Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Övrig utrustning

Viltstängsel

Definition: Avser högt nätstängsel, som Trafikverket äger eller förvaltar och som försvårar för medelstora och större däggdjur att komma ut på vägen.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
stolptyp Enum 0 --- Avser vilken typ av stolpar som är uppsatta.
Kod Klartext
1 Stål/galv
2 Trä
8 Annan typ
9 Okänd
uppsättningsår Integer 4 --- År där 0 = okänt år
viltstängselstyp Enum 0 --- Avser vilken typ av viltstängsel som avses.

Vägtrumma

Definition: Avser trumma under och genom väg med syfte att leda vattendrag eller vägdagvatten, alternativt vandringsmöjligheter för djur.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Antal trumdelar Integer 1 antal Anger vilket antal delar vägtrumman består av. 0 = Okänt värde.
Brunn i mittremsa Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Erosionsskydd Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Foto 1 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 2 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 3 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 4 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 5 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 6 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 7 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Foto 8 CharacterString 256 --- Text om 256 tecken
Funktionsproblem erosion inlopp Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Funktionsproblem erosion utlopp Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Funktionsproblem hinder inlopp Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Funktionsproblem hinder utlopp Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Funktionsproblem igenslamning Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Funktionsproblem sättning Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Funktionsstatus Enum 0 --- Klassning av status.
Kod Klartext
1 God
2 Åtgärd på sikt
3 Omedelbar åtgärd
4 Ej klassningsbart
9 Okänt
Gemensam vägtrumma Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Ihopkoppling skarvar Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Inloppsbredd Integer 4 mm Anger vägtrummans öppna bredd för ett annat tvärsnitt än ett cirkulärt på inloppssidan. 0 = Okänt/Ej relevant.
Inloppsdiameter Integer 4 mm Anger vägtrummans diameter för ett cirkulärt tvärsnitt på inloppssidan. 0 = ej relevant/Okänt. Okänt i de fall man inte kan inspektera på andra sidan, t.ex. 1-delen på 2+1.
Inloppshöjd Integer 4 mm Anger vägtrummans höjd, avstånd mellan vattengång och tak, för ett annat tvärsnitt än ett cirkulärt på inloppssidan. 0 = okänt/ej relevant.
Inloppsmaterial Enum 0 --- ---
Kod Klartext
1 Betong
2 Plåt
3 Plast
4 Sten
5 Infodrad
9 Okänt
Inloppstyp Enum 0 --- Anger typ av inlopp till vägtrumman. Okänt i de fall man inte kan inspektera på andra sidan, t.ex. 1-delen på 2+1.
Kod Klartext
1 Cirkulär
2 Rektangulär
3 Elliptisk
4 Brunn
9 Okänt
Inventeringsdatum Date 0 --- Det datum då hanteringen av data i processteget avslutades.
Inventeringsorganisation CharacterString 30 --- Anger namnet på den organisation/företag som har utfört inventeringen.
Kommentarer om vägtrumman CharacterString 999 --- Text med maximalt 999 tecken.
Konsekvensklass Enum 0 --- Konsekvensklass enligt TDOK 2014:0045 Trafikverkets tekniska krav för avvattning.
Kod Klartext
1 Konsekvensklass 1
2 Konsekvensklass 2
3 Konsekvensklass 3
9 Oklassificerad
Materialproblem deformationer Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Materialproblem isärdragna skarvar Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Materialproblem korrosion Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Materialproblem tjälskador Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Materialstatus Enum 0 --- Klassning av status.
Kod Klartext
1 God
2 Åtgärd på sikt
3 Omedelbar åtgärd
4 Ej klassningsbart
9 Okänt
Mätmetod trumlängd Enum 0 --- Avser mämetod för längden av trumman från inlopp till utlopp.
Skyddsanordning inlopp Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Skyddsanordning utlopp Enum 0 --- Attributtyp med värden Ja, Nej, Okänt.
Trumläggningsår Integer 4 år Anger året då vägtrumman lades. 0 = okänt
Utloppsbredd Integer 4 mm Anger vägtrummans öppna bredd för ett annat tvärsnitt än ett cirkulärt på inloppssidan. 0 = Okänt/Ej relevant.
Utloppsdiameter Integer 4 mm Anger vägtrummans diameter för ett cirkulärt tvärsnitt på inloppssidan. 0 = ej relevant/Okänt. Okänt i de fall man inte kan inspektera på andra sidan, t.ex. 1-delen på 2+1.
Utloppshöjd Integer 4 mm Anger vägtrummans höjd, avstånd mellan vattengång och tak, för ett annat tvärsnitt än ett cirkulärt på inloppssidan. 0 = okänt/ej relevant.
Utloppsmaterial Enum 0 --- ---
Kod Klartext
1 Betong
2 Plåt
3 Plast
4 Sten
5 Infodrad
9 Okänt
Utloppstyp Enum 0 --- Anger typ av inlopp till vägtrumman. Okänt i de fall man inte kan inspektera på andra sidan, t.ex. 1-delen på 2+1.
Kod Klartext
1 Cirkulär
2 Rektangulär
3 Elliptisk
4 Brunn
9 Okänt
Vägtrumlängd Integer 3 m Avser bedömning eller uppskattning av trummans hela längd från inlopp till utlopp. 0 = Okänt/Ej relevant.
X-Koordinat Real 10 --- X-koordinaten för punkten.
Y-Koordinat Real 10 --- Y-koordinaten för punkten.
Z-Koordinat Real 7 --- Z-koordinaten för punkten.
Övrig dokumentation CharacterString 256 --- Text om 256 tecken