WikiProject Sweden/trafikverket/datadescription/nvdb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nationell vägdata (NVDB)

Alla fält

 • Antal körfält
 • Begränsad bruttovikt
 • Begränsad fordonsbredd
 • Begränsad fordonslängd
 • Begränsat axel - boggitryck
 • Bro och tunnel
 • Bärighet
 • C-Cykelled
 • Cirkulationsplats
 • C-Rekommenderad bilväg för cykeltrafik
 • Farthinder
 • Framkomlighet för vissa fordonskombinationer
 • Funktionell vägklass
 • Färjeled
 • Förbjuden färdriktning
 • Förbjuden sväng
 • Förbud mot trafik
 • Företeelsetillkomst
 • Gatunamn
 • GCM-belyst
 • GCM-passage
 • GCM-separation
 • GCM-vägtyp
 • Gågata
 • Gångfartsområde
 • Hastighetsgräns
 • Höjdhinder upp till 4,5 m
 • Inskränkningar för transport av farligt gods
 • Korsning
 • Miljözon
 • Motortrafikled
 • Motorväg
 • Referenslinjetillkomst
 • Rekommenderad väg för farligt gods
 • Slitlager
 • Svängmöjlighet
 • Tillgänglighet
 • Tättbebyggt område
 • Vägbredd
 • Väghinder
 • Väghållare
 • Vägnummer
 • Vägtrafiknät
 • Vändmöjlighet
 • Övrigt vägnamn

Urval av metadata

C-Cykelled

Definition: Sammanhängande stråk av vägar avsedda eller lämpliga för cykeltrafik.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och cykelnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Namn CharacterString 0 Anger ett namn med obegränsat antal tecken.
Primär användning Enum 0 --- Användningsområde för cykelled
Kod Klartext
1 pendlingsled
2 cykelturismled
3 motionsled
4 pendlingsled och cykelturismled
5 pendlingsled och motionsled
6 cykelturismled och motionsled
7 pendlingsled, cykelturismled och motionsled
9 okänd

Funktionell vägklass

Definition: En klassificering baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och färjenät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Klass Enum 0 Anger vägens funktionella klass.
Kod Klartext Kommentar
0 0 Viktigast, motorway
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9 skogsbilväg

Farthinder

Definition: Avser en permanent fysisk åtgärd som påverkar biltrafikens hastighetsval i punkt eller på sträcka.

Utbredningstyp:Nodutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Läge Enum 0 --- Farthindrets läge tvärs med vägbanan
Kod Klartext
1 enkelsidig
2 dubbelsidig
3 genomgående (tvärs över hela vägbanan)
Typ Enum 0 --- Typ av farthinder
Kod Klartext
1 avsmalning till ett körfält
2 gupp (cirkulärt gupp eller gupp med ramp utan gcm-passage)
3 sidoförskjutning - avsmalning
4 sidoförskjutning - refug
5 väghåla
6 vägkudde
7 förhöjd genomgående gcm-passage
8 förhöjd korsning
9 övrigt farthinder

Gatunamn

Definition: Officiellt adressbildande namn på gatan.

Utbredningstyp:Vägutbredning med värd

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och cykelnät

GCM-passage

Definition: Avser en ordnad passage för gående och/eller cykel/moped.

Utbredningstyp:Nodutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Stats

highway=crossing and railway=crossing in osm 2017-04-27 26518

nvdb 2017-04-27 34180

matching nvdb with 15m buffer 11082

nvdb not in osm 23098

poke Dalkvist (talk) for file

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Passagetyp Enum 0 --- Typ av passage
Kod Klartext osm
1 planskild passage överfart ignore
2 planskild passage underfart ignore
3 övergångsställe och/eller cykelpassage/cykelöverfart i plan highway=crossing

crossing=uncontrolled

4 signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelpassage/cykelöverfart i plan highway=crossing

crossing=traffic_signals

5 annan ordnad passage i plan highway=crossing

fixme=crossing type

Trafikanttyp Enum 0 --- Typ av trafikant som passagen är ämnad för
Kod Klartext osm
1 gång foot=yes
2 cykel och moped bicycle=yes

moped=yes

3 gång, cykel och moped foot=yes

bicycle=yes

moped=yes

9 okänt fixme=access

GCM-separation

Definition: Anger typen av separation mellan GCM-nät och bilnät.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Cykelnät och gångnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Separation Enum 0 --- Anger typ av separation.
Kod Klartext
1 kantsten
2 skiljeremsa
3 räcke
4 friliggande
5 vägmarkering
99 okänt

GCM-vägtyp

Definition: Beskrivning av vägens konstruktion.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Cykelnät och gångnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
GCM-typ Enum 0 --- Typ av länk.
Kod Klartext
1 cykelbana
2 cykelfält
3 cykelöverfart i plan/cykelpassage
4 övergångsställe
5 gatupassage utan utmärkning
8 koppling till annat nät
9 annan cykelbar förbindelse
10 annan ej cykelbar förbindelse
11 gångbana
12 trottoar
13 fortsättning i nätet
14 passage genom byggnad
15 ramp
16 perrong
17 trappa
18 rulltrappa
19 rullande trottoar
20 hiss
21 snedbanehiss
22 linbana
23 bergbana
24 torg
25 kaj
26 öppen yta
27 färja
28 cykelpassage och övergångsställe

Höjdhinder upp till 4,5 m

Definition: Höjdhinder i form av konstbyggnad eller annan konstruktion som medför begränsning av fri höjd upp till 4,5 meter.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät, cykelnät och färjenät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Fri höjd Real 3 meter Anger fri höjd under ett höjdhinder upp till 4.5 meter.
Höjdhinderidentitet CharacterString 0 Anger en identitet med obegränsat antal tecken.
Höjdhindertyp Enum 0 Typen av höjdhinder.
Kod Klartext
1 vägport
2 tunnel
3 övrigt hinder
4 bro

Korsning

Definition: Avser en plats där två eller fler vägar ansluter till varandra. Vägarna skall vara statliga eller kommunala. En korsnings samtliga noder hålls ihop till en företeelse oavsett väghållareansvar på anslutande vägar.

Utbredningstyp:Nodutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Generaliseringstyp Enum 0 --- En beskrivning av hur korsningen är generaliserad enligt gällande generaliseringsregler. (se NVDB - Specifikation av innehåll – vägnät).
Kod Klartext
1 enkel korsning
2 trafikplats
3 cirkulationsplats
5 kanaliserad korsning
6 övergångsnod
7 färjenod
8 bryggnod
Namn CharacterString 0 Anger ett namn med obegränsat antal tecken.
Signalreglering Enum 0 --- Attributtyp med värden ja, nej, okänt
Kod Klartext
1 ja
2 nej
3 okänt
Trafikplatsnummer Integer 4 --- Heltal mellan 1 och 9999
X-koordinat Integer 7 m Absolutläge-plankoordinat i x-led angiven i koordinatsystem SWEREF 99 TM med max- och minvärden enligt NVDBs kartrutesystem.
Y-koordinat Integer 6 m Absolutläge-plankoordinat i y-led angiven i koordinatsystem SWEREF 99 TM med max- och minvärden enligt NVDBs kartrutesystem.

Slitlager

Definition: Vägens slitlager.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Nej

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och cykelnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Slitlagertyp Enum 0 Anger vägens slitlagertyp indelad i två klasser: belagd eller grus.
Kod Klartext
1 belagd
2 grus

Väghinder

Definition: Förekomst av permanent fysiskt hinder med syfte att hindra obehörig fordonspassage.

Utbredningstyp:Punktutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Nej

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och cykelnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Hindertyp Enum 0 --- Avser vilken sorts hinder som är uppsatt på cykelvägnätet.
Kod Klartext
1 pollare
2 eftergivlig grind
3 ej öppningsbar grind eller cykelfålla
4 låst grind eller bom
5 betonghinder
99 övrigt
Passerbar bredd Real 4 meter Avser maximal bredd för fordon som kan passera hindret

Vägtrafiknät

Definition: Beskriver huvudsaklig användningssätt som nätkomponent är ämnad för.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Nej

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät, cykelnät, färjenät och gångnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Nättyp Enum 0 --- Typ av vägtrafiknät.
Kod Klartext
1 bilnät
2 cykelnät
4 gångnät

Vägnummer

Definition: Vägnummer för allmänna vägar som ingår i riks- och länsvägnätet.

Utbredningstyp:Vägutbredning med värd

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och färjenät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Europaväg Boolean 0 Anger om vägen är europaväg.
Huvudnummer Integer 4 Vägens nummer enligt den länsvisa sammanställningen över allmänna vägar eller enligt särskilt beslut hos Länsstyrelsen.
Länstillhörighet Integer 2 Det län vilket vägen administrativt tillhör.
Undernummer Integer 2 Vägens undernummer enligt den länsvisa sammanställningen över allmänna vägar.

Övrigt vägnamn

Definition: Ej adressbildande identifikation av vägen.

Utbredningstyp:Sträckutbredning

Antal utbredningar: 1 - ∞

Historik: Ja

Sidoläge: Nej

Vägtrafiknät: Bilnät och cykelnät

Attribut Obligatorisk Typ Fältlängd Mätenhet Beskrivning
Namn CharacterString 0 Anger ett namn med obegränsat antal tecken.
Namnsättande organisation Enum 0 --- Typ av organisation som definierat vägnamnet
Kod Klartext
1 statlig
2 kommunal
3 skoglig
4 enskild
5 övrig