Маркиране на туристическата и рекреационна мрежа

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Тази страница разяснява използването на различните връзки и тагове използвани за маркиране на различните видове туристически и рекреационни маршрути

Въведение

Маршрути са геометрични компоненти обединени от Relation:route, изграждащи мрежа и визуализиращи типа, връзката и достъпността им. Целта на тази страница е, да стандартизира и унифицира различните обозначения, чрез ясни правила за маркирането и източници.

Тагове за туристически и рекреационни маршрути

Таг Значение Пояснение
type route Показва, че връзката оказва маршрут
route bicycle / foot / hiking / mtb / horse / ski / snowmobile / inline_skates Указва вида на маршрута
name "Име на маршрута" Популярно или официално име на маршрута (напр. По пътя на Ботевата чета, Ком - Емине, Рудопия). Името може да варира в зависимост от вида или мрежата към която е маршрута - Европейски пешеходен маршрут Е3 се отнася за маркираните участъци от международният маршрут Е3 включително и в България, Ком - Емине се отнася за името използвано в България за билният маршрут в Стара планина от вр. Ком до нос Емине, но припокриващ се с маршрута на Е3.
ref код Ако маршрутът има или е известен под някакъв код. Пример: Е3, Р, ТР
network icn/ncn/rcn/lcn

iwn/nwn/rwn/lwn

icn/ncn/rcn/lcn — международен/национален/регионален/местен велосипеден маршрут за маршрутите маркирани с bycycle

iwn/nwn/rwn/lwn — международен/национален/регионален/местен пешеходен маршрут за маршрутите маркирани с hiking

operator "Име на обслужващата организация/Собственик" За различните пешеходни маршрути в зависимост от значението им трябва да бъде Българският туристически съюз или местните туристически клубове, а за велосипедните маршрути организацията създала/маркирала маршрута и предоставяща информация за него.
state proposed / alternate / temporary / connection Състояние на маршрута, когато той е временен, алтернатива на главният, предложение за утвърждаване на статута му като маршрут или връзка между два маршрута.
seasonal yes/summer/winter/wet_season/dry_season/etc Указва използването на маршрута през различните сезони. Освен достъпността, указва и вариантите на даден маршрут - Пример: лентовата маркировка е "лятна", стълбовата маркировка е "зимна"
symbol Използван символ Описва използвания символ за маркиране на маршрута. Например червен/син/зелен/жълт правоъгълник на бял фон за пешеходните маршрути и червен/син/зелен триъгълник с бял кант за велосипедните маршрути
colour #RRGGBB Цвят в hex triplet код
description Описание Осовености и подробности за маршрута
distance Разстояние Разстоянието в километри, което маршрутът покрива, ако е известно. Указва се с цифра и десетична точка

Видове маршрути

Обозначаването route=*дава вида на маршрута съобразно начина по който се използва

Пешеходни маршрути

Пешеходните и туристически маршрути са маркирани или обозначени маршрути използвани за пътуване или почивка. В зависимост от местоположението си и пригодността за използване се дели на route=foot и route=hiking

Пешеходните маршрути (route=foot)

Използва се най-вече за кратки или тематични маршрути достъпни за широк кръг посетители независимо от възраст или опит. Най-често са опознавателни/рекреационни маршрути или еко-пътеки с тематично име в парк или облагородена местност. Като участие в маршрутна мрежа обикновено попадат в rwn или lwn - т.е. регионален или местен маршрут

Туристически маршрути (route=hiking)

Тагът hiking се използва за по-дълги разходки в планината или извън населените места по пътеки маркирани (или не) за туризъм. Често за име се използва названието на рида или местността в която е маршрута или хижите начална и крайна точка. Обхващат всички видове мрежи - от международните до местните (виж Използване на маршрутни мрежи).

Допълнителни тагове

Като допълнение към описанието на пешеходните маршрути могат да се добавят следните тагове

Таг Значение Пояснение
ascent изкачване Общото изкачване в метри за цялото разстояние
descent спускане Общото спускане в метри за цялото разстояние
roundtrip yes/no Дали маршрута е кръгов (roundtrip=yes) или е между точки А и Б (roundtrip=no)
oneway yes/no oneway=yes се използва за маршрути маркирани в една посока или с еднопосочно движение
website адрес на уебсайта Сайт на организацията стопанисваща или поддържаща маршрута
wikipedia language:Име_на_страницата Допълнителна информация от Wikipedia, ако има създадена страница там

Велосипедни маршрути

Велосипедни маршрути (route=bicycle)

Тагът bicycle се използва за велосипедни маршрути по асфалтови, макадамови и хубави черни пътища или обособени велоалеи. Или всеки терен подходящ за други велосипеди различни от маутин байк, като шосейни, градски и дори recumbent велосипеди.

Маутин байк маршрути (route=mtb)

Под маутин байк маршрути влизат всички маршрути по черни и горски пътища, пътеки и специализирани трасета.

Допълнителни тагове

Към описанието на велосипедните маршрути могат да се добавят част от таговете дадени като допълнителни при пешеходните маршрути

Таг Значение Пояснение
ascent изкачване Общото изкачване в метри за цялото разстояние
descent спускане Общото спускане в метри за цялото разстояние
roundtrip yes/no Дали маршрута е кръгов (roundtrip=yes) или е между точки А и Б (roundtrip=no)
cycle_network * Тъй като няма единна система или организация, може да се използва за идентифициране на мрежата.

Cycle Node Network Tagging

Тъй като е трудно обособяването на тематичен маршрут и най-вече физическото маркиране на такъв по чисто бюрократични причини, системата за обозначаване на кръстовища е чудесна алтернатива за България. Така се дава свобода при избора на маршрут (комбиниране на километри, време, трудност, взаимодействие с други превозни средства), което към момента е и най-честият вариант за избор чрез route planner сайтове. Колкото и да е приемлива идеята обаче, това е система въведена за ползване в Нидерландия и Белгия, страни с развито велосипедно движение и култура и прилагането ѝ в България е под въпрос.

Използване на маршрутни мрежи

Маршрутни мрежи за пешеходен туризъм

Маркирането и обслужването на мрежата за пешеходен туризъм е задача на Българският туристически съюз и неговите членове.

Българският туристически съюз маркира предимно билните и зимни маршрути във високопланинските части, както и обектите на международния туризъм, туристическите дружества маршрутите от изходните пунктове до туристическите хижи, между хижите, както и от стопанисваните от тях хижи до билната маркировка. Спрямо вида маркировка и предназначение маршрутите могат да бъдат приобщени към различни мрежи:

iwn - Международни туристически маршрути, маркирани с червената марка и европейския код на Exx. Такива в България са Е3 в Стара планина, Е4 - Витоша, Верила, Рила, Пирин, Славянка и Е8 в Родопите. Това изключва частни, рекламни и състезателни маршрути (Дори в Австрия маршрута Sultan's Trail не е отбелязан като международен, въпреки че преминава през няколко страни).

nwn - Пешеходни пътеки за дълги разстояния с национално значение. Обикновено са маркирани с червена или специална за случая маркировка. В първият случай това са билни или пресичащи дадена планина маршрути (Бистрица - х. Иван Вазов - Рилски манастир, Оборище - Панагюрски колонии - Копривщица - х. Фенера, и т.н.), а във втория общонародни или тематични маршрути, като По пътя на Ботевата чета, По стъпките на Бенковски и т.н.

rwn - Регионални маршрути трябва да е стойността по подразбиране за всички основни туристически пътеки с лентова маркировка, ако няма причина за други маркировки.

lwn - локални маршрути, т.е. местната стойност по-висока. Това са учебни/опознавателни и еко пътеки, пътеки с табели към руини/връх/интересен обект за посещение

Маршрутни мрежи за велосипеден туризъм

Маркирането на велосипедните маршрути се извършва на доброволни начала от местни клубове и организации. Към момента се маркират предимно маршрути за маунтин байк по правилник иницииран от Сдружение Байкария. За шосейно колоездене частично маркиран е маршрута на EuroVelo 6, като маркировката е извършена под шапката на две различни областни администрации и е различна в различните части на маршрута. Поради това няма изградена мрежа над регионално ниво. Тага network е задължителен за route=bicycle маршрути (шосейно, велосипедна инфраструктура и рекреационно колоездене - т.нар. велотурове, вело туринг маршрути), но не и за route=mtb (вкл. многодневните велопоходи[1]).

icn - Международни велосипедни маршрути. Включват маркирани и не маркирани участъци от мрежата на EuroVelo и Greenways. Към момента два маршрута от EuroVelo Network минават през страната - EuroVelo 6 и EuroVelo 13, като самo EutoVelo 6 е частично маркиран. Greenways има в частност в района на област Бургас.

ncn - Национална велосипедна мрежа. В момента липсва организация, която да класифицира, предлага и поддържа национална мрежа. В такава мрежа трябва да влизат велосипедни маршрути, които пресичат страната или са обединени от национален признак. Неофициално като такива могат да се разглеждат маршрути като Подбалканския път - София - Бургас[2], Път 37 и ПредБалкан[3] описани на страниците на организации като Велоразходка [2]и ВелоТуринг-БГ[3], следващи пътища от Републиканската Пътна мрежа, но не маркирани. Също така, маршрути като Дунав Ултра, ако бъде маркиран или описан като рекреационнен маршрут, а не като трасе на състезание.

Рудопия, ТрансРодопи, Витоша 100 и няколкото MTB състезания маркирани към момента с тага ncn са дискусионни, тъй като са mtb (с изключение на ТрансРодопи) и локални/регионални.

rcn - Регионални велосипедни маршрути са тези пресичащи региони. Под региони, могат да се има предвид както административните граници на области, така и обособените туристически райони от Министерство на туризма. Като регионални могат да се считат всички шосейни веломаршрути между два или повече града (населени места) с начална и крайна точка и обща тематика. Като в горният пример - Подбалканският път би трябвало да е национален маршрут, но Карлово (Област Пловдив) - Казанлък (Област Стара Загора) е регионален, както и София (Област София) - Пловдив (Област Пловдив) по път 8, но София (Калотина) - Свиленград е вече национален.

lcn - Локални веломаршрути са тези локализирани около един център - град, туристическа забележителност и т.н. с местно значение за рекреация, опознаване и спорт. Такива са шосейните и маунтин байк с различна трудност, но с малка продължителност - например София - Елин Пелин - Байлово, Велинград - хижа Кладова, Бургас - Сарафово и т.н.

Източници и препратки