Списък на общинските пътища в Република България

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Общинските пътища не са част от републиканската пътна мрежа.

От Закона за пътищата:

"Чл. 3. (1) Пътищата са републикански и местни. (2) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г.) Републикански пътища са автомагистралите, скоростните пътища и пътищата от първи, втори и трети клас, които осигуряват транспортни връзки от национално значение и образуват държавната пътна мрежа. Отделни републикански пътища са включени в трансевропейската пътна мрежа. (3) Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците."

"Закон за пътищата"

Относно тагването на общинските пътища виж съответната тема във форума.


Общи положения :

1. СПИСЪКЪТ включва пътища, които по функции отговарят на изискванията за местен общински път, съгласно чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата и „Критериите за включване на път в списъка на общинските пътища" (приети с Решение № КАЕП-0I-02-51/6.10.2006 г. на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика) и които,по данни от общинските служби по земеделие и гори, са съставени от имоти (кадастрални единици)-общинска собственост.

2. Всеки път,включен в списъка,е представен с: > идентификационен номер; > описание на пътя,и > информационни данни (Обслужвани общини).

(a) Идентификационният номер съдържа кода на областта по ЕКАТТЕ (Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици),където е началото на пътя. Съставна част на идентификационния номер е категорията на пътя. Идентификационният номер е уникален в рамките на страната.

(b) Описанието на пътя включва имената на населени места и селищни образувания,както и имената на социални,обществени,спортни, археологически,културни и др. обекти,които пътят обслужва. Имената на населените места са според НРНМ (Националния регистър на населените места,Изд. на НСИ,2006). Всяко наименование на местен общински път е уникално в рамките на страната.

(c) Информационните данни за един път са имената на общините,през територията на които той преминава.

3. Местните общински пътища са класифицирани в три категории съгласно приетия с решение на Експертния съвет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 30 юни 2005 г. МОДЕЛ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ.

Категорията отразява транспортното значение на пътя за икономическото и социалното развитие на общината,съпоставено със средните за страната оценки за значимост нз един общински път. Категорията на един местен общински път се формира на базата на: > брой на жителите в населените места,през които пътят преминава; > брой курсове на организирания превоз; > характер на обекта,към който пътят обезпечава връзка - административен център,производствено предприятие,туристически обект от местно или национално значение,връзка за достъп до друг вид транспорт и т.н.; > начин на използване на пътя-сезонно,постоянна връзка,дублираща връзка за скъсяване на разстоянието; Числото на категорията (1,2 или 3) е включено в номера на пътя.

Система за номериране

Идентификационният номер на местен общински път представлява 7-значен буквено-цифров код със следната структура:

A A A К 1 1 1

a) Първите три разряда (AAA) представляват идентификационния код на областта по ЕКАТТЕ,в която се намира началото на пътя (км 0+0). Изписан е на латиница с големи букви. b) Четвъртият разред (К) е числото на категорията на пътя-1,2 или 3. c) Последните три разряда (111) са номер на пътя в областта. Номерата на пътищата,тръгващи в дадена област,образуват непълна редица. Позициите 5 и 6,когато са незначещи,получават стойност "нула".

Например:

Идентификационният номер на 33-и път,2-ра категория,който тръгва от Кърджали,община Ардино,ще бъде записан така: KRZ2033.

Идентификационните номера на местните общински пътища са уникални в рамките на страната.

Наименование

В наименованието на един местен общински път са включени имената на населени места,селищни образувания и други обекти,които пътят обслужва. Когато броят на обслужваните обекти е по-голям от 4,някои имена са изпуснати-включени се само онези,които недвусмислено определят ситуационното положение на пътя. Имената на обслужваните обекти са изписани по реда на срещането им в направление от началото към края на пътя. Всеки местен общински път има задължително едно свързване с общата пътна мрежа на страната. В наименованието на пътя то е указано чрез номера на пътя (републикански или друг общински),към който става привързването. За по-точно локализиране мястото на привързването, където това се налага,е посочена и пътната отсечка. Пътят и отсечката, в които става привързването,са изписани в прави скоби. Привързване може да има и в края на общинския път. В такива случаи отсечка не се посочва.

SFO1230 /1-6/-Долни Богров-Пирдоп-Григорево-Елин Пелин-/III-105/

Административните граници между общините са неразделна част от наименованието на общинския път,когато той преминава през повече от една община. Имената на съседните общини,чиито граници се пресичат, са записани в кръгли скоби.

VAR2071 /III-906/-Дюлино-Попович-Граница общ.(Бяла-Несебър)-/I-9/

Имената на населени места,включени в наименованието на един общински път,се изписват без съкращението за (гр.) и село (с.). Имената на други обслужвани от пътя обекти са записани с означение на вида им.


Значение на използваните съкращения в наименованието на пътищата от списъка на общинските пътища:

съкращение значение
археол. к-с - археологически комплекс;
асф. база - асфалтова база;
бул. - булевард;
в. - връх;
в.з. - вилна зона;
ВП - военно поделение;
ВРЗ - военно-ремонтен завод;
Граница - държавна граница (изписва се държавата);
грн. застава - гранична застава;
депо ПО - депо за промишлени отпадъци;
депо СО - депо за строителни отпадъци;
депо ТБО - депо за твърди битови отпадъци;
ДЗС - държавно земеделско стопанство;
дом за УИ - дом за.........с умствена изостаналост;
дом за УУИ - дом за........с умерена умствена изостаналост;
ез. - езеро;
жп гара - гара на жп линия;
жп спирка - спирка на жп линия;
ЗМК - завод за метални конструкции;
ист. м. - историческа местност;
ист.-археол. - историко-археологичен;
к. к-с - курортен комплекс;
к-с - комплекс;
кв. - квартал;
лет. - летовище;
л. дом - ловен дом;
м. - местност;
ман. - манастир;
мах. - махала;
МТЦ - младежки туристически център;
н. - нос;
о. - остров;
о. п. - обходен път;
общ. - община;
ок. п. - околовръстен път;
п. в. - пътен вьзел;
п. к. - пътно кръстовище;
помп. cm. - помпена станция;
поч. cm. - почивна станция;
поч. база - почивна база;
ПП - производствено предприятие;
пр. - проход;
прес. инста-лация - пресевна инсталация;
преч. cm. - пречиствателна станция;
ПСОВ - пречиствателна станция за отпадни води;
пътн. въж. линия - пътническа въжена линия (лифт);
РРС - радиорелейна станция;
санаториум БЗ - санаториум за белодробни заболявания;
тел. кула - телевизионна кула;
тур. к-с - туристически комплекс;
х. - хижа;
хот. к-с - хотелски комплекс;
ХТК - хидротехнически комбинат
яз. - язовир;
яз. стена - язовирна стена;


Път № Описание на пътя Обслужвани общини
1 BGS1001 /III-539,Караново-Айтос/-Пирне-/I-6/ Айтос
2 BGS1002 /І-6,Карнобат-Айтос/-Черноград-Граница общ.(Айтос-Карнобат-Айтос)-Раклиново Айтос,Карнобат
3 BGS1003 /І-6,Карнобат-Айтос/-Поляново-Карагеоргиево-/BGS1004/ Айтос
4 BGS1004 /І-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Граница общ.(Айтос-Карнобат)-Кликач-/I-6/ Айтос,Карнобат
5 BGS1030 /III-9008,Бургас-кв.Долно Езерово/-Лукойл Нефтохим Бургас-/III-6008/ Бургас
6 BGS1031 /I-6,Айтос-Бургас/-Ветрен-Бургаски мин.бани-Банево Бургас
7 BGS1033 /I-6,Айтос-Бургас/-Българово-/III-6008/ Бургас
8 BGS1034 /III-9008,Бургас-кв.Долно Езерово/-кв.Лозово Бургас
9 BGS1036 /II-79,Константиново-Бургас/-кв.Меден рудник-Твърдица-/III-7908/ Бургас
10 BGS1037 /I-9,Бургас-Маринка/-м.Отманли- Граница общ.(Бургас-Созопол)-Черноморец Бургас,Созопол
11 BGS1038 /BGS1037,Бургас-Черноморец/-Бургас,кв.Крайморие Бургас
12 BGS1039 /III-906,Каблешково-Бургас/-Рудник-Брястовец-/III-6009/ Бургас
13 BGS1051 /III-539/-Русокастро-Ливада-Тръстиково-Константиново-/ІІ-79/ Камено
14 BGS1053 /II-79,Константиново-Бургас/-Черни връх-Полски извор-/III-7907/ Камено
15 BGS1060 /III-5391/-Аспарухово-Сърнево-Черково-Екзарх Антимово-Смолник Карнобат
16 BGS1064 /І-6,Венец-Карнобат/-Крумово градище-Железник-Сан Стефано-Добриново-Житосвят-/III-795/ Карнобат
17 BGS1120 /І-9,Обзор-Несебър/-Свети Влас Несебър
18 BGS1121 /І-9,Обзор-Несебър/-Кошарица Несебър
19 BGS1122 /І-9,Обзор-Поморие/-Несебър Несебър
20 BGS1123 /І-9,Несебър-Поморие/-Равда Несебър
21 BGS1142 /І-9,Несебър-Бургас/-Поморие-/BGS1149/ Поморие
22 BGS1144 /III-906,Оризаре-Каблешково/-Порой-Гълъбец-Горица-/III-2085/ Поморие
23 BGS1145 /III-906,Оризаре-Каблешково/-Медово-Бата-Страцин-Граница общ.(Поморие-Руен)-Просеник-/III-2085/ Поморие,Руен
24 BGS1149 /III-906,Каблешково-Бургас/-Каменар-Поморие Поморие
25 BGS1160 /II-99,Приморско-Царево/-Китен Приморско
26 BGS1184 /III-208,Билка-Дъскотна/-Трънак- Coколец- Каравельово Руен
27 BGS1186 /III-208/-Дъскотна-Планиница-Рупча-Люляково Руен
28 BGS1188 /III-2085/-Руен-Добра поляна-Каменяк Руен
29 BGS1191 /III-7305,Череша-Вресово/-Зайчар Руен
30 BGS1192 /BGS1188,Руен-Добра поляна/-Средна махала-Топчийско Руен
31 BGS1193 /III-2085,Преображенци-Просеник/-Разбойна Руен
32 BGS1194 /III-7305,Люляково-Череша/-Скалак Руен
33 BGS1195 /III-2085,Преображенци-Просеник/-Сини рид-Подгорец-Припек-Мрежичко Руен
34 BGS1210 /II-99/-Созопол-къмпинг Каваците-/II-99/ Созопол
35 BGS1211 /II-99,Черноморец-Созопол/-Равадиново Созопол
36 BGS1212 /II-99,Крайморие- Черноморец/-Атия-Росен-Равна гора Созопол
37 BGS1213 /III-7908,Присад-Димчево/-Зидарово-Вършило Созопол
38 BGS1215 /І-9,Маринка-Крушевец/-Извор-Зидарово-/BGS1213/ Созопол
39 BGS1260 /І-7,Върбица-Бероново/-Везенково-Велислав-Манолич Сунгурларе
40 BGS1265 /III-7306/-Сунгурларе-Грозден-Лозица-Граница общ.(Сунгурларе-Карнобат)-Огнен-Искра-/I-6/ Сунгурларе, Карнобат
41 BGS1280 /II-99,Приморско-Царево/-Лозенец-Царево-/II-99/ Царево
42 BGS2005 /I-6,Айтос-Бургас/-Съдиево Айтос
43 BGS2006 /I-6,Карнобат-Айтос/-Чукарка Айтос
44 BGS2007 /I-6/-Айтос-Малка поляна Айтос
45 BGS2008 /III-208,Ябълчево-Айтос/-Зетьово Айтос
46 BGS2011 /III-208/-Айтос- Мъглен- Мостино Айтос
47 BGS2013 /BGS2011,Айтос-Мъглен/-Пещерско Айтос
48 BGS2014 /BGS2011,Айтос-Мъглен/-Черна могила Айтос
49 BGS2040 /III-6009,Изворище-Каблешково/-Брястовец-Драганово Бургас
50 BGS2050 /III-539,Дюлево-Русокастро/-Граница общ.(Камено-Средец)-Суходол-Орлинци-/III-795/ Камено,Средец
51 BGS2052 /III-539,Русокастро-Трояново/-Желязово Камено
52 BGS2061 /I-6,Карнобат-Айтос/-Глумче-Зимен-Граница общ.(Карнобат-Айтос)-/BGS1002/ Карнобат,Айтос
53 BGS2063 /I-6,Лозенец-Карнобат/-Венец-жп гара Церковски-Церковски-Крумово градище-/BGS1064/ Карнобат
54 BGS2065 /I-6,Карнобат-Айтос/-Соколово-Хаджиите Карнобат
55 BGS2068 /II-73,Лозарево-Карнобат/-Невестино Карнобат
56 BGS2069 /II-73,Лозарево-Карнобат/-Сигмен-Раклица Карнобат
57 BGS2070 /BGS1064,Крумово градище-Сан Стефано/-Железник-Деветак Карнобат
58 BGS2090 /I-9/-Звездец-Евренозово-Близнак-/III-908/ Малко Търново
59 BGS2091 /II-99,Царево-Малко Търново/-Граматиково Малко Търново
60 BGS2098 /III-907,м.Босна-Визица/-Заберново Малко Търново
61 BGS2124 /III-906,Дюлино-Паницово/- Раковско- Приселци-/VAR2071/ Несебър
62 BGS2127 /I-9,Обзор-Баня/-Емона Несебър
63 BGS2140 /BGS1145,Медово-Страцин/-Бата-Белодол Поморие
64 BGS2141 /I-9/-Ахелой-Граница общ.(Поморие-Несебър)-Тънково-/III-9061/ Поморие, Несебър
65 BGS2143 /III-906,Дюлино-Оризаре/-Козичино Поморие
66 BGS2147 /BGS1145,Бата-Просеник/-Страцин-Косовец Поморие
67 BGS2148 /III-6009,Брястовец-Каблешково/-Дъбник-Габерово Поморие
68 BGS2161 /III-992,Ясна поляна-Приморско/-Писменово-Граница общ.(Приморско-Царево)-/BGS2281/ Приморско, Царево
69 BGS2180 /III-208,Билка-Дъскотна/-Ясеново-Снежа-Заимчево Руен
70 BGS2181 /BGS2180,Ясеново-Снежа/-Речица Руен
71 BGS2182 /III-208,Комунари-Билка/-Струя Руен
72 BGS2183 /III-208,Билка-Дъскотна/-Дропла Руен
73 BGS2185 /BGS1186,Планиница-Рупча/-Листец Руен
74 BGS2187 /III-2085,п.к.III-208-Руен/-Ябълчево Руен
75 BGS2189 /III-208,Дъскотна-Китка/-Шиварово Руен
76 BGS2190 /BGS1188,Руен-Добра поляна/-Снягово Руен
77 BGS2196 /BGS1195,Просеник-Сини рид/-Рожден Руен
78 BGS2198 /BGS2196,Сини рид-Рожден/-Рудина Руен
79 BGS2200 /III-208,Билка-Дъскотна/-Вишна-Планиница-/BGS1186/ Руен
80 BGS2214 /BGS1213,Зидарово-Вършило/-Габър Созопол
81 BGS2216 /I-9,Крушевец-м.Босна/-Индже войвода Созопол
82 BGS2230 /II-53,Зорница-Средец/-Загорци-/BGS2050/ Средец
83 BGS2232 /III-539,Средец-Русокастро/-Дюлево-Драчево Средец
84 BGS2234 /II-79,Голямо Крушево-Средец/-Сливово-Синьо Камене-Гранитец Средец
85 BGS2235 /II-79,Голямо Крушево-Средец/-Факия-Горно Ябълково Средец
86 BGS2241 /III-795,п.к.Вълчаново-Драка/-Проход-Белила-Средец Средец
87 BGS2242 /III-908,м.Босна-п.к.II-79/-Голямо Буково-Кирово-Граничар Средец
88 BGS2261 /BGS1265,Лозица-Огнен/-Терзийско Сунгурларе
89 BGS2262 /BGS2267,Прилеп-Съединение/-Ведрово-Босилково Сунгурларе
90 BGS2266 /III-705,Сунгурларе-Мъдрино/-Черница-Есен-/BGS1260/ Сунгурларе
91 BGS2267 /II-73,Веселиново-Лозарево/-Прилеп-жп гара Завет-Завет-Съединение-/III-7305/ Сунгурларе
92 BGS2268 /II-73,Веселиново-Лозарево/-Подвие-Есен-/BGS2266/ Сунгурларе
93 BGS2269 /II-73/-Лозарево-Климаш-Костен-Граница общ.(Сунгурларе-Карнобат)-Раклица-/BGS2069/ Сунгурларе, Карнобат
94 BGS2281 /II-99,Приморско-Царево/-Фазаново Царево
95 BGS2282 /III-9901,Царево-Ахтопол/-Бродилово Царево
96 BGS2283 /II-99,Царево-Граматиково/-Кости Царево
97 BGS3009 /III-208/-Айтос-Граница общ.(Айтос-Руен)-Ръжица-/III-2085/ Айтос,Руен
98 BGS3010 /BGS3009,Айтос-Ръжица/-Лясково Айтос
99 BGS3012 /BGS2011,Айтос-Мъглен/-Дрянковец Айтос
100 BGS3032 /III-6009,Миролюбово-Брястовец/-Изворище-Банево-/BGS1031/ Бургас
101 BGS3035 /III-7909,Бургас,кв.Горно Езерово-Равнец/-Братово-/III-7907/ Бургас
102 BGS3066 /BGS2065,Соколово-Хаджиите/-Козаре Карнобат
103 BGS3067 /BGS2065,Соколово-Хаджиите/-Драгово Карнобат
104 BGS3071 /I-6,Карнобат-Айтос/-м.Погребите-/BGS2065/ Карнобат
105 BGS3072 /BGS2065,Соколово-Хаджиите/-х.Орловец Карнобат
106 BGS3073 /BGS2063/-жп гара Церковски-Деветинци-Деветак-/BGS2070/ Карнобат
107 BGS3092 /II-99,Царево-Малко Търново/-Сливарово Малко Търново
108 BGS3093 /I-9,м.Босна-Звездец/-Младежко Малко Търново
109 BGS3094 /I-9,Звездец-Малко Търново/-Бръшлян Малко Търново
110 BGS3095 /I-9,Звездец-Малко Търново/-Стоилово Малко Търново
111 BGS3096 /III-907,м.Босна-Визица/-Бяла вода Малко Търново
112 BGS3097 /III-907,м.Босна-Визица/-Калово Малко Търново
113 BGS3099 /I-9/-Звездец-м.Петрова нива Малко Търново
114 BGS3101 /II-99/-Малко Търново-м.Черногорово Малко Търново
115 BGS3102 /I-9,Малко Търново- грн.Р.Турция/-х.Малко Търново Малко Търново
116 BGS3103 /I-9,м.Босна-Звездец/-м.Ковач-/I-9/ Малко Търново
117 BGS3125 /III-906,Дюлино-Оризаре/-Паницово-Козница Несебър
118 BGS3146 /III-906,Оризаре-Каблешково/-Александрово Поморие
119 BGS3199 /BGS1195,Припек-Мрежичко/-Топчийско-/BGS1192/ Руен
120 BGS3231 /II-53,Зорница-Средец/-Радойново Средец
121 BGS3233 /III-908,м.Босна- Баровник/-Богданово Средец
122 BGS3236 /BGS2235,Факия-Горно Ябълково/-Долно Ябълково Средец
123 BGS3237 /II-79,Голямо Крушево-Средец/-Пънчево Средец
124 BGS3238 /BGS3240,Бистрец-Синьо Камене/-Бистрец -Кубадин Средец
125 BGS3239 /III-795,п.к.II-79-Драка/-Вълчаново Средец
126 BGS3240 /III-795,п.к.Вълчаново-Драка/-Бистрец-/BGS2234/ Средец
127 BGS3243 /BGS2242,Голямо Буково-Граничар/-Кирово-Белеврен Средец
128 BGS3263 /I-7,Бероново-Мокрен/-Дъбовица Сунгурларе
129 BGS3264 /I-7,Бероново-Мокрен/-Скала-Славянци-/III-7306/ Сунгурларе
130 BGS3270 /BGS1260,Везенково-Манолич/-Велислав-Пчелин Сунгурларе
131 BGS3284 /II-99,Царево-Граматиково/-Българи Царево
132 BLG1005 /II-19/-Банско-х.Вихрен Банско
133 BLG1020 /II-84,Якоруда-Разлог/-жп гара Белица-Краище-Лютово-Бабяк-Орцево Белица
134 BLG1021 /III-8406/-Белица -лет.Семково Белица
135 BLG1024 /BLG1020,жп гара Белица-Лютово/-Краище-Горно Краище Белица
136 BLG1066 /III-1006,Благоевград-Покровник/-Благоевград,кв.Струмско-/I-1/ Благоевград
137 BLG1069 /BLG1071,Благоевград-Симитли/-Церово Благоевград
138 BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ.(Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/ Благоевград, Симитли
139 BLG1090 /II-19,Добринище-Господинци/-Буково Гоце Делчев
140 BLG1091 /II-19,Добринище-Гоце Делчев/-Брезница Гоце Делчев
141 BLG1093 /BLG1091,Гоце Делчев-Брезница/-Корница Гоце Делчев
142 BLG1095 /II-19,Баничан-Гоце Делчев/-Борово Гоце Делчев
143 BLG1096 /II-19,Гоце Делчев-Копривлен/-Мусомища Гоце Делчев
144 BLG1110 /III-1905,Огняново-Марчево/-Огняново-Скребатно-Рибново Гърмен
145 BLG1111 /BLG1110,Огняново-Рибново/-Градски бани Гърмен
146 BLG1112 /III-1905,Марчево-Гърмен/-Лещен-Горно Дряново-Ковачевица Гърмен
147 BLG1113 /III-197,Гоце Делчев-Сатовча/-Крушево-Ореше Гърмен
148 BLG1132 /I-1/-Кресна-Горна Брезница Кресна
149 BLG1148 /BLG1203/-Разлог-Годлево Разлог
150 BLG1150 /BLG2258/-Хърсово-Граница общ.(Сандански-Петрич)-Кромидово-Капатово-Ново Кономлади-Генерал Тодоров Сандански, Петрич
151 BLG1159 /III-198,Катунци-Чучулигово/-Чучулигово-Кулата-/І-1/ Петрич
152 BLG1166 /III-198,Петрич-Първомай/-Коларово-Ключ-Габрене-/III-198/ Петрич
153 BLG1167 /BLG1166,Първомай-Коларово/-Беласица Петрич
154 BLG1179 /І-1,Сандански-Марикостиново/-Граница общ.(Сандански-Петрич)-жп гара Марикостиново Сандански, Петрич
155 BLG1180 /І-1,Сандански-Марикостиново/-Левуново-Ново Делчево-/І-1/ Сандански
156 BLG1180 /BLG1194,Разлог-Бачево/-Бачево-Годлево-/BLG1193/ Разлог
157 BLG1181 /III-108,Рибник-Петрич/-м.Рупите Петрич
158 BLG1192 /II-84,Баня-Разлог/-Долно Драглище-Горно Драглище-Добърско Разлог
159 BLG1194 /BLG1203/-Разлог-Бачево Разлог
160 BLG1203 /II-19,Предела-Банско/-Разлог-/II-84/ Разлог
161 BLG1205 /II-84,Якоруда-Разлог/-Баня-/III-1901/ Разлог
162 BLG1214 /II-19/-п.к.II-84-Разлог Разлог
163 BLG1231 /І-1/-Сандански-Поленица-/BLG3232/ Сандански
164 BLG1235 /І-1,Сандански-Кулата/-Лешница Сандански
165 BLG1236 /І-1,Сандански-Кулата/-Ново Делчево-Склаве-Ласкарево-Любовка Сандански
166 BLG1237 /BLG1236,Склаве-Любовка/-Ласкарево-Джигурово-Поленица Сандански
167 BLG1239 /І-1,Сандански-Кулата/-Левуново Сандански
168 BLG1240 /І-1,Сандански-Кулата/-жп гара Сандански Сандански
169 BLG1241 /І-1,Сандански-Кулата/-Дамяница-жп гара Дамяница-/І-1/ Сандански
170 BLG1243 /I-1,Кресна-Сандански/-/III-1082/ Сандански
171 BLG1245 /III-109,Спатово-Мелник/-Спатово-Склаве-/BLG1236/ Сандански
172 BLG1246 /III-109/-Мелник-Рожен-Любовище-Кашина Сандански
173 BLG1255 /III-198,Катунци-Враня/-Катунци-Златолист Сандански
174 BLG1270 /III-1972,Вълкосел-Фъргово/-Слащен-Туховища-Годешево Сатовча
175 BLG1271 /III-197,Гоце Делчев-Сатовча/-Долен Сатовча
176 BLG1272 /III-197,Гоце Делчев-Сатовча/-Плетена Сатовча
177 BLG1273 /III-197,Сатовча-Доспат/-Кочан-Ваклиново Сатовча
178 BLG1276 /III-197/-о.п.Сатовча-/III-197/ Сатовча
179 BLG1277 /III-1972,Вълкосел-Сатовча/-Кочан-Жижево-/III-1972/ Сатовча
180 BLG1290 /III-1007,Полето-Брежани/-Брежани-Сенокос-Граница общ.(Симитли-Кресна)-/BLG2130/ Симитли, Кресна
181 BLG1291 /BLG1071,Симитли-Черниче/-Черниче-Крупник-Полена-Сушица Симитли
182 BLG1293 /II-19,Градево-Предела/-Долно Осеново-/BLG3294/ Симитли
183 BLG1310 /І-1/-Струмяни-Илинденци-/BLG3317/ Струмяни
184 BLG1330 /III-1907/-Хаджидимово-Петрелик-Беслен Хаджидимово
185 BLG1331 /II-19,Копривлен-Садово/-Садово-Хаджидимово-/III-1907/ Хаджидимово
186 BLG1350 /II-84,Юндола-Черна Места/-Аврамово Якоруда
187 BLG1352 /II-84,Черна Места-Якоруда/-Конарско-Бел камен-/BLG1351/ Якоруда
188 BLG1353 /II-84,Якоруда-Разлог/-Юруково Якоруда
189 BLG2022 /BLG1020,Лютово-Орцево/-Бабяк-Черешово Белица
190 BLG2025 /BLG2022/-Бабяк-Кузьово Белица
191 BLG2026 /III-8406/-Белица-Граница общ.(Белица-Разлог)-Долно Драглище-/BLG1192/ Белица, Разлог
192 BLG2060 /I-1,Дупница-Благоевград/-Рилци-/KNL1084/ Благоевград
193 BLG2061 /I-1/-Благоевград -Бистрица -лет.Бодрост-м.Картала Благоевград
194 BLG2062 /I-1,Дупница-Благоевград/-Бело поле-Бучино-Лисия Благоевград
195 BLG2063 /BLG2061,Благоевград-Бистрица/-Горно Хърсово Благоевград
196 BLG2067 /BLG2072,Благоевград-Еленово/-Изгрев -асф.база Благоевград
197 BLG2068 /III-I-006,Благоевград-Покровник/-Мощанец Благоевград
198 BLG2070 /III-1006,Покровник-Габрово/-Падеш -Лешко -мах.Горно Лешко Благоевград
199 BLG2072 /I-1/-Благоевград-Еленово-Марулево Благоевград
200 BLG2073 /KNL1084,Благоевград-Бараково/-Дъбрава -мах.Демирево Благоевград
201 BLG2074 /III-106,Благоевград-Зелен дол/-Българчево-/BLG2062/ Благоевград
202 BLG2075 /III-106,Благоевград-Зелен дол/-Зелен дол -мах.Горно Българчево Благоевград
203 BLG2076 /III-106,Зелен дол-Логодаж/-Дренково Благоевград
204 BLG2094 /BLG1093,Брезница-Корница/-Лъжница Гоце Делчев
205 BLG2114 /III-197,Гоце Делчев-Сатовча/-Граница общ.(Гърмен-Сатовча)-Крибул-/III-1972/ Гърмен, Сатовча
206 BLG2130 /I-1,Симитли-Кресна/-Стара Кресна-Ощава Кресна
207 BLG2131 /I-1/-Кресна-Влахи Кресна
208 BLG2137 /BLG2130,Стара Кресна-Ощава/-Хладки минерални бани Кресна
209 BLG2152 /III-1082,Рибник-Лебница/-Рибник -Дреново -Яково -Крънджалица Петрич
210 BLG2158 /III-198,Катунци-Чучулигово/-Граница общ.(Петрич-Сандански)-Орешник Петрич, Сандански
211 BLG2161 /III-198,Чучулигово-Петрич/-Тополница Петрич
212 BLG2162 /III-198,Чучулигово-Петрич/-Митино Петрич
213 BLG2163 /III-198,Чучулигово-Петрич/-Ръждак Петрич
214 BLG2168 /BLG1166,Коларово-Ключ/-Камена-/BLG1166/ Петрич
215 BLG2169 /III-198,Петрич-Първомай/-Първомай -Чуричени -мах.Маркови кладенци Петрич
216 BLG2171 /BLG2169,Първомай-Маркови кладенци/-Мендово-Долна Рибница-Право бърдо Петрич
217 BLG2175 /III-198,Първомай-Струмешница/-Боровичене -Гега- мах.Баскалци Петрич
218 BLG2190 /II-19,Предела-Разлог/-м.Бетелевото Разлог
219 BLG2191 /III-1903/-Елешница-Граница общ.(Разлог-Белица)-Палатик-Черешово-/BLG2022/ Разлог,Белица
220 BLG2210 /II-19,Предела-Разлог/-хот.к-с Катарино Разлог
221 BLG2211 /BLG1193,Разлог-Годлево/-/II-84/ Разлог
222 BLG2230 /I-1,Струмяни-Сандански/-Плоски Сандански
223 BLG2234 /BLG1231/-Сандански -Лиляново -лет.Попина Лъка Сандански
224 BLG2244 /III-1082,Струма-Микрево/-Вълково-Граница общ.(Сандански-Струмяни)-Палат-Игралище-Добри Лаки-/III-1008/ Сандански, Струмяни
225 BLG2252 /III-198,Горно Спанчево-Катунци/-Калиманци-Бельово Сандански
226 BLG2254 /III-198,Гоце Делчев-Катунци/-Пирин Сандански
227 BLG2257 /III-1906,Петрово-Катунци/-Пиперица Сандански
228 BLG2258 /III-198,Катунци-Чучулигово/-Враня-Хърсово-Виногради- /III-109/ Сандански
229 BLG2274 /III-197,Сатовча-Доспат/-Осина Сатовча
230 BLG2278 /III-1972,Вълкосел-Сатовча/-Фъргово Сатовча
231 BLG2292 /BLG1071/-Симитли-Докатичево-Брестово-Сухострел Симитли
232 BLG2314 /III-1082,Кресна-Микрево/-Каменица-Кърпелево-Цапарево-/III-1008/ Струмяни
233 BLG2315 /BLG2244,Игралище-Добри Лаки/-Махалата-Седелец Струмяни
234 BLG2334 /III-1906,Копривлен-Парил/-Лъки-Тешово Хаджидимово
235 BLG3023 /III-8406/-Белица-м.Адрианов чарк Белица
236 BLG3027 /BLG1020,Краище-Бабяк/-Гълъбово Белица
237 BLG3029 /BLG3028,Горно Краище -мах.Дурльовци /-мах.Багрянови колиби Белица
238 BLG3030 /BLG1024,Краище-Горно Краище/-мах.Дагонова Белица
239 BLG3031 /BLG1024,Краище-Горно Краище/-мах.Терзийска Белица
240 BLG3032 /BLG1020,Бабяк-Орцево/-мах.Мечкарска Белица
241 BLG3033 /BLG1020,Бабяк-Орцево/-мах.Перушинска Белица
242 BLG3034 /BLG3033,Орцево -мах.Перушинска/-мах.Чевръкова Белица
243 BLG3035 /BLG1020,Бабяк-Орцево/-мах.Орцево Белица
244 BLG3036 /BLG2025,Бабяк-Кузьово/-мах.Пергьовци Белица
245 BLG3037 /BLG3036,Бабяк -мах.Пергьовци/-мах.Ходжовци Белица
246 BLG3038 /BLG3036,Бабяк -мах.Пергьовци/-мах.Рункьовци Белица
247 BLG3047 /BLG2191,Палатик-Черешово/-мах.Болутовци Белица
248 BLG3050 /BLG2025,Бабяк-Кузьово/-мах.Терзиовци Белица
249 BLG3064 /III-1006,Падеш-Габрово/-Дебочица Благоевград
250 BLG3065 /BLG2072, Благоевград -Еленово/-Делвино Благоевград
251 BLG3077 /III-106,Логодаж-Делчево/-Клисура Благоевград
252 BLG3092 /II-19,Баничан-Гоце Делчев/-мах.Долно Боррво Гоце Делчев
253 BLG3097 /III-198/-Гоце Делчев-Делчево Гоце Делчев
254 BLG3098 /II-19,Добринище-Гоце Делчев/-Господинци -мах.Господинци Гоце Делчев
255 BLG3133 /III-1082,Микрево-Кресна/-Сливница-Будилци Кресна
256 BLG3134 /I-1,Кресна-Струмяни/ -Градешки минерални бани Кресна
257 BLG3135 /BLG2130,Стара Кресна-Ощава/-мах.Езерец Кресна
258 BLG3151 /I-1,Кресна-Кулата / -Марикостински бани Петрич
259 BLG3154 /BLG2152,Дреново-Яково/-Тонско Дабе Петрич
260 BLG3156 /III-108,Ново Делчево-Петрич/-Михнево Петрич
261 BLG3164 /III-198/-Петрич-Беласица-Коларово Петрич
262 BLG3165 /BLG3164,Петрич-Беласица/-х.Беласица Петрич
263 BLG3170 /BLG2169,Първомай-Маркови кладенци/-мах.Куково Петрич
264 BLG3172 /III-198,Първомай-Струмешница/-Дреновица Петрич
265 BLG3173 /III-198,Първомай-Струмешница/-Кладенци-Долене-Зойчене-Волно Петрич
266 BLG3174 /BLG3173,Кладенци-Долене/-Вишлене Петрич
267 BLG3182 /BLG2177,Кърналово-Дреново/-Гюргево Петрич
268 BLG3195 /BLG1194,Разлог-Бачево/ -м.Катарино Разлог
269 BLG3198 /II-19,Предела-Разлог/ -м.Кулиното Разлог
270 BLG3199 /II-19/-Разлог-кантон на ОПУ Разлог
271 BLG3206 /II-19,х.Предел-Предела/ -м.Паланковото -м.Шипоко-/II-19/ Разлог
272 BLG3207 /II-19,х.Предел-Предела/-м.Сулището-/BLG3206/ Разлог
273 BLG3208 /BLG2190,Разлог -м.Бетелевото/ -м.Кьошката Разлог
274 BLG3209 /II-19,Предела-Банско/ -м.Круше-/BLG2190/ Разлог
275 BLG3212 /BLG2211,п.к.II-84-Годлево/-депо ТБО Разлог
276 BLG3213 /BLG1194/-Бачево -мах.Ръждавец Разлог
277 BLG3232 /BLG1231/-Поленица-Дебрене-Малки Цалим-Голем Цалим-Вихрен Сандански
278 BLG3233 /BLG1237,Ласкарево-Поленица/-Джигурово-Бождово Сандански
279 BLG3238 /BLG1236,Склаве-Любовка/-Ласкарево-Горна Сушица Сандански
280 BLG3242 /III-1082,Лебница-Драката/-Кръстилци Сандански
281 BLG3247 /BLG1246,Мелник-Рожен/-Кърланово-Сугарево-Долени Сандански
282 BLG3249 /III-109,Спатово-Мелник/-Зорница Сандански
283 BLG3250 /III-198,Гоце Делчев-Катунци/-Горно Спанчево-Храсна-Бельово Сандански
284 BLG3251 /III-198,Горно Спанчево-Катунци/-Ковачево Сандански
285 BLG3253 /III-198,Горно Спанчево-Катунци/-Черешница Сандански
286 BLG3256 /III-1906,Петрово-Катунци/-Лехово Сандански
287 BLG3294 /BLG1293,Градево-Долно Осеново/-Долно Осеново-Горно Осеново Симитли
288 BLG3296 /BLG2292,Тросково-Сухострел/-Сушица-/BLG1291/ Симитли
289 BLG3311 /III-1008,Микрево-Раздол/-Велющец Струмяни
290 BLG3312 /III-1008,Микрево-Раздол/-Горна Рибница Струмяни
291 BLG3313 /III-1008,Микрево-Раздол/-Колибите Струмяни
292 BLG3332 /III-1906,Копривлен-Парил/-Нова Ловча Хаджидимово
293 BLG3333 /III-1906,Копривлен-Парил/-Гайтаниново Хаджидимово
294 BLG3335 /III-1906,Копривлен-Парил/-Илинден Хаджидимово
295 BLG3336 /BLG1330,Хаджидимово-Беслен/-Параклис Св.Димитър Хаджидимово
296 BLG3337 /BLG1330,Хаджидимово-Беслен/ -Хаджидимовски ман.Св.Георги Хаджидимово
297 DOB1010 /III-902,Оброчище-Кичево/-Кранево-/I-9/ Балчик
298 DOB1011 /І-9,Балчик-Оброчище/-промишлена зона Балчик Балчик
299 DOB1047 /III-296/-Василево-Балканци-Граница общ.(Генерал Тошево-Балчик)-Дропла-Преспа-Сенокос-Храброво-/DOB1107/ Генерал Тошево,Балчик
300 DOB1071 /II-97,ок.п.Добрич/-Граница общ.(Добрич-Добричка)-Дончево-Опанец-Драганово Добрич,Добричка
301 DOB1075 /II-97,ок.п.Добрич/-п.к.Владимирово-Добрич Добрич
302 DOB1078 /II-97,ок.п.Добрич/ -Добрич -жк Запад Добрич
303 DOB1081 /II-97,ок.п.Добрич/-п.к.Албена-Добрич Добрич
304 DOB1082 /II-97,ок.п.Добрич/-п.к.Варна-Добрич Добрич
305 DOB1095 /II-71,Карапелит-Добрич/-Смолница-Ловчанци-Полковник Иваново Добричка
306 DOB1104 /III-9701/-Победа-Полковник Минково-Котленци-Полковник Свещарово-Попгригорово Добричка
307 DOB1107 /II-71,Добрич-Батово/-Одърци-Граница общ.(Добричка-Балчик)-Храброво-Бобовец-Стражица-/DOB2004/ Добричка,Балчик
308 DOB1108 /III-293,Паскалево-Свобода/-Росеново-Божурово-Граница общ.(Добричка-Крушари)-Лозенец-/DOB2176/ Добричка, Крушари
309 DOB1122 /II-29,Добрич-Генерал Тошево/-Граница общ.(Добричка-Генерал Тошево)-Пчеларово-Житен-Красен-/III-2903/ Добричка, Генерал Тошево
310 DOB1146 /І-9,Каварна-Топола/-Каварна-/III-901/ Каварна
311 DOB1149 /І-9,Каварна-Балчик/-Топола -м.Икантълъка -Граница общ.(Каварна-Балчик)-м.Тузлата-Балчик-Албена-/I-9/ Каварна,Балчик
312 DOB1150 /III-901,Камен бряг-Българево/-Свети Никола-к.к-с Русалка Каварна
313 DOB1151 /III-901/-Българево-н.Калиакра Каварна
314 DOB1192 /III-207/-Тервел-Безмер-Гуслар-Граница общ.(Тервел-Кайнарджа)-Давидово-Средище-/II-71/ Тервел, Кайнарджа
315 DOB1196 /III-207,Жегларци-Кочмар/-Войниково-Нова Камена-Градница Тервел
316 DOB1197 /III-2077/-Каблешково-Нова Камена-/DOB1196/ Тервел
317 DOB1199 /III-207,Векилски-Кочмар/-Жегларци-Граница общ.(Тервел-Добричка)-Бенковски-Владимирово-/II-27/ Тервел,Добричка
318 DOB1224 /III-901,Шабла-фар Шабла/-ез.Шабленско езеро Шабла
319 DOB1225 /DOB1224,Шабла-Шабленско езеро/-ез.Шабленска тузла Шабла
320 DOB1226 /III-901/-Тюленово-Горун-/I-9/ Шабла
321 DOB2001 /DOB1107,Храброво-Бобовец/-Ляхово Балчик
322 DOB2002 /II-27,Добрич-Балчик/-Безводица Балчик
323 DOB2004 /II-27,Добрич-Балчик/-Стражица-Балчик-/DOB1149/ Балчик
324 DOB2005 /III-9002,Дропла-Петлешково/-Змеево Балчик
325 DOB2009 /III-902,Оброчище-Кичево/-Рогачево Балчик
326 DOB2070 /II-97,ок.п.Добрич/-Граница общ.(Добрич-Добричка)-Врачанци Добрич,Добричка
327 DOB2072 /III-7106,Карапелит-Кочмар/-Подслон Добричка
328 DOB2073 /III-7106,Карапелит-Кочмар/-Гешаново-Енево-/DOB2100/ Добричка
329 DOB2096 /II-71,Хитово-Карапелит/-Фелдфебел Денково Добричка
330 DOB2100 /III-7106/-Карапелит-Медово-Бенковски-/DOB1199/ Добричка
331 DOB2109 /III-293,Паскалево-Свобода/-Ломница-Овчарово-/DOB2110/ Добричка
332 DOB2110 /III-293,Паскалево-Свобода/-Овчарово-Сливенци Добричка
333 DOB2116 /II-27,Добрич-Сенокос/-Плачидол-Бранище-/II-71/ Добричка
334 DOB2121 /II-29,Добрич-Генерал Тошево/-Царевец-/DOB1122/ Добричка
335 DOB2141 /III-296,Крупен-Каварна/-Вранино-Иречек-Видно Каварна
336 DOB2142 /III-296,Вранино-Каварна/-Граница общ.(Каварна-Балчик)-Гурково-/I-9/ Каварна,Балчик
337 DOB2148 /I-9,Каварна-Балчик/-Божурец Каварна
338 DOB2171 /III-7103/-Телериг-Александрия-/III-293/ Крушари
339 DOB2176 /III-293/-Крушари-Северци-Граница общ.(Крушари-Добричка)-Черна-Житница-Тянево Крушари, Добричка
340 DOB2191 /III-7102,Мали извор-Божан/-Попгруево Тервел
341 DOB2220 /I-9,Дуранкулак-Шабла/-Ваклино-Смин-Черноморци-Захари Стояново-/III-2904/ Шабла
342 DOB2222 /I-9,Дуранкулак-Шабла/-Крапец-къмпинг Карвуна Шабла
343 DOB3003 /II-27,Добрич-Балчик/-Дъбрава Балчик
344 DOB3006 /III-9002/-Кремена-ДЗС Кремена Балчик
345 DOB3007 /DOB2142/-Гурково-Тригорци Балчик
346 DOB3008 /DOB2142,Гурково-Царичино/-Брястово Балчик
347 DOB3015 /II-71,Батово-Оброчище/-м.Рибарника Балчик
348 DOB3016 /II-27/-Балчик-Помпена станция Балчик
349 DOB3030 /DOB1122,Пчеларово-Житен/-Зограф Генерал Тошево
350 DOB3031 /DOB1122,Пчеларово-Житен/-Узово Генерал Тошево
351 DOB3032 /II-29,Добрич-Генерал Тошево/ -Дъбовник -Пчеларово-/DOB1122/ Генерал Тошево
352 DOB3033 /II-29,Добрич-Генерал Тошево/-Лленимир -Петлешково-/III-9002/ Генерал Тошево
353 DOB3034 /II-29,Добрич-Генерал Тошево/ -Равнец -Дъбовник-/DOB3032/ Генерал Тошево
354 DOB3035 /III-2903,Росица-граница Румъния/-Лозница Генерал Тошево
355 DOB3036 /II-29,Генерал Тошево-Кардам/-Снягово Генерал Тошево
356 DOB3037 /II-29/ -Кардам -Горняк Генерал Тошево
357 DOB3038 /III-2903/-Красен-Росен-Краище Генерал Тошево
358 DOB3039 /III-2904,Кардам-Спасово/-Чернооково Генерал Тошево
359 DOB3040 /D083038,Красен-Росен/-яз.Дрян Генерал Тошево
360 DOB3041 /III-2904,Кардам-Спасово/-Рогозина Генерал Тошево
361 DOB3042 /III-2904/-Спасово-Вичово Генерал Тошево
362 DOB3043 /III-2904,Спасово-Бежаново/-Александър Стамболийски Генерал Тошево
363 DOB3044 /II-29,Кардам-граница Румъния/-Йовково Генерал Тошево
364 DOB3045 /III-296,Генерал Тошево-Преселенци/-Писарово Генерал Тошево
365 DOB3046 /III-296/-Василево-Калина-/III-9701/ Генерал Тошево
366 DOB3048 /III-296,Василево-Каварна/-Средина Генерал Тошево
367 DOB3074 /II-27,Добрич-Одринци/-лесопарк Дъбовете Добрич
368 DOB3079 /II-97,ок.п.Добрич/-ВРЗ Хан Аспарух Добрич
369 DOB3083 /DOB1082,п.к.Варна-Добрич/-гробищен парк Добрич
370 DOB3090 /III-7105,Житница-Козлодуйци/-Лясково-Камен Добричка
371 DOB3091 /II-71,Хитово-Карапелит/-Дряновец Добричка
372 DOB3092 /DOB2176,Крушари-Черна/-Крагулево Добричка
373 DOB3093 /II-71,Карапелит-Добрич/-Миладиновци-Ловчанци-/DOB1095/ Добричка
374 DOB3094 /II-71/-Хитово-Алцек Добричка
375 DOB3097 /III-7105/-Козлодуйци-Смолница-/DOB1095/ Добричка
376 DOB3098 /III-7105/-Козлодуйци-Росеново-/DOB1108/ Добричка
377 DOB3099 /II-71,Карапелит-Добрич/-Малка Смолница Добричка
378 DOB3101 /II-71,Карапелит-Добрич/-Златия-Самуилово-/II-27/ Добричка
379 DOB3102 /II-29,Стожер-Добрич/-Стефаново Добричка
380 DOB3103 /II-71,Добрич-Ветово/-Славеево-Пчелино Добричка
381 DOB3106 /II-29,Аксаково-Добрич/-Стожер-Соколник Добричка
382 DOB3111 /III-2702/-Ведрина-Ново Ботево Добричка
383 DOB3112 /DOB1071/-Дончево-птицекомбинат Дончево Добричка
384 DOB3113 /II-27,Червенци-Владимирово/-Бдинци-Граница общ.(Добричка-Вълчи дол)-Метличина-/VAR1112/ Добричка, Вълчи дол
385 DOB3115 /II-27,Червенци-Владимирово/-Бдинци-Вратарите Добричка
386 DOB3117 /II-27,Добрич-Сенокос/-Приморци Добричка
387 DOB3118 /II-29,Аксаково-Добрич/-Дебрене Добричка
388 DOB3119 /II-71/-Батово-Прилеп Добричка
389 DOB3120 /DOB3119,Батово-Прилеп/-х.Батово Добричка
390 DOB3123 /II-29,Добрич-Генерал Тошево/-Генерал Колево Добричка
391 DOB3124 /III-293,Паскалево-Крушари/-Свобода-Добрево Добричка
392 DOB3125 /III-293,Паскалево-Свобода/-Божурово-/D061108/ Добричка
393 DOB3140 /III-2961/-Септемврийци-Било Каварна
394 DOB3141 /III-2961,Конаре -Белтун/-Травник Каварна
395 DOB3144 /III-296,Вранино-Каварна/-Могилище Каварна
396 DOB3145 /I-9,Шабла-Каварна/-Раковски-Иречек-/DOB2141/ Каварна
397 DOB3147 /I-9,Каварна-Балчик/-Селце Каварна
398 DOB3152 /I-9/-Каварна-х.Добруджанка Каварна
399 DOB3153 /III-901,Камен бряг-Свети Никола/-Дом за възрастни с УИ Каварна
400 DOB3155 /III-901,Българево-Каварна/-м.Дълбока Каварна
401 DOB3158 /DOB1151,Българево-н.Калиакра/-работна станция БТК Каварна
402 DOB3160 /DOB1149,Топола-Балчик/-Граница общ.(Каварна-Балчик)-к.к-с Тузлата-/DOB1149/ Каварна,Балчик
403 DOB3161 /DOB1146/-Каварна-пречиствателна станция Каварна
404 DOB3170 /III-7103,Ефрейтор Бакалово-Телериг/-Зимница Крушари
405 DOB3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ Крушари
406 DOB3173 /III-293/-Коритен-Абрит-/III-2932/ Крушари
407 DOB3174 /III-2932/-Добрин-Благовец Крушари
408 DOB3175 /III-7103,Телериг-Крушари/-Бистрец Крушари
409 DOB3177 /III-293,Свобода-Крушари/-Загорци Крушари
410 DOB3178 /III-293,Свобода-Крушари/-Земенци Крушари
411 DOB3179 /III-293,Коритен-граница Румъния/-Поручик Кърджиево Крушари
412 DOB3190 /II-71,Средище-Коларци/-Брестница Тервел
413 DOB3193 /DOB1192/-Безмер-Мали Извор-/III-7102/ Тервел
414 DOB3194 /III-207/-Тервел-Полковник Савово-/DOB1196/ Тервел
415 DOB3195 /DOB3194/-Полковник Савово-Бонево Тервел
416 DOB3198 /DOB3200/-Кладенци-Главанци Тервел
417 DOB3201 /III-207,Кочмар-Тервел/-/DOB3194/ Тервел
418 DOB3202 /III-207,Тервел-Честименско/-/DOB1192/ Тервел
419 DOB3221 /III-2904/-Дуранкулак-Граничар Шабла
420 DOB3223 /I-9/-Шабла-Горичане-Пролез Шабла
421 DOB3227 /I-9,Граница Румъния-Дуранкулак/-къмпинг Космос Шабла
422 GAB1005 /II-44,Севлиево-Габрово/-Яворец-/GAB3D07/ Габрово
423 GAB1018 /III-4403/-Габрово-Киевци-/III-5004/ Габрово
424 GAB1023 /III-4404,Габрово-Дебел дял/-Врабците-к.к-с Люляците Габрово
425 GAB1027 /І-5,Габрово-Казанлък/-кв.Етъра-кв.Шумели-кв.Ябълка Габрово
426 GAB1028 /GAB1027/-кв.Етъра-кв.Водици-Соколски май.Успение Богородично Габрово
427 GAB1032 /III-5006,Габрово-Стоманеците/-Габрово,кв.Недевци-кв.Лютаци-яз.стена Хр.Смирненски Габрово
428 GAB1033 /III-5006,Габрово-Стоманеците/-Габрово,кв.Радецки Габрово
429 GAB1080 /I-5/-Габрово-кв.Негенците-кв.Йовчевци Габрово
430 GAB1111 /GAB3144/-Маноя-Граница общ.(Дряново-Велико Търново)-Килифарево-Плаково-/III-551/ Дряново,Велико Търново
431 GAB1115 /I-5/-Дряново-кв.Цинга -Дряновски манастир Дряново
432 GAB1164 /III-404,Севлиево-Градница/-Хирево-Дамяново-Граница общ.(Севлиево-Троян)-Врабево-Добродан-/II-35/ Севлиево,Троян
433 GAB1165 /III-404,Севлиево-Градница/-Сенник-Душево-Столът-Боазът-Граница общ.(Севлиево-Априлци) -Априлци -мах.Маришница Севлиево, Априлци
434 GAB1169 /III-404/-Севлиево-Крушево-Младен-яз.Ал.Стамболийски Севлиево
435 GAB1171 /III-4041,Севлиево-Янтра/-Ловнидол-Търхово Севлиево
436 GAB1172 /І-4,Българене-Севлиево/-Ряховците Севлиево
437 GAB1173 /І-4,Българене-Севлиево/-Петко Славейков-/III-401/ Севлиево
438 GAB1176 /II-44,Севлиево-Драгановци/-Шумата-Батошево-/III-6072/ Севлиево
439 GAB1179 /III-6072,Стоките-Батошево/ -Батошевски ман.Успение Богородично Севлиево
440 GAB1182 /III-405/-Добромирка-Младен-/GAB1169/ Севлиево
441 GAB1194 /GAB1169,Севлиево-Крушево/-м.Крушевски баир-/GAB1192/ Севлиево
442 GAB1278 /III-609/-Трявна-Санаториум БЗ-Зеленика-Веленци Трявна
443 GAB2001 /I-5/-Габрово-Банковци-Иванили-Спанци-Козирог-/III-4403/ Габрово
444 GAB2003 /III-4403,Габрово-Козирог/-Влайчовци-Здравковец Габрово
445 GAB2011 /II-44,Драгановци-Габрово/-Армените Габрово
446 GAB2012 /III-4402,Гъбене-Враниловци/-Стоевци Габрово
447 GAB2013 /II-44,Драгановци-Габрово/-Янковци-Милковци-Златевци-Лоза-Петровци-/GAB2011/ Габрово
448 GAB2018 /II-44,Драгановци-Габрово/-Чавеи-Пецовци-Гледаци-Поповци-/II-44/ Габрово
449 GAB2019 /II-44,Поповци-Габрово/-Габрово,кв.Войново-/III-5004/ Габрово
450 GAB2022 /III-4404,Габрово-Дебел дял/-Трънито-Бойновци Габрово
451 GAB2026 /I-5/-Габрово-Борики-Източник-/GAB3036/ Габрово
452 GAB2029 /GAB1028,кв.Етъра-кв.Водици/-Чарково-Поток-Езерото Габрово
453 GAB2037 /III-552,Жълтеш-Габрово/-Жълтеш-Стефаново-Борики-/GAB2026/ Габрово
454 GAB2041 /I-5/-Габрово-Орловци-/III-5522/ Габрово
455 GAB2042 /III-5002,Донино-Скалско/-Велковци-Лесичарка-Стойчовци Габрово
456 GAB2114 /I-5,Соколово-Дряново/-Зая-жп гара Ганчовец-Ганчовец Дряново
457 GAB2117 /III-609,Царева ливада-Дряново/-Искра-Радовци-Граница общ.(Дряново-Трявна)-Малки Станчовци-Черновръх-/GAB2270/ Дряново,Трявна
458 GAB2127 /III-609/-Дряново-кв.Марча Дряново
459 GAB2128 /III-5002,Скалско-Гостилица/-Славейково-Граница общ.(Дряново-Габрово)-Костенковци-Лесичарка-Раховци-/I-5/ Дряново,Габрово
460 GAB2167 /GAB1165,Сенник-Боазът/-Млечево-Граница общ.(Севлиево-Троян)-Гумощник-/III-3505/ Севлиево,Троян
461 GAB2174 /III-403,Кормянско-Агатово/-Малък Вършец-Градище-Дебелцово Севлиево
462 GAB2175 /III-403,Кормянско-Крамолин/-Агатово-Граница общ.(Севлиево-Ловеч)-Брестово-/III-3013/ Севлиево,Ловеч
463 GAB2177 /GAB1176,Шумата-Батошево/-Шумата-Енев рът-Душевски колиби-/GAB3166/ Севлиево
464 GAB2181 /II-44,Севлиево-Драгановци/-Горна Росица-/III-4402/ Севлиево
465 GAB2185 /III-6072,Кръвеник-Батошево/ -Стоките -Тумбалово -Купен- мах.Кладев рът Севлиево
466 GAB2188 /III-6072,Априлци-Стоките/-Селище Севлиево
467 GAB2189 /GAB2185,Стоките-Купен/-Тумбалово-Валевци-Угорелец-м.Лъгът Севлиево
468 GAB2250 /III-4402,Севлиево-Горна Росица/-мотописта м.Екенлик баир Севлиево
469 GAB2270 /III-609/-Трявна-Черновръх-Фъревци-Граница общ.(Трявна-В.Търново)-Вонеща вода-/III-552/ Трявна,Велико Търново
470 GAB2275 /III-609/-Плачковци -кв.Късовци -кв.Стоевци Трявна
471 GAB2276 /III-609/-Трявна-Престой-Бахреци-Станчов хан Трявна
472 GAB2277 /III-552,Белица-Трявна/-/GAB2276/ Трявна
473 GAB2280 /III-609,Плачковци-Трявна/-Плачковци,кв.Бъчварите Трявна
474 GAB2290 /GAB2275,Плачковци-кв.Стоевци/-Плачковци,кв.Малки Плачковци-кв.Горни Плачковци Трявна
475 GAB2291 /GAB2275,Плачковци-кв.Стоевци/-Плачковци, кв.Пунговци Трявна
476 GAB3002 /GAB2001,Банковци-Иванили/-Гръблевци-Ветрово-Свинарски дол Габрово
477 GAB3004 /GAB2003,Шипчените-Здравковец/ -Живко Влайчевци-/GAB2003/ Габрово
478 GAB3006 /II-44,Севлиево-Габрово/-Драгановци-Драгиевци Габрово
479 GAB3007 /II-44,Севлиево-Габрово/-Яворец-Граница общ.(Габрово-Севлиево)-/III-4041/ Габрово, Севлиево
480 GAB3008 /II-44,Драгановци-Габрово/-Новаковци-Драгановци Габрово
481 GAB3009 /II-44,Драгановци-Габрово/ -Поповци -Гергини -Гарван -Нико­лчевци Габрово
482 GAB3010 /III-4402,Горна Росица-Гъбене/-Камещица-/III-4404/ Габрово
483 GAB3014 /III-4402,Гъбене-Враниловци/-Райновци-Михайловци Габрово
484 GAB3016 /GAB3020,Мрахори-Поповци/-Прахали Габрово
485 GAB3017 /II-44,Севлиево-Габрово/-Поповци-Гайтаните-Думници-Рязковци-/III-4403/ Габрово
486 GAB3020 /GAB2015,Чавеи-Пецовци/-Мрахори-Гледаци-/GAB2015/ Габрово
487 GAB3021 /III-4404,Габрово-Трънито/-Мечковица-Моровеците Габрово
488 GAB3024 /I-5,Дряново-Габрово/-/I-5/ Габрово
489 GAB3025 /I-5,Донино-Габрово/-Брънеците Габрово
490 GAB3030 /GAB2001,Габрово-Банковци/-Габрово,кв.Бойката-Мичковци-/III-5002/ Габрово
491 GAB3031 /III-5006,Габрово-Стоманеците/-Чукилите-Горнова могила -мах.Янкула-/GAB3021/ Габрово
492 GAB3034 /III-5002,Донино-Велковци/-Мичковци-Узуните-Междени Габрово
493 GAB3035 /III-5002/-Донино-Ангелов-/III-5002/ Габрово
494 GAB3036 /III-552,Трявна-Габрово/-Жълтеш-Ясените-Източник-Боженците-/III-5524/ Габрово
495 GAB3038 /III-552,Жълтеш-Габрово/-Богданчовци-Фърговци-Генчовци Габрово
496 GAB3039 /GAB3038,Богданчовци-Фърговци/-Баланите-Костадините Габрово
497 GAB3040 /III-5524,Донино-Черневци/-Съботковци Габрово
498 GAB3043 /I-5,Дряново-Габрово/-Балиновци-Донино-/I-5/ Габрово
499 GAB3044 /III-5006,Габрово Стоманеците/-Малуша-Баевци Габрово
500 GAB3045 /GAB3038,Габрово, кв.Илиевци -Генчовци/-Тодоровци Габрово
501 GAB3046 /III-552,Николаево-Жълтеш/-Драганчетата Габрово
502 GAB3048 /GAB 1028,кв.Етъра-Соколски манастир/-Червена локва-Бойчета Габрово
503 GAB3051 /GAB2026,Габрово,кв.Андреево-Източник/-Малини-/GAB2026/ Габрово
504 GAB3052 /III-552,Жълтеш-Габрово/-Габрово,кв.Беленци-Стойковци-/GAB2026/ Габрово
505 GAB3053 /III-5522,Орловци-Донино/-Копчелиите-Брънеците-/GAB3025/ Габрово
506 GAB3054 /III-5522,Орловци-Донино/-Иванковци Габрово
507 GAB3055 /III-5522,Орловци-Донино/-Спасовци Габрово
508 GAB3056 /III-5524,Донино-Кметовци/-Харачерите Габрово
509 GAB3057 /III-5524,Донино-Боженците/-Цвятковци Габрово
510 GAB3058 /GAB3056,Донино-Харачерите/-жп гара Съботковци Габрово
511 GAB3059 /GAB2128,Лесичарка-Раховци/-Драгомани Габрово
512 GAB3060 /III-5522,Борики-Донино/-Овощари-Калчовци Габрово
513 GAB3061 /GAB 3030,Габрово-Мичковци/-Мичковци-Старилковци-Узуните-/GAB3034/ Габрово
514 GAB3062 /GAB3030,Габрово-Мичковци/-Джумриите Габрово
515 GAB3063 /GAB3030,Габрово-Мичковци/-Попари Габрово
516 GAB3064 /III-5002,Велковци-Скалско/-Иглика Габрово
517 GAB3065 /GAB2128,Костенковци-Лесичарка/-Колишовци Габрово
518 GAB3066 /GAB2001,Банковци-Козирог/-Парчовци Габрово
519 GAB3067 /GAB2001,Габрово-Банковци/-Шарани Габрово
520 GAB3068 /GAB3002,Гръблевци-Ветрово/-Бекриите Габрово
521 GAB3069 /GAB3009,Поповци -Николчевци/-Рачевци Габрово
522 GAB3070 /III-4403,Читаковци-Козирог/-Бялково Габрово
523 GAB3071 /III-4403,Ветрово-Габрово/-депо ТБО Габрово
524 GAB3072 /III-4402,Гъбене-Враниловци/-Борското Габрово
525 GAB3073 /GAB2019/-Габрово,кв.Войново-Продановци Габрово
526 GAB3074 /GAB1032,Габрово кв.Хаджицонев мост -кв.Лютаците/ -Руйчевци Габрово
527 GAB3075 /GAB3074,Габрово, кв.Лютаците -Руйчовци/-яз.Христо Смир­ненски -мах.Тодорчетата Габрово
528 GAB3076 /GAB3021,Габрово, кв.Гачевци -Мечковица/-Пъртевци-Геновци Габрово
529 GAB3077 /GAB3016,Поповци-Прахали/-Дивеци Габрово
530 GAB3078 /III-5004,Поповци-Рязковци/-Думници-Габрово,кв.Русевци-/III-4403/ Габрово
531 GAB3079 /GAB3122,Царева ливада-Донино/ -Беломъжи Габрово
532 GAB3082 /I-5/-Габрово -кв.Пройновци-/GAB2026/ Габрово
533 GAB3083 /III-5006,Габрово -Узана/ -Граница общ.(Габрово-Казанлък-Габрово) -м.Осеникова поляна Габрово, Казанлък, Габрово
534 GAB3084 /III-5524,Донино-Черневци/-Вълков дол Габрово
535 GAB3085 /III-5524,Донино-Черневци/-Кметовци-Семерджиите Габрово
536 GAB3086 /GAB2001,Банковци-Козирог/-Гайкини-Бобевци Габрово
537 GAB3087 /I-5,Дряново-Габрово/-Тодорчета Габрово
538 GAB3088 /I-5,Габрово-кв.Болтата/ -кв.Бакойци Габрово
539 GAB3089 /III-4403,Рязковци-Козирог/-Седянковци-/GAB3002/ Габрово
540 GAB3110 /III-303,Пушево-Дряново/-Керека-Граница общ.(Дряново-В.Търново)-Шемшево-Велико Търново-/VTR1010/ Дряново,Велико Търново
541 GAB3112 /GAB1111,Туркинча-жп гара Соколово/ -Катранджии -Гвоздейка Дряново
542 GAB3113 /GAB1111,Туркинча-Катранджии/-Длъгня-/GAB3112/ Дряново
543 GAB3116 /III-4041,Скалско-Дряново / -Караиваница-/III-4041/ Дряново
544 GAB3118 /III-609,Трявна-Царева ливада/-Куманите Дряново
545 GAB3119 /III-609,Трявна-Царева ливада/-Бучуковци Дряново
546 GAB3120 /III-609/-Дряново-Муця-Българени-Игнатовци-Кукля Дряново
547 GAB3121 /GAB3120,Игнатовци-Кукля/-Радовци Дряново
548 GAB3122 /III-609,Трявна-Дряново/-Царева ливада-Граница общ.(Дряново-Габрово)-/III-5524/ Дряново,Габрово
549 GAB3123 /GAB1111,Маноя-Килифарево/-помпена станция Дряново
550 GAB3124 /GAB3122,Царева ливада-Донино/-Долни Върпища Дряново
551 GAB3125 /III-5502,Ялово-Дряново/-Руня Дряново
552 GAB3126 Пейна-/III-609,Дряново-Чуково/-Плачка-Каломен Дряново
553 GAB3129 /GAB2128,Славейково-Геша/-Ритя Дряново
554 GAB3130 /III-303,Дряново-Керека/-Балванците Дряново
555 GAB3131 /III-303,Дряново-Керека/ -Еленци Дряново
556 GAB3132 /I-5,Соколово-Дряново/-Геня Дряново
557 GAB3133 /III-609,Царева ливада-Дряново/-Долни Драгойча Дряново
558 GAB3134 /III-609/-Царева ливада-Добрените-Доча-Нейчовци Дряново
559 GAB3135 /GAB3137,Дряново-Раданчето/-Банари Дряново
560 GAB3136 /GAB3120,Дряново-Българени/-Гърня Дряново
561 GAB3137 /GAB3120,Дряново-Българени/-Раданчето Дряново
562 GAB3138 /GAB2117,Радовци-Малки Станчовци/-Дурча Дряново
563 GAB3139 /GAB3122,Царева ливада-Донино/-Горни Върпища Дряново
564 GAB3140 /III-4041,Скалско-Дряново/-Балалея Дряново
565 GAB3141 /GAB2117,Дряново-Радовци/-Сяровци Дряново
566 GAB3142 /GAB2117,Радовци-Малки Станчовци/-Русиновци Дряново
567 GAB3143 /I-5,Дебелец-Дряново/-Саласука-/I-5/ Дряново
568 GAB3144 /III-303,Керека-Дряново/-Туркинча-Катранджии-Соколово-Маноя-/GAB1111/ Дряново
569 GAB3160 /III-404,Севлиево-Бериево/-Градница-/GAB2167/ Севлиево
570 GAB3161 /III-404,Севлиево-Градница/-Душево-/GAB1176/ Севлиево
571 GAB3162 /III-404,Севлиево-Бериево/-Дамяново-/GAB1164/ Севлиево
572 GAB3163 /III-404,Севлиево-Бериево/-Хирево-/GAB1164/ Севлиево
573 GAB3166 /GAB1165,Сенник-Столът/-Душево-Душевски колиби-/GAB1165/ Севлиево
574 GAB3168 /GAB2167,Столът-Гумощник/-Млечево -мах.Баева ливада Севлиево
575 GAB3170 /III-6072,Априлци-Стоките/-Кръвеник-Стария Кръвеник-/GAB1165/ Севлиево
576 GAB3178 /III-6072,Стоките-Батошево/-мах.Чуките Севлиево
577 GAB3180 /III-6072,Батошево-Горна Росица/-Кастел Севлиево
578 GAB3183 /III-405/-Добромирка-/I-4/ Севлиево
579 GAB3184 /I-4,Севлиево-Балван/-Идилево-/III-406/ Севлиево
580 GAB3186 /III-6072,Априлци-Батошево/-Табашка-Кръвеник-/III-6072/ Севлиево
581 GAB3187 /GAB3186,Табашка-Кръвеник/-мах.Троенци Севлиево
582 GAB3190 /GAB2189,Тумбалово -Лъгът/ -Валевци-мах.Мокра Бяла Севлиево
583 GAB3193 /GAB1192, м.Джевизли Бунар-крепост Хоталич/-средновековен град Хоталич Севлиево
584 GAB3195 /GAB1169,Севлиево-Крушево/ -м.Функата-/GAB1192/ Севлиево
585 GAB3196 /GAB1169,Севлиево-Крушево/-м.Бряста Севлиево
586 GAB3197 /GAB3161,Душево-м.Чакала/-Сенник-/GAB1165/ Севлиево
587 GAB3198 /GAB2189,Тумбалово -Лъгът/ -Угорелец-мах.Горни Угорелец Севлиево
588 GAB3199 /GAB2189,Угорелец -Лъгът/-мах.Гушевци Севлиево
589 GAB3200 /GAB3190,Валевци-Мокра Бяла/-мах.Желаловци Севлиево
590 GAB3201 /GAB2185,Стоките-Купен/-мах.Горни Купен Севлиево
591 GAB3202 /GAB2185,Стоките-Купен/-Тумбалово -мах.Горно Тумбалово Севлиево
592 GAB3203 /GAB2185,Стоките-Купен/-мах.Мачковци Севлиево
593 GAB3204 /GAB2185,Стоките -мах.Мачковци/-мах.Монопола Севлиево
594 GAB3205 /III-6072,Априлци-Стоките/-мах.Добревци Севлиево
595 GAB3208 /III-6072,Априлци-Стоките/-мах.Шопите Севлиево
596 GAB3212 /III-6072,Априлци-Стоките/-мах.Данчевци Севлиево
597 GAB3213 /III-6072,Априлци-Стоките/-мах.Горно Селище Севлиево
598 GAB3214 /III-6072,Априлци-Стоките/-мах.Коруджиите Севлиево
599 GAB3215 /III-6072,Априлци-Стоките/-мах.Петлите-мах.Горно Селище Севлиево
600 GAB3216 /III-6072,Стоките-Батошево/-мах.Бърдари Севлиево
601 GAB3217 /GAB3216,Стоките -мах.Бърдари/-мах.Бързили Севлиево
602 GAB3218 /GAB2185,Стоките-Купен/-мах.Симеонова Севлиево
603 GAB3219 /III-6072,Стоките-Батошево/-мах.Долна Севлиево
604 GAB3220 /GAB3178,Батошево -мах.Чуките/ -мах.Празованец Севлиево
605 GAB3222 /GAB1176/ -Батошево -мах.Гроздевци Севлиево
606 GAB3223 /GAB1176,Шумата-Батошево/-мах.Терзиите Севлиево
607 GAB3224 /III-6072/-Батошево-Дом за лица с УИ Севлиево
608 GAB3225 /III-403,Малки Вършец-Крамолин/-Агатово-м.Реките Севлиево
609 GAB3226 /III-6072/-Батошево -мах.Мангели Севлиево
610 GAB3227 /GAB3226,Батошево -мах.Мангели/-мах.Бойновци Севлиево
611 GAB3228 /III-6072/-Батошево -мах.Данчевци Севлиево
612 GAB3229 /GAB3180,Батошево-Кастел/-мах.Чакали -мах.Касапи Севлиево
613 GAB3230 /GAB3180,Батошево-Кастел/-мах.Яланджии -мах.Дедевци Севлиево
614 GAB3231 /GAB3180,Батошево -Кастеп/ -мах.Узуни -мах.Коломини Севлиево
615 GAB3232 /GAB3180,Батошево-Кастел/-Граница общ.(Севлиево-Габрово)-Пенковци-Камещица-/GAB3010/ Севлиево, Габрово
616 GAB3233 /GAB1165,Боазът-Априлци/ -мах.Кривошиите Севлиево
617 GAB3234 /GAB1165,Боазът-Априлци/ -мах.Иванчевци Севлиево
618 GAB3235 /GAB1165,Боазът-Априлци/ -мах.Дългодреи Севлиево
619 GAB3237 /GAB1165,Боазът-Априлци/ -мах.Стоили Севлиево
620 GAB3239 /GAB1165,Боазът-Априлци/ -мах.Дялък Севлиево
621 GAB3240 /GAB1165/-Столът-мах.Дундевци-мах.Наневци-мах.Недялковци-/GAB1165/ Севлиево
622 GAB3241 /GAB3240, мах.Дундевци -мах.Недялковци/ -мах.Маринчевци Севлиево
623 GAB3243 /GAB1165,Душево-Столът/ -мах.Даймите Севлиево
624 GAB3244 /GAB3166,Душево-Душевски колиби/ -мах.Сърболаците Севлиево
625 GAB3245 /GAB2167,мах.Кантона-Млечево/ -мах.Аврамите Севлиево
626 GAB3246 /GAB2167,мах.Кантона-Млечево/-мах.Дисманица-мах.Аланджии-/GAB1165/ Севлиево
627 GAB3247 /GAB2167,мах.Кантона-Млечево/ -мах.Българи Севлиево
628 GAB3248 /GAB2167,мах.Кантона-Млечево/ -мах.Рогулят Севлиево
629 GAB3249 /GAB2167,мах.Кантона-Млечево/ -мах.Браева могила-/GAB2167/ Севлиево
630 GAB3251 /GAB1169,Севлиево-Крушево/-гробищен парк Севлиево Севлиево
631 GAB3252 /GAB3166,Душево-Душевски колиби/-мах.Неновци- мах.Мендани Севлиево
632 GAB3253 /GAB2167,мах.Кантона-Млечево/-мах.Мариновци Севлиево
633 GAB3271 /GAB2270,Трявна-Фъревци/-Даевци Трявна
634 GAB3272 /III-609,Кръстец-Плачковци/-Радевци-м.Гръбчево Трявна
635 GAB3273 /III-609,Кръстец-Плачковци/-Плачковци,кв.Нейковци-кв.Минкино-Драгневци Трявна
636 GAB3274 /III-609,Плачковци-Трявна/-Енчовци-Маруцековци Трявна
637 GAB3279 /III-609/-Трявна-Бижовци-Долни Томчевци Трявна
638 GAB3281 /GAB3274,Плачковци-Енчовци/-мах.Улеи Трявна
639 GAB3282 /GAB3274,Плачковци-Енчовци/-Радино Трявна
640 GAB3283 /GAB3274,Плачковци-Енчовци/-Долни Радковци-Горни Радковци Трявна
641 GAB3285 /GAB2276,Трявна-Престой/-Могилите Трявна
642 GAB3288 /III-609,Кръстец-Плачковци/-Брежниците-/GAB3273/ Трявна
643 GAB3289 /GAB3273,Кръстец-Плачковци/-Донкино Трявна
644 GAB3293 /GAB2275,Плачковци-кв.Стоевци/-Носеите-Бърдарите Трявна
645 GAB3295 /GAB3297,Плачковци-Йововци/-Ножерите Трявна
646 GAB3296 /GAB3297,Плачковци-Йововци/-Горни Цоневци Трявна
647 GAB3297 /GAB2275,Плачковци-кв.Късовци/-Йововци Трявна
648 GAB3298 /GAB2276,Трявна-Станчов хан/-Престой-Милевци-/GAB2277/ Трявна
649 GAB3299 /GAB2277,Престой-м.Голи Горун/-Явор Трявна
650 GAB3300 /GAB2277,Престой-м.Голи Горун/-Ябълковци Трявна
651 GAB3302 /GAB2277,Престой-м.Голи Горун/-Дървари Трявна
652 GAB3303 /GAB2276,Трявна-Престой/-Рашовите Трявна
653 GAB3304 /GAB2276,Престой-Бахреци/-Малчовци Трявна
654 GAB3305 /GAB2276,Престой-Станчов хан/-Руевци-Кресльовци Трявна
655 GAB3306 /GAB3305,Престой-Руевци/-Горни Дамяновци Трявна
656 GAB3307 /GAB2276,Престой-Станчов хан/-Мръзеци-жп спирка Бъзовец-/III-609/ Трявна
657 GAB3308 /GAB2276,Трявна-Станчов хан/-Станчов хан-Власатили Трявна
658 GAB3309 /GAB3308,Станчов хан-Власатили/-Велчовци Трявна
659 GAB3310 /GAB2276,Трявна-Станчов хан/-Станчов хан-Иринеци Трявна
660 GAB3311 /GAB3310,Станчов хан-Иринеци/-Ралевци-Горяни Трявна
661 GAB3312 /GAB2270,Трявна-Черновръх/-Кисийците Трявна
662 GAB3313 /GAB2270,Трявна-Черновръх/-Керените Трявна
663 GAB3314 /GAB2270,Трявна-Фъревци/-Чакалите Трявна
664 GAB3315 /III-552,Белица-Трявна/-Трявна,кв.Стояновци-Христовци-/GAB2270/ Трявна
665 GAB3317 /GAB2270,Трявна-Фъревци/-Стръмци Трявна
666 GAB3318 /GAB2270,Трявна-Фъревци/-Фъревци-Стражата Трявна
667 GAB3319 /GAB3330,Армянковци-Фъревци/-Никачковци Трявна
668 GAB3320 /GAB3330,Армянковци-Фъревци/-Миховци Трявна
669 GAB3321 /GAB3319,п.к.Фъревци-п.к.Никачковци/-Павлевци Трявна
670 GAB3322 /GAB2117,Малки Станчовци-Черновръх/-Бърдени Трявна
671 GAB3323 /GAB2117,Радовци-Черновръх/-Големи Станчовци Трявна
672 GAB3324 /GAB3326,Малки Станчовци-Владовци/-Вълковци Трявна
673 GAB3325 /GAB2117,Радовци-Черновръх/-Томчевци Трявна
674 GAB3326 /GAB2117,Радовци-Черновръх/-Владовци Трявна
675 GAB3327 /III-609,Плачковци-Трявна/-Бангейци-Кашенци Трявна
676 GAB3328 /III-552,Трявна -Дончевци/-Трявна,кв.Раданци -Матешовци Трявна
677 GAB3329 /GAB3319,п.к.Фъревци-п.к.Никачковци/-Велково Трявна
678 GAB3330 /III-552,Белица-Трявна/-Армянковци-/GAB2270/ Трявна
679 GAB3331 /GAB3330,Армянковци-Фъревци/-Армянковци-Димиевци Трявна
680 GAB3332 /III-552,Вонеща вода-Белица/-мах.Уруците Трявна
681 GAB3333 /III-552,Вонеща вода-Белица/-Глутниците Трявна
682 GAB3335 /III-552,Вонеща вода-Белица/-Раевци Трявна
683 GAB3336 /III-552,Вонеща вода-Белица/-Дръндарите Трявна
684 GAB3337 /III-552,Белица-Трявна/-Чифлика Трявна
685 GAB3338 /GAB3307,Мръзеци-Кръстец/-Конарското Трявна
686 GAB3340 /GAB3279,Трявна-Бижовци/-Трявна,кв.Хитревци-Генчовци Трявна
687 GAB3341 /III-552,Вонеща вода-Белица/-мах.Михаилчетата Трявна
688 GAB3342 /III-552,Белица-Трявна/-Маневци Трявна
689 GAB3343 /III-609,Трявна-Царева ливада/-Добревци Трявна
690 GAB3344 /III-609,Трявна-Царева ливада/-Стайновци Трявна
691 GAB3345 /III-609,Трявна-Царева ливада/-Войниците-Рачовци Трявна
692 GAB3346 /GAB3279,Трявна-Д.Томчевци/-Околиите Трявна
693 GAB3347 /III-609,Трявна-Царева ливада/-Недялковци-Бижовци-/GAB3279/ Трявна
694 GAB3348 /GAB3274,Плачковци-Енчовци/-Азманите Трявна
695 GAB3349 /GAB3304,Бахреци-Малчовци/-Планинци Трявна
696 GAB3351 /GAB3304,Бахреци-Малчовци/-Неновци-Радоевци Трявна
697 GAB3352 /GAB3304,Бахреци-Малчовци/-Радоевци Трявна
698 GAB3354 /GAB3319,Бахреци-Малчовци/-Сливово Трявна
699 GAB3355 /GAB3309,Станчов хан-Власатили/ -мах.Гайдари Трявна
700 GАВ3221 /III-6072,Стоките-Батошево/ -мах.Бенеците Севлиево
701 GАВ3301 /GAB2277,Престой-м.Голи Гарун/-Ошаните Трявна
702 HKV1001 /I-5,Бял извор-Димитровград/-Радиево-Голямо Асеново-Малко Асеново Димитровград
703 HKV1002 /I-5/-Димитровград-Черногорово-Воден-Граница общ.(Димитровград-Хасково)-Узунджово-/III-8007/ Димитровград, Хасково
704 HKV1003 /I-5,Димитровград-Хасково/-Крепост Димитровград
705 HKV1005 /I-5,Димитровград-Хасково/-Крум-Ябълково Димитровград
706 HKV1006 /I-5,Бял извор-Димитровград/-Радиево-Бряст-/HKV1011/ Димитровград
707 HKV1007 /III-506,Димитровград-Горски Извор/-Добрич-Крум-жп гара Крум Димитровград
708 HKV1008 /III-506,Добрич-Горски Извор/-Каснаково-Граница общ.(Димитровград-Хасково)-Клокотница-/I-8/ Димитровград, Хасково
709 HKV1009 /I-8/-Горски извор-Ябълково-жп гара Ябълково Димитровград
710 HKV1010 /III-663,Брод-Симеоновград/-Злато поле-Долно Белево Димитровград
711 HKV1011 /III-663,Меричлери-Димитровград/-Димитровград,кв.Марийно-Бряст-Здравец-Странско-/SZR1223/ Димитровград
712 HKV1015 /I-8,Върбица-Горски извор/-Върбица-Бодрово-Граница общ.(Димитровград-Първомай)-Езерово-/PDV1218/ Димитровград, Първомай
713 HKV1016 /III-807,Върбица-Чирпан/-Скобелево-жп гара Скобелево Димитровград
714 HKV1082 /III-809,Любимец-Йерусалимово/-Георги Добрево-Граница общ.(Любимец-Свиленград)-Момково-Свиленград-/II-55/ Любимец, Свиленград
715 HKV1122 /III-506,Спахиево-Караманци/-Сърница Минерални бани
716 HKV1123 /III-506,Спахиево-Караманци/-Колец-Граница общ.(Минерални бани-Хасково)-Въгларово-/III-806/ Минерални бани, Хасково
717 HKV1125 /III-506/-Караманци-Винево-Граница общ.(Минерални бани-Черноочене)-/II-58/ Минерални бани, Черноочене
718 HKV1144 /III-5509,Свиленград-Щит/-Райкова могила-Мустрак-/III-5507/ Свиленград
719 HKV1145 /III-5509,Щит-Варник/-Сладун-Студена-Дервишка могила-/III-7612/ Свиленград
720 HKV1149 /III-505,Малко градище-Свиленград/-Сива река-Мезек-Свиленград,кв.Ново село-/I-8/ Свиленград
721 HKV1160 /III-554,Гълъбово-Симеоновград/-Калугерово-Навъсен Симеоновград
722 HKV1172 /III-5074/-Стамболово-Граница общ.(Стамболово-Кърджали)-/III-5072/ Стамболово, Кърджали
723 HKV1173 /III-593,Маджари-Силен/-Маджари-Войводенец-Долно поле-Долно Черковище-/III-593/ Стамболово
724 HKV1193 /III-761,Княжево-Устрем/-Срем Тополовград
725 HKV1195 /II-76,Княжево-Тополовград/-Княжево-Синапово-/II-76/ Тополовград
726 HKV1214 /III-808,Иваново-Върбово/-Славяново-Граница общ.(Харманли-Стамболово)-Малък извор-/III-505/ Харманли, Стамболово
727 HKV1217 /II-76,Богомил-Харманли/-Българин-Шишманово Харманли
728 HKV1219 /II-76,Богомил-Харманли/-Коларово-Граница общ.(Харманли-Любимец)-Оряхово-Васково Харманли, Любимец
729 HKV1223 /І-8,Харманли-Любимец/-Бисер-Граница общ.(Харманли-Любимец-Харманли)-Черна могила-/III-505/ Харманли, Любимец
730 HKV1240 /І-5,Хасково-Конуш/-Войводово-Орлово-Мандра-/HKV1241/ Хасково
731 HKV1241 /І-5,Конуш-Козлец/-Мандра-Големанци Хасково
732 HKV1242 /I-5/-Конуш-Тракиец-яз.Тракиец Хасково
733 HKV1244 /HKV1242,Конуш-Тракиец/-Тракиец-Текето Хасково
734 HKV1247 /III-8007,Узунджово-Александрово/-Нова Надежда Хасково
735 HKV1249 /III-505,Малево-Малък извор/-Корен-Криво поле-Елена-Граница общ.(Хасково-Харманли)-Болярски извор Хасково, Харманли
736 HKV1251 /І-8,Хасково-Харманли/-Динево Хасково
737 HKV1255 /І-8,Хасково-Подкрепа/-Стамболийски Хасково
738 HKV1256 /III-806,Хасково-Минерални бани/-Гарваново-Граница общ.(Хасково-Димитровград)-Горски извор-/I-8/ Хасково, Димитровград
739 HKV1259 /HKV1258,Хасково-ханче Клокотница/-Асенова крепост Хасково
740 HKV1265 /III-8007,Узунджово-Константиново/-Александрово-тракийска гробница Хасково
741 HKV2004 /I-5,Димитровград-Хасково/-Граница общ.(Димитровград-Хасково)-аерогара Хасково-Узунджово-/III-8007/ Димитровград, Хасково
742 HKV2012 /HKV2013/-Меричлери-Длъгнево-/HKV1011/ Димитровград
743 HKV2013 /III-663,Зетьово-Димитровград/-Меричлери-Граница общ.(Димитровград-Чирпан)-Димитриево-Граница общ.(Чирпан-Стара Загора)-Михайлово Димитровград, Чирпан,Стара Загора
744 HKV2014 /III-663,Зетьово-п.к.Меричлери/-Великан Димитровград
745 HKV2030 /II-59,Крумовград-п.к.Попско/-Конници-Розино-Бялградец-/III-5906/ Ивайловград
746 HKV2034 II-59,Крумовград-п.к.Попско/-Белополци Ивайловград
747 HKV2039 /II-59,Крумовград-п.к.II-59/-Планинец-Соколенци Ивайловград
748 HKV2042 /III-5906,Железино-Гугутка/-Железино-Пъстроок Ивайловград
749 HKV2048 /II-59/-Ивайловград-Драбишна-Граница Гърция Ивайловград
750 HKV2049 /III-597,Ивайловград-Дъбовец/-Камилски дол Ивайловград
751 HKV2050 /III-597,Ивайловград-Дъбовец/-Хухла-м.Цимбал Ивайловград
752 HKV2051 /III-598,Ивайловград-Свирачи/-Орешино Ивайловград
753 HKV2052 /III-598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне Ивайловград
754 HKV2056 /III-5908,Плевун-Железари/-Кондово Ивайловград
755 HKV2061 /III-598,Ивайловград-Свирачи/-Ивайловград,кв.Лъджа-ман.Константин и Елена-Римски мост Ивайловград
756 HKV2080 /III-809,Любимец-Изворово/-Йерусалимово-/HKV1219/ Любимец
757 HKV2081 /III-597,Лозен-Любимец/-Белица Любимец
758 HKV2083 /III-597,Малко градище-Любимец/-Лозен-Граница общ.(Любимец-Харманли)-Черна Могила-/HKV1223/ Любимец, Харманли
759 HKV2084 /III-597,Ивайловград-Дъбовец/-Дъбовец-Вълче поле Любимец
760 HKV2101 /HKV2105/-Маджарово-Граница общ.(Маджарово-Крумовград)-Бряговец Маджарово, Крумовград
761 HKV2104 /III-808,Тополово-Силен/-Ръженово-Долно Съдиево Маджарово
762 HKV2105 /III-8081/-Маджарово-Сеноклас Маджарово
763 HKV2120 /III-506/-Минерални бани-Брястово -х.Аида Минерални бани
764 HKV2121 /III-506,Минерални бани-Караманци/-Спахиево-Сираково-/HKV1123/ Минерални бани
765 HKV2126 /III-806,Хасково-Минерални бани/-Татарево Минерални бани
766 HKV2142 /III-5509,Свиленград-Райкова могила/-Димитровче Свиленград
767 HKV2146 /HKV1144,Райкова могила-Мустрак/-Мустрак-Равна гора Свиленград
768 HKV2147 /I-8,Свиленград-Капитан Андреево/-Генералово Свиленград
769 HKV2148 /I-8,Свиленград-Капитан Андреево/-Чернодъб Свиленград
770 HKV2152 /II-55,Главан-Младиново/-Младиново-Костур Свиленград
771 HKV2161 /III-7604,Свирково-Симеоновград/-Троян-Дряново-Тянево Симеоновград
772 HKV2171 /III-5074/-Стамболово-Царева поляна Стамболово
773 HKV2174 /III-593,Маджари-Силен/-Воденци-Пътниково-/HKV2177/ Стамболово
774 HKV2192 /III-7602,Тополовград-Голям манастир/-Доброселец Тополовград
775 HKV2194 /III-761,Радовец-Маточина/-Филипово-Присадец Тополовград
776 HKV2196 /II-76,Тополовград-Българска поляна/-м.Вишеград Тополовград
777 HKV2199 /III-559,Тополовград-Устрем/-Капитан Петко войвода Тополовград
778 HKV2200 /III-559,Светлина-Тополовград/-Каменна река Тополовград
779 HKV2201 /II-76,Тополовград-Българска поляна/-Хлябово-Орлов дол-/III-5505/ Тополовград
780 HKV2210 /III-554,Симеоновград-Харманли/-Преславец Харманли
781 HKV2211 /III-808,Харманли-Иваново/-Надежден Харманли
782 HKV2212 /III-808,Харманли-Иваново/-Остър камък Харманли
783 HKV2213 /III-808,Харманли-Долни Главанак/-Иваново-Лешниково Харманли
784 HKV2215 /III-808,Иваново-Върбово/-Смирненци Харманли
785 HKV2216 /-И-76,Българска поляна-Богомил/-Черепово-/III-809/ Харманли
786 HKV2218 /II-76,Българска поляна-Богомил/-Браница Харманли
787 HKV2220 /II-76,Българин-Харманли/-Доситеево Харманли
788 HKV2221 /HKV2220,Харманли-Доситеево/-Рогозиново Харманли
789 HKV2222 /I-8,Хасково-Харманли/-Поляново-Граница общ.(Харманли-Симеоновград)-Константиново-/III-8007/ Харманли, Симеоновград
790 HKV2224 /III-505,Върбово-Малко градище/-Орешец-Граница общ.(Харманли-Маджарово)-Ефрем-Малко Брягово-/III-8031/ Харманли, Маджарово
791 HKV2225 /III-505,Тънково-Орешец/-Върбово-/III-808/ Харманли
792 HKV2243 /I-5,Конуш-Черноочене/-Широка поляна Хасково
793 HKV2245 /I-5,Конуш-Черноочене/-Гълъбец-/HKV1242/ Хасково
794 HKV2246 /I-5,Конуш-Черноочене/-Николово Хасково
795 HKV2252 /I-8,Хасково-Харманли/-Стойково-Любеново Хасково
796 HKV2253 /I-8,Хасково-Харманли/-Родопи Хасково
797 HKV2254 /I-8,Хасково-Харманли/-Брягово Хасково
798 HKV2260 /I-8/-м.Ерозията-Хасково,кв.Република Хасково
799 HKV2264 /HKV1255,Хасково-Стамболийски/-ПСОВ Хасково
800 HKV3031 /II-59,Крумовград-п.к Попско/-Бубино Ивайловград
801 HKV3032 /II-59,Крумовград-п.к.Чучулига/-Попско-Пашкул Ивайловград
802 HKV3033 /II-59,Крумовград-п.к.Чучулига/-Черничино Ивайловград
803 HKV3035 /II-59,Крумовград-п.к.Глумово/-Чучулига Ивайловград
804 HKV3036 /II-59,Крумовград-п.к.Планинец/-Сборино Ивайловград
805 HKV3037 /II-59,Крумовград-п.к.Планинец/-Карловско Ивайловград
806 HKV3038 /II-59,Крумовград-п.к.Кобилино/-Черни рид Ивайловград
807 HKV3040 /II-59,Крумовград-п.к.III-5906/-Брусино Ивайловград
808 HKV3041 /II-59,Крумовград-п.к.Карловско/-Глумово Ивайловград
809 HKV3043 /III-5906,Железино-Гугутка/-Ленско-Железари-/III-5908/ Ивайловград
810 HKV3044 /II-59,п.к.III-5908-Ивайловград/-Горноселци-Долноселци Ивайловград
811 HKV3045 /II-59,п.к.III-5908-Ивайловград/-Кобилино-/III-5908/ Ивайловград
812 HKV3046 /III-5908,Плевун-Железари/-Плевун-Костилково Ивайловград
813 HKV3053 /III-598,Свирачи-Мандрица/-Одринци-Сив кладенец Ивайловград
814 HKV3054 /III-5908,Меден бук-Мандрица/-Долно Луково-Горно Луково Ивайловград
815 HKV3055 Нова ливада-/III-5906,п.к.II-59-Железино/ -мах.Дюлево Ивайловград
816 HKV3057 /III-597,Ивайловград-Дъбовец/-Ламбух Ивайловград
817 HKV3059 /III-5908,Меден бук-Долно Луково/-Меден бук -мах.Черна черква Ивайловград
818 HKV3060 /III-5908,Меден бук-Долно Луково/-Меден бук -мах.Жълти чал Ивайловград
819 HKV3063 /III-597,Ивайловград-п.к.Ламбух/-язовирно селище Ивайловград
820 HKV3064 /III-5906,Железино-Гугутка/-Бели дол-Ботурче-Гнездаре Ивайловград
821 HKV3065 /III-597,Ивайловград-п.к.Камилски дол/-м.Стария мост Ивайловград
822 HKV3068 /HKV2048,Ивайловград-Драбишна/-депо ТБО Ивайловград Ивайловград
823 HKV3069 /III-5908,Черни рид-Плевун/ -Рогозово -крепост Лютица Ивайловград
824 HKV3100 /III-808,Върбово-Долни Главанак/-Селска поляна Маджарово
825 HKV3103 /III-8081/-Долни Главанак-/HKV3110/ Маджарово
826 HKV3106 /III-8081,Долни Главанак-Маджарово/-Горно поле Маджарово
827 HKV3107 /HKV2105,Маджарово-Сеноклас/-Габерово Маджарово
828 HKV3108 /III-808,Долни Главанак-Тополово/-Румелия Маджарово
829 HKV3109 /HKV2105,Маджарово-Сеноклас/-Брусевци Маджарово
830 HKV3110 /HKV2224,Малко Брягово-Бориславци/-Голяма долина Маджарово
831 HKV3140 /III-5507,п.к.II-55-Левка/-Лисово Свиленград
832 HKV3141 /III-5509,Свиленград-Райкова могила/-Левка-/III-5507/ Свиленград
833 HKV3143 /III-5509,Щит-Сладун/ -Инхалич Свиленград
834 HKV3190 /III-5505,Мъдрец-Орлов дол/-Владимирово Тополовград
835 HKV3191 /III-7602,Тополовград-Голям манастир/-Чукарово Тополовград
836 HKV3197 /II-76,Тополовград-Българска поляна/-Сакарци Тополовград
837 HKV3198 /III-559,Тополовград-Устрем/ -Устремски ман.Света Троица Тополовград
838 HKV3226 /III-7604,Свирково-Богомил/-Овчарово-Граница общ.(Харманли-Гълъбово)-Помощник Харманли,Гълъ-бово
839 HKV3250 /HKV1249,Криво поле-Елена/-Момино Хасково
840 HKV3262 /III-507,Долно Войводино-Манастир/-Книжовник-х.Книжовник Хасково
841 JAM1021 /І-7,Мелница-Граница Турция/-Лесово -грн.застава Лесово Елхово
842 JAM1028 /II-79,Елхово-Болярово/-Граница общ.(Елхово-Болярово)-Попово-Дъбово-Стефан Караджово-/III-5308/ Елхово, Болярово
843 JAM1052 /І-7,Петолъчката-Ямбол/-Зимница-Чарда-Джинот-/JАМ2058/ Стралджа
844 JAM1059 /III-707/-Стралджа-Атолово Стралджа
845 JAM1080 /II-53,Сливен-Ямбол/-Хаджидимитрово Тунджа
846 JAM1085 /І-7,Ямбол-Окоп/-Окоп-Ханово Тунджа
847 JAM1096 /І-7,Окоп-Елхово/-Тенево-Маломир-Дряново-Драма Тунджа
848 JAM2003 /II-79,Елхово-Болярово/-Мамарчево-/II-79/ Болярово
849 JAM2004 /III-7904,Болярово-Воден/-Малко Шарково-Шарково-Граница общ.(Болярово-Елхово)-Голям Дервент-/III-7902/ Болярово, Елхово
850 JAM2005 /III-7906,Вълчи извор -Газ станция/-Горска поляна-Граница общ.(Болярово-Средец)-Момина църква-Факия-/BGS2235/ Болярово, Средец
851 JAM2007 /III-707,Александрово-Голямо Крушево/-Оман-Денница-/III-5308/ Болярово
852 JAM2008 /III-7904,Болярово-Воден/-Малко Шарково-Дом за възрастни с УИ-яз.Малко Шарково Болярово
853 JAM2020 /I-7,Окоп-Елхово/-Кирилово Елхово
854 JAM2022 /I-7,Елхово-ГКПП Лесово/-Малко Кирилово-Вълча поляна Елхово
855 JAM2025 /III-7902,Маломирово-Голям Дервент/-Славейково-Лалково-Граница общ.(Елхово-Болярово)-Ситово-Шарково-/JAM2004/ Елхово, Болярово
856 JAM2026 /III-7902,Маломирово-Голям Дервент/-Раздел Елхово
857 JAM2030 /III-7009,Бояново-Борисово/-Жребино-Граница общ.(Елхово-Болярово)-Попово-/JAM1028/ Елхово, Болярово
858 JAM2053 /III-707,Първенец-Оман/-Александрово-Поляна-/III-5308/ Стралджа
859 JAM2054 /III-707,Недялско-Александрово/-Първенец-Правдино Стралджа
860 JAM2055 /III-707,Недялско-Първенец/-Богорово Стралджа
861 JAM2056 /III-7072,Недялско-Иречеково/-Люлин Стралджа
862 JAM2057 /III-707,Воденичане-Палаузово/-Иречеково-/III-7072/ Стралджа
863 JAM2058 /III-707,Воденичане-Недялско/-Джинот-Граница общ.(Стралджа-Тунджа)-/III-7072/ Стралджа, Тунджа
864 JAM2060 /JАМ1059,Стралджа-Атолово/-Маленово Стралджа
865 JAM2081 /II-53,Сливен-Ямбол/-Дражево-Кабиле-/JАМ2110/ Тунджа
866 JAM2082 /II-53,Ямбол-Калчево/-Стара река Тунджа
867 JAM2083 /III-5308,Калчево-Саранско/-Симеоново-Асеново Тунджа
868 JAM2084 /JAM3050,Саранско-Каравелово/-Сламино-Робово Тунджа
869 JAM2086 /III-536,Роза-Скалица/-Меден кладенец-Савино-Межда-/III-6601/ Тунджа
870 JAM2087 /JAM1096,Тенево-Маломир/-жп гара Тенево-Генерал Инзово-/III-7602/ Тунджа
871 JAM2088 /III-536,Меден кладенец-Скалица/-Миладиновци-Крумово-/III-7602/ Тунджа
872 JAM2089 /I-7,Окоп-Елхово/-Граница общ.(Елхово-Тунджа)-Коневец-Маломир-/JAM1096/ Елхово,Тунджа
873 JAM2091 /JAM2089,Коневец-Маломир/-Коневец-Граница общ.(Тунджа-Елхово)-Трънково-/III-7008/ Тунджа,Елхово
874 JAM2094 /I-7,Окоп-п.к.Каравелово/-Симеоново-/JAM2084/ Тунджа
875 JAM2095 /I-7,Зимница-Окоп/-Козарево Тунджа
876 JAM2103 /III-7602,Крумово-Роза/-Генерал Инзово-Видинци Тунджа
877 JAM2110 /II-53,Сливен-Ямбол/-Граница общ.(Ямбол-Тунджа)-Кабиле-Граница общ.(Тунджа-Сливен)-Желю войвода-/III-5305/ Ямбол,Тунджа, Сливен
878 JAM3001 /III-5308,Каменец-Стефан Караджово/-Камен връх Болярово
879 JAM3002 /JAM2025,Лалково-Шарково/-Ситово-Иглика Болярово
880 JAM3006 /III-7904,Малко Шарково-Странджа/-Воден-Крайново Болярово
881 JAM3023 /III-7902,Маломирово-Голям Дервент/-Лалково-/JAM2025/ Елхово
882 JAM3024 /III-7902,Маломирово-Голям Дервент/-Маломирово-Чернозем Елхово
883 JAM3027 /II-79,Елхово-Болярово/-Добрич Елхова
884 JAM3029 /III-7009,Бояново-Борисово/-Стройно Елхово
885 JAM3050 /II-53,Калчево-Войника/-Тамарино-Саранско-Граница общ.(Стралджа-Тунджа)-Сламино -Каравелово -/I-7/ Стралджа, Тунджа
886 JAM3051 /I-7,Петолъчката-Ямбол/-жп гара Зимница-Граница общ.(Стралджа-Сливен)-Драгоданово-/I-6-/ Стралджа, Сливен
887 JAM3090 /JAM2089,Коневец-Маломир/-Маломир-жп гара Маломир Тунджа
888 JAM3092 /JAM2091,Коневец-Трънково/-Коневец-жп спирка Коневец Тунджа
889 JAM3093 /III-555,Кермен-Ямбол/-Безмер-летище Безмер Тунджа
890 JAM3097 /III-7072,Търнава-Чарган/ -ман.Св.Александър Невски Тунджа
891 JAM3098 /III-5304,Ямбол-Окоп/-Кукорево-/II-53/ Тунджа
892 JAM3100 /JAM2110,Ямбол-Кабиле/ -ман.Рождество Богородично Тунджа
893 JAM3101 /II-53,Ямбол-Челник/-Победа-/III-5308/ Тунджа
894 JAM3102 /JAM3093,Безмер-летище-Безмер/-жп гара Безмер-Болярско-/III-5503/ Тунджа
895 KNL1012 /III-602,Мала Фуча-Бобов дол/-Бабино-Голема Фуча-/III-623/ Бобов дол
896 KNL1013 /III-602,Мала Фуча-Бобов дол/-Бабино-Бабинска река-Долистово-/KNL1016/ Бобов дол
897 KNL1016 /II-62,Невестино-Дупница/-Долистово-Новоселяне-/KNL1014/ Бобов дол
898 KNL1031 /І-1,Дупница-Благоевград/-Слатино Бобошево
899 KNL1035 /III-104,Бобошево -Четирици/-Вуково Бобошево
900 KNL1051 /І-1,Долна Диканя-Дупница/-Яхиново-/KNL1056/ Дупница
901 KNL1056 /II-62,Дупница-Клисура/-Червен брег-Крайници-/II-62/ Дупница
902 KNL1059 /ІІ-62,Невестино-Дупница/-Граница общ.(Дупница-Бобошево)-Блажиево-/I-1/-Усойка Дупница,Бобоше-во
903 KNL1061 /III-6204/-Дупница-Бистрица Дупница
904 KNL1062 /III-6204,Дупница-Ресилово/-Самораново -поч.ст.Самораново Дупница
905 KNL1080 /І-1,Дупница-Благоевград/-жп гара Кочериново Кочериново
906 KNL1083 /KNL2032,Бобошево-Мурсалево/-Драгодан-Цървище-Фролош Кочериново
907 KNL1084 /III-107/-Кочериново-Бараково-Граница общ.(Кочериново-Благоевград }-Благоевград-/BLG2061/ Кочериново, Благоевград
908 KNL1086 /III-107,Кочериново-Рила/-Стоб Кочериново
909 KNL1112 /І-6,Гърляно-Кюстендил/-Жиленци -мах.Глоговска река Кюстендил
910 KNL1117 /І-6,Кюстендил-п.к.Коняво/-Дворище -Ръждавица -Гърбино Кюстендил
911 KNL1120 /III-6005,Ябълково-Николичевци/-/I-6,o.п.Кюстендил-/ Кюстендил
912 KNL1122 /І-6,о.п.Кюстендил/-Лозно Кюстендил
913 KNL1123 /І-6,о.п.Кюстендил/-Скриняно-Николичевци-/III-6005/ Кюстендил
914 KNL1129 /І-6,Граница Македония-Гърляно/-Гюешево-Кутугерци-Церовица Кюстендил
915 KNL1135 /II-62,Кюстендил-Невестино/-Багренци-/III-6203/ Кюстендил
916 KNL1191 /III-6204/-Сапарева баня-Паничище-х.Пионерска Сапарева баня
917 KNL1212 /III-6372,Косово-Трекляно/-Средорек-Долно Кобиле-/III-6012/ Трекляно
918 KNL2015 /KNL1014/-Голем Върбовник-Мали Върбовник-/KNL1014/ Бобов дол
919 KNL2032 /III-104/-Бобошево-Граница общ.(Бобошево-Кочериново)-/I-1/ Бобошево, Кочериново
920 KNL2034 /III-104,Бобошево -Четирици/-Доброво-Скрино-/III-104/ Бобошево
921 KNL2050 /I-1,Долна Диканя-Дупница/-Тополница-Яхиново-/KNL1051/ Дупница
922 KNL2057 /II-62,Невестино-Дупница/-Палатово Дупница
923 KNL2058 /II-62,Невестино-Дупница/-Баланово Дупница
924 KNL2081 /KNL2032,Бобошево-Мурсалево/-Бураново-Крумово Кочериново
925 KNL2085 /III-107,Кочериново-Рила/-Пороминово-/KNL3087/ Кочериново
926 KNL2110 /I-6,Граница Македония-Гърляно/-Каменичка Скакавица-Гюешево-м.Деве баир Кюстендил
927 KNL2111 /I-6,Граница Македония-Гърляно/-Раненци-Преколница-Цървендол Кюстендил
928 KNL2114 /I-6,Гърляно-Кюстендил/-Грамаждано-Жиленци-/KNL1112/ Кюстендил
929 KNL2124 /I-6,о.п.Кюстендил/-Радловци-Дождевица Кюстендил
930 KNL2133 /III-602/-Коняво-Долна Гращица-Горна Гращица-/III-602/ Кюстендил
931 KNL2137 /II-62,Кюстендил-Невестино/-Пиперков чифлик-/KNL2140/ Кюстендил
932 KNL2138 II-62,Кюстендил-Невестино/-Нови чифлик-Берсин-Търсино Кюстендил
933 KNL2139 /III-621,Невестино-Горна Гращица/-Катрище-Таваличево-/III-602/ Кюстендил
934 KNL2140 /III-6222,Згурово-п.к.Багренци/-Граница-Слокощица-Кюстендил Кюстендил
935 KNL2143 /III-637/-Драговищица-Стенско-/III-6003/ Кюстендил
936 KNL2163 /II-62,Кюстендил-Невестино/-Неделкова Гращица-Згурово-Кадровица Невестино
937 KNL2165 /III-622,Четирици -Ваксево/-Друмохар-Еремия-Невестино-/II-62/ Невестино
938 KNL3011 /II-62,Кюстендил-Дупница/-Локвата Бобов дол
939 KNL3030 /I-1,Дупница-Благоевград/-Бадино Бобошево
940 KNL3037 /KNL2032/-Бобошево -Бобошевски ман.Св.Димитър Бобошево
941 KNL3038 /KNL2032,Бобошево-Драгодан/ -мах.Въртен камък Бобошево
942 KNL3052 /I-1,Дупница-Благоевград/-Крайни дол Дупница
943 KNL3053 /I-1,Долна Диканя-Дупница/-Делян Дупница
944 KNL3054 /I-1,Долна Диканя-Дупница/-Блатино Дупница
945 KNL3055 /I-1,Долна Диканя-Дупница/-Пиперево Дупница
946 KNL3060 /KNL1059,Дупница-Блажиево/-Грамаде-Граница общ.(Дупница-Бобошево)-Каменик Дупница, Бобошево
947 KNL3063 /III-6232/-Дяково-Кременик Дупница
948 KNL3064 /I-1,Дупница-Усойка/-ПСОВ Дупница
949 KNL3082 /KNL2081,Драгодан-Бураново/-Боровец Кочериново
950 KNL3087 /KNL1086/-Стоб-Пороминово-/KNL1084/ Кочериново
951 KNL3088 /KNL1083,Цървище -Фролош/-мах.Оревица Кочериново
952 KNL3092 /KNL3089,Цървище -мах.Реката/-мах.Пацова Кочериново
953 KNL3093 /KNL1083/-Фролош -мах. Борсучка Кочериново
954 KNL3094 /KNL1083/-Фролош -мах.Кастрева Кочериново
955 KNL3095 /KNL1083/-Фролош -мах.Равна Кочериново
956 KNL3113 /III-6001/-Бобешино-Жеравино Кюстендил
957 KNL3115 /III-6001,Долно село-Бобешино/-Црешново Кюстендил
958 KNL3116 /I-6,Гърляно-Кюстендил/-Ръсово-Бистрица Кюстендил
959 KNL3118 /I-6,Кюстендил-Извор/-Буново Кюстендил
960 KNL3119 /I-6,о.п.Кюстендил/-Горна Брестница Кюстендил
961 KNL3121 /III-6003/-Копиловци-/KNL1117/ Кюстендил
962 KNL3125 /KNL2124,Радловци-Дождевица/-Лисец-Леска Кюстендил
963 KNL3126 /III-601,Кюстендил-Драговищица/-Соволяно-/KNL1123/ Кюстендил
964 KNL3127 /III-601,Кюстендил-Драговищица/-Мазарачево-Кършалево Кюстендил
965 KNL3128 /III-601,Кюстендил-Драговищица/-Ломница-Чудинци Кюстендил
966 KNL3130 /III-6001/-Долно село -Цървен дол Кюстендил
967 KNL3131 /III-601,Драговищица-Долно Уйно/-Горановци-Полетинци-Граница общ.(Кюстендил-Трекляно)-Злогош-/III-637/ Кюстендил, Трекляно
968 KNL3132 /III-601/-Долно Уйно-Режинци-Ломница-Гурбановци Кюстендил
969 KNL3134 /III-6202,Богослов-х.Три буки/-х.Три буки-Цървена ябълка Кюстендил
970 KNL3136 /III- 6203/-Търновлаг-Гирчевци-/III-6203/ Кюстендил
971 KNL3141 /III- 6222,Берсин-Граница/-Лелинци Кюстендил
972 KNL3142 /III- 6224,Горно Раково-Ново село/-м.Две реки-/KNL3134/ Кюстендил
973 KNL3144 /III- 6003,Шишковци -Ръждавица/-/KNL1117/ Кюстендил
974 KNL3160 /II-62,Невестино-Дупница/-Мърводол-Граница общ.(Невестино-Бобов дол)-Блато-/KNL3011/ Невестино, Бобов дол
975 KNL3161 /II-62,Невестино-Дупница/-мах.Ямен Невестино
976 KNL3162 /II-62,Невестино-Дупница/-Долна Козница Невестино
977 KNL3164 /III- 621,Невестино-Катрище/-Лиляч Невестино
978 KNL3166 /III- 6222,Смоличано-Пелатиково/-Страдалово-Раково-/III-6224/ Невестино
979 KNL3167 /III- 6222,Смоличано-Пелатиково/-Длъхчево-Сабляр Невестино
980 KNL3168 /III- 622,Ваксево-Църварица/-Тишаново Невестино
981 KNL3169 /III- 6224,Църварица-Ветрен/-Илия Невестино
982 KNL3170 /III-6224,Раково-Ново село/-Чеканец-Граница общ.(Невестино-Кюстендил)-Савойски-Сажденик Невестино, Кюстендил
983 KNL3180 /III- 107,Рила-Рилски манастир/-Падала Рила
984 KNL3190 /II-62,Дупница-Клисура/-Сапарева баня-/III-6204/ Сапарева баня
985 KNL3192 /II-62,Дупница-Клисура/-Сапарево-/III-6204/ Сапарева баня
986 KNL3193 /III- 6204,Ресилово-Овчарци/ -Ресиловски манастир Сапарева баня
987 KNL3210 /III- 6012,Горни Коритен-Трекляно/-Уши Трекляно
988 KNL3211 /III- 623,Враня стена-Габрешевци/-Добри дол-Сушица-/III-637/ Трекляно
989 KNL3213 /KNL3214,Средорек-Чешлянци/-мах.Лечевци -Бъзовица Трекляно
990 KNL3214 /KNL1212/-Средорек-Чешлянци-Драгойчинци Трекляно
991 KNL3215 /KNL1212/-Долно Кобиле-Метохия-Побит камък Трекляно
992 KNL3216 /KNL1212/-Долно Кобиле-Киселица Трекляно
993 KNL3217 /III-637/-Злогош-Долни Коритен-/III-6012/ Трекляно
994 KNL3218 /KNL3217,Злогош-Долни Котен/-Брест Трекляно
995 KRZ1005 /III-865/-Ардино-Дядовци-м.Дяволският мост Ардино
996 KRZ1008 /III-8653,Кобиляне-Брезен/-Богатино-Млечино-Горно Прахово-Долно Прахово Ардино
997 KRZ1060 /III-508/-Джебел-Чакалци-Слънчоглед-Граница общ.(Джебел-Момчилград)-Загорско-Садовица Джебел, Момчилград
998 KRZ1102 /III-509/-Кукуряк-Тихомир-Малкоч Кирково
999 KRZ1104 /III-867,Добромирци-Бенковски/-Китна-Дрангово Кирково
1000 KRZ1105 /KRZ1104/-Китна-Каялоба-Горски извор Кирково
1001 KRZ1107 /III-867,Фотиново-Кирково/-Завоя-Дружинци-Долно Къпиново-Горно Къпиново Кирково
1002 KRZ1110 /III-8672/-Кирково-Шумнатица Кирково
1003 KRZ1112 /III-8672/-Кирково-Горно Кирково Кирково
1004 KRZ1134 /I-5/-Подкова-жп гара Подкова Кирково
1005 KRZ1138 /KRZ1107,Дружинци-Чакаларово/-/KRZ1112/ Кирково
1006 KRZ1210 /III-593,Орешари-Маджари/-Котлари-Странджево-Бряговец Крумовград
1007 KRZ1211 /III-509,Токачка-Крумовград/-Кандилка-Голяма Чинка-Рибино Крумовград
1008 KRZ1213 /III-509,Кукуряк-Токачка/-Пашинци -Бук -Лъжичник Крумовград
1009 KRZ1214 /III-509,Кукуряк-Токачка/-Пашинци-Граница общ.(Крумовград-Кирково)-Делвино-Чорбаджийска-/I-5/ Крумовград, Кирково
1010 KRZ1215 /II-59,Звездел-Крумовград/-Горна кула-Долна кула Крумовград
1011 KRZ1220 /III-5904/-Аврен-Девесилово-Егрек Крумовград
1012 KRZ1285 /I-5/-Кърджали-Енчец-Бленика-Дъждовница-Пъдарци Кърджали
1013 KRZ1286 /І-5,Кърджали-Момчилград/-Кърджали,кв.Гледка-Островица Кърджали
1014 KRZ1287 /І-5,Кърджали-Момчилград/-Опълченско-Воловарци-Житарник Кърджали
1015 KRZ1290 /III-507,Кърджали-Жинзифово/-Широко поле Кърджали
1016 KRZ1296 /III-507/-Мост-Крин-Звиница-Граница общ.(Кърджали-Стамболово)-/HKV2148/ Кърджали, Стамболово
1017 KRZ1304 /KRZ2283,Кърджали-Зимзелен/-Повет-Панчево Кърджали
1018 KRZ1313 /KRZ1287,Кърджали-Опълченско/-Айрово Кърджали
1019 KRZ1337 /III-865,Бойно-Кърджали/-Резбарци Кърджали
1020 KRZ1346 /І-5,Кърджали-Момчилград/-Глухар Кърджали
1021 KRZ1370 /І-5,Кърджали-Момчилград/-Груево-Летовник Момчилград
1022 KRZ1371 /І-5,Момчилград-Прогрес/-Вагрянка Момчилград
1023 KRZ1373 /І-5,Момчилград-Подкова/-Каменец-Птичар Момчилград
1024 KRZ1377 /II-59/-Звездел-Неофит Бозвелиево-Нановица-/III-5091/ Момчилград
1025 KRZ1385 /II-59,Момчилград-Звездел/-Соколино Момчилград
1026 KRZ1391 /III-5902,п.к.Звездел-п.к.Голяма Чинка/-Конче -мах.Своба -Синделци -мах.Дилянка Момчилград
1027 KRZ1432 /І-5/-Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк Черноочене
1028 KRZ1433 /І-5,Черноочене-Железник/-Свободиново-Граница общ.(Черноочене-Кърджали)-Севдалина-Чилик-/I-5/ Черноочене, Кърджали
1029 KRZ1434 /KRZ1433,Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк-/KRZ1432/ Черноочене
1030 KRZ1436 /ІІ-58/-Комунига-Женда-яз.Боровица-Безводно Черноочене
1031 KRZ2001 /III-5082,Синчец-Ардино/-Гърбище Ардино
1032 KRZ2003 /III-865,п.к.Стояново-Светулка/-Седларци-Жълтуша-/KRZ1002/ Ардино
1033 KRZ2006 /III-8653,Боровица-Сполука/-мах.Долна Сполука-Любино-Латинка Ардино
1034 KRZ2007 /III-865,Ардино-Кобиляне/-Ленище Ардино
1035 KRZ2009 /III-8653,Боровица-Сполука/-Сполука-Русалско Ардино
1036 KRZ2010 /KRZ1008,Млечино-Долно Прахово/-Башево Ардино
1037 KRZ2061 /III-508,Джебел-Рогозче/-Телчарка-Воденичарско Джебел
1038 KRZ2062 /III-508,Джебел-Рогозче/ -Рогозче -Душинково -Полянец-мах.Китка Джебел
1039 KRZ2067 /KRZ2066,Джебел-Ридино/-Козица Джебел
1040 KRZ2100 /I-5,Подкова-Маказа/-мах.Трепетлика Кирково
1041 KRZ2101 /I-5,Подкова-Маказа/-Орлица Кирково
1042 KRZ2103 /III-867,Златоград-Пресека/-Граница общ.(Кирково -Златоград)-Долен Кирково, Златоград
1043 KRZ2106 /III-867,Добромирци-Бенковски/-Загорски-Шипок-Граница общ.(Кирково-Джебел)-Желъдово-/III-8673/ Кирково, Джебел
1044 KRZ2109 /III-867,Домище-Подкова/-Островец Кирково
1045 KRZ2111 /KRZ1110,Кирково-Шумнатица/-Лозенградци Кирково
1046 KRZ2114 /KRZ2111,Кирково-Лозенградци/-/KRZ2101/ Кирково
1047 KRZ2119 /III-508/-Самодива -Старово -мах.Борово Кирково
1048 KRZ2120 /III-508,Хаджийско-Фотиново/-Върбен -Робиново -въжен мост Кирково
1049 KRZ2121 /III-508,Самодива-Фотиново/-Кърчовско Кирково
1050 KRZ2136 /III-509,Маказа-Кукуряк/-Стрижба-/KRZ1102/ Кирково
1051 KRZ2157 /KRZ2132,п.к.I-5-Пловка/-Самокитка-Секирка Кирково
1052 KRZ2158 /I-5/-Чорбаджийско -мах.Долен Едил Кирково
1053 KRZ2194 /III-508,Самодива-Фотиново/-Хаджийско Кирково
1054 KRZ2212 /III-509,Токачка-Крумовград/-Скалак-Къклица-Лимец-Малък Девисил -/KRZ1220/ Крумовград
1055 KRZ2216 /III-5904,Дъскари -Голямо Каменяне/-Гулия Крумовград
1056 KRZ2218 /III-5906,Казак-Черничево/-Горни Юруци -грн.застава Крумовград
1057 KRZ2219 /III-5906,Казак-Голямо Каменяне/-Черничево-/III-5904/ Крумовград
1058 KRZ2225 /III-509,Кандилка-Крумовград/-Луличка-Граница общ.(Крумовград-Момчилград)-/KRZ1391/ Крумовград, Момчилград
1059 KRZ2228 /III-5904,Крумовград-Голямо Каменяне/-Подрумче- мах.Воденичари Крумовград
1060 KRZ2229 /III-5904,Крумовград-Голямо Каменяне/-Едрино-Полковник Желязово-/II-59/ Крумовград
1061 KRZ2230 /III-5904,Крумовград-Аврен/-Голямо Каменяне-Малко Каменяне-Храстово-Ручей Крумовград
1062 KRZ2231 /II-59,Крумовград-Пелин/-Рогач-/III-5904/ Крумовград
1063 KRZ2232 /II-59,Крумовград-Пелин/-Сливарка Крумовград
1064 KRZ2235 /III-591,Джанка-Поточница/-Поточарка-Стари Чал -мах.Дъбене-Долна кула-/KRZ1215/ Крумовград
1065 KRZ2244 /III-591,Крумовград-Джанка/-Ковил-Вараци Крумовград
1066 KRZ2246 /III 509,Кукуряк-Пашинци/-Гривка-Раличево-Граница общ.(Крумовград-Кирково)-Пловка-Граница общ.(Кирково-Крумовград)-Самовила-Рибино-/KRZ1211/ Крумовград, Кирково
1067 KRZ2252 /KRZ3223,Крумовград-Багрилци/-Чернооки Крумовград
1068 KRZ2280 /III-5009,Стремци-Ранни лист/-Болярци Кърджали
1069 KRZ2281 /III-5009,Бели пласт-Стремци/-Ястреб Кърджали
1070 KRZ2282 /I-5,Калинка-Кърджали/-Невестино Кърджали
1071 KRZ2283 /I-5,Калинка-Кърджали/-Зимзелен Кърджали
1072 KRZ2284 /KRZ1433,Свободиново-Чилик/-Костино-Върбенци-Крушка-Голяма бара Кърджали
1073 KRZ2288 /KRZ1433/-Чилик-Охлювец Кърджали
1074 KRZ2289 /III-507,Кърджали-Жинзифово/-Звезделина Кърджали
1075 KRZ2291 /III-507/-Мост-Черешица Кърджали
1076 KRZ2292 /III-5072,Перперек-Кокиче/-Калоянци-Гняздово Кърджали
1077 KRZ2293 /III-507,Кърджали-Чифлик/-Висока поляна Кърджали
1078 KRZ2294 /III-5072,Кокиче-Сестринско/-Миладиново-Конево-Бяла поляна-Страхил войвода-/HKV2177/ Кърджали
1079 KRZ2295 /III-507,Добриново-Мост/-Бащино-Кокиче-/III-5072/ Кърджали
1080 KRZ2297 /III-865/-Бойно -Велешани -мах.Сахранлер Кърджали
1081 KRZ2298 /III-865,Бойно-Кърджали/-Петлино Кърджали
1082 KRZ2300 /III-507,Кърджали-Жинзифово/-Скалище-Гъсково-Звезден-Орешница-/KRZ2300/ Кърджали
1083 KRZ2302 /KRZ2295,Бащино-Кокиче/-Бащино-Татково-Звиница-/KR21296/ Кърджали
1084 KRZ2303 /KRZ1287,Кърджали-Опълченско/-Дъждино-Пепелище-/I-5/ Кърджали
1085 KRZ2307 /III-5009,Бели пласт-Стремци/-Соколяне Кърджали
1086 KRZ2309 /KRZ1285,Кърджали-Енчец/-Крайно село Кърджали
1087 KRZ2312 /KRZ3311,Енчец-гребна база/-Брош Кърджали
1088 KRZ2316 /III-5009,Рани лист-Кърджали/-Солище-Иванци Кърджали
1089 KRZ2322 /I-5,Черноочене-Кърджали/-Черна скала-/KRZ1433/ Кърджали
1090 KRZ2353 /III-507,Перперек-Мост/-Черньовци Кърджали
1091 KRZ2355 /I-5/-Кърджали-Прилепци Кърджали
1092 KRZ2372 /I-5,Момчилград-Прогрес/-Чуково Момчилград
1093 KRZ2375 /-И-59,Момчилград-Звездел/-мах.Ауста Момчилград
1094 KRZ2378 /II-59,Звездел-Крумовград/-Чайка -мах.Търнене Момчилград
1095 KRZ2380 /KRZ1370,Груево-Летовник/-Свобода Момчилград
1096 KRZ2381 /I-5,Момчилград-Подкова/-Горско Дюлево Момчилград
1097 KRZ2390 /III-5902,п.к.Звездел-Конче/-Седефче-Граница общ.(Момчилград-Крумовград)-мах.Тополица-/III-5902/ Момчилград, Крумовград
1098 KRZ2395 /II-59,Звездел-Карамфил/-Карамфил-Синделци-/KRZ1391/ Момчилград
1099 KRZ2406 /III-5901,Нановица-Зорница/-Постник Момчилград
1100 KRZ2407 /III-5901,Нановица-Зорница/-Девинци Момчилград
1101 KRZ2431 /I-5,Черноочене-Черна скала/-Патица Черноочене
1102 KRZ2437 /II-58,Комунига-Тополово/-Паничково Черноочене
1103 KRZ2482 /II-58,Комунига-Новаково/-Граница общ.(Черноочене-Асеновград)-Жълт камък Черноочене, Асеновград
1104 KRZ3004 /III-8632,Баните-Стояново/-Мусево Ардино
1105 KRZ3011 /KRZ1008,Млечино-Долно Прахово/-Чернигово Ардино
1106 KRZ3063 /III-508,п.к.I-5-Джебел/-Купците Джебел
1107 KRZ3064 /KRZ3063,п.к.III-508-Купците/-Поточе Джебел
1108 KRZ3065 /III-5084,Устрен-Припек/-Лебед Джебел
1109 KRZ3068 /KRZ1060,Джебел-Загорско/-Подвръх Джебел
1110 KRZ3069 /III-508,п.к.I-5-Джебел/-Софийци Джебел
1111 KRZ3070 /III-508,п.к.I-5-Джебел/-Плазище -мах.Горно Плазище Джебел
1112 KRZ3073 /III-5082/-Джебел-Тютюнче Джебел
1113 KRZ3074 /KRZ2061,Джебел-Воденичарско/-Търновци-Брежана-Щерна Джебел
1114 KRZ3077 /KRZ2062,Душинково-Полянец/-Жълти рид Джебел
1115 KRZ3079 /KRZ2078,Илийско-Великденче/-Рогозари Джебел
1116 KRZ3083 /KRZ2062,Полянец-Китка/-мах.Дедеоллар Джебел
1117 KRZ3108 /KRZ1107,Дружинци-Чакаларово/-Кремен Кирково
1118 KRZ3113 /KRZ1110,Кирково-Шумнатица/-Априлци Кирково
1119 KRZ3116 /KRZ1107,Дружинци-Долно Къпиново/-Чакаларово-Кремен-/KRZ3108/ Кирково
1120 KRZ3117 /KRZ1107/-Завоя-/III-8672/ Кирково
1121 KRZ3122 /KRZ2120,Робиново -въжен мост/ -мах.Вранево Кирково
1122 KRZ3123 /III-508,Самодива-Фотиново/-мах.Подвие-Брегово Кирково
1123 KRZ3125 /III-867,Бенковски-Фотиново/-Растник-Янино-/III-867/ Кирково
1124 KRZ3127 /III-867,Пресека-Бенковски/-Пресека-Горна Пресека Кирково
1125 KRZ3128 /III-867,Бенковски-Фотиново/-Еровете Кирково
1126 KRZ3129 /KRZ1104,Китна-Дрангово/-мах.Куцовска -грн.застава Дрангово Кирково
1127 KRZ3135 /I-5,Подкова-Чорбаджийско/ -мах.Белогушка -мах.Златолист Кирково
1128 KRZ3140 /KRZ2121/-Кърчовско -мах.Прогрес Кирково
1129 KRZ3141 /KRZ2120/-Върбен-Кърчовско-/KRZ2121/ Кирково
1130 KRZ3143 /KRZ2142,Метличина-Стоманци/-мах.Тготюнка Кирково
1131 KRZ3144 /KRZ2142,Метличина-Стоманци/-мах.Ловница Кирково
1132 KRZ3145 /III-508,Самодива-Фотиново/-мах.Малко Метличане Кирково
1133 KRZ3149 /III-867,Добромирци-Бенковски/-мах.Ягнево Кирково
1134 KRZ3154 /III-867,Домище-Подкова/-мах.Малко Домище Кирково
1135 KRZ3155 /KRZ1134,Подкова-жп гара Подкова/-Старейшино Кирково
1136 KRZ3156 /I-5,Подкова-Чорбаджийско/-мах.Борец Кирково
1137 KRZ3164 /KRZ3139,Върли дол-Костурино/-Бързея Кирково
1138 KRZ3171 /KRZ1214,Делвино-Чорбаджийско/-мах.Люляк Кирково
1139 KRZ3173 /KRZ2136/-Стрижба -мах.Мустанчева Кирково
1140 KRZ3174 /KRZ1102,Кукуряк-Малкоч/-Тихомир -мах.Спретина Кирково
1141 KRZ3175 /KRZ3116,Джерово-Кремен/-Чакаларово-мах.Насрещна Кирково
1142 KRZ3176 /KRZ1104/-Дрангово-Чичево Кирково
1143 KRZ3179 /III-867,Бенковски-Фотиново/-Медевци Кирково
1144 KRZ3180 /KRZ2181,Мъглене-Първенци/-Козлево Кирково
1145 KRZ3188 /III-509,Маказа-Кукуряк/-мах.Сапунджийска Кирково
1146 KRZ3189 /III-509,Маказа-Кукуряк/-мах.Золна Кирково
1147 KRZ3191 /KRZ1214,Пенковци-Чорбаджийско/-мах.Айгър махала Кирково
1148 KRZ3192 /I-5/-Чорбаджийско -мах.Ветрен Кирково
1149 KRZ3197 /KRZ1105,Китна-Горски извор/-мах.Черновежди Кирково
1150 KRZ3199 /KRZ1104,Китна-Дрангово/-мах.Витница Кирково
1151 KRZ3217 /KRZ1215,Горна кула-Долна кула/-Златолист Крумовград
1152 KRZ3221 /KRZ1220,Аврен-Егрек/-Девесилица Крумовград
1153 KRZ3222 /II-59,Крумовград-Пелин/-Гулийка Крумовград
1154 KRZ3223 /II-59,Крумовград-п.к Доборско/-Багрилци -мах.Багрилци Крумовград
1155 KRZ3224 /II-59,Крумовград-п.к Белополци/-Чал Крумовград
1156 KRZ3227 /III-5904,Крумовград-Голямо Каменяне/-Дъждовник Крумовград
1157 KRZ3233 /II-59,Крумовград-п.к.Падало/-Перуника Крумовград
1158 KRZ3236 /III-591,Джанка-Поточница/-Красино Крумовград
1159 KRZ3237 /III-509,Токачка-Кандилка/-Лещарка Крумовград
1160 KRZ3238 /III-5902,п.к.Звездел-п.к.Голяма Чинка/-Метлика Крумовград
1161 KRZ3240 /III-593,п.к.II-59-Падало/-Сбор Крумовград
1162 KRZ3241 /KRZ3239,п.к.Поточница-Морянци/-мах.Мокра Крумовград
1163 KRZ3245 /III-591,Крумовград-Джанка/-Качулка Крумовград
1164 KRZ3247 /III-593,Падало-Орешари/-Кожухарци Крумовград
1165 KRZ3248 /III-509,Токачка-Кандилка/ -мах.Папуняк-Храстово-/KRZ2230/ Крумовград
1166 KRZ3249 /II-59,Крумовград-Пелин/ -мах.Лисичарка Крумовград
1167 KRZ3250 /II-59,Крумовград-Пелин/-мах.Грапа Крумовград
1168 KRZ3254 /KRZ2225,Крумовград-Луличка/-мах.Орех-/III-509/ Крумовград
1169 KRZ3256 /KRZ2212/-Малък Девесил -мах.Чобанка Крумовград
1170 KRZ3257 /KRZ2212/-Малък Девесил -мах.Пачева Крумовград
1171 KRZ3258 /KRZ1220/-Егрек -грн.застава Крумовград
1172 KRZ3259 /KRZ2246/-Гривка-Зиморница Крумовград
1173 KRZ3262 /KRZ1213/-Бук -грн.застава Крумовград
1174 KRZ3263 /KRZ2218,Стражец-Горни Юруци/-Горни Юруци-Долни Юруци Крумовград
1175 KRZ3264 /KRZ3239,п.к.III-59I-Сладкодум/-мах.Речна Крумовград
1176 KRZ3299 /III-865,Кобиляне-Бойно/ -Яребица -Стражевци -мах.Едрово Кърджали
1177 KRZ3301 /III-865,Бойно-Кърджали/-Каменарци Кърджали
1178 KRZ3306 /III-865,Бойно-Кърджали/-Кьосево-Тополчане Кърджали
1179 KRZ3311 /KRZ3310,Енчец-Главатарци/-гребна база яз.Кърджали Кърджали
1180 KRZ3318 /KRZ1287,Опълченско-Воловарци/-мах.Калинка Кърджали
1181 KRZ3320 /KRZ1286,Горна гледка-Островица/-депо ТБО Кърджали
1182 KRZ3324 /KRZ2284,Севдалина-Костино/-Багра Кърджали
1183 KRZ3325 /KRZ1433,Севдалина-Чилик/-Зайчино Кърджали
1184 KRZ3333 /III-8653,Кобиляне-Брезен/-мах.Изгрев Кърджали
1185 KRZ3338 /III-507,Жинзифово-Чифлик/-Чифлик-Висока поляна-/KRZ2293/ Кърджали
1186 KRZ3339 /KRZ1290,Кърджали-Широко поле/-Широко поле-въжен мост Лисиците Кърджали
1187 KRZ3341 /KRZ1296,Мост-Крин/-жп гара Мост Кърджали
1188 KRZ3342 /KRZ2283,Кърджали-Зимзелен/ -мах.Осил -мах.Бяло място Кърджали
1189 KRZ3345 /KRZ2303,Кърджали-Дъждино/-Македонци-Дъждино-/KRZ2303/ Кърджали
1190 KRZ3350 /KRZ2284,Костино-Върбенци/-Чеганци Кърджали
1191 KRZ3356 /III-865,Кобиляне-Бойно/-Кокошане Кърджали
1192 KRZ3357 /III-865/-Кобиляне -мах.Избица Кърджали
1193 KRZ3383 /III-508,Балабаново-Джебел/ -мах.Дружба Момчилград
1194 KRZ3387 /KRZ3374,Кременец-Стръмни рид/-Ралица-/III-5902/ Момчилград
1195 KRZ3393 /II-59,Звездел-Карамфил/ -мах.Сулица-Конче-/KRZI391/ Момчилград
1196 KRZ3394 /II-59,Звездел-Карамфил/-мах.Батковци -мах.Залист -/KRZ2395/ Момчилград
1197 KRZ3396 /KRZ1377,Звездел-Лале/-Кос Момчилград
1198 KRZ3398 /KRZ2397,Момчилград-Врело/-Врело -мах.Дрипка Момчилград
1199 KRZ3399 /III-5901,Момчилград-Равен/-Плешинци Момчилград
1200 KRZ3400 /III-5901,Момчилград-Равен/-мах.Зли трап Момчилград
1201 KRZ3401 /III-5901,Равен-Нановица/-мах.Въз Момчилград
1202 KRZ3404 /KRZ2403,Равен-Биволяне/-мах.Сърнец Момчилград
1203 KRZ3405 /III-5901,Нановица-Зорница/-мах.Поляна Момчилград
1204 KRZ3408 /III-5901,Нановица-Зорница/-Гургулица Момчилград
1205 KRZ3409 /II-59,Момчилград-Звездел/-Кременец-/KRZ3374/ Момчилград
1206 KRZ3410 /KRZ2384,п.к.III-508-Седлари/-Върхари Момчилград
1207 KRZ3411 /KRZ2395/-Синделци -мах.Доляне Момчилград
1208 KRZ3412 /KRZ2390,п.к.III-5902-Седефче/ -мах.Снегово Момчилград
1209 KRZ3413 /KRZ1391,Конче-Синделци/ -мах.Месари Момчилград
1210 KRZ3414 /KRZ1391,Конче-Синделци/ -мах.Велиоллар Момчилград
1211 KRZ3415 /KRZ1391,Конче-Синделци/ -мах.Дойдоллар Момчилград
1212 KRZ3416 /KRZ2375,п.к.II-59-мах.Ауста/-Ауста Момчилград
1213 KRZ3419 /KRZ2403 ,Равен-Биволяне/ -мах.Гъсок Момчилград
1214 LOV1001 /III-607/-Априлци,кв.Зла река-кв.Видима-/LOV3013/ Априлци
1215 LOV1002 /III-6072,Априлци,кв.Острец-Кръвеник/ -мах.Паздерите-/GAB1165/ Априлци
1216 LOV1030 /LOV1064,Чавдарци-Крушуна/-Кърпачево-Горско Сливово-/III-3011/ Летница
1217 LOV1050 /II-35,п.к.Слатина-Ловеч/-Горан-Владиня-м.Черквица Ловеч
1218 LOV1051 /III-401,Ловеч-кв.Горно Павликене/-Ловеч Ловеч
1219 LOV1052 /ІІ-35,п.к.Ралево-Ловеч/-Славяни-Баховица-/II-35/ Ловеч
1220 LOV1053 /II-35,Ловеч-Казачево/-Сливек-/LOV1068/ Ловеч
1221 LOV1054 /LOV1052,Славяни-Ловеч/-Баховица-Граница общ.(Ловеч-Плевен)-Николаево-Ралево-/1I-35/ Ловеч,Плевен
1222 LOV1056 /LOV1052,Баховица-Ловеч/-Лисец-Баховица-/LOV1054/ Ловеч
1223 LOV1062 /III-301,Александрово-Умаревци/-Дойренци-Слатина-/ІІ-35/ Ловеч
1224 LOV1063 /III-301,Александрово-Умаревци/-жп спирка Драсов -Дренов-Владиня-/LOV1050/ Ловеч
1225 LOV1064 /III-301,Летница-Умаревци/-Александрово-Чавдарци-Граница общ.(Ловеч-Летница)-Крушуна-/III-3011/ Ловеч,Летница
1226 LOV1065 /III-301,Летница-Умаревци/-Александрово-Граница общ.(Ловеч-Пордим)-Борислав-Одърне-/III-3501/ Ловеч,Пордим
1227 LOV1067 /II-35/-Ловеч -кв.Продимчец-/LOV2069/ Ловеч
1228 LOV1068 /LOV1051,п.к,III-40I-Ловеч/-Сливек-/LOV1072/ Ловеч
1229 LOV1072 /III-401,Ловеч-Севлиево/-Горно Павликене-/III-3505/ Ловеч
1230 LOV1077 /III-401,Ловеч-Севлиево/-Горно Павликене-/LOV1072/ Ловеч
1231 LOV1090 /III-305,Ъглен-Торос/-Торос-Дъбен-/LOV1253/ Луковит
1232 LOV1093 /I-3/-Луковит-жп гара Карлуково Луковит
1233 LOV1094 /LOV1093,Луковит-жп гара Карлуково/-Карлуково Луковит
1234 LOV1095 /І-3,Луковит-Златна Панега/-Румянцево-/LOV1094/ Луковит
1235 LOV1110 /III-305,Торос-Гложене/-Градежница -Глогово -мах.Глогова махала Тетевен
1236 LOV1116 /III-358,Тетевен-Гложене/-Тетевен,кв.Полатен -Дълга ливада-Равна-Голям извор-/I-3/ Тетевен
1237 LOV1119 /І-4,Български извор-Микре/-Български извор-Галата Тетевен
1238 LOV1137 /II-35/-Троян-Балабанско-Терзийско -м.Коман-/LOV2130/ Троян
1239 LOV1138 /III-402,Василковска махала-Борима/-Старо село-Голяма Желязна-яз.Сопот Троян
1240 LOV1140 /III-357,Троян-Дебнево/-Орешак-Троянски манастир-Черни Осъм-м.Смесито -мах.Нешковци Троян
1241 LOV1143 /III-358,Троян-Шипково/-бели Осъм-Чифлик Троян
1242 LOV1200 /III-3005,Катунец-Радювене/-Каленик-/III-3504/ Угърчин
1243 LOV1203 /III-402,Български извор-Борима/-Лесидрен Угърчин
1244 LOV1205 /I-4,Български извор-Микре/ -Кирмево -Лесидрен-/LOV1203/ Угърчин
1245 LOV1250 /III-103,Роман-Златна Панега/-Батулци-Дъбравата-Добревци-/III-358/ Ябланица
1246 LOV1252 /III-103,Златна Панега-Български извор/-Брестница-/I-4/ Ябланица
1247 LOV1253 /III-103,Златна Панега-Български извор/-Голяма Брестница-Граница общ.(Ябланица-Луковит)-Дъбен-Тодоричене-/III-307/ Ябланица, Луковит
1248 LOV1254 /III-358/-Ябланица-кв.Шумнене -кв.Ламбовци -Граница общ.(Ябланица-Правец)-Равнище-/SFO2473/ Ябланица, Правец
1249 LOV1255 /I-3,Ябланица-Джурово/-Ябланица, кв.Ламбовци-/LOV1254/ Ябланица
1250 LOV1257 /III-358,Гложене-Ябланица/-Малък Извор-Граница общ.(Ябланица-Тетевен)- Гложенски ман.Св.Георги Ябланица, Тетевен
1251 LOV1259 /І-4,Коритна -Български извор/-Брестница-пещера Съева дупка Ябланица
1252 LOV2055 /II-35,п.к.Ралево-Ловеч/-Славяни-/LOV1052/ Ловеч
1253 LOV2057 /II-35,Ловеч-Казачево/-Хлевене Ловеч
1254 LOV2058 /II-35,Ловеч-п.к.Лешница/-/II-35/ Ловеч
1255 LOV2059 /II-35,Ловеч-п.к.Ломец/-Лешница Ловеч
1256 LOV2060 /III-301,Умаревци-Ловеч/-Горан-/LOV1050/ Ловеч
1257 LOV2061 /III-3013,Деветаки-Брестово/-Тепава-Йоглав-жп спирка Йоглав Ловеч
1258 LOV2066 /III-301,Летница-Александрово/-жп спирка Чавдарци-Чавдарци-/LOV1064/ Ловеч
1259 LOV2069 /II-35/-Ловеч-Скобелево Ловеч
1260 LOV2070 /III-401/-Ловеч-Пресяка-Гостиня Ловеч
1261 LOV2071 /LOV2070,Ловеч-Пресяка/-Смочан Ловеч
1262 LOV2073 /III-401,Ловеч-Севлиево/-Къкрина-/III-3013/ Ловеч
1263 LOV2074 /I-4,Българене-Севлиево/-Малиново-Стефаново Ловеч
1264 LOV2075 /III-3505,Казачево-Стефаново/-Българене-/II-35/ Ловеч
1265 LOV2076 /II-35,Ловеч-Троян/-Абланица-Граница общ.(Ловеч-Угърчин)-Голец-Микре-/I-4/ Ловеч,Угърчин
1266 LOV2091 /I-3,Луковит-Петревене/-Тодоричене-/III-307/ Луковит
1267 LOV2096 /III-305,Садовец-Ъглен/-Граница общ.(Луковит-Червен бряг)-Ракита-Телиш-/PVN1186/ Луковит, Червен бряг
1268 LOV2097 /III-305,Садовец-Ъглен/-Бежаново-/III-3502/ Луковит
1269 LOV2098 /III-305,Торос-Гложене/-Пещерна Луковит
1270 LOV2111 /III-358,Рибарица-Тетевен/-Васильово -мах.Езерото Тетевен
1271 LOV2112 /III-358,Шипково-Тетевен/-Рибарица-паметник Георги Бенковски Тетевен
1272 LOV2113 /III-358,Рибарица-Тетевен/-Брезово Тетевен
1273 LOV2115 /III-3701,Ямна-Черни Вит/-м.Десеткар -Дивчовото Тетевен
1274 LOV2121 /III-358/-Тетевен-Бабинци Тетевен
1275 LOV2130 /II-35,п.к.Лешница-Троян/-Калейца-м.Коман Троян
1276 LOV2131 /II-35,п.к.Лешница-Троян/-Белиш-Долна Маргатина Троян
1277 LOV2132 /II-35,п.к,Лешница-Троян/-Ломец Троян
1278 LOV2134 /II-35/-Троян -мах.Длъжковска -Горно Трапе-/LOV2142/ Троян
1279 LOV2135 /II-35/-Троян-кв.Хр.Цонковски -мах.Попишка Троян
1280 LOV2136 /II-35,Троян-Кърнаре/-Балканец Троян
1281 LOV2139 /III-357,Троян-Орешак/-мах.Дудевска Троян
1282 LOV2141 /III-3505,Стефаново-Велчево/-Дебнево-/GAB1164/ Троян
1283 LOV2142 /III-358,Троян-Шипково/-Горно Трапе -мах.Долно Трапе -Троян-/II-35/ Троян
1284 LOV2144 /LOV1143,Бели Осъм-Чифлик/-Бели Осъм -мах.Зеленика Троян
1285 LOV2145 /III-358,Троян-Шипково/-/LOV1137/ Троян
1286 LOV2201 /III-3502,Бежаново-Ъглен/-Драгана-/III-3504/ Угърчин
1287 LOV2202 /III-307,Угърчин-Микре/-Сопот Угърчин
1288 LOV2204 /I-4,Български извор-Микре/-Василковска мах.Славищица Угърчин
1289 LOV2258 /III-358,Ябланица-Добревци/-Ябланица,кв.Шумнене -Драгойца Ябланица
1290 LOV2272 /I-4,Коритна -Български извор/-Брестница -мах.Печовци Ябланица
1291 LOV2273 /I-4,Коритна -Български извор/-Брестница-кв.Единство Ябланица
1292 LOV3031 /III-301,Асеновци-Летница/-депо ТБО-глинена кариера-/III-3011/ Летница
1293 LOV3032 /III-301,Асеновци-Летница/-Летница-м.Монев геран-яз.Каменец Летница
1294 LOV3033 /III-301,Летница-Александрово/-помп.ст.м.Табани Летница
1295 LOV3034 /III-301,Летница-Александрово/-помп.ст.м.Червени бряг Летница
1296 LOV3035 /III-3011,Летница-Горско Сливово/-яз.Ловен дом Летница
1297 LOV3036 /III-3011,Летница-Горско Сливово/-яз.Пустията Летница
1298 LOV3078 /LOV2076,Българене-Абланица/-жп гара Абланица Ловеч
1299 LOV3079 /III-3505,Казачево-Стефаново/-Дъбрава Ловеч
1300 LOV3092 /I-3/-Луковит-Ъглен-/III-305/ Луковит
1301 LOV3114 /III-358/-Тетевен-м.Козница-паметник Сава Младенов Тетевен
1302 LOV3117 /LOV1116,Тетевен,кв.Полатен -Голям Извор/-Граница общ.(Тетевен-Етрополе)-Оселна-Граница общ.(Етрополе-Тетевен)-Голямо осое-Равна-/LOV1116/ Тетевен, Етрополе
1303 LOV3118 /III-358,Гложене-Ябланица/-Топилища Тетевен
1304 LOV3120 /I-4,Български извор-Микре/-Малка Желязна Тетевен
1305 LOV3133 /III-357,Троян-Орешак/ -мах.Дрянска-Орешак-/LOV1140/ Троян
1306 LOV3146 /II-35,п.к.Калейца-Троян/-депо ТБО Троян
1307 LOV3147 /II-35,п.к.Калейца-Троян/-гробищен парк Троян Троян
1308 LOV3149 /III-357,Троян-Орешак/-мах.Миревска Троян
1309 LOV3150 /LOV3149,Троян -мах.Миревска/-мах.Миховска Троян
1310 LOV3151 /LOV3133,Троян -мах.Дрянска/-мах.Райковска Троян
1311 LOV3152 /LOV2144,Бели Осъм -мах.Зеленика/-мах.Калчевска Троян
1312 LOV3153 /LOV1143,Бели Осъм-Чифлик/ -мах.Кьосевска Троян
1313 LOV3154 /LOV1143,Бели Осъм-Чифлик/ -мах.Бончевска Троян
1314 LOV3156 /LOV1143,Бели Осъм-Чифлик/ -мах.Алашка Троян
1315 LOV3159 /LOV1137,Балабанско-м.Коман/ -Терзийско -мах.Саиска Троян
1316 LOV3162 /LOV1140,Орешак-Черни Осъм/ -мах.Миленча Троян
1317 LOV3164 /LOV1140,Черни Осъм-м.Смесито/ -мах.Усойната Троян
1318 LOV3165 /LOV1140,Черни Осъм-м.Смесито/ -мах.Кошутина Троян
1319 LOV3168 /GAB1164,Дамяново-Добродан/-Врабево-Дебнево-/III-3505/ Троян
1320 LOV3169 /LOV2131,Белиш-Долна Маргатина/ -мах.Микренска Троян
1321 LOV3170 /LOV1137,Троян-Терзийско/-Балабанско -мах.Мутевска Троян
1322 LOV3171 /LOV1137,Троян-Балабанско/-мах.Шошковска Троян
1323 LOV3172 /LOV1137,Троян-Балабанско/-мах.Габарска Троян
1324 LOV3174 /LOV1138,Старо село-Голяма Желязна/-мах.Шарбан Троян
1325 LOV3175 /LOV1138,Старо село-Голяма Желязна/-мах.Корията Троян
1326 LOV3176 /LOV1138,Старо село-Голяма Желязна/-мах.Ралчевска Троян
1327 LOV3178 /LOV1138,Старо село-Голяма Желязна/-мах.Бърдене Троян
1328 LOV3179 /LOV1138,Старо село-Голяма Желязна/-мах.Селски дол Троян
1329 LOV3180 /III-358,Троян-Шипково/-Шипково -мах.Крушево Троян
1330 LOV3182 /LOV1140 ,Орешак-Черни Осъм /-мах.Коевци Троян
1331 LOV3183 /LOV1140 ,Орешак-Черни Осъм/ -мах.Хасъмско Троян
1332 LOV3184 /LOV1140 ,Орешак-Черни Осъм/ -мах.Бранево Троян
1333 LOV3185 /GAB2167,Велчево-Гумощник/-Гумощник-Лакарево Троян
1334 LOV3206 /I-4,Български извор-Микре/-Василковска махала-/III-402/ Угърчин
1335 LOV3251 /III-103,Орешене-Златна Панега/-Драганина могила Ябланица
1336 LOV3256 /III-358,Гложене-Ябланица/-Нановица Ябланица
1337 LOV3260 /III-358/-Ябланица-Нановица-/LOV3256/ Ябланица
1338 LOV3261 /LOV1255,Ябланица -кв.Ламбовци/ -мах.Борьов дол Ябланица
1339 LOV3262 /III-358,Ябланица-Добревци/-мах.Голяма гора Ябланица
1340 LOV3263 /III-358 ,Гложене-Ябланица/-мах.Горни Братевец Ябланица
1341 LOV3264 /LOV1254,Ябланица,кв.Шумнене -кв.Ламбовци/ -мах.Ливаде Ябланица
1342 LOV3265 /III-358,Ябланица-Добревци/ -мах.Цоловци Ябланица
1343 LOV3266 /I-3/-Ябланица -мах.Жабина локва Ябланица
1344 LOV3267 /LOV1254,Ябланица,кв.Ламбовци -Равнище/ -мах.Ширевец Ябланица
1345 LOV3269 /LOV1250,Батулци-Дъбравата/-Батулци -мах.Сираковци Ябланица
1346 LOV3270 /III-103,Роман-Златна Панега/-Батулци-Слатина Ябланица
1347 LOV3271 /III-103,Роман-Орешене/ -мах.Нишовци Ябланица
1348 LOV3275 /III-103/-Златна Панега-гробищен парк Ябланица
1349 LOV3276 /LOV1253,Брестница-Голяма Брестница/ -мах.Ниновци Ябланица
1350 LOV3277 /LOV3260,Ябланица-Нановица/ -мах.Гераня Ябланица
1351 LOV3288 /I-3,Ябланица-Джурово/ -мах.Камен дол Ябланица
1352 MON1001 /II-81/-Петрохан-х.Ком-Берковица-/II-81/ Берковица
1353 MON1012 /II-81,Берковица-Благово/-Боровци-/III-815/ Берковица
1354 MON1013 /III-815,Боровци-п.к.Бистрилица/-Гаганица-Котеновци-Черешовица Берковица
1355 MON1040 /III-101,Бойчиновци-Мърчево/-Бойчиновци,кв.Огоста-/III-816/ Бойчиновци
1356 MON1041 /III-101,Бойчиновци-Мърчево/-Портитовци-Бели Брег-Кобиляк-/III-101/ Бойчиновци
1357 MON1042 /III-101/-Мърчево-Граница общ.(Бойчиновци-Монтана)-Габровница-Вирове-/II-81/ Бойчиновци, Монтана
1358 MON1060 /III-112/-Дъбова махала-Княжева махала-Крива бара-/III-1121/ Брусарци
1359 MON1061 /III-112/-Брусарци-Граница общ.(Брусарци-Медковец)-Медковец-/III-8105/ Брусарци, Медковец
1360 MON1062 /III-112/-Смирненски-Буковец-Граница общ.(Брусарци-Монтана)-Белотинци Брусарци, Монтана
1361 MON1070 /III-133/-Мокреш-Ботево-/III-818/ Вълчедръм
1362 MON1071 /III-818,Вълчедръм-Долни Цибър/-Разград-Златия-/III-818/ Вълчедръм
1363 MON1090 /III-162,Долна Бела речка-Стояново/-Долно Озирово-Горно Озирово-Граница общ.(Вършец-Враца)-Лютаджик Вършец,Враца
1364 MON1091 /III-162,Стояново-п.к.Главаци/-Черкаски-Граница общ.(Вършец-Берковица)-Слатина-Ягодово-/MON2009/ Вършец, Берковица
1365 MON1092 /III-812/-Вършец-кв.Заножене -Спанчевци-/III-812/ Вършец
1366 MON1110 /III-815,Боровци-Видлица/-Гаврил Геново-/III-1024/ Георги Дамяново
1367 MON1130 /II-81,Расово-Лом/-Граница общ.(Лом-Якимово)-Комощица-/III-818/-Якимово-/III-818/ Лом,Якимово
1368 MON1131 /II-11/-Ковачица-Станево-пристанище Станево Лом
1369 MON1132 /ІІІ-114/-Сталийска махала-Граница общ.(Лом-Медковец)-Аспарухово-Расово-/II-81/ Лом, Медковец
1370 MON1134 /MON1131/-Станево-/II-11/ Лом
1371 MON1150 /I-1,Монтана-Крапчене/-Николова-Долна Белотинци Монтана
1372 MON1151 /III-102,Белимел-Монтана/-/I-1/ Монтана
1373 MON1152 /III-112/-Славотин-Клисурица-/I-1/ Монтана
1374 MON1153 /І-1,Белотинци-Монтана/-Смоляновци-/I-1/ Монтана
1375 MON1180 /III-1022,Белимел-Чипровци/-Чипровски манастир Чипровци
1376 MON1200 /II-81,Вирове-Лом/-Долно Церовене-жп гара Якимово
1377 MON1201 /II-81,Монтана-Лом/-Долно Церовене-/II-81/ Якимово
1378 MON2002 /II-81/-Берковица-Котеновци-/MON1013/ Берковица
1379 MON2003 /II-81,Берковица-Боровци/-Мездрея Берковица
1380 MON2004 /II-81,Берковица-Боровци/-Бокиловци Берковица
1381 MON2005 /II- 81,Берковица-Боровци/-Комарево-Костенци Берковица
1382 MON2007 /II-81,Берковица-Благово/-Балювица-Замфирово-8104/ Берковица
1383 MON2008 /III-812,Берковица-Вършец/-Бързия/-И-81/ Берковица
1384 MON2009 /III- 812,Берковица-Вършец/-Ягодово Берковица
1385 MON2043 /III- 101,Криводол-Бойчиновци/-Охрид Бойчиновци
1386 MON2063 /III- 112/-Дъбова махала-Киселево Брусарци
1387 MON2072 /III- 818,п.к.Златия-Долни Цибър/-Игнатово-/III-818/ Вълчедръм
1388 MON2111 /III-102,Белимел-Монтана/-Видлица-Чемиш-Каменна Рикса Георги Дамяново
1389 MON2112 /III- 1024,Говежда-Дълги дел/-Дива Слатина Георги Дамяново
1390 MON2135 /II-11,Лом-Ковачица/-Долно Линево Лом
1391 MON2136 /III-114,Лом-Сталийска махала/-Трайково-Замфир-Лом,кв.Младеново-/II-81/ Лом
1392 MON2154 /III- 102,Белимел-Монтана/-Горно Церовене Монтана
1393 MON2155 /III-112,Славотин-Монтана/-Студено Буче-Войници Монтана
1394 MON2156 /II-81,Монтана-Долно Церовене/-Безденица Монтана
1395 MON2157 /II-81,Вирове-Лом/-Габровница-/MON1042/ Монтана
1396 MON2158 /III-112/-Славотин-Долна Рикса-Клисурица-/MON1152/ Монтана
1397 MON2159 /I-1,Белотинци-Монтана/-Долна Вереница-/I-1/ Монтана
1398 MON2181 /III-102,Долни Лом-Белимел/-Горна Лука Чипровци
1399 MON2182 /III-102,Белимел-Монтана/-Горна Ковачица-Равна Чипровци
1400 MON3006 /MON2004,Комарево-Бокиловци/-Песочница Берковица
1401 MON3010 /MON3022,Берковица-Клисурски манастир/-Цветкова бара Берковица
1402 MON3011 /III-8104/-Замфирово-Рашовица Берковица
1403 MON3014 /III-815,Боровци-п.к.Гаврил Геново/-Бистрилица Берковица
1404 MON3015 /MON1013,Гаганица-Котеновци/-Лесковец Берковица
1405 MON3022 /III-812,Берковица-Вършец/-Клисурски манастир Берковица
1406 MON3044 /III-1301,Бели брод-Лехчево/ -м.Рибине Бойчиновци
1407 MON3074 /III-818,п.к.Разград-Долни Цибър/-Разград-/MON1071/ Вълчедръм
1408 MON3075 /III-133,Михайлово-Вълчедръм/-Септемврийци-Бъзовец Вълчедръм
1409 MON3095 /III-812,Берковица-Вършец/-/MON1091/ Вършец
1410 MON3097 /MON1092/-Вършец,кв.Заножене -м.Водопада Вършец
1411 MON3098 /MON1092/-Вършец,кв.Заножене-м.Зелени дел -м.Водохва­щане Вършец
1412 MON3114 /III-1024,Георги Дамяново-Говежда/-Еловица Георги Дамяново
1413 MON3115 /III-1024/-Георги Дамяново-Помеждин Георги Дамяново
1414 MON3137 /III-114/-Сталийска махала-Орсоя-/II-11/ Лом
1415 MON3138 /MON2135,Лом-Долно Линево/-м.Садовете Лом
1416 MON3139 /III-114/-Лом-м.Гладен гред Лом
1417 MON3140 /II-11,Арчар-Лом/-Добри дол-Граница общ.(Лом-Ружинци)-Добридолски манастир-Дреновец-/III-114/ Лом,Ружинци
1418 MON3163 /III-102,Белимел-Монтана /-м.Расника Монтана
1419 MON3183 /III-102,Белимел-Монтана/ -Челгастница Чипровци
1420 MON3185 /III-1022/-Миннообогатителен комбинат -грн.застава Мартиново Чипровци
1421 MON3202 /MON1130/-Комощица -яз.Илиевското Якимово
1422 PAZ1020 /І-8,Костенец-Белово/-Габровица Белово
1423 PAZ1021 /І-8,Костенец-Белово/-Сестримо Белово
1424 PAZ1022 /І-8,Костенец-Белово/-Дъбравите Белово
1425 PAZ1023 /I-8/-Белово-Мененкьово-Граница общ.(Белово-Септември)-/III-3704/ Белово, Септември
1426 PAZ1041 /III-375,Бяга-Исперихово/-Козарско-Граница общ.(Брацигово-Кричим)-Кричим-/III-866/ Брацигово, Кричим
1427 PAZ1042 /III-377,Брацигово-Равногор/-Розово-гробищен парк Брацигово
1428 PAZ1043 /III-377/-Брацигово-Граница общ.(Брацигово-Пещера)-Капитан Димитриево-/II-37/ Брацигово, Пещера
1429 PAZ1061 /II-84/-Велинград-Драгиново Велинград
1430 PAZ1100 /III-8402,Виноградец-Церово/-Лесичово-Боримечково Лесичово
1431 PAZ1102 /III-803/-Калугерово-Граница общ.(Лесичово-Панагюрище)-Елшица-Левски-/ІІ-37/ Лесичово, Панагюрище
1432 PAZ1103 /III-803/-Калугерово-Граница общ.(Лесичово-Септември)-Карабунар-/III-8402/ Лесичово, Септември
1433 PAZ1106 /PAZ2105/-Памидово-Граница общ.(Лесичово-Пазарджик)-Величково-/III-3704/ Лесичово, Пазарджик
1434 PAZ1120 /II-37,Левски-Пазарджик/-Априлци-Граница общ.(Пазарджик-Панагюрище)-Елшица-/PAZ1102/ Пазарджик, Панагюрище
1435 PAZ1122 /ІІ-37/-Пазарджик-Черногорово-/III-8003/ Пазарджик
1436 PAZ1125 /II-37,Пазарджик-Пещера/-Главиница-Алеко Константиново-Црънча-/III-3706/ Пазарджик
1437 PAZ1126 /PAZ1138,Пазарджик-Огняново/-Мирянци Пазарджик
1438 PAZ1128 /І-8,Лозен-Пазарджик/-Граница общ.(Пазарджик-Септември)-Ковачево-Злокучене-/III-8402/ Пазарджик, Септември
1439 PAZ1129 /І-8,Лозен-Пазарджик/-Мокрище-Ляхово-Паталеница-/III-3706/ Пазарджик
1440 PAZ1132 /І-8,Пазарджик-п.к.Стамболийски/-Говедаре-Хаджиево-/PAZ1138/ Пазарджик
1441 PAZ1133 /PAZ1106/-Величково-Юнаците-/III-3704/ Пазарджик
1442 PAZ1135 /PAZ1325,Триводици-Пазарджик/-Синитово Пазарджик
1443 PAZ1138 /I-8/-Пазарджик-Огняново-Хаджиево-Граница общ.(Пазарджик-Стамболийски)-/PDV1325/ Пазарджик, Стамболийски
1444 PAZ1150 /II-37,Панагюрище-Попинци/-Баня Панагюрище
1445 PAZ1151 /II-37,Панагюрище-Левски/-Граница общ.(Панагюрище-Стрелча)-Свобода-Граница общ.(Стрелча-Пазарджик)-Росен-/III-8003/ Панагюрище, Стрелча, Пазарджик
1446 PAZ1152 /II-37,Панагюрище-Попинци/-Бъта-/PAZ1150/ Панагюрище
1447 PAZ1170 /II-37,Пазарджик-Пещера/-Радилово-Капитан Димитриево-/PAZ1043/ Пещера
1448 PAZ1180 /III-376/-Ракитово-Костандово-/PAZ1181/ Ракитово
1449 PAZ1181 /III-376,Ракитово-Велинград/-Костандово-Дорково-яз.стена Батак-Граница общ.(Ракитово-Пещера)-Пещера-/II-37/ Ракитово, Пещера
1450 PAZ1205 /III-8402,Виноградец-Церово/-Славовица-Долно Вършило-/III-3704/ Септември
1451 PAZ1206 /III-8402/-Септември-/III-3704/ Септември
1452 PAZ2001 /II-37,Батак-яз.Голям Беглик/-яз.стена Батак-/PAZ1181/ Батак
1453 PAZ2044 /III-377,Равногор-Нова махала/-Граница общ.(Брацигово-Батак)-Фотиново-Граница общ.(Батак-Девин)-Девин-/III-197/ Брацигово, Батак, Девин
1454 PAZ2045 /III-375/-Исперихово -Козарско -Жребичко Брацигово
1455 PAZ2063 /III-843,Велинград-п.к.Грашево/-Абланица-Цветино Велинград
1456 PAZ2104 /III-803/-Динката-Щърково Лесичово
1457 PAZ2105 /III-803/-Динката-Памидово-Граница общ.(Лесичово-Септември)-/PAZ1103/ Лесичово, Септември
1458 PAZ2110 /III-803/-Калугерово-/PAZ1102/ Лесичово
1459 PAZ2121 /II-37,Левски-Пазарджик/-Сбор-/II-37/ Пазарджик
1460 PAZ2123 /III-8003/-Черногорово-Тополи дол-Граница общ.(Пазарджик-Съединение)-Драгомир-/PDV1342/ Пазарджик, Съединение
1461 PAZ2124 /PAZ1122,Пазарджик-Черногорово/-Крали Марко-/PAZ1122/ Пазарджик
1462 PAZ2127 /III-8003/-Овчеполци-/PAZ2123/ Пазарджик
1463 PAZ2134 /II-84,Звъничево-Ветрен дол/-Братаница-Ляхово-/PAZ1129/ Пазарджик
1464 PAZ2200 /I-8,Белово-Лозен/-Семчиново-/III-8404/ Септември
1465 PAZ2201 /I-8,Белово-Лозен/-Симеоновец-/III-8404/ Септември
1466 PAZ2202 /I-8,Белово-Пазарджик/-Лозен-Ковачево-/PAZ1128/ Септември
1467 PAZ2203 /III-8402,Злокучене -Карабунар/-Бошуля-/III-3704/ Септември
1468 PAZ2204 /III-3704/-Бошуля-Карабунар-/III-8402/ Септември
1469 PAZ2220 /III-8003/-Смилец-Свобода-/PAZ1151/ Стрелча
1470 PAZ3004 /II-37,Пещера-Батак/-м.Св.Георги Батак
1471 PAZ3040 /III-375/-Бяга-жп гара Бяга Брацигово
1472 PAZ3046 /III-377/-Равногор -лет.Васил Петлешков Брацигово
1473 PAZ3047 /PAZ1042/-Розово -лет.Розовски вриз Брацигово
1474 PAZ3101 /III-8402/-Церово-Граница общ.(Лесичово-Септември-Лесичово)-х.Еледжик Лесичово, Септември
1475 PAZ3107 /III-803/-Лесичово-Граница общ.(Лесичово-Септември)-Виноградец-/III-8402/ Лесичово, Септември
1476 PAZ3108 /PAZ1103/-Калугерово -ман.Св.Никола Лесичово
1477 PAZ3130 /PAZ1129,Ляхово-Паталеница/-Психо неврологична болница Пазарджик
1478 PAZ3131 /PAZ1129/-Мокрище-разсадник Мокрище Пазарджик
1479 PAZ3153 /III-6006,Петрич-Поибрене/-мах.Кайряка Панагюрище
1480 PAZ3154 /III-801,Оборище-Панагюрище/-м.Оборище Панагюрище
1481 PAZ3171 /II-37,Пещера-Батак/-пещера Снежанка Пещера
1482 PAZ3207 /PAZ1206,Септември-Ветрен/-арх.обект Пистирос Септември
1483 PAZ3208 /PAZ3101,Церово-х.Еледжик/-Долно Вършило-/PAZ1205/ Септември
1484 PAZ3209 /III-3704,Бошуля-Ветрен/-Виноградец-/III-8402/ Септември
1485 PAZ3221 /III-8003/-Дюлево-жп гара Дюлево Стрелча
1486 PDV1003 /II-58,Тополово-Асеновград/-Червен-Горнослав-Орешец-Мостово Асеновград
1487 PDV1006 /II-58,Червен-Асеновград/-Мулдава-Стоево-Златовръх-/PDV1009/ Асеновград
1488 PDV1009 /III-667,Дълбок извор-Асеновград/-Златовръх-Нови Извор Асеновград
1489 PDV1011 /III-667,Дълбок извор-Асеновград/-Избеглии-Конуш Асеновград
1490 PDV1012 /III-804,Болярци-Асеновград/-Боянци Асеновград
1491 PDV1014 /PDV1015,Асеновград-кв.Горни Воден/-кв.Долни Воден-/PDV2013/ Асеновград
1492 PDV1015 /ІІ-86,Пловдив-Асеновград/-Асеновград, кв.Горни Воден- ман.Св.Кирик и Юлита Асеновград
1493 PDV1040 /II-56,Розовец-Брезово/-Бабек-Свежен-Граница общ.(Брезово-Карлово)-Мраченик-Домлян-Горни Домлян-Куртово-/I-6/ Брезово, Карлово
1494 PDV1051 /II-64,Долна махала-Граф Игнатиево/-Черноземен-Ръжево-Ръжево Конаре-/PDV2055/ Калояново
1495 PDV1057 /III-642/-Калояново-Житница-Граница общ.(Калояново-Хисаря)-Старо Железаре-/III-6061/ Калояново, Хисаря
1496 PDV1069 /PDV1040,Домлян-Горни Домлян/-Бегунци-/PDV1081/ Карлово
1497 PDV1070 /I-6/-Кърнаре-Христо Даново Карлово
1498 PDV1071 /I-6/-Кърнаре -Столетово -Столетовски бани Карлово
1499 PDV1072 /І-6,Карлово-Калофер/-Карлово,кв.Сушица Карлово
1500 PDV1073 /І-6,Розино-Сопот/-Столетово-Слатина-Розино-жп гара Розино Карлово
1501 PDV1074 /I-6,Розино-Сопот/-Певците Карлово
1502 PDV1076 /І-6,Карлово-Калофер/-жп гара Ботев Карлово
1503 PDV1077 /І-6,Калофер-Манолово/-жп гара Калофер Карлово
1504 PDV1081 /PDV2079,Баня-Пролом/-Бегунци-Ведраре-/PDV2078/ Карлово
1505 PDV1082 /PDV1360,Баня-Климент/-Войнягово-Дъбене-/PDV2075/ Карлово
1506 PDV1086 /SFO3003/-Клисура-/I-6/ Карлово
1507 PDV1100 /III-866/-Кричим-жп гара Кричим Кричим
1508 PDV1150 /II-56,Раковски-Пловдив/-Калековец-Крислово-/PDV1152/ Марица
1509 PDV1152 /ІІ-64/-Граф Игнатиево-Динк-Крислово-Желязно-Войводиново-/PDV1191/ Марица
1510 PDV1153 /І-8,Пазарджик-Пловдив/-Костиево-Радиново-жп гара Бенковски-Бенковски-/III-805/ Марица
1511 PDV1154 /ІІІ-805,п.к.I-8-Бенковски/-Граница общ.(Марица-Пловдив)-Пловдив Марица, Пловдив
1512 PDV1156 /PDV1154,Бенковски-Пловдив/-Царацово Марица
1513 PDV1159 /III-565,Пловдив-Маноле/-Рогош-Трилистник Марица
1514 PDV1160 /III-565,Маноле-Белозем/-Манолско Конаре-Ясно поле Марица
1515 PDV1161 /II-56/-П.в.Рогош-Граница общ.(Марица-Пловдив)-Пловдив Марица,Пловдив
1516 PDV1190 /І-8/-Пловдив-Граница общ.(Пловдив-Родопи)-Ягодово-Граница общ.(Родопи-Садово)-Катуница-Болярци-Граница общ.(Садово-Асеновград)-Избеглии-/PDV1011/ Пловдив,Родопи, Садово, Асеновград
1517 PDV1191 /I-8/-Пловдив-Граница общ.(Пловдив-Марица)-Войводиново-/II-56/ Пловдив,Марица
1518 PDV1192 /II-86,п.к.Белащица-п.к.Крумово/-Пловдив Пловдив
1519 PDV1193 /ІІ-86,п.к.I-8-Пловдив, кв.Прослав/-Пловдив Пловдив
1520 PDV1194 /ІІ-86,кв.Прослав-п.к.Марково/-кв.Коматево -Пловдив Пловдив
1521 PDV1195 /II-86,п.к.Перущица-Пловдив,кв.Коматево/-Пловдив,кв.Прослав-/PDV1193/ Пловдив
1522 PDV1196 /II-86,кв.Коматево -п.к.Белащица/-Пловдив Пловдив
1523 PDV1210 /III-667/-Първомай-Караджалово-Граница общ.(Първомай-Димитровград)-Скобелево-Сталево-Ябълково-/HKV1009/ Първомай, Димитровград
1524 PDV1213 /PDV1210/-Първомай-Бяла река-Православен-Драгойново-Буково Първомай
1525 PDV1214 /III-667,Плодовитово-Първомай/-Градина-Крушево-Добри дол Първомай
1526 PDV1216 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай,кв.Дебър-Татарево Първомай
1527 PDV1217 /І-8,Поповица-Бяла река/-Първомай,кв.Дебър-Брягово-Искра-/PDV3219/ Първомай
1528 PDV1218 /І-8,Поповица-Върбица/-Бяла река-Езерово-Воден Първомай
1529 PDV1230 /II-56,Раковски-Пловдив/-Граница общ.(Раковски-Брезово)-Отец Кирилово-Дрангово-Златосел-яз.Дондуково Раковски, Брезово
1530 PDV1231 /II-56,Раковски-Пловдив/-Стряма-Момино село-Граница общ.(Раковски-Брезово)-Пъдарско-Стрелци-Граница общ.(Брезово-Калояново-Брезово)-Сърнегор Раковски, Брезово, Калояново
1531 PDV1232 /PDV1231,Стряма-Пъдарско/-Момино село-Граница общ.(Раковски-Брезово)-Борец-Върбен Раковски, Брезово
1532 PDV1233 /II-56/-Раковски -кв.Секирово-/PDV3234/ Раковски
1533 PDV1236 /III-565,Шишманци-Оризово/-Белозем-Чалъкови Раковски
1534 PDV1251 /III-8602,Пловдив-Брестовица/-Злати трап-жп гара Каблешково-Оризари-/I-8/ Родопи
1535 PDV1252 /І-8,Пазарджик-Пловдив/-Цалапица-/III-8005/ Родопи
1536 PDV1253 /II-86,Пловдив-Асеновград/-Крумово-жп гара Крумово-Ягодово-/PDV1190/ Родопи
1537 PDV1255 /II-86,Пловдив,кв.Коматево -п.к.Белащица/-Марково-Граница общ.(Родопи-Куклен)-Гълъбово-/III-8604/ Родопи,Куклен
1538 PDV1271 /I-8/-Поповица-Ахматово Садово
1539 PDV1272 /І-8,Садово-Поповица/-жп гара Чешнегирово-Чешнегирово-Садово-/III-8006/ Садово
1540 PDV1274 /III-804,Поповица-Болярци/-Богданица-/III-804/ Садово
1541 PDV1290 /I-6,Иганово-Карлово/-Граница общ.(Сопот-Карлово)-Московец-Богдан Сопот,Карлово
1542 PDV1291 /I-6/-Сопот-жп гара Сопот Сопот
1543 PDV1320 /III-375,Исперихово-Йоаким Груево/-Ново село-Триводици-/PDV1325/ Стамболийски
1544 PDV1321 /III-375,Исперихово-Йоаким Груево/-Ново село-жп гара Куртово Конаре-Куртово Конаре-/III-866/ Стамболийски
1545 PDV1322 /III-375,Ново село-Пловдив/-Йоаким Груево-Граница общ.(Стамболийски-Родопи)-Брестовица-/III-8602/ Стамболийски, Родопи
1546 PDV1323 /III-866/-Стамболийски-Йоаким Груево-Граница общ.(Стамболийски-Перущица)-Перущица-Граница общ.(Перущица-Родопи)-Скобелево-Чурен Стамболийски, Перущица, Родопи
1547 PDV1324 /III-866,Кричим-Стамболийски/-Куртово Конаре-Резиденция Кричим Стамболийски
1548 PDV1325 /ІІІ-866/-Стамболийски-Триводици-Граница общ.(Стамболийски-Пазарджик)-жп гара Огняново-Синитово-Пазарджик-/I-8/ Стамболийски, Пазарджик
1549 PDV1342 /III-6062/-Съединение-Найден Герово-Драгомир Съединение
1550 PDV1360 /ІІ-64,Карлово-Песнопой/-Граница общ.(Хисаря-Карлово)-Войнягово-Климент-Каравелово-/PDV1290/ Хисаря,Карлово
1551 PDV1361 /III-642/-Хисаря -кв.Миромир Хисаря
1552 PDV1365 /III-6061,Красново-Паничери/-Старосел-Тракийски култов храм Хисаря
1553 PDV2005 /PDV1003,Орешец-Мостово/-Врата-Три могили Асеновград
1554 PDV2008 /II-58/-Асеновград -м.Чайкъра Асеновград
1555 PDV2013 /II-86,Пловдив-Асеновград/-Асеновград,кв.Долни Воден-Граница общ.(Асеновград-Куклен)-Куклен-/PDV2110/ Асеновград, Куклен
1556 PDV2041 /II-56,Розовец-Брезово/-Зелениково-Чехларе-Граница общ.(Брезово-Братя Даскалови)-Колю Мариново-Верен-Православ-/III-664/ Брезово,Братя Даскалови
1557 PDV2050 /III-5604,Сухозем-Долна махала/-Отец Паисиево Калояново
1558 PDV2052 /II-64,Песнопой-Долна махала/-Иван Вазово Калояново
1559 PDV2054 /II-64,Песнопой-Долна махала/-жп гара Горна Махала-Горна Махала Калояново
1560 PDV2055 /II-64/-жп гара Калояново-Ръжево Конаре-Главатар-Граница общ.(Калояново-Брезово)-Пъдарско-Борец-/PDV1232/ Калояново, Брезово
1561 PDV2056 /II-64,Долна махала-Граф Игнатиево/-Дълго поле-Ръжево Конаре-/PDV2055/ Калояново
1562 PDV2059 /III-642/-Калояново-жп гара Калояново Калояново
1563 PDV2075 /I-6/-Карлово-Граница общ.(Карлово-Сопот-Карлово)-/PDV1360/ Карлово,Сопот
1564 PDV2078 /II-64,Карлово-Баня/-Марино поле-Ведраре-Горни Домлян-/PDV1040/ Карлово
1565 PDV2079 /III-641/-Баня-Пролом-Домлян Карлово
1566 PDV2083 /PDV1082,Войнягово-Карлово/-Дъбене-жп гара Дъбене Карлово
1567 PDV2085 /PDV2078,Карлово-Марино поле/-Соколица Карлово
1568 PDV2087 /PDV1086/-Клисура-жп гара Клисура Карлово
1569 PDV2110 /III-8606/-Куклен-Руен-Яврово-/PDV3016/ Куклен
1570 PDV2130 /III-861/-Лъки-Крушово-Манастир-Граница общ.(Лъки-Смолян)-м.Хайдушки поляни-/SML2241/ Лъки,Смолян
1571 PDV2131 /III-8611,Лъки-Белица/-Борово Лъки
1572 PDV2132 /III-861,Лъки-Здравец/-Джурково Лъки
1573 PDV2134 /III-861,Лъки-Джурково/-Дряново Лъки
1574 PDV2155 /PDV1154,Бенковски-Пловдив/-жп спирка Царацово Марица
1575 PDV2157 /III-805,Бенковски-Съединение/-Войсил-жп гара Бенковски-/PDV1153/ Марица
1576 PDV2158 /PDV1159,Рогош-Трилистник/-жп гара Скутаре-Скутаре Марица
1577 PDV2180 /PDV1323,Йоаким Груево-Перущица/-Червената църква Перущица
1578 PDV2211 /PDV1210,Първомай-Скобелево/-Караджалово-жп спирка Сърно поле Първомай
1579 PDV2215 /I-8,Поповица-Първомай,кв.Дебър/-жп гара Виница-Виница-Първомай-/III-667/ Първомай
1580 PDV2250 /III-8602,Златитрап-Перущица/-Брестовица-Първенец-Марково-/PDV1255/ Родопи
1581 PDV2254 /III-8606,Пловдив-Брестник/-Граница общ.(Родопи-Куклен)-Куклен-/III-8606/ Родопи,Куклен
1582 PDV2256 /III-862,Първенец-Лилково/-Храбрино-Извор Родопи
1583 PDV2258 /III-862,Първенец-Лилково/-Бойково Родопи
1584 PDV2270 /III-8006,Садово-Моминско/-Кочево-Караджово-/PDV1190/ Садово
1585 PDV2273 /III-804,Поповица-Болярци/-Селци Садово
1586 PDV2294 /I-6,Розино-Сопот/-водоем Анево Сопот
1587 PDV2300 /I-6/-Сопот-м.Боровата Сопот
1588 PDV2303 /I-6/-Сопот -пътническа въжена линия Незабравка Сопот
1589 PDV2340 /III-6062/-Съединение-Голям Чардак-/III-606/ Съединение
1590 PDV2341 /III-606,Любен-Голям Чардак/-Неделево-Церетелево-Царимир-Граница общ.(Съединение-Калояново)-/II-64/ Съединение, Калояново
1591 PDV2362 /III-642,Хисаря-Дуванлии/-Черничево Хисаря
1592 PDV2363 /III-6061,Старосел-Старо Железаре/-Паничери-Мътеница Хисаря
1593 PDV2364 /III-606,Беловица-Любен/-Мало Крушево Хисаря
1594 PDV3002 /KRZ2482,п.к.II-58-Жълт камък/-Жълт камък-Узуново Асеновград
1595 PDV3007 /PDV2005,Врата-Три могили/-Сини връх Асеновград
1596 PDV3016 /II-86,Асеновград-Бачково/-Лясково-Граница общ.(Асеновград-Куклен)-Яврово-Добралък-/III-8604/ Асеновград, Куклен
1597 PDV3021 /II-58,Паничково-Новаково/-х.Сини връх Асеновград
1598 PDV3022 /II-58,Паничково-Тополово/-Новаково-Граница общ.(Асеновград-Първомай)-Искра-/PDV1217/ Асеновград,Първомай
1599 PDV3026 /III-667,Дълбок извор-Асеновград/ -Араповски манастир Асеновград
1600 PDV3053 /II-64,Баня-Долна махала/-Песнопой-жп гара Песнопой Калояново
1601 PDV3058 /PDV1057,Калояново-Житница/-Дуванлии Калояново
1602 PDV3080 /PDV2079,Баня-Пролом/-Граница общ.(Карлово-Калояново)-Сухозем-/III-5604/ Карлово, Калояново
1603 PDV3084 /III-641,Баня-Марино поле/-/PDV2078/ Карлово
1604 PDV3111 /III-8604,Гълъбово-Здравец/-Цар Калоян Куклен
1605 PDV3133 /PDV2130,Крушово-Манастир/-Балкан махала Лъки
1606 PDV3219 /PDV1217,Брягово-Искра/-Искра-Граница общ.(Първомай-Асеновград)-Леново-Нови извор-/PDV1009/ Първомай, Асеновград
1607 PDV3234 /III-565,Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски,кв.Секирово-кв.Парчевич-/II-56/ Раковски
1608 PDV3235 /III-565,Шишманци-Оризово/-Белозем-Болярино-Граница общ.(Раковски-Брезово)-Чоба-/III-666/ Раковски, Брезово
1609 PDV3257 /III-862,Първенец-Лилково/-Дедово Родопи
1610 PDV3259 /III-862,Първенец-Лилково/-Ситово Родопи
1611 PDV3292 /I-6,Розино-Карлово/-Анево-гробищен парк Сопот
1612 PDV3295 /I-6,Розино-Сопот/ -картинг писта Анево -Аневско кале Сопот
1613 PDV3296 /I-6/-Сопот-промишлена зона I-/PDV3297/ Сопот
1614 PDV3297 /PDV1291,Сопот-жп гара Сопот/ -преч.станция Сопот
1615 PER1077 /III-603,Косача-Ковачевци/-Национална гребна база Ковачевци
1616 PER1092 /І-1,Перник-Дупница/-Студена-Кралев дол Перник
1617 PER1094 /І-1,Владая-Перник/-Драгичево-/PER1095/ Перник
1618 PER1095 /І-1,Владая-Перник/-жп гара Драгичево Перник
1619 PER1098 /III-605,Батановци-Велковци/-Ярджиловци Перник
1620 PER1105 /III-802/-Дивотино-Люлин-Големо Бучино-/SOF1110/ Перник
1621 PER1108 /І-6,Радомир-Перник/-Кристал-Перник,кв.Бела вода-/І-6/ Перник
1622 PER1120 /І-1,Долна Диканя-Дупница/-Дрен Радомир
1623 PER1123 /І-6,Извор-Радомир/-Прибой-Поцърненци-/PER3136/ Радомир
1624 PER1131 /III-627/-Друган-Старо село-/I-1/ Радомир
1625 PER2001 /III-605,Батановци-Ноевци/ -мах.Пали лула -Велковци Брезник
1626 PER2002 /III-605/-Ноевци-/III-811/ Брезник
1627 PER2003 /III-8114/-Бегуновци-Непразненци-/III-605/ Брезник
1628 PER2004 /III-605,Ноевци-Габровдол/-Гигинци-Кошарево-/III-8114/ Брезник
1629 PER2005 /III-8114/-Станьовци-Душинци-Граница общ.(Брезник-Трън)-Ерул Брезник,Трън
1630 PER2006 /III-8114,Брезник-Бегуновци/-Режанци-Ребро-Граница общ.(Брезник-Трън)-Лялинци-/II-63/ Брезник,Трън
1631 PER2011 /PER2006/-Режанци-Конска-Гърло Брезник
1632 PER2015 /III-8114/-Станьовци-Ръжавец-Банище Брезник
1633 PER2016 /III-811/-Брезник-Ярославци-Завала Брезник
1634 PER2019 /III-811,Брезник-п.к.Велковци/-Слаковци Брезник
1635 PER2040 /III-6052,п.к.Дивля/-Дивля-Горна Глоговица-Одраница Земен
1636 PER2041 /III-6233/-Земен -Земенски манастир Земен
1637 PER2057 /III-623,Извор-Лобош/-Калище-/III-623/ Ковачевци
1638 PER2091 /I-1,Перник-Долна Диканя/-Боснек-Чуйпетлово Перник
1639 PER2097 /III- 605,Батановци-п.к.Витановци/-Богданов дол Перник
1640 PER2099 /III- 605,Батановци-п.к.Ярджиловци/-Витановци-/II-63/ Перник
1641 PER2102 /II-63,Мещица-Брезник/-Расник-Радуй Перник
1642 PER2104 /II-63,Мещица-Брезник/-Вискяр Перник
1643 PER2106 /I-6,Радомир-Перник/-ДБ болница "Св.Пантелеймон" Перник
1644 PER2126 /I- 603,Копаница-Косача/-Радибош-яз.Пчелина Радомир
1645 PER2127 /III-604,Бобораци-Жедна/-Негованци-/I-6/ Радомир
1646 PER2129 /III-6041/-Гълъбник-Граница общ.(Радомир-Дупница)-/I-1/ Радомир, Дупница
1647 PER2130 /III-627,Алино-Долна Диканя/-Горна Диканя-Дрен-/I-1/ Радомир
1648 PER2133 /III-627,Долна Диканя-Друган/-Владимир Радомир
1649 PER2134 /III-627,Друган-Радомир/-Стефаново-Кондофрей-/III-6041/ Радомир
1650 PER2135 /PER2134,Стефаново-Кондофрей/-Долни Раковец Радомир
1651 PER2155 /II-63,Филиповци-Трън/-Банкя Трън
1652 PER2156 /II-63/-Трън-Ломница Трън
1653 PER2157 /PER.2156,Трън-Ломница/-Богойна Трън
1654 PER2176 /III-637,Горочевци-Пенкьовци/-Лева река-/III-6372/ Трън
1655 PER3007 /PER2006,Режанци-Брезнишки извор/-Садовик Брезник
1656 PER3008 /II-63/-Брезник-Гоз Брезник
1657 PER3009 /PER2006,Брезнишки извор-Ребро/-Кривонос Брезник
1658 PER3010 /II-63,Брезник-п.к.Конска/-Видрица-/PER2011/ Брезник
1659 PER3012 /PER2016,Брезник-п.к.Ярославци/-Красава-Озърновци Брезник
1660 PER3013 /II-63,п.к.Гърло-Трън/-Конска-/PER2011/ Брезник
1661 PER3014 /II-63,Брезник-Трън/-Ребро-/PER2006/ Брезник
1662 PER3017 /PER2016,Брезник-п.к.Красава/-Долни Романци-Горни Романци-/PER2016/ Брезник
1663 PER3018 /PER2016,Брезник-Завала/-Ярославци Брезник
1664 PER3020 /III-811,Брезник-п.к.Велковци/-Сопица Брезник
1665 PER3021 /PER2016,Брезник-Завала/-Брусник Брезник
1666 PER3022 /III-368,Бабица-Златуша/-мах.Логатор Брезник
1667 PER3023 /III-811,Ракита-Брезник/-Арзан-/PER3017/ Брезник
1668 PER3024 /II-63/-Брезник-м.Бърдото Брезник
1669 PER3025 /III-8114/-Долна Секирна -мах.Бобово-/PER2005/ Брезник
1670 PER3026 /PER2011,Конска-Гърло/-Гърло-Муртинци-Билинци Брезник
1671 PER3037 /III-605/-Габровдол-Беренде Земен
1672 PER3038 /III-605,Мурено-Враня стена/-Долна Врабча-Смиров дол-/III-605/ Земен
1673 PER3039 /III-605,Габров дол-Мурено/-Падине Земен
1674 PER3042 /III-605/-Мурено -мах.Воинци Земен
1675 PER3043 /PER2040/-Дивля -мах.Бежанска Земен
1676 PER3045 /III-6233/-Земен -мах.Марковци Земен
1677 PER3056 /III-603,Косача-п.к.Ковачевци/-Слатино-Костуринци Ковачевци
1678 PER3058 /III-6033,Ковачевци-Лобош/-Ракиловци -мах.Долнимиовци Ковачевци
1679 PER3059 /III-603,Ковачевци-Светля/-мах.Извора Ковачевци
1680 PER3060 /III-603,Ковачевци-Светля/-мах.Горна бахча Ковачевци
1681 PER3062 /III-603,Ковачевци-Светля/-Сирищник-х.Джамен Ковачевци
1682 PER3064 /PER3058/-Ракиловци -мах.Шаркова Ковачевци
1683 PER3066 /III-623/-Лобош -мах.Гайдарска Ковачевци
1684 PER3067 /PER2057/-Калище -мах.Кючуковци Ковачевци
1685 PER3068 /PER2057/-Калище-гробищен парк Ковачевци
1686 PER3069 /III-623,Извор-Лобош/ -Егьлница -мах.Беловска Ковачевци
1687 PER3070 /PER30G9,Егьлница -мах.Беловска/ -мах.Врабчанска Ковачевци
1688 PER3071 /III-623,Извор-Лобош/-Егълница-жп гара мах.Клинчарска Ковачевци
1689 PER3072 /III-623,Извор-Лобош/-Егълница -мах.Барбутска Ковачевци
1690 PER3073 /III-603/-Косача -мах.Величкова Ковачевци
1691 PER3075 /III-603/-Косача -мах.Бърдарска Ковачевци
1692 PER3078 /III-6033,Ковачевци-Лобош/ -мах.Манови Ковачевци
1693 PER3079 /III-6033,Ковачевци-Лобош/-яз.стена Пчелина Ковачевци
1694 PER3093 /III-1003,Перник-Рударци/-стопанство Витоша Перник
1695 PER3096 /III-6032,Косача-Лесковец/-Планиница Перник
1696 PER3100 /PER2099,Батановци-Витановци/-Зидарци Перник
1697 PER3101 /III-605,п.к.Велковци-Ноевци/-Селищен дол Перник
1698 PER3103 /PER2102,Расник-Радуй/-жп гара Разменна Перник
1699 PER3109 /I-1,Перник-Дупница/-яз.Студена Перник
1700 PER3121 /I-6,Кюстендил-Радомир/-Углярци Радомир
1701 PER3122 /I-6,Извор-Радомир/-Беланица-/III-604/ Радомир
1702 PER3124 /I-6/-Радомир-жп гара Радомир-Борнарево Радомир
1703 PER3125 /PER3124,Радомир-Борнарево/-Николаево Радомир
1704 PER3128 /III-623,Жедна-Извор/-Житуша-/KNL1002/ Радомир
1705 PER3132 /III-627/-Друган-м.Грамада Радомир
1706 PER3136 /I-6,Извор-Радомир/ -Поцърненци -Калищен чифлик Радомир
1707 PER3150 /II-63,Брезник-Трън/-Неделково Трън
1708 PER3151 /II-63,Брезник-Мракетинци/-Парамун Трън
1709 PER3152 /II-63,Брезник-Трън/-Мракетинци Трън
1710 PER3153 /II-63/-Филиповци-Бутроинци Трън
1711 PER3154 /II-63,Филиповци-Трън/-Ездимирци Трън
1712 PER3158 Бераинци-/II-63/ -Турковци Трън
1713 PER3159 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Забел Трън
1714 PER3160 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Ярловци-Лешниковци Трън
1715 PER3161 /III-6372/-Долна Мелна-Шипковица Трън
1716 PER3162 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Зелениград Трън
1717 PER3163 /III-6372/-Долна Мелна-Къшле Трън
1718 PER3164 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Милославци Трън
1719 PER3165 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Главановци-Рани луг-Слишовци- /II-63/ Трън
1720 PER3166 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Цегриловци Трън
1721 PER3167 /II-63,Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова Трън
1722 PER3168 /III-6372,Стайчовци -Долна Мелна/-Горна Мелна Трън
1723 PER3169 /II-63/-Стрезимировци-Джинчовци-Реяновци-/PER3169/ Трън
1724 PER3170 /III-637,Трън-Вукан/-Радово Трън
1725 PER3171 Бусинци-/III-637,Трън-Вукан/-Студен извор Трън
1726 PER3172 /III-637,Вукан-Горочевци/-Кожинци-п.к.Ерул-/PER2005/ Трън
1727 PER3173 /III-6301/-Велино-Милкьовци Трън
1728 PER3174 /PER2005/-Ерул -мах.Маринкова Трън
1729 PER3175 /III-6372,Вукан-Стайчовци/-Еловица Трън
1730 PER3177 /III-813,Круша-Врабча/-Проданча Трън
1731 PVM1151 /II-35/-Плевен-Ясен-/III-3005/ Плевен
1732 PVN1001 /II-52,Ореш-Деков/-Татари-Петокладенци-/PVN2122/ Белене
1733 PVN1003 /III-5202,Деков-Белене/-ХТК Белене Белене
1734 PVN1004 /PVN1005,Белене-АЕЦ Белене/-ЗМК Белене
1735 PVN1005 /III-52 02/-Белене-АЕЦ Белене Белене
1736 PVN1020 /II-11/-Гиген-Искър-Граница общ.(Гулянци-Долна Митрополия)-Славовица-/III-3004/ Гулянци,Долна Митрополия
1737 PVN1022 /II-11/-Гиген-Дъбован-Гулянци-/II-11/ Гулянци
1738 PVN1026 /PVN1022,Гиген-Дъбован/-Загражден-пристанище Загражден Гулянци
1739 PVN1040 /II-11,Крушовене-Гиген/-Байкал-пристанище Байкал Долна Митрополия
1740 PVN1041 /III-118,Комарево-Долна Митрополия/-Подем-Рибен-ДЗС 1 май Долна Митрополия
1741 PVN1042 /PVN1041/-Рибен-Божурица-Граница общ.(Долна Митрополия-Плевен)-Опанец-/III-3004/ Долна Митрополия, Плевен
1742 PVN1045 /III-113/-Долна Митрополия-Горна Митрополия-/PVN1047/ Долна Митрополия
1743 PVN1047 /III-118,Долна Митрополия-Ясен/-Горна Митрополия-Граница общ.(Долна Митрополия-Искър)-Староселци-/III-1307/ Долна Митрополия, Искър
1744 PVN1060 /I-3/-Горни Дъбник-Крушовица-Петърница-/III-3005/ Долни Дъбник
1745 PVN1080 /II-13,Кнежа-Искър/-Граница общ.(Кнежа-Искър)-Долни Луковит-/III-137/ Кнежа,Искър
1746 PVN1091 /II-13,Кнежа-Искър/-Бреница-/III-1304/ Кнежа
1747 PVN1110 /III-304/-Трънчовица-Обнова-Граница общ.(Левски-Пордим)-Каменец-/III-3501/ Левски,Пордим
1748 PVN1112 /III-303,Левски-Бутово/-Градище-Граница общ.(Левски-Свищов)-Овча могила-Драгомирово-/III-302/ Левски,Свищов
1749 PVN1124 /II-52,Въбел-Никопол/-Драгаш войвода-ДЗС Георги Димитров Никопол
1750 PVN1144 /II-34,п,к.Гривица-Коиловци/-Върбица-Буковлък-/III-3004/ Плевен
1751 PVN1146 /II-35/-Плевен-Пелишат-Граница общ.(Плевен-Пордим)-Вълчитрън-Борислав-/LOV1065/ Плевен,Пордим
1752 PVN1147 /PVN1151/-Плевен-Къшин-Брестовец-/III-3502/ Плевен
1753 PVN1150 /II-35,Плевен-Ловеч/-Бохот-Тученица-Радишево-/PVN1146/ Плевен
1754 PVN1186 /PVN3081/-Телиш-Граница общ.(Червен бряг-Долни Дъбник)-Садовец-Бъркач-/III-3005/ Червен бряг, Долни Дъбник
1755 PVN1187 /III-306,Червен бряг-Чомаковци/-Девенци-Телиш-/PVN3081/ Червен бряг
1756 PVN1188 /III-306/-Червен бряг-Сухаче-/III-1306/ Червен бряг
1757 PVN2002 /II-52,Декав -Бяла вода/-Кулина вода Белене
1758 PVN2024 /III-118,Гулянци-Комарево/-Крета-/II-11/ Гулянци
1759 PVN2043 /III-118,Подем-Долна Митрополия/-Победа-Тръстеник-/III-3004/ Долна Митрополия
1760 PVN2046 /III-118,Подем-Долна Митрополия/-Биволаре-/PVN1042/ Долна Митрополия
1761 PVN2061 /II-13/-Долни Дъбник-/III-305/-Градина-/III-3005/ Долни Дъбник
1762 PVN2062 /III-305,Ясен-Крушовица/-Долни Дъбник-/PVN2061/ Долни Дъбник
1763 PVN2067 /I-3,Долни Дъбник-Телиш/-Горни Дъбник-Садовец-/III-305/ Долни Дъбник
1764 PVN2092 /III-306,Кнежа-Оряхово/-/III-137/ Кнежа
1765 PVN2111 /III-303,Левски-Градище/-Барана-/PVN1112/ Левски
1766 PVN2120 /II-34,Дебово-Никопол/-Евлогиево Никопол
1767 PVN2121 /II-34,Дебово-Никопол/-Въбел-/II-52/ Никопол
1768 PVN2122 /III-304,Бацова махала-Новачене/-Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене)-Петокладенци-Граница общ.(Белене-Левски)-Стежерово-/III-3002/ Никопол,Белене,Левски
1769 PVN2140 /I-3,Плевен-п.к.Славяново/-Гривица-/III-3501/ Плевен
1770 PVN2141 /III-3005/-Търнене-Плевен-/PVN1151/ Плевен
1771 PVN2142 /PVN2141,Търнене-Плевен/-Къртожабене Плевен
1772 PVN2145 /III-3402/-Славяново-Граница общ.(Плевен-Пордим) -Тотлебен- /I-3/ Плевен,Пордим
1773 PVN2190 /III-1031/-Реселец-Бресте Червен бряг
1774 PVN2192 /I-3,Плевен-Луковит/-Радомирци-Ракита Червен бряг
1775 PVN3021 /II-11,Гулянци-Никопол/-Милковица-Шияково-/III-1106/ Гулянци
1776 PVN3023 /III-118,Гулянци-Комарево/-/II-11/ Гулянци
1777 PVN3025 /II-11,Гулянци-Милковица/-жп гара Милковица Гулянци
1778 PVN3044 /III-118,Подем-Долна Митрополия/-Божурица-/PVN1042/ Долна Митрополия
1779 PVN3048 /III-3004,Долна Митрополия-Тръстеник/ -яз.Вълчовец Долна Митрополия
1780 PVN3049 /PVN1045,Долна Митрополия-Горна Митрополия/-депо ТБО Долна Митрополия
1781 PVN3063 /III-305,Садовец-Ъглен/ -м.Манаско Долни Дъбник
1782 PVN3064 /III-1308/-Горни Дъбник-яз.стена Горни Дъбник Долни Дъбник
1783 PVN3081 /III-1308,Искър-Горни Дъбник/-Писарово-Граница общ.(Искър-Червен бряг)-Телиш-/PVN1186/ Искър,Червен бряг
1784 PVN3090 /III-306,Еница-Кнежа/-Лазарово-/III-1304/ Кнежа
1785 PVN3093 /III-137,Кнежа-Гостиля/-м.Гергана Кнежа
1786 PVN3095 /III-306/-Кнежа-Институт по царевицата Кнежа
1787 PVN3113 /III-301/-Козар Белене-жп спирка Кукла Левски
1788 PVN3123 /III-304,Трънчовица-Новачене/-Бацова махала-Граница общ.(Никопол-Плевен)-Славяново-/PVN2145/ Никопол,Плевен
1789 PVN3143 /III-3502,Горталово-Беглеж/-Николаево-/LOV1054/ Плевен
1790 PVN3148 /PVN3171,Плевен-Вълчитрън/-Пелишат-Граница общ.(Плевен-Пордим)-Згалево-жп спирка Згалево Плевен,Пордим
1791 PVN3149 /II-35/-Плевен-м.Кайлъка-/PVN1150/ Плевен
1792 PVN3152 /PVN1144/-Буковлък-депо ТБО Плевен
1793 PVN3153 /III-3501,Плевен-Гривица/-/PVN1146/ Плевен
1794 PVN3170 /PVN1146,Вълчитрън-Борислав/-Катерица-Одърне-жп гара Одърне Пордим
1795 PVN3171 /III-3501/-Пордим-Граница общ.(Пордим-Плевен)-Пелишат-/PVN1146/ Пордим,Плевен
1796 PVN3189 /III-3006/-Рупци-жп гара Рупци Червен бряг
1797 PVN3191 /I-3,Телиш-Луковит/-жп гара Хумата-/PVN1187/ Червен бряг
1798 RAZ1040 /III-205,Исперих-Веселец/-Свещари-Вазово-Райнино Исперих
1799 RAZ1042 /III-205,Йонково-Исперих/-Лудогорци-Граница общ.(Исперих-Самуил)-Богданци-Кара Михал-/RAZ2144/ Исперих,Самуил
1800 RAZ1045 /III-205,Ясеновец-Лудогорци/-Йонково Исперих
1801 RAZ1060 /II-49,Кубрат-Старо село/-Тертер-Севар-/RAZ1062/ Кубрат
1802 RAZ1062 /II-49/-Кубрат-Севар-Граница общ.(Кубрат-Завет)-Прелез-/III-4902/ Кубрат,Завет
1803 RAZ1063 /II-49,Топчии-Кубрат/-Каменово-Равно-Граница общ.(Кубрат-Ветово)-/III-2003/ Кубрат,Ветово
1804 RAZ1065 /III-2102,Юпер-Божурово/-Звънарци Кубрат
1805 RAZ1082 /I-2,Разград-п.к.Тервел/-Бели Лом Лозница
1806 RAZ1086 /RAZ1092,Лозница-Макариополско/-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище)-Съединение-о.п.Търговище Лозница, Търговище
1807 RAZ1087 /І-2,Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина-Граница общ.(Лозница-Самуил)-Самуил-/RAZ2140/ Лозница,Самуил
1808 RAZ1088 /II-49,Трапище-Разград/-Синя вода-Лозница-Вилна зона Лозница
1809 RAZ1089 /II-49,Трапище-Разград/-Сейдол-Граница общ.(Лозница-Търговище)-Маково-Дралфа-/II-51/ Лозница, Търговище
1810 RAZ1091 /II-51,Чудомир-Мировец/-Лозница-/II-51/ Лозница
1811 RAZ1092 /RAZ1088/-Лозница-Манастирци-Граница общ.(Лозница-Търговище)-Макариополско-/III-5102/ Лозница, Търговище
1812 RAZ1111 /III-204,Разград-Благоево/-Граница общ.(Разград-Попово)-Еленово-Дриново-/III-204/ Разград,Попово
1813 RAZ1113 /III-4902/-Побит камък-Дянково-Разград Разград
1814 RAZ1115 /III-205,Разград-Йонково/-Ясеновец-Мортагоново-/III-2005/ Разград
1815 RAZ1118 /II-49,Разград -Киченица/-жп гара Разград-Раковски-Киченица-/II-49/ Разград
1816 RAZ1141 /III-2005,п.к.Мортагоново-Самуил/-Желязковец Самуил
1817 RAZ1160 /І-1/-Цар Калоян-Граница общ.(Цар Калоян-Ветово)-/III-2001/ Цар Калоян, Ветово
1818 RAZ1162 /І-2,Цар Калоян-Осенец/-Езерче Цар Калоян
1819 RAZ2002 /III-4902,Побит камък-Завет/-Острово-/III-2304/ Завет
1820 RAZ2004 /III-4902/-Завет-Сушево-/RAZ1062/ Завет
1821 RAZ2043 /III-205,Йонково-Исперих/-Лудогорци-Старо селище-Граница общ.(Исперих-Завет)-ловно стопанство Воден-/III-2304/ Исперих,Завет
1822 RAZ2047 /III-2306,Тодорово-Средоселци/-Печеница-Делчево Исперих
1823 RAZ2048 /III-702,Пристое-Белинци/-Духовец-Граница общ.(Исперих-Каолиново)-Климент-Наум-Граница общ.(Каолиново-Венец)-Изгрев-/III-7005/ Исперих, Каолиново, Венец
1824 RAZ2064 /II-49,Кубрат-п.к.Бисерци/-Задруга-Горичево-Сеслав-/RSE2170/ Кубрат
1825 RAZ2080 /I-2,Разград-п.к.Веселина/-Каменар-/III-206/ Лозница
1826 RAZ2083 /III-206,Пороище-Студенец/-Градина-/II-49/ Лозница
1827 RAZ2084 /III-206,Пороище-Ловско/-Студенец-Гороцвет-/I-2/ Лозница
1828 RAZ2085 /II-51,Лозница-Мировец/-Крояч-Ловско-/III-206/ Лозница
1829 RAZ2112 /II-49,Разград-Топчии/-жп гара Просторно-/III-2302/ Разград
1830 RAZ2114 /III-205,Разград-Йонково/-Черковна-Ясеновец-/III-205/ Разград
1831 RAZ2116 /II-49,Манастирско-Разград/-Островче-Граница общ.(Разград-Лозница)-Сейдол-Чудомир-/II-51/ Разград,Лозница
1832 RAZ2117 /II-49,Разград-Киченица/-жп гара Разград-Липник-Дянково-/RAZ1113/ Разград
1833 RAZ2119 /II-49,Разград-Киченица/-Липник-/RAZ2117/ Разград
1834 RAZ2140 /III-2005/-Самуил-Кривица Самуил
1835 RAZ2142 /RAZ1087,Веселина-Богомилци/-Хума Самуил
1836 RAZ2144 /III-2005,Ножарово-Здравец/-Владимировци-Кара Михал-Голяма вода-/III-7002/ Самуил
1837 RAZ2161 /III-2002,Цар Калоян-Захари Стояново/-Костанденец-Граница общ.(Цар Калоян-Иваново)-Сваленик-/TGV1100/ Цар Калоян, Иваново
1838 RAZ3001 /III-205,Исперих-Веселец/-Иван Шишманово-/III-205/ Завет
1839 RAZ3003 /II-23,Кубрат-Завет/-Брестовене-/III-4902/ Завет
1840 RAZ3005 /III-4902/-Завет-гробищен парк Завет
1841 RAZ3006 /II-23/-Завет-турски гробищен парк Завет
1842 RAZ3008 /II-23,Кубрат-Брестовене/-помпена станция Завет
1843 RAZ3013 /III-4902,Побит камък-Острово/-п.к.км 9+600-селскостопанско летище Завет
1844 RAZ3014 /III-4902,Побит камък-Острово/-п.к.км 8+550-селскостопанско летище Завет
1845 RAZ3015 /III-2304,Малък Поровец-Острово/-депо ТБО №1 Завет
1846 RAZ3019 /RAZ2004,Завет-Сушево/-Сушево-депо ТБО Завет
1847 RAZ3020 /RAZ1062,Севар-Прелез/-Сушево-турски гробищен парк Завет
1848 RAZ3022 /RAZ1062,Сушево-Веселец/-Прелез-турски гробищен парк Завет
1849 RAZ3041 /II-23,Завет-Исперих/-Малък Поровец-Голям Поровец-/III-205/ Исперих
1850 RAZ3044 /III-205,Йонково-Лудогорци/-Граница общ.(Исперих-Самуил)-Хърсово-/III-7002/ Исперих, Самуил
1851 RAZ3046 /III-2305/-Исперих-Базово-/RAZ1040/ Исперих
1852 RAZ3061 /II-23,Беловец-Кубрат/-Горичево-Божурово-/III-2102/ Кубрат
1853 RAZ3066 /II-23,Тетово-Кубрат/-Беловец -м.Мющерка Кубрат
1854 RAZ3067 /RAZ1063,Каменово-Равно/-помпена станция Кубрат
1855 RAZ3081 /I-2,Разград-п.к.Бели Лом/-яз.Бели Лом Лозница
1856 RAZ3090 /II-51,Дралфа-Лозница/-Чудомир-Трапище-/II-49/ Лозница
1857 RAZ3143 /III-7002/-Голям извор-/III-2005/ Самуил
1858 RSE1001 /III-5402,Ценово-Обретеник/-Обретеник-Горно Абланово-Батин Борово
1859 RSE1003 /І-5,Обретеник-Бяла/-Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла-/I-5/ Борово,Бяла
1860 RSE1005 /І-5,Обретеник-Бяла/-Граница общ.(Борово-Две могили)-Батишница-Бъзовец-/RSE1082/ Борово, Две могили
1861 RSE1022 /II-51,Бяла-Копривец/-Бистренци-Дряновец-Копривец-/II-51/ Бяла
1862 RSE1051 /І-2,Русе-Писанец/-Бъзън-Граница общ.(Ветово-Русе)-Ново село-Долно Абланово-/RSE1130/ Ветово,Русе
1863 RSE1082 /III-5001,Две могили-Острица/-Широково-Баниска Две могили
1864 RSE1101 /III-202,Русе-Щръклево/-Красен-/III-501/ Иваново
1865 RSE1102 /III-202,Щръклево-Нисово/-аерогара Русе Иваново
1866 RSE1103 /III-202,Нисово-Кацелово/-Червен-/RSE1110/ Иваново
1867 RSE1105 /I-5,Русе-п.к.Две могили/-Тръстеник-/I-5/ Иваново
1868 RSE1108 /III-501,Русе-Две могили/ -Ивановски скални църкви Иваново
1869 RSE1110 /III-501,Иваново-Две могили/-Червен-Средновековен град Червен Иваново
1870 RSE1130 /I-2/-Русе-Николово-Граница общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник-Борисово-/III-2102/ Русе,Сливо поле
1871 RSE1131 /RSE1130,Николово-Долно Абланово/-Просена Русе
1872 RSE1133 /I-5,Русе-п.к.Пиргово/-Русе,кв.Средна кула-/III-501/ Русе
1873 RSE1135 /III-2001,Ветово-Глоджево/-Смирненски-Граница общ.(Ветово-Русе)-Тетово-/RSE3147/ Ветово,Русе
1874 RSE1137 /II-21,Русе-Сливо поле/-Мартен-/II-21/ Русе
1875 RSE1138 /II-21,Русе-Сливо поле/-Сандрово-/RSE3146/ Русе
1876 RSE1139 жп гара Образцов чифлик-/II-23/-Русе,кв.Образцов чифлик-м.Образцов чифлик Русе
1877 RSE1140 /ІІ-23,Ново село-Кубрат/-Хотанца-/RSE1130/ Русе
1878 RSE1171 /II-21,Русе-Бръшлен/-Сливо поле-Ряхово-пристанище Ряхово Сливо поле
1879 RSE1172 /III-2102,Борисово-Черешово/-Стамболово-Кошарна-Юделник-/RSE1130/ Сливо поле
1880 RSE1173 /III-2102,Борисово-Черешово/-Голямо Враново-Бобово-Ряхово-/RSE1171/ Сливо поле
1881 RSE1175 /II-21,Сливо поле-Тутракан/-Граница общ.(Сливо поле-Тутракан)-Цар Самуил Сливо поле, Тутракан
1882 RSE1210 /II-54/-Ценово-Долна Студена-Граница общ.(Ценово-Бяла)-Ботров-/RSE1003/ Ценово,Бяла
1883 RSE1211 /II-54/-Ценово-Белцов-Кривина-пристанище Кривина Ценово
1884 RSE2002 /I-5,Тръстеник-Бяла/-Екзарх Йосиф-/RSE1001/ Борово
1885 RSE2004 /III-501,Иваново-Борово/-Две могили-Граница общ.(Две могили-Борово)-/I-5/ Борово,Две могили
1886 RSE2006 /III-5101,Пет кладенци-Борово/-Борово-Граница общ.(Борово-Две могили)-/RSE1082/ Борово,Две могили
1887 RSE2020 /I-3,Бяла-п.к.Страхилово/-Пейчиново-Босилковци-/VTR1233/ Бяла
1888 RSE2050 /I-2,п.к.Бъзън-Цар Калоян/-Писанец-/III-2001/ Ветово
1889 RSE2052 /III-2003/-Сеново-Кривня-Граница общ.(Ветово-Цар Калоян)- Цар Калоян-/RA21160/ Ветово,Цар Калоян
1890 RSE2080 /III-5001,0стрица-Кацелово/-Каран Върбовка-м.Лагера Две могили
1891 RSE2081 /TGV1137,Цар Асен-Баниска/-Могилино-Помен-/TGV1137/ Две могили
1892 RSE2100 /I-2,Русе-Писанец/-Щръклево-/RSE1108/ Иваново
1893 RSE2104 /III-202,Щръклево-Кацелово/-Нисово-Сваленик-/TGV1100/ Иваново
1894 RSE2107 /II-52,Пиргово-Мечка/-Иваново-/III-501/ Иваново
1895 RSE2132 /I-2,Русе -п.к.Ново село/-Русе,кв.Средна кула-/III-501/ Русе
1896 RSE2136 /II-21,Русе -Сливо поле/-Николово-/RSE1130/ Русе
1897 RSE2141 /RSE1051,Бъзън-Семерджиево/-Ястребово Русе
1898 RSE2143 /I-2,Русе-п.к.Ново село/-паметник на Русофилите -жк Дружба Русе
1899 RSE2149 /II-23/-Червена вода-Николово-/RSE1130/ Русе
1900 RSE2170 /III-2102,Борисово-Юпер/-Черешово-Граница общ.(Сливо поле-Кубрат)-Сеслав-/II-23/ Сливо поле, Кубрат
1901 RSE3007 /RSE2006,Борово-Баниска/-гробищен парк Борово Борово
1902 RSE3009 /RSE1003,Волово-Ботров/-Брестовица-гробищен парк Борово
1903 RSE3010 /RSE1003,Волово-Ботров/-Брестовица-х.Брестовица Борово
1904 RSE3021 /II-51,Бяла-Копривец/-поч.ст.Гората Бяла
1905 RSE3053 /RSE2052 Сеново-Цар Калоян/-Кривня-жп гара Кривня Ветово
1906 RSE3054 /III-2001/-Ветово-депо ТБО Ветово
1907 RSE3055 /III-2001/-Ветово -м.Овагьол Ветово
1908 RSE3056 /III-2001/-Ветово-м.Лагера-Смирненски-/RSE1135/ Ветово
1909 RSE3057 /RSE1135,Тетово-Смирненски/-Смирненски-гробищен парк Ветово
1910 RSE3058 /RSE1135,Тетово-Смирненски/-Смирненски-помпена станция Ветово
1911 RSE3060 /RSE2050,Русе-Ветово/-Писанец-гробищен парк Ветово
1912 RSE3061 /RSE1051,Бъзън-Семерджиево/-Бъзън-гробищен парк Ветово
1913 RSE3062 /RSE1051,Бъзън-Семерджиево/-Бъзън-депо ТБО Ветово
1914 RSE3063 /III-2003,Дряновец-Глоджево/-Сеново-депо ТБО Ветово
1915 RSE3064 /III-2003,Дряновец-Глоджево/-Сеново-гробищен парк Ветово
1916 RSE3065 /RSE3064,Сеново-гробищен парк/-помпена станция Ветово
1917 RSE3066 /RSE3053,Кривня-жп гара Кривня/-Кривня-гробищен парк Ветово
1918 RSE3068 /RSE3053,Кривня-жп гара Кривня/-Кривня-м.Хижата Ветово
1919 RSE3069 /III-2001,Ветово-Глоджево/-депо ТБО Ветово
1920 RSE3070 /III-2001,Ветово-Глоджево/-Глоджево-гробищен парк Ветово
1921 RSE3083 /III-5001,Две могили-Острица/-Широково-Пепелина Две могили
1922 RSE3084 /III-501,Иваново-Две могили/-пещера Орлова чука Две могили
1923 RSE3085 /RSE1005,Батишница-Бъзовец/-Батишница-Чилнов-/RSE1082/ Две могили
1924 RSE3106 /III-501,Русе-Иваново/-Божичен Иваново
1925 RSE3109 /III-501,Иваново-Две могили/-Кошов Иваново
1926 RSE3111 /RSE1110,Иваново-Червен/-Табачка Иваново
1927 RSE3112 /II-52,Пиргово-Мечка/-Мечка-Тръстеник-/RSE1105/ Иваново
1928 RSE3113 /II-52,Русе-Мечка/-Пиргово-пристанище Пиргово Иваново
1929 RSE3114 /III-202,Щръклево-Нисово/ -м.Обретенка Иваново
1930 RSE3115 /III-202,Нисово-Кацелово/-Сваленик-/TGV1100/ Иваново
1931 RSE3134 /I-2,Русе-п.к.Щръклево/-/II-23/ Русе
1932 RSE3142 /III-501,Русе-п.к.Красен/ -Басарбово -Басарбовски скален манастир Русе
1933 RSE3145 /II-21,Русе-п.к.Мартен/-нова промишлена зона Русе
1934 RSE3146 /RSE1137,Русе-Мартен/-Мартен-Сандрово-р.Дунав Русе
1935 RSE3147 /II-23,Ново село-Кубрат/-Тетово-/II-23/ Русе
1936 RSE3148 /I-2,Русе-п.к.Ново село/ -мотел Рай Русе
1937 RSE3212 /II-54,Караманово-Вардим/-Новград-/II-52/ Ценово
1938 RSE3214 /II-54,кв.Гара Бяла-Ценово/-м.Напоя Ценово
1939 RSE3215 /RSE1210,Ценово-Ботров/-Долна Студена-мелница Ценово
1940 RSE3216 /RSE1210,Ценово-Ботров/-Долна Студена-гробищен парк Ценово
1941 RSE3217 /III-5201,Новград -Пиперково/-Джулюница-летище Джулюница Ценово
1942 RSE3218 /II-54,Пиперково-п.к.Новград/-Караманово-х.Караманово Ценово
1943 RSE3219 /II-52,Новград-Вардим/-паметник р.Дунав Ценово
1944 SFO1001 /III-606/-жп гара Копривщица Антон
1945 SFO1002 /I-6,Пирдоп-Розино/-Антон-/III-606/ Антон
1946 SFO1040 /I-1,Ботевград-Витиня/-Врачеш -Врачешки манастир Ботевград
1947 SFO1041 /III-161,Лютидол-Литаково/-Гурково-Новачене-/I-1/ Ботевград
1948 SFO1042 /SFO2049/-Скравена -ман.Св.Николай Ботевград
1949 SFO1093 /I-1,Лютидол-Ботевград/-Новачене-Боженица Ботевград
1950 SFO1120 /III-813/-Годеч-Лопушня-Шума-/III-813/ Годеч
1951 SFO1121 /III-8132/-Годеч-Губеш-Комщица-/III-8132/ Годеч
1952 SFO1122 /III-8132/-Ропот-Голеш-Връдловци-Станинци-/SFO3203/ Годеч
1953 SFO1190 /II-82 ,Костенец-Радуил/-Долна баня -поч.ст.Долна баня- х.Гергиница Долна баня
1954 SFO1230 /I-6,Долни Богров-Пирдоп/-Григорево-Елин Пелин-/III-6002/ Елин Пелин
1955 SFO1231 /III-6002,Мусачево-Елин Пелин/-Мусачево-Равно поле-Граница общ.(Елин Пелин-София-град)-/АМ Тракия/ Елин Пелин, София р-н Панчарево
1956 SFO1232 /III-105/-Елин Пелин-Огняново-Голяма Раковица-Граница общ.(Елин Пелин-Горна Малина)-Байлово-/III-6004/ Елин Пелин, Горна Малина
1957 SFO1260 /II-37,Джурово-Етрополе/-Мали Искър-Лопян Етрополе
1958 SFO1261 /II-37/-Етрополе -кв.Вранащица Етрополе
1959 SFO1262 /III-3701,Етрополе-Рибарица/-Етрополски манастир Етрополе
1960 SFO1300 /II-37,Златица-Панагюрище/-Карлиево-Граница общ.(Златица-Челопеч)-Челопеч-/I-6/ Златица,Челопеч
1961 SFO1320 /III-822/-Ихтиман-Черньово-Полянци-/III-822/ Ихтиман
1962 SFO1370 /I-8/-Костенец -с.Костенец -лет.Костенец Костенец
1963 SFO1400 /II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-Хераково-/SFO3024/ Костинброд, Божурище
1964 SFO1401 /SFO1400/-Костинброд-Петърч-Безден Костинброд
1965 SFO1402 /II-81/-Костинброд-Голяновци-/SFO2404/ Костинброд
1966 SFO1403 /II-81,о.п.София-Костинброд/-институт ФАО Костинброд
1967 SFO1430 /I-6,Долно Камарци-Пирдоп/-Буново-/I-6/ Мирково
1968 SFO1431 /I-6,Долно Камарци-Пирдоп/-Мирково-Граница общ.(Мирково-Челопеч)-/I-6/ Мирково, Челопеч
1969 SFO1450 /I-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ,(Пирдоп-Антон)-Антон-Стадиона Пирдоп,Антон
1970 SFO1470 /I-3/ -мотел Правец-Правец-/SFO1472/ Правец
1971 SFO1471 /III-308/-Калугерово-Видраре-Джурово-/I-3/ Правец
1972 SFO1472 /III-3009,п.к.I-3-Правец/-Правец-/III-3009/ Правец
1973 SFO1570 /II-82/-к.к-с Боровец-Бели Искър-/III-6206/ Самоков
1974 SFO1601 /II-16,Своге-София/-Реброво Своге
1975 SFO1660 /I-6,Долно Камарци-Пирдоп/-Чавдар-/SFO3662/ Чавдар
1976 SFO2020 /I-8/-Божурище-Граница общ.(Божурище-София-град)-/I-8/ Божурище, София р-н Връбница
1977 SFO2021 /I-8/-Храбърско Божурище
1978 SFO2022 /I-8/-Белица Божурище
1979 SFO2043 /III-161,Лютидол-Литаково/-Рашково-Граница общ.(Ботевград-Мездра)-Игнатица-/II-16/ Ботевград, Мездра
1980 SFO2044 /III-161 ,Лютидол-Литаково/-Рашково-Краево-/SFO3053/ Ботевград
1981 SFO2046 /SFO1093, Новачане -Боженица/-Боженица-Граница общ.(Ботевград-Роман)-Курново-жп гара Струпец-/VRC1143/ Ботевград, Роман
1982 SFO2047 /I-3/-Ботевград -лет.Зелин Ботевград
1983 SFO2048 /I-3,Правец-Трудовец/-завод ВВВ Ботевград
1984 SFO2050 /SFO1041,Гурково-Новачене/-Новачене -мост р.Боговина-/SFO2051/ Ботевград
1985 SFO2124 /II-81,Бучин проход-Гинци/-Бракьовци Годеч
1986 SFO2128 /III-8132/-Годеч-Туден-/SFO3132/ Годеч
1987 SFO2129 /SFO1121/-Годеч -мах.Трап Годеч
1988 SFO2170 /I-6,Долни Богров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово-Гайтанево Горна Малина
1989 SFO2171 /I-6,Долни Богров-Пирдоп/-Саранци-жп гара Саранци Горна Малина
1990 SFO2191 /II-82,Долна баня-Костенец/-Пчелин-/III-8222/ Долна баня
1991 SFO2200 /I-8,Калотина-Драгоман/-Драгоил-Ново бърдо-жп гара Калотина Драгоман
1992 SFO2201 /III-813/-Драгоман-кв.Ярловци-Чуковезер-Табан-Габер-/III-813/ Драгоман
1993 SFO2202 /III-8112,Габер-Драготинци/-Цацаровци Драгоман
1994 SFO2233 /III-105,Столник-Елин Пелин/-Столник-жп гара Столник Елин Пелин
1995 SFO2234 /III-105/-Елин Пелин-Петково-Долна Малина-/SFO2170/ Елин Пелин
1996 SFO2235 /I-8/-Нови хан-Габра Елин Пелин
1997 SFO2264 /II-37,Етрополе-Златица/-Бойковец Етрополе
1998 SFO2321 /III-822/-Ихтиман-Стамболово Ихтиман
1999 SFO2322 /III-822,Живково-Ихтиман/-жп гара Ихтиман-/SFO2321/ Ихтиман
2000 SFO2323 /I-8/-Ихтиман -мотел Ихтиман Ихтиман
2001 SFO2371 /III-8222,Ново село-Костенец/-Пчелин -Пчелински бани Костенец
2002 SFO2372 /III-8222,Ново село-Костенец/-Горна Василица Костенец
2003 SFO2373 /I-8,Ихтиман-Костенец/-Костенец,кв.Момин проход- мах.Пердова -мах.Гледжова-/SFO2372/ Костенец
2004 SFO2404 /II-81/-Драговищица-Голяновци-Граница общ.(Костинброд-София-град)-Житен-/SFO1030/ Костинброд, София р-н Нови Искър, р-н Връбница
2005 SFO2405 /II-81/-Градец-Царичина-мина Чибаовци-/III-8102/ Костинброд
2006 SFO2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/ Костинброд
2007 SFO2432 /I-6,Долно Камарци-Пирдоп/-Мирково-/SFO1431/ Мирково
2008 SFO2451 /I-6/-Пирдоп-Граница общ.(Пирдоп-Златица)-/II-37/ Пирдоп,Златица
2009 SFO2452 /SFO1450,Пирдоп-Душанци/-яз.Душанци Пирдоп
2010 SFO2453 /I-6/-Пирдоп-тур.к-с Борова гора Пирдоп
2011 SFO2473 /SFO1471,Видраре-Джурово/-Равнище-Граница общ.(Правец-Ябланица)-/I-3/ Правец, Ябланица
2012 SFO2475 /III-308,Калугерово-Своде/-мах.Чекотин Правец
2013 SFO2571 /III-181,Железница-п.к.Алино/-Ковачевци-Ярлово Самоков
2014 SFO2572 /II-62,Клисура -Самоков/-Продановци-Райово Самоков
2015 SFO2573 /III-627,Рельово-п.к.Алино/-Белчински бани-Белчин-/II-62/ Самоков
2016 SFO2574 /II-82,Долна баня -Самоков/-Гуцал-/III-822/ Самоков
2017 SFO2575 /III-6206/-Самоков -Доспей Самоков
2017 SFO2577 /III-822/-Самоков -Драгушиново -Злокучене-/II-82/ Самоков
2018 SFO2578 /II-82,Самоков -София/-Широки дол Самоков
2019 SFO2579 /II-82,Самоков -София/-Горни Окол-Долни Окол-/II-82/ Самоков
2020 SFO2602 /II-16/-жп гара Лакатник-Лакатник Своге
2021 SFO2603 /II-16,Лакатник-Своге/-Заселе-Зимевица-Заноге Своге
2022 SFO2606 /III-162,Миланово-Долна Бела речка/-Дружево Своге
2023 SFO2607 /III-164,Своге-Бучин проход/-Искрец -Брезе -мах.Бахчата Своге
2024 SFO2640 /III-8112,Алдомировци-Габер/-Извор-Бахалин Сливница
2025 SFO3003 /III-606,Антон-Копривщица/-Граница общ.(Антон-Карлово) Клисура-/I-6/ Антон,Карлово
2026 SFO3004 /SFO1002/-Петролна база за ДР Антон
2027 SFO3005 /SFO1002/-жп гара Антон Антон
2028 SFO3006 /SFO1002/-яз.Душанци Антон
2029 SFO3024 /I-8/-Бобен-Хераково-/SFO1400/ Божурище
2030 SFO3027 /I-8,Сливница-Божурище/-мах.Черна бара Божурище
2031 SFO3051 /I-1,Новачене-Ботевград/-/SFO3055/ Ботевград
2032 SFO3052 /III-161,Лютидол-Рашково/-мах.Копяновци-/I-1/ Ботевград
2033 SFO3053 /III-161,Лютидол-Литаково-/ Радогина -Краево Ботевград
2034 SFO3054 /SFO1093,Новачене-Боженица /-Липница -мах.Креша Ботевград
2035 SFO3055 /III-161,Литаково-Ботевград/-Гурково-/SFO1041/ Ботевград
2036 SFO3056 /SFO3054,Новачане -Липница/-Липница-Елов дол-/SFO2046/ Ботевград
2037 SFO3057 /SFO3054,Липница -мах.Креша/ -мах.Дилковци-/SFO3054/ Ботевград
2038 SFO3058 /I-1,Ботевград-Витиня/-Граница общ.(Ботевград-Горна Малина)-пр.Араба Конак-Стъргел-Долно Камарци-/I-6/ Ботевград, Горна Малина
2039 SFO3059 /I-1,Новачене-Ботевград/-Скравена-депо ТБО Темуша- Ботевград Ботевград
2040 SFO3060 /I-3/-Ботевград-яз.Мали лаг Ботевград
2041 SFO3061 /SFO1040/-Врачеш-водохващане р.Осеница Ботевград
2042 SFO3062 /I-3 ,Правец-Ботевград/-Трудовец-в.з.Лозята Ботевград
2043 SFO3063 /SFO3062/-Трудовец -м.Пишурата Ботевград
2044 SFO3064 /SFO3062,Трудовец-в.з.Лозята/-Трудовец-гробищен парк Ботевград
2045 SFO3065 /I-1,Новачене-Ботевград/-Скравена-в.з.Лозята Ботевград
2046 SFO3066 /SFO3065,Скравена-в.з.Лозята/ -м.Койдановец Ботевград
2047 SFO3067 /I-1,Новачене-Ботевград/-Скравена-помпена станция Ботевград
2048 SFO3069 /SFO1093 ,Новачене-Боженица/ -Боженица -мах.Мурта Ботевград
2049 SFO3070 /SFO2046 ,Боженица-Курново/ -мах.Търнака Ботевград
2050 SFO3071 /SFO2046 ,Боженица-Курново/ -мах.Томовци Ботевград
2051 SFO3072 /SFO3054,Новачене-Липница/-мах.Преславец -мах.Горановци-/SFO3073/ Ботевград
2052 SFO3073 /SFO3056,Липница-Елов дол/-мах.Голямо Усое -мах.Ръждавец-/SFO3054/ Ботевград
2053 SFO3074 /SFO3056,Липница-Елов дол/-мах.Ломето Ботевград
2054 SFO3075 /SFO3057/-мах.Дилковци -мах.Креша-/SOF3054/ Ботевград
2055 SFO3076 Мах.Лъката -/III 161,Рашково-Радотина/-мах.Лъга Ботевград
2056 SFO3077 /III-161,Рашково-Литаково/-мах.Бистрия дол Ботевград
2057 SFO3078 /SFO2043,Рашково-Игнатица/-мах.Плачковци Ботевград
2058 SFO3079 /III-161,Лютидол-Рашково/-мах.Равна-/SFO3052/ Ботевград
2059 SFO3080 /SFO2043,Рашково-Игнатица/-мах.Виноград-/SFO2043/ Ботевград
2060 SFO3082 /SFO3078,Рашково -мах.Плачковци/-мах.Габровница Ботевград
2061 SFO3083 /SFO3056,Елов дол-п.к.Курново/-мах.Стаменовци Ботевград
2062 SFO3084 /SFO3056/-Елов дол -мах.Кьорколовци Ботевград
2063 SFO3085 /SFO3056,Липница-Елов дол/-мах.Космараните Ботевград
2064 SFO3086 /I-3/-Трудовец-м.Поп Нако Ботевград
2065 SFO3087 /III-161,Радотина-Ботевград/-Литаково-м.Грозевските кошари Ботевград
2066 SFO3088 /SFO3053,Радотина-Краево/-Краево -мах.Минзивара Ботевград
2067 SFO3089 мах.Вълкановци -/SFO3084/ -мах.Пауновци Ботевград
2068 SFO3090 мах.Вихрийте -/SFO3056/ -мах.Славковци Ботевград
2069 SFO3091 /SFO1093,Новачене-Боженица/-мах.Барабушовци -мах.Ганинци Ботевград
2070 SFO3094 /SFO2046,Боженица-Курново/-мах.Бука-мах.Кръста Ботевград
2071 SFO3123 /SFO1120/-Лопушня -помп.станция Годеч
2072 SFO3125 /III-813/-Годеч-Върбница-/SFO3131/ Годеч
2073 SFO3126 /III-813,Годеч-Букоровци/-Мургаш-/SFO3131/ Годеч
2074 SFO3127 /III-8132/-Годеч-Равна Годеч
2075 SFO3130 /SFO2124,Бучин проход-Бракьовци/-Исторически път- мах.Кумичина дупка-/II-81/ Годеч
2076 SFO3131 /III-813,Годеч-Букоровци/-Мургаш-Върбница Годеч
2077 SFO3132 /III-813,Годеч-Букоровци/-Туден-Разбоище Годеч
2078 SFO3133 /III-8132/-Смолча -грн.застава Смолча Годеч
2079 SFO3134 /SFO3132,Туден-Разбоище/-/III-813/ Годеч
2080 SFO3135 /III-813/-Годеч -мах.Панджина Годеч
2081 SFO3136 /III-813/-Годеч -мах.Стойкина Годеч
2082 SFO3137 /SFO2124/-Бракьовци -мах.Рашина ливада Годеч
2083 SFO3139 /II-81,Бучин проход-Петрохан/-Гинци -мах.Велиндренци Годеч
2084 SFO3140 /-И-81,Гинци-Петрохан/-Гинци-гробищен парк Годеч
2085 SFO3141 /SFO1121/-Губеш-гробищен парк Годеч
2086 SFO3143 /SFO3132,Годеч-Разбоище/-Туден -мах.Мусина -мах.Яшкина Годеч
2087 SFO3144 /II-813,Годеч-Букоровци/ -мах.Юоркчийска Годеч
2088 SFO3145 /SFO1120/-Шума -гробищен парк Годеч
2089 SFO3146 /III-813/-Шума -мах.Бонинци Годеч
2090 SFO3172 /III-6004/-Горна Малина-Априлово-/SFO2170/ Горна Малина
2091 SFO3173 /I-6,Долни Богров-Пирдоп/-Саранци-Макоцево Горна Малина
2092 SFO3174 /SFO3173,Саранци-Макоцево/-Чеканчево Горна Малина
2093 SFO3175 /I-6,Долнп Богров-Пирдоп/-Негушево Горна Малина
2094 SFO3176 /I-6,Долни Богров-Пирдоп/-Осоица Горна Малина
2095 SFO3177 /III-1001,Витиня-Горно Камарци/-Горно Камарци-/SFO3058/ Горна Малина
2096 SFO3203 /III-8001,Калотина-Каленовци/-Беренде извор-Граница общ.(Драгоман-Годеч)-Станинци Драгоман,Годеч
2097 SFO3204 /SFO3203,Беренде извор-Станинци/-Чепърлинци Драгоман
2098 SFO3205 /I-8/-жп спирка Калотина-Граница Сърбия и Черна Гора Драгоман
2099 SFO3206 /SFO3207,Яблотина -Чеканец/-Яблотина -Начево -Дреатин Драгоман
2100 SFO3207 /III-8112,Драготинци-Габер/-Яблотина -Чеканец Драгоман
2101 SFO3208 /III-813,Драгоман-Врабча/-Грълска падина-Горно село Драгоман
2102 SFO3209 /III-813,Драгоман-Габер/-Чорул-/III-813/ Драгоман
2103 SFO3210 /III-813,Габер-Круша/-Несла -Бешан -Долно ново село -Ново бърдо Драгоман
2104 SFO3211 /SFO3210,Несла-Вишан/-Долна Невля Драгоман
2105 SFO3214 /I-8/-Драгоман-Граница общ.(Драгоман-Сливница)-Сливница-Граница общ.(Сливница-Божурище)-/5F02021/ Драгоман, Сливница, Божурище
2106 SFO3236 /SFO1232,Елин Пелин-Огняново/-Доганово-Богданлия-Караполци-/SFO1232/ Елин Пелин
2107 SFO3237 /III-105,Елин Пелин-Нови хан/-село Елин Пелин-Лесново-/SFO1232/ Елин Пелин
2108 SFO3238 /SFO3236,Доганово-Богданлия/-Богданлия-жп спирка Побит камък Елин Пелин
2109 SFO3239 /SFO3238/-в.з.Побит камък-/I-8/-Крушовица Елин Пелин
2110 SFO3265 /III-3701,Етрополе-Ямна/-Лопян Етрополе
2111 SFO3266 /SFO2264,Етрополе-Бойковец/-х.Звездец Етрополе
2112 SFO3267 /SFO2264,Етрополе-Бойковец/-мах.Равна Етрополе
2113 SFO3268 /SFO1261/-Етрополе -мах.Горунака Етрополе
2114 SFO3269 /II-37/-Етрополе-в.з.Язовира Етрополе
2115 SFO3270 /III-3701,Етрополе-Рибарица/ -в.з.Рибарника Етрополе
2116 SFO3272 /III-3701,Етрополе-Ямна/ -мах.Спиловица Етрополе
2117 SFO3301 /II-37,Етрополе-Златица/-Църквище-Граница общ.(Златица-Челопеч)-Челопеч-/I-6/ Златица, Челопеч
2118 SFO3302 /II-37/-Златица-Карлиево-/SFO1300/ Златица
2119 SFO3303 /III-6004,Смолско-Петрич/ -мах.Бодят Златица
2120 SFO3304 /III-6005/-Петрич-Граница общ.(Златица-Мирково)-Каменица-Брестака-Граница общ.(Мирково-Горна Малина)-/III-6004/ Златица,Мирково, Горна Малина
2121 SFO3324 /I-8,Нови хан-Вакарел/ -мах.Полиовци -Костадинкино Ихтиман
2122 SFO3325 /SFO3324, мах.Полиовци -Костадинкино/ -мах.Млечановци Ихтиман
2123 SFO3326 /I-8,Нови хан-Вакарел/-Бальовци Ихтиман
2124 SFO3327 /I-8/-Ихтиман -мах.Гроздьовци -мах.Шубленовци -Белица-/III-801/ Ихтиман
2125 SFO3328 /SFO3324,мах.Полиовци -Костадинкино/-мах.Яздирастовци Ихтиман
2126 SFO3329 /I-8/-Вакарел-Пауново-Банчовци-Поповци-/SFO3324/ Ихтиман
2127 SFO3330 /III- 801,Вакарел-Белица/-Богдановци-Ръжана-/I-8/ Ихтиман
2128 SFO3331 /III- 801,Вакарел-Белица/-Бърдо Ихтиман
2129 SFO3332 /III- 801,Вакарел-Белица/-мах.Суевци Ихтиман
2130 SFO3334 /III- 822,Самоков -Ихтиман/-Венковец-Боерица-Живково-/III-8223/ Ихтиман
2131 SFO3335 /III- 8223/-Веринско-Борика Ихтиман
2132 SFO3337 /III- 803,Мухово-Лесичово/-Нейкьовец Ихтиман
2133 SFO3360 /III- 606,Копривщица-Стрелча/-м.Барикадите Копривщица
2134 SFO3374 /I-8/-Костенец-Голак Костенец
2135 SFO3375 /III- 8222,Ново село-Костенец/-Очуша Костенец
2136 SFO3377 /II-82/-Костенец-депо ТБО Костенец
2137 SFO3378 /SFO1370/-лет.Костенец-х.Гургулица Костенец
2138 SFO3380 /III- 8222,Ново село-Костенец/ -мах.Кьосева Костенец
2139 SFO3407 /III- 8102,Бучин проход-Дръмша/-Дреново Костинброд
2140 SFO3408 /II-81,Костинброд-Бучин проход/-Понор Костинброд
2141 SFO3409 /III-811,Богьовци-Сливница/-Опицвет Костинброд
2142 SFO3410 /II-81,Костинброд-Градец/-Костинброд,кв.Обединение Костинброд
2143 SFO3411 /III-811/-Богьовци-Безден-/SFO1401/ Костинброд
2144 SFO3412 /II-81,Костинброд-Петрохан/-х.Люляк Костинброд
2145 SFO3433 /III-6004,Байлово-Петрич/-Смолско-/III-6004/ Мирково
2146 SFO3434 /III-6006,Мирково-Петрич/-Бенковски Мирково
2147 SFO3436 /SFO3304,Петрич-Брестака/-Каменица-Илинден Мирково
2148 SFO3438 /SFO3438,Брестака-Каменица/-Черковище Мирково
2149 SFO3454 /SFO1450,Пирдоп-Душанци/-яз.Жеков вир Пирдоп
2150 SFO3456 /I-6,Пирдоп-Розино/-м.Еленска базилика Пирдоп
2151 SFO3458 /SFO2452,Душанци-яз.Душанци -водохващане Куфарита Пирдоп
2152 SFO3476 /SFO1470, мотел Правец-Правец/-резиденция Правец Правец
2153 SFO3582 /III-627,Рельово-Долна Диканя/-Алино Самоков
2154 SFO3583 /III-627,Рельово-Долна Диканя/-Лисец-Яребковица Самоков
2155 SFO3608 /II-16,Лакатник-Своге/-Губислав-х.Пробойница Своге
2156 SFO3609 /II-16/-Своге-Желен Своге
2157 SFO3610 /II-16,Своге-Томпсън/-Редина Своге
2158 SFO3612 /II-16/-Томпсън-Церецел Своге
2159 SFO3613 /VRC2093 ,Еленов дол-Осеновлаг/-Брезов дол-Буковец Своге
2160 SFO3614 /III-162 ,Миланово-Долна Бела речка/-Миланово-Граница общ.(Своге-Враца)-/III-1002/ Своге,Враца
2161 SFO3615 /III-164,Своге-Искрец/-Добърчин Своге
2162 SFO3616 /SFO2607,Искрец-Брезе/-Добравица Своге
2163 SFO3617 /II-81,Бучин проход-Гинци/-Манастирище Своге
2164 SFO3618 /SFO2607,Искрец-Брезе/-Брезе -мах.Песа могила -мах.Горна Добравица Своге
2165 SFO3620 /III-164 ,Искрец-Бучин проход/-Завидовци -мах.Старо село Своге
2166 SFO3621 /SFO2607,Искрец-Брезе/-Брезе-Зимевица-/SFO2603/ Своге
2167 SFO3622 /SFO3614 ,Миланово-Враца/-х.Пършевица Своге
2168 SFO3623 /SFO2604/-Батулия-Буковец Своге
2169 SFO3641 /SFO3644,Драготинци-Пищене/-Повалиръж Сливница
2170 SFO3642 /III-8112 ,Алдомировци-Габер/-Братушково Сливница
2171 SFO3643 /III-8112 ,Сливница-Драготинци/-Алдомировци-Радуловци Сливница
2172 SFO3644 /III-8112 ,Алдомировци-Габер/-Драготинци-Пищане Сливница
2173 SFO3661 /SFO1660/-Чавдар -мах.Кьойдере Чавдар
2174 SFO3662 /SFO1660/-Чавдар -мах.Чамдере Чавдар
2175 SFO3670 /SFO1300/-Челопеч-м.Корминеш -Граница общ.(Челопеч-Чавдар)-/SFO1660/ Челопеч,Чавдар
2176 SFO3671 /SFO3670/-Челопеч -м.Партьов тепе -м,Маята Челопеч
2177 SFO3673 /I-6,Челопеч-Златица/ -м.Зарен Челопеч
2178 SHU1001 /I-7,Шумен-Велики Преслав/-Миланово-Драгоево-/III-7302/ Велики Преслав
2179 SHU1004 /II-74/-Велики Преслав-Кочово-/TGV1167/ Велики Преслав
2180 SHU1006 /SHU1008,Велики Преслав -промишлена зона Велики Преслав/-кв.Кирково-/SHU1004/ Велики Преслав
2181 SHU1008 /II-74/-Велики Преслав-Промишлена зона-/I-7/ Велики Преслав
2182 SHU1021 /I-7/-Венец-Черноглавци-Граница общ.(Венец-Каолиново)-Лятно-/III-7003/ Венец,Каолиново
2183 SHU1024 /I-7,Изгрев-Венец/-Осеновец-Граница общ.(Венец-Самуил)-Здравец-/III-2005/ Венец,Самуил
2184 SHU1040 /I-7,Велики Преслав-Върбица/-Сушина-Ловец-Конево-/I-7/ Върбица
2185 SHU1041 /I-7,Конево-Върбица/-Станянци-Чернооково-Крайгорци Върбица
2186 SHU1043 /I-7,Велики Преслав-Върбица/-Иваново-Методиево Върбица
2187 SHU1060 /III-7005,Изгрев-Каолиново/-Тъкач-Сини вир-Граница общ.(Каолиново-Никола Козлево)-Крива река-/III-701/ Каолиново, Никола Козлево
2188 SHU1061 /III-702,Пристое-Духовец/-Гусла-Средковец Каолиново
2189 SHU1064 /I-7,Дулово-Пристое/-Браничево-Граница общ.(Каолиново-Дулово)-Прохлада-Секулово-Скала Каолиново, Дулово
2190 SHU1065 /III-7003/-Царев брод-Велино-Граница общ.(Шумен-Хитрино)-Живково-Граница общ.{ Хитрино-Каолиново)-/SHU1060/ Шумен,Хитрино, Каолиново
2191 SHU1080 /I-2/-Каспичан-Граница общ.(Каспичан-Нови пазар)-Енево-Нови пазар-/I-2/ Каспичан,Нови пазар
2192 SHU1082 /III-2007/-Плиска-Върбяне-Граница общ.(Каспичан-Нови пазар)-Правенци Каспичан,Нови пазар
2193 SHU1083 /III-2007/-Плиска -археологически резерват Плиска Каспичан
2194 SHU1100 /III-701,Хърсово-Стоян Михайловски/-Църквица Никола Козлево
2195 SHU1102 /III-2073,Векилски-Никола Козлево/-Пет могили-Красен дол-Граница общ.(Никола Козлево-Нови пазар)-Мировци-/SHU2113/ Никола Козлево,Нови пазар
2196 SHU1111 /III-701/-Нови пазар-Граница общ.(Нови пазар-Каспичан)-Плиска-/III-2007/ Нови пазар, Каспичан
2197 SHU1133 /II-73,Смядово-Веселиново/-жп гара Смядово-Смядово-/III-7302/ Смядово
2198 SHU1137 /II-73/-Веселиново-Граница общ.(Смядово-Дългопол)-Поляците-Партизани-/III-7301/ Смядово, Дългопол
2199 SHU1150 /I-2,п.к.Бели Лом-Шумен/-Тервел-Студеница-Трем-Развигорово-/I-2/ Хитрино
2200 SHU1158 /I-7,Венец-Шумен/-Близнаци-Граница общ.(Хитрино-Венец)-Черноглавци-/SHU1021/ Хитрино,Венец
2201 SHU1160 /III-7004/-Хитрино-Граница общ.(Хитрино-Венец)-Капитан Петко-Ясенково-/III-7002/ Хитрино,Венец
2202 SHU1180 /I-2,п.к.Панайот Волово-Шумен/-м.5-ти километър-Шумен-кв.Дивдядово-/I-7/ Шумен
2203 SHU1182 /I-4,Търговище-Шумен/-Черенча-Новосел-Шумен-/SHU1188/ Шумен
2204 SHU1183 /I-4,Търговище-Шумен/-Градище Шумен
2205 SHU1184 /I-2,Белокопитово-Шумен/-Шумен-/SHU1188/ Шумен
2206 SHU1185 /I-2,Шумен-Каспичан/-Шумен,кв.Мътница -Царев брод-/III-7003/ Шумен
2207 SHU1187 /I-7,Шумен-Велики Преслав/-Мараш-Салманово-/SHU1190/ Шумен
2208 SHU1188 /I-7,Шумен-Велики Преслав/-Шумен-Лозево-/SHU2005/ Шумен
2209 SHU1190 /II-73,Шумен-Ивански/-Радко Димитриево-Салманово-Граница общ.(Шумен-Велики Преслав)-Златар-/III-7302/ Шумен,Велики Преслав
2210 SHU1192 /III-731,Радко Димитриево-Черноок/-Друмево-Овчарово-Васил Друмев-о.п.Шумен Шумен
2211 SHU2002 /SHU1001,Миланово-Драгоево/-Мокреш-Драгоево-/III-7302/ Велики Преслав
2212 SHU2005 /TGV1167,Надарево-Осмар/-Кочово-Граница общ.(Велики Преслав-Шумен)-Лозево-/I-2/ Велики Преслав, Шумен
2213 SHU2020 /SHU1160,п.к.Черна-Капитан Петко/-Денница-Боян Венец
2214 SHU2025 /I-7,Венец-Шумен/-Капитан Петко Венец
2215 SHU2026 /I-7,Венец-Шумен/-Дренци Венец
2216 SHU2044 /III-7304,Нова Бяла река-Върбица/-Маломир Върбица
2217 SHU2045 /I-7,Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ.(Върбица-Търговище)-Базиликата-Драгановец-/TGV1164/ Върбица, Търговище
2218 SHU2046 /SHU1041,Станянци-Божурово/-Граница общ.(Върбица-Омуртаг)-Величка-/III-706/ Върбица, Омуртаг
2219 SHU2081 /SHU1080/-Каспичан-жп гара Каспичан-Могила-/III-2082/ Каспичан
2220 SHU2101 /III-701,Тодор Икономово-Хърсово/-Никола Козлево-Ружица-Хърсово-/III-701/ Никола Козлево
2221 SHU2112 /I-2,Нови пазар-Ветрино/-Зайчино ореше Нови пазар
2222 SHU2113 /III-701,Хърсово-Нови пазар/-Стоян Михайловски-Преселка-/II-27/ Нови пазар
2223 SHU2131 /III-7301,Янково-Желъд/-Черни връх-Дом за жени с психични разстройства Смядово
2224 SHU2134 /III-7301,Кълново-Желъд/-Янково-Бял бряг Смядово
2225 SHU2156 /III-7004,Хитрино-Тимарево/-Хитрино-Каменяк Хитрино
2226 SHU2159 /SHU1158,Близнаци-Черноглавци/-Близнаци-Калино-Иглика-/SHU1065/ Хитрино
2227 SHU2161 /I-7,Венец-Хитрино/-Сливак Хитрино
2228 SHU2162 /SHU1160,Хитрино-Капитан Петко/-Черна Хитрино
2229 SHU2163 /I-7,Хитрино-Шумен/-Върбак-/I-7/ Хитрино
2230 SHU2164 /I-7,Венец-Шумен/-Тимарево-/III-7004/ Хитрино
2231 SHU2181 /I-2,Струйно-Шумен/-Белокопитово-Панайот Волов-/I-7/ Шумен
2232 SHU2186 /III-7003,Царев брод-Шумен/-Коньовец Шумен
2233 SHU2189 /II-73,Шумен-Радко Димитриево/-Дибич-Илия Блъсково-/SHU1192/ Шумен
2234 SHU2191 /II-73,Радко Димитриево-Смядово/-Ивански-/III-7301/ Шумен
2235 SHU3003 /I-7,Велики Преслав-Върбица/ -Патлейна Велики Преслав
2236 SHU3009 /I-7,п.к.Миланово-Велики Преслав/-Рибарника-Миланово-/SHU1001/ Велики Преслав
2237 SHU3022 /III-7002,Венец-Ясенково/-Борци-резерват Паламара Венец
2238 SHU3023 /I-7,Климент-Венец/-Изгрев-Буйновица-/SHU1024/ Венец
2239 SHU3027 /I-7,Венец-Шумен/-Страхилица Венец
2240 SHU3042 /I-7,Велики Преслав-Върбица/-Кьолмен Върбица
2241 SHU3062 /RAZ2048,Климент-Изгрев/-Наум-Тъкач-/III-7005/ Каолиново
2242 SHU3063 /I-7,Дулово-Пристое/-Браничево-Гусла Каолиново
2243 SHU3110 /III-7003,Войвода-Върбяне/-Избул-Правенци Нови пазар
2244 SHU3114 /SHU2113,Стоян Михайловски-Преселка/-Беджене Нови пазар
2245 SHU3115 /III-701,Хърсово-Стоян Михайловски/-Войвода-/III-7003/ Нови пазар
2246 SHU3116 /SHU1102,Красен дол-Мировци/-Мировци-Беджене-Преселка-/II-27/ Нови пазар
2247 SHU3117 /SHU1102,Красен дол-Мировци/-Писарево-Тръница-/II-27/ Нови пазар
2248 SHU3118 /III-701,Стоян Михайловски-Нови пазар/-кариера Стоян Михайловски Нови пазар
2249 SHU3119 /II-27/-Нови пазар-м.Стената Нови пазар
2250 SHU3120 /SHU2113,Стоян Михайловски-Преселка/-Памукчии-/II-27/ Нови пазар
2251 SHU3130 /III-7301,Янково-Желъд/-Ново Янково Смядово
2252 SHU3132 /II-73,Радко Димитриево-Смядово/-Кълново-/III-7301/ Смядово
2253 SHU3135 /II-73,Веселиново-Риш/-Александрово Смядово
2254 SHU3136 /SHU2134,Янково-Бял бряг/-жп спирка Бял бряг Смядово
2255 SHU3151 /SHU1150,Тервел-Студеница/-Трем-/SHU1150/ Хитрино
2256 SHU3152 /SHU1150,Трем-п.к.Добри Войниково/-Байково Хитрино
2257 SHU3153 /SHU1150,Трем-Развигорово/-Добри Войниково-/SHU1160/ Хитрино
2258 SHU3154 /SHU1150,Трем-Развигорово/-Единаковци Хитрино
2259 SHU3155 /I-2,п.к.Тервел-Шумен/-Звегор Хитрино
2260 SHU3157 /III-7004,Тимарево-Струйно/-Длъжко-Развигорово-/SHU1150/ Хитрино
2261 SLS1002 /I-7,Алфатар-Дулово/-Цар Асен-Чуковец Алфатар
2262 SLS1006 /I-7,Алфатар-Дулово/-Цар Асен-Оздравително училище Алфатар
2263 SLS1021 /III-205,Стефан Караджа-Белица/-Осен-Главиница-/III-235/ Главиница
2264 SLS1022 /III-235,Паисиево-Главиница/-Звенимир-Зарица Главиница
2265 SLS1024 /III-235,Главиница-Зафирово/-Сокол-Суходол-Граница общ.(Главиница-Ситово)-Босна-/III-216/ Главиница, Ситово
2266 SLS1026 /III-235,Главиница-Зафирово/-Сокол-Дичево-Коларово-/II-21/ Главиница
2267 SLS1041 /I-7,Дулово-Браничево/-Колобър-Полковник Таслаково-/III-2077/ Дулово
2268 SLS1044 /III-235,Окорш-Звенимир/-Паисиево-Боил Дулово
2269 SLS1047 /III-2307,Яребица-Главиница/-Правда-Чернолик-/III-216/ Дулово
2270 SLS1060 /II-71,Силистра-Средище/-Светослав-Полковник Чолаково-Добруджанка-/III-7001/ Кайнарджа
2271 SLS1061 /III-7001,Войново-Кайнарджа/-Кайнарджа-Светослав-/SLS1060/ Кайнарджа
2272 SLS1062 /SLS1060,Полковник Чолаково-Добруджанка/-Голеш Кайнарджа
2273 SLS1080 /II-21,Ситово-Силистра/-Сребърна-Ветрен-Граница общ.(Силистра-Ситово)-Попина-/III-211/ Силистра,Ситово
2274 SLS1081 /II-71,Силистра-Богорово/-Срацимир-Бабук-Казимир-Професор Иширково-/III-218/ Силистра
2275 SLS1082 /III-218,Силистра-Професор Иширково/-Смилец-Сърпово-/SLS1114/ Силистра
2276 SLS1085 /II-71,Богорово-Средище/-/III-7001/ Силистра
2277 SLS1086 /III-218,Силистра-Професор Иширково/-Полковник Ламбриново-Смилец-/SLS1082/ Силистра
2278 SLS1110 /II-21,Коларово-Силистра/-Гарван-Попина Ситово
2279 SLS1111 /II-21,Коларово-Силистра/-Нова Попина-Искра-Ситово-/III-216/ Ситово
2280 SLS1112 /III-216,Ситово-Златоклас/-Добротица-Ирник-Босна-/SLS1024/ Ситово
2281 SLS1114 /III-216,Добротица-Златоклас/-Любен-Ястребна-Граница общ.(Ситово-Силистра)-/III-218/ Ситово,Силистра
2282 SLS1131 /II-21,Тутракан-Търновци/-Пожарево-Дунавец Тутракан
2283 SLS1132 /II-21,Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-/II-21/ Тутракан
2284 SLS1133 /II-21,Сливо поле-Тутракан/-Нова Черна-Сяново Тутракан
2285 SLS1134 /III-205,Стефан Караджа-Белица/-Преславци Тутракан
2286 SLS1136 /III-205,Белица-Тутракан/-Варненци-Шуменци-/III-205/ Тутракан
2287 SLS1137 /III-205,Стефан Караджа-Тутракан/-Белица-Бреница-Граница общ.(Тутракан-Кубрат)-Тертер-/RAZ1060/ Тутракан,Кубрат
2288 SLS2001 /III-7001,Алфатар-Войново/-Васил Левски Алфатар
2289 SLS2003 /III-207,Тервел-Алфатар/-Алеково-/SLS2001/ Алфатар
2290 SLS2004 /III-207,Тервел-Алфатар/-Бистра Алфатар
2291 SLS2005 /SLS2003,Алеково-Попкралево/-Кутловица Алфатар
2292 SLS2023 /SLS1024,Сокол-Босна/-Бащино Главиница
2293 SLS2025 /II-21,Тутракан-Зафирово/-Косара Главиница
2294 SLS2027 /III-235,Зафирово-Малък Преславец/-Долно Ряхово-пристанище Малък Преславец Главиница
2295 SLS2040 /III-2077,Каблешково-Межден/-Козяк Дулово
2296 SLS2042 /III-235,Окорш-Паисиево/-Долец Дулово
2297 SLS2045 /III-235,Окорш-Звенимир/-Паисиево-Граница общ.(Дулово-Исперих)-/II-23/ Дулово,Исперих
2298 SLS2046 /III-235,Окорш-Звенимир/-Орешене Дулово
2299 SLS2048 /I-7,Дулово-Браничево/-Раздел Дулово
2300 SLS2049 /I-7,Алфатар-Дулово/-Черковна Дулово
2301 SLS2050 /III-2077,Каблешково-Межден/-Върбино Дулово
2302 SLS2063 /DOB1192,Гуслар-Давидово/-Посев-Попрусаново Кайнарджа
2303 SLS2064 /III-7001,Кайнарджа-Краново/-Зарник Кайнарджа
2304 SLS2065 /II-71,Силистра-Средище/-Средище-Господиново Кайнарджа
2305 SLS2083 /SLS1085,Богорово-п.к,III-7001/-Попкралево Силистра
2306 SLS2084 /II-71,Богорово-Средище/-Главан-/SLS1085/ Силистра
2307 SLS2087 /I-7,Силистра-Алфатар/-Майор Ценович-Бабук-/SLS1081/ Силистра
2308 SLS2113 /III-216/-Ситово-Слатина Ситово
2309 SLS2135 /II-21,Тутракан-Богданци/-Търновци-Антимово Тутракан
2310 SLS3007 /I-7/-Алфатар-Регионална помпена станция Алфатар
2311 SLS3020 /III-205,Стефан Караджа-Белица/-Граница общ.(Главиница-Тутракан)-/III-2104/ Главиница, Тутракан
2312 SLS3028 /III-235,Подлее-Главиница/-Социално учебно-производствено заведение Главиница
2313 SLS3051 /I-7,Дулово-Браничево/-Окорш-/II-23/ Дулово
2314 SLS3058 /III-216,Чернолик-Поройно/-лесопарк Караджата Дулово
2315 SLS3066 /II-71,Силистра-Средище/-Стрелково Кайнарджа
2316 SLS3067 /II-71,Средище-Коларци/-Каменци Кайнарджа
2317 SLS3068 /III-7001,Кайнарджа-Краново/-Граница Румъния Кайнарджа
2318 SLS3088 /III-213/-парк Орехова гора-Силистра Силистра
2319 SLS3089 /SLS3088/-Силистра-гробищен парк Силистра
2320 SLS3090 /III-213/-крепост Меджиди табия Силистра
2321 SLS3091 /II-21/-Калипетрово-писта за мотокрос Силистра
2322 SLS3092 /III-218,Професор Иширково-Брадвари/-паметник Летеца Силистра
2323 SLS3093 /SLS2097,Айдемир-Полковник Ламбриново/-депо ТБО Силистра
2324 SLS3094 /II-21,Сребърна-Айдемир/-стрелбище Силистра
2325 SLS3095 /II-21,Сребърна-Айдемир/ -Айдемирски ман.Св.Богородица Силистра
2326 SLS3096 /SLS1080,Сребърна-Попина/-Ветрен-х.Ветрен Силистра
2327 SLS3138 /III-2104,Търновци-Черногор/-Царев дол Тутракан
2328 SLV1002 /II-48/-Котел -м.Зеленич -Кипилово-/III-484/ Котел
2329 SLV1003 /II-48,Котел-Градец/-м.Ловен дом-/III-7006/ Котел
2330 SLV1004 /II-48,Котел-Градец/-Жеравна-м.Моллов мост-/SLV1005/ Котел
2331 SLV1005 /II-48,Котел-Градец/-Катунище-Нейково-Граница общ.(Котел-Сливен) Раково Котел,Сливен
2332 SLV1030 /III-662/-Баня -яз.Жребчево -Граница общ.(Нова Загора-Твърдица)-жп гара Твърдица Нова Загора, Твърдица
2333 SLV1032 /III-662,Нова Загора-Баня/-Кортен-Асеновец-Караново-Граница общ.(Нова Загора-Стара Загора)-Братя Кунчеви-Дълбоки-/SZR1181/ Нова Загора, Стара Загора
2334 SLV1033 /III-554/-Нова Загора-Загорци-Събрано-Граница общ.(Нова Загора-Стара Загора)-Хан Аспарухово-/III-5701/ Нова Загора, Стара Загора
2335 SLV1034 /III-554,Нова Загора-Дядово/-Езеро-/II-55/ Нова Загора
2336 SLV1035 /III-554,Нова Загора-Раднево/-Богданово-жп гара Богданово Нова Загора
2337 SLV1043 /III-555/-Омарчево-Питово-Граница общ.(Нова Загора-Тунджа)-Гълъбинци-/III-6601/ Нова Загора, Тунджа
2338 SLV1044 /II-57/-Новоселец-Граница общ.(Нова Загора-Раднево)-Ковачево-Полски Градец-/II-55/ Нова Загора, Раднево
2339 SLV1060 /III-488,Ичера-Сливен/-м.Меча Поляна -летовище Карандила Сливен
2340 SLV1062 /SLV2061/-в.Българка-м.Меча поляна-/SLV1060/ Сливен
2341 SLV1068 /II-53/-Бяла-Градско-Граница общ.(Сливен-Твърдица)-Жълт бряг-жп гара Чумерна-/SLV1112/ Сливен, Твърдица
2342 SLV1069 /II-53,Сливен-Ямбол/-Камен-Желю войвода-Блатец-/I-6/ Сливен
2343 SLV1073 /II-53,Сливен-Ямбол/-Гергевец-Самуилово-/SLV2079/ Сливен
2344 SLV1078 /III-555/-Кермен-Младово-Граница общ.(Сливен-Нова Загора)-Съдиево-/II-66/ Сливен,Нова Загора
2345 SLV1083 /III-6007,Тополчане-Сотиря/-Сливен-/I-6/ Сливен
2346 SLV1085 /II-66,п.в.I-6-Сливенски мин.бани/-Сливен,кв.Речица-/II-66/ Сливен
2347 SLV1088 /II-65/-Сливенски мин.бани-Ковачите-Младово-/SLV1078/ Сливен
2348 SLV1110 /SLV1068,Градско-Жълт бряг/-Бяла паланка Твърдица
2349 SLV1112 /III-662,Баня-Твърдица/-Сборище-Шивачево-Граница общ.(Твърдица-Сливен)-Селиминово-Чинтулово-/SLV1083/ Твърдица, Сливен
2350 SLV2007 /III-706/-Филаретово-Топузево-Соколарци Котел
2351 SLV2012 /I-7,Бероново-Петолъчката/-Мокрен-Пъдарево Котел
2352 SLV2031 /III-662/-Баня-Граница общ.(Нова Загора-Твърдица)-Червенаково-Близнец-Граница общ.(Твърдица-Сливен)-Бинкос-/SLV2087/ Нова Загора, Твърдица,Сливен
2353 SLV2036 /III-554,Богданово-Раднево/-Любенец-Любенова махала-/III-554/ Нова Загора
2354 SLV2037 /III-5503/-Еленово-Млекарево-/II-55/ Нова Загора
2355 SLV2041 /II-55/-Млекарево-Пет могили-/II-57/ Нова Загора
2356 SLV2045 /II-66,Сливенски мин.бани-Съдиево/-Каменово-Научене-Съдийско поле-Нова Загора-/II-66/ Нова Загора
2357 SLV2061 /III-488/-Сливен-в.Българка-Раково-/SLV1005/ Сливен
2358 SLV2070 /SLV1112,Селиминово-Сливен/-/II-53/ Сливен
2359 SLV2071 /SLV1069/-Камен-жп гара Хаджи Димитър-Тополчане-/I-6/ Сливен
2360 SLV2076 /SLV1112/-Гавраилово-/I-6/-/II-66/ Сливен
2361 SLV2077 /SLV1112,Селиминово-Сливен/-Малко Чочовени Сливен
2362 SLV2079 /III-6601,п.к.Мечкарево-Николаево/-Панаретовци-Самуилово-/SLV1083/ Сливен
2363 SLV2081 /III-555,Кермен-Безмер/-Бозаджии-Чокоба-/II-53/ Сливен
2364 SLV2082 /SLV2081,Бозаджии-Крушаре/-Чокоба-Глуфишево-/SLV2079/ Сливен
2365 SLV2086 /III-6601,Сливен,кв.Речица-Николаево/-Мечкарево-/SLV2079/ Сливен
2366 SLV2087 /II-66,Сливенски мин.бани-Съдиево/-Злати войвода-Струпец-Бинкос-/SLV1112/ Сливен
2367 SLV2111 /SLV1068,Жълт бряг-жп гара Чумерна/-Боров дол-тур.к-с Шешкинград -Твърдишки проход -/III-662/ Твърдица
2368 SLV2114 /III-662,Баня-Твърдица/-Оризари Твърдица
2369 SLV2115 /III-662,Баня-Твърдица/-Сборище-/SLVU12/ Твърдица
2370 SLV3001 /II-48,Омуртаг-Котел/-Тича-Братан Котел
2371 SLV3006 /III-706,Филаретово-Тича/-Орлово Котел
2372 SLV3008 /III-484,Котел-Кипилово/-Радинка Котел
2373 SLV3009 /SLV1005/-Нейково -м.Зеленич-/SLV1002/ Котел
2374 SLV3010 /III-484,Кипилово-Стара река/-Боринци-/VTR1078/ Котел
2375 SLV3011 /VTR1078/-Стрелци-Дъбова Котел
2376 SLV3013 /I-7,Бероново-Петолъчката/-Седларево-Граница общ.(Котел-Сливен)-Трапоклово-/I-6/ Котел,Сливен
2377 SLV3038 /II-55,Паничерево-Нова Загора/-Крива круша-Караново-/II-66/ Нова Загора
2378 SLV3039 /III-5503,Еленово-Златари/-Прохорово-/III-6601/ Нова Загора
2379 SLV3040 /II-55/-Млекарево-Бял кладенец Нова Загора
2380 SLV3042 /III-555,Нова Загора-Омарчево/-Графитово Нова Загора
2381 SLV3046 /SLV2031,Баня-Бинкос/-Близнец-Сърцево Твърдица
2382 SLV3063 /VTR1078,Майско-Боринци/-Ръченица Сливен
2383 SLV3064 /VTR1078,Майско-Боринци/-Зайчари Сливен
2384 SLV3065 /II-53,Стара река-Бяла/-м.Табелите-м.Бабина локва-/SLV2061/ Сливен
2385 SLV3066 /II-53/-Стара река-Средорек-Божевци-/VTR1075/ Сливен
2386 SLV3067 /II-53/-Бяла-Въглен Сливен
2387 SLV3072 /SLV1069/-Блатец-Драгоданово-/JAM3051/ Сливен
2388 SLV3074 /II-53,Сливен-Ямбол/-Крушаре-Самуилово-/SLV2079/ Сливен
2389 SLV3075 /SLV1112/-Селиминово-Голямо Чочовени Сливен
2390 SLV3080 /SLV2079,Николаево-Самуилово/-Панаретовци-Глуфишево-/SLV2082/ Сливен
2391 SLV3084 /I-6,Калояново-Трапоклово/-Глушник Сливен
2392 SLV3089 /II-66/-Злати войвода-Ковачите-Николаево-/III-6601/ Сливен
2393 SLV3090 /II-66,Злати войвода-Съдиево/-Старо село Сливен
2394 SLV3091 /II-53/-Сливен -ман.Св.Георги-/SLV2061/ Сливен
2395 SLV3092 /III-6007/-Сотиря-депо ТБО Сливен
2396 SLV3095 /SLV1083,Сливен-Тополчане/-Сливен,кв.Дебела кория Сливен
2397 SLV3113 /SLV3116,п.к.I-6-Шивачево/-жп гара Шивачево-Близнец-/SLV2031/ Твърдица
2398 SLV3116 /III-662,Баня-Твърдица/-Шивачево-/SLV1112/ Твърдица
2399 SLV3117 /SLV2111,тур.к-с Шешкин град -Твърдишки пр./-тур.к-с Чумерна Твърдица
2400 SLV3118 /SLV1112,Сборище-Шивачево/ -м.Къшла дере Твърдица
2401 SLV3119 /SLV1030,п.в.I-6-жп гара Твърдица/-депо ТБО Твърдица
2402 SLV3120 /SLV1030,п.в.I-6-жп гара Твърдица/-Дом за мъже с УМ Твърдица
2403 SML1008 /III-8632/-Баните-Вишнево-Сливка Баните
2404 SML1031 /III-197,Борино-Тешел/-Буйново-Кожари Борино
2405 SML1032 /SML1031,Тешел-Буйново/-Ягодина Борино
2406 SML1050 /III-197/-Тешел-Триград-Кестен Девин
2407 SML1052 /SML1050,Тешел-Триград/-Гьоврен Девин
2408 SML1053 /III-866,Широка лъка-п.к.Беден/-Брезе Девин
2409 SML1055 /III-866,Девин-Михалково/-Лясково Девин
2410 SML1056 /III-866,Девин-Михалково/-Селча Девин
2411 SML1080 /III-197,Сатовча-Доспат/-Любча Доспат
2412 SML1081 /III-197,Доспат-Борино/-Късак Доспат
2413 SML1082 /III-197,Доспат-Борино/-Змеица Доспат
2414 SML1084 /II-37/-Барутин-Бръщен Доспат
2415 SML1085 /SML1084,Барутин-Бръщен/-Црънча Доспат
2416 SML1102 /III-867,Цацаровци-Златоград/-Ерма река -мах.Мързян Златоград
2417 SML1130 /III-867/-Мадан-кв.Конски дол -кв.Бориева река-/III-867/ Мадан
2418 SML1132 /SML1130,Мадан-кв.Конски дол/-Крушев дол Мадан
2419 SML1135 /III-865,Лещак-Стояново/-Върбина-Студена-Боровина Мадан
2420 SML1149 /III-867/-Мадан-Мъглища-Ловци-/III-867/ Мадан
2421 SML1214 /II-86,Рудозем-Граница Гърция/-Чепинци -мах.Мамиевска Рудозем
2422 SML1264 /III-866,Смолян-Стойките/ -м.Смоленски езера Смолян
2423 SML1298 /III-8641,Пампорово-Смолян/-в.Снежанка Смолян
2424 SML1314 /II-86,Хвойна-Чепеларе/-м.Чудните мостове Чепеларе
2425 SML2030 /III-197/-Борино-Чала Борино
2426 SML2054 /III-866,Широка лъка-Девин/-Беден Девин
2427 SML2070 /SML1056,Михалково-Селча/-Стоманево Девин
2428 SML2071 /III-866,Михалково-Кричим/-Осиково Девин
2429 SML2083 /II-37/-Барутин-Чавдар Доспат
2430 SML2100 /III-867,Мадан-Цацаровци/-Страшимир -мах.Боево Златоград
2431 SML2103 /III-8652,Неделино-Златоград/-Старцево -мах.Белите камъни-Граница общ.(Златоград-Неделино)-Дуня Златоград, Неделино
2432 SML2109 /III-867/-Златоград-Аламовци Златоград
2433 SML2131 /SML1130,Мадан-кв.Конски дол/-Върба Мадан
2434 SML2133 /III-867,Мадан-Цацаровци/-Буково-Букова поляна-/III-865/ Мадан
2435 SML2155 /SML2131,Мадан-Върба/-Шаренска Мадан
2436 SML2172 /SML1171,п.к.III-8652-Средец/-Изгрев Неделино
2437 SML2210 /III-8608/-Пловдивци -Коритата -Мочуре Рудозем
2438 SML2211 /II-86,Рудозем-Граница Гърция/-Грамаде-Оглед Рудозем
2439 SML2212 /III-8608,Рудозем-Елховец/-Равнината-Граница общ.(Рудозем-Смолян)-Вълчан-/III-8681/ Рудозем, Смолян
2440 SML2213 /II-86,Рудозем-Граница Гърция/-Рибница Рудозем
2441 SML2240 /III-866/-Смолян-Мугла Смолян
2442 SML2241 /III-863,Момчиловци-Петково/-Славейно-Кутела-х.Момчил юнак-/III-861/ Смолян
2443 SML2248 /III-8683/-Смилян-Букаците-Горово-Граница общ.(Смолян-Рудозем)-Витина-Елховец-/III-8608/ Смолян,Рудозем
2444 SML2252 /II-86,Смолян-Търън/-Река-Катраница-Петково-/III-863/ Смолян
2445 SML2276 /SML2252,Подвие-Река/-Градът-Тикале-/SML3251/ Смолян
2446 SML2310 /II-86/-Хвойна-Павелско-х.Пашалийца Чепеларе
2447 SML2311 /II-86/-Хвойна-Орехово Чепеларе
2448 SML2318 /II-86,Бостана-Смолян,кв.Устава/ -Левачева Смолян
2449 SML2322 /SML1323,п.к.II-86-м.Чудните мостове/-Забърдо Чепеларе
2450 SML3001 /III-8611,Белица-Загражден/-Рибен дол Баните
2451 SML3002 /III-8611/-Загражден-Две тополи Баните
2452 SML3005 /III-8611,Давидково-Оряховец/-Дебеляново-Малко Крушево Баните
2453 SML3051 /SML1050,Триград-Кестен/-Бодни пад Девин
2454 SML3101 /III-867,Цацаровци-Златоград/ -Фабрика -мах.Гюдюрска Златоград
2455 SML3104 /III-867,Мадан-Цацаровци/-мах.Равно бърце Златоград
2456 SML3106 /SML2103/-Старцево -мах.Оловото Златоград
2457 SML3107 /III-8652,Неделино-Старцево/-Пресока -мах.Читакови колиби Златоград
2458 SML3108 /KRZ2103/ п.к.Долен-Станкова махала -мах.Дуганица Златоград
2459 SML3110 /SML2109,Златоград-Аламовци/-мах.Кубилин дол Златоград
2460 SML3111 /III-867/-Златоград-параклис Св.Атанас-м.Хасидере Златоград
2461 SML3134 /SML2133,п.к.Печинска-Буково/ -мах.Шадийца Мадан
2462 SML3136 /III-865,Леска-п.к.Стояново/-Вехтино Мадан
2463 SML3137 /III-865,Леска-п.к.Стояново/-Равнил Мадан
2464 SML3138 /III-865,Търън-Леска/-Лещак-Борика-Долие Мадан
2465 SML3139 /III-865,п.к.Лещак-п.к.Стояново/-Леска-Кориите Мадан
2466 SML3142 /II-86,Средногорци-Рудозем/-Рустан Мадан
2467 SML3144 /SML1135/-Върбина-Цирка Мадан
2468 SML3145 /III-865,Леска-п.к.Стояново/-Дирало Мадан
2469 SML3147 /SML3143/-Купен-Габрина Мадан
2470 SML3148 /SML1135,Върбина-Студена/-Ливада-Планинци Мадан
2471 SML3150 /III-867/-Мадан-Митовска-Арпаджик Мадан
2472 SML3151 /SML3150,Митовска-Арпаджик/-Високите Мадан
2473 SML3152 /SML3150,Митовска-Арпаджик/-Вранинци Мадан
2474 SML3153 /III-867/-Мадан-Равно нивище-Тънкото Мадан
2475 SML3154 /SML1130/-Мадан-Бориново-Конски дол Мадан
2476 SML3156 /II-86,Търън-Средногорци/ -мах.Уйчовска Мадан
2477 SML3157 /II-86,Търън-Средногорци/-Равнища Мадан
2478 SML3170 /III-8652/-Неделино-Козарка-Тънка бара Неделино
2479 SML3178 /SML3170,Крайна-Козарка/ -мах.Ангелови колиби-Върлино-/SML3170/ Неделино
2480 SML3183 /' III-8652,п.к.Изгрев-Неделино /-мах.Имамски колиби Неделино
2481 SML3186 /SML2173/-Неделино -мах.Караиванови колиби Неделино
2482 SML3189 /SML2173,Неделино-Върли дол/-мах.Шеменски колиби Неделино
2483 SML3194 /III-8652/-Неделино -мах.Хаджиеви колиби Неделино
2484 SML3216 /II-86,Средногорци-Рудозем/-Борие Рудозем
2485 SML3217 /II-86,Рудозем-Граница Гърция/-Бреза Рудозем
2486 SML3218 /II-86,Средногорци-Рудозем/-Боево Рудозем
2487 SML3220 /II-86,Рудозем-Граница Гърция/ -мах.Дуревци Рудозем
2488 SML3221 /III-8608,Рудозем-Елховец/ -мах.Черешово Рудозем
2489 SML3222 /III-8608,Елховец-Пловдивци/ -мах.Хаджарско Рудозем
2490 SML3223 /III-868,Рудозем-Смолян/-Добрева череша Рудозем
2491 SML3224 /SML2212/-Равнината-Иваново Рудозем
2492 SML3242 /III-8683,Смилян-Могилица/-Черешовска река-Киселичево Смолян
2493 SML3243 /III-8683,Смилян-Арда/-Могилица -Буката -мах.Мешовци Смолян
2494 SML3244 /III-8683,Могилица-Арда/-Бориково-Черешките Смолян
2495 SML3245 /III-863,Момчиловци-Виево/-Кутела-/SML2241/ Смолян
2496 SML3246 /III-8683/-Арда-Гудевица-Гоздевица Смолян
2497 SML3247 /SML2248,Смилян-Букаците/-Люлка-Сивино Смолян
2498 SML3249 /III-868,Рудозем-Смолян/-Габрица Смолян
2499 SML3250 /III-868,Рудозем-Смолян/-Полковник Серафимово -мах.Разванска Смолян
2500 SML3251 /II-86,Смолян-Търън/-Тикале Смолян
2501 SML3253 /SML2318,Бостина-Левочево/-Писаница-Хасовица Смолян
2502 SML3254 /SML3242,Черешовска река-Киселичево/-Черешовска река-Кремене-Попрелка Смолян
2503 SML3255 /III-866/-Смолян-Турян Смолян
2504 SML3256 /SML3255,Смолян-Турян/-Пещера -мах.Доганово Смолян
2505 SML3257 /SML3254,Черешовска река-Кремене/-Черешово Смолян
2506 SML3258 /SML3259,Широка лъка-Гела/-Солища Смолян
2507 SML3261 /III-866,Стойките-Широка лъка/-Кукувица -мах.Бистрица Смолян
2508 SML3265 /SML2240,Смолян-Мугла/ -мах.Касъка Смолян
2509 SML3266 /III-866/-Смолян-гробищен парк Смолян
2510 SML3267 /SML3253,Писаница-Хасовица/ -Дунева Смолян
2511 SML3268 /III-863,Момчиловци-Славейно/ -мах.Гращата Смолян
2512 SML3270 /III-863,Петково-Малка Арда/ -мах.Орловица Смолян
2513 SML3274 /II-86,Смолян-Търън/-Влахово-Кокорково-Орешица Смолян
2514 SML3277 /II-86/-Търън -Требище -мах.Карагьозовска Смолян
2515 SML3278 /II-86,Смолян-Търън/-мах.Равнище Смолян
2516 SML3280 /II-86,Смолян-Търън/-Остри пазлак Смолян
2517 SML3282 /III-868,Рудозем-Смолян/-Фатово Смолян
2518 SML3283 /III-8683,Смолян-Чокманово/-параклис Св.Спас Смолян
2519 SML3284 /SML3254,Черешовска река-Кремене/-Надарци Смолян
2520 SML3285 /SML3244,Могилица-Черешките/-Бориково-Потока Смолян
2521 SML3286 /III-8683/-Могилица -мах.Илинден Смолян
2522 SML3288 /III-8683,Смилян-Могилица/-Исьовци Смолян
2523 SML3289 /III-8683,Смилян-Арда/ -мах.Ухловица Смолян
2524 SML3290 /III-8683,Арда-Горна Арда/-Средок Смолян
2525 SML3291 /III-8683,Арда-Горна Арда/ -мах.Барутин Смолян
2526 SML3292 /III-8683,Арда-Горна Арда/-Билянска Смолян
2527 SML3293 /III-8683,Арда-Горна Арда/-Речани-Алиговска Смолян
2528 SML3295 /SML2248,Букаците-Горово/-Ельово-Сърнино Смолян
2529 SML3312 /SML1311,Хвойна-Орехово/-Малево Чепеларе
2530 SML3313 /II-86,Хвойна-Чепеларе/-Студенец Чепеларе
2531 SML3315 /II-86,Хвойна-Чепеларе/-Богутево Чепеларе
2532 SML3316 /II-86,Хвойна-Чепеларе/-Зорница Чепеларе
2533 SML3317 /II-86,Чепеларе-Соколовци/-Проглед Чепеларе
2534 SML3321 /SML2311,Хвойна-Орехово/-Орехово-м.Чудните мостове Чепеларе
2535 SOF1020 /I-6,Перник-София/-Владая-Мърчаево-/III-1003/ София, р-н Витоша
2536 SOF1030 /II-18/-ок.п.София-Мрамор-Доброславци София
2537 SOF1031 /I-8/-ок.п.София-ТЕЦ Люлин-кв.Гара Волуяк-Волуяк-/II-81/ София р-н Връбница
2538 SOF1032 /I-8,кв.Толева махала-ок.п.София/-кв.Гара Волуяк София р-н Връбница
2539 SOF1034 /II-18/-ок.п.София-София,бул.Ломско шосе София р-н Връбница
2540 SOF1051 /II-18/-ок.п.София-кв.Кремиковци -ман.Св.Георги София р-н Кремиковци
2541 SOF1052 /SOF1051,София-кв.Кремиковци/-кв.Челопечене-/SOF1053/ София р-н Кремиковци
2542 SOF1053 /30F1051,София-кв.Кремиковци/-кв.Ботунец -МК Кремиковци София р-н Кремиковци
2543 SOF1054 /SOF1051/-кв.Кремиковци -кв.Сеславци -Бухово -жп гара­Яна- /I-1/ София р-н Кремиковци
2544 SOF1055 /I-6/-Долни Богров-Граница Общ.(София-град-Елин Пелин)-Равно поле-/SFO1231/ София р-н Кремиковци,Елин Пелин
2545 SOF1056 /SOF1053/ -кв.Ботунец -Горни Богров-/I-1/ София р-н Кремиковци
2546 SOF1057 /SDF1051,кв.Челопечене-кв.Кремиковци/-жп гара Кремиковци-/SOF1053/ София р-н Кремиковци
2547 SOF1070 /II-18/-ок.п.София-кв.Филиповци-Иваняне-Банкя-/III-802/ София р-н Люлин,р-н Банкя
2548 SOF1080 /II-16/-Нови Искър, кв.Курило -Кътина София р-н Нови Искър
2549 SOF1081 /II-16/-Нови Искър-Доброславци-Балша София р-н Нови Искър
2550 SOF1083 /II-18/-ок.п.София-Мировяне София р-н Нови Искър
2551 SOF1084 /II-18/-ок.п.София-Нови Искър, кв.Гниляне София р-н Нови Искър
2552 SOF1085 /II-18/-ок.п.София -Подгумер -Подгумерски манастир Св.Димитър-Дом за възрастни хора с УИ София р-н Нови Искър
2553 SOF1086 /II-18/-ок.п.София-Войнеговци София р-н Нови Искър
2554 SOF1087 /II-18/-ок.п.София-Локорско София р-н Нови Искър
2555 SOF1089 /II-16/-Нови Искър-ок.п.София-Кубратово София р-н Нови Искър
2556 SOF1110 /II-18/-Ок.п.София-кв.Суходол-Мало Бучино-Граница общ.(София-град-Перник)-Големо Бучино-Перник,кв.Мошино София р-н Овча купел,Перник
2557 SOF1120 /II-18/-Ок.п.София-Кривина-Казичене София р-н Панчарево
2558 SOF1123 /II-18/-ок.п.София-кв.Симеоново-в.з.Бункера-Бистрица-/III-181/ София р-н Витоша,р-н Панчарево
2559 SOF1125 /II-82,Панчарево-в.з.Щъркелово гнездо/-Долни Пасарел София р-н Панчарево
2560 SOF2002 /III-802/-Банкя-Клисура София р-н Банкя
2561 SOF2033 /SOF1034,бул.Ломско шосе-ок.п.София/-производствена база Обеля София р-н Връбница
2562 SOF2050 /I-1,София-Ботевград/-Желява София р-н Кремиковци
2563 SOF2088 /SOF1081,Нови Искър-Балша/-Доброславци-Кътина София р-н Нови Искър
2564 SOF2090 /II-16/-Нови Искър,кв.Славовци -Мировяне София р-н Нови Искър
2565 SOF3003 /SOF2002,Банкя-Клисура/-Клисура -ман.Св.Петка София р-н Банкя
2566 SOF3005 /III-802/-Банкя -мах.Радова махала София р-н Банкя
2567 SOF3006 /SOF2002,Банкя-Клисура/-Банкя, кв.Вердикал -кв.Бели брег София р-н Банкя
2568 SOF3082 /SFO2404,Мрамор-Голяновци/-Житен-Доброславци София р-н Нови Искър
2569 SOF3091 /SOF1084/-Нови Искър, кв.Гниляне -Подгумер -Войняговци -Локорско-/SOF1087/ София р-н Нови Искър
2570 SOF3132 /SOF1122/-Герман-Германски манастир София р-н Панчарево
2571 SZR1001 /III-664/-Братя Даскалови-Гранит-/III-666/ Братя Даскалови
2572 SZR1023 /II-55/-Паничерево-Граница общ.(Гурково-Николаево)-Едрево-Елхово-Граница общ.(Николаево-Мъглиж)-/III-5007/ Гурково,Николаево,Мъг­лиж
2573 SZR1024 /III-5007/-Жп гара Гурково-Гурково Гурково
2574 SZR1025 /II-55/-Гурково-ПП за дестилация на етер.масла Гурково
2575 SZR1041 /III-554/-Гълъбово-Мусачево Гълъбово
2576 SZR1042 /III-554/-Гълъбово -Априлово -Граница общ.(Гълъбово -Опан) -Княжевско -Пъстрен -Граница общ.(Опан -Ст.Загора) -Бъдеще-/I-5/ Гълъбово,Опан,Стара Загора
2577 SZR1043 /III-5504,Гълъбово-Медникарово/-Обручище Гълъбово
2578 SZR1044 /II-55/-Главан-Помощник Гълъбово
2579 SZR1060 /I-5,Шипка-Казанлък/-Национален парк Бузлуджа-/III-5005/ Казанлък
2580 SZR1061 /I-5/-Казанлък-Енина-/SZR1064/ Казанлък
2581 SZR1062 /I-6,Казанлък-Мъглиж/-Черганово-Овощник-/SZR1069/ Казанлък
2582 SZR1063 /II-56,Шипка-Павел баня/-Ясеново Казанлък
2583 SZR1064 7 II-56,Шипка-Павел баня/-Шейново-Крън-Енина-Горно Изворово Казанлък
2584 SZR1065 /II-56,Шипка-Павел баня/-Голямо Дряново-Дунавци-/III-5601/ Казанлък
2585 SZR1066 /I-6,Долно Сахране-Казанлък/-яз.Копринка Казанлък
2586 SZR1067 /I-6,Долно Сахране-Казанлък/-Копринка-/SZR1066/ Казанлък
2587 SZR1068 /I-5,Тулово-Змейово/-Граница общ.(Мъглиж-Казанлък)-Ръжена-Кънчево-Розово-Бузовград-Горно Черковище Мъглиж, Казанлък
2588 SZR1069 /I-6/-Казанлък-Розово-/SZR1068/ Казанлък
2589 SZR1081 /I-5/-Тулово-Мъглиж-Селце Мъглиж
2590 SZR1082 /5ZR1081/-Тулово-Юлиево-/III-5007/ Мъглиж
2591 SZR1083 /SZR1082,Тулово-Юлиево/-Дъбово-/I-6/ Мъглиж
2592 SZR1086 /III-609/-Радунци-жп гара Радунци Мъглиж
2593 SZR1087 /SZR1081/-Мъглиж -манастир Св.Николай Мъглиж
2594 SZR1100 /III-5007,Ветрен-Гурково/-Нова Махала-Николаево Николаево
2595 SZR1102 /SZR1023,Паничерево-Елхово/-Едрево-Николаево-/III-5007/ Николаево
2596 SZR1130 /I-6,Калофер-Казанлък/-Долно Сахране-Горно Сахране-/II-56/ Павел баня
2597 SZR1131 /II-56,Шипка-Павел баня/-Асен-Скобелево Павел баня
2598 SZR1132 /SZR1130,Долно Сахране-Горно Сахране/-жп гара Сахране Павел баня
2599 SZR1133 /II-56/-Павел баня-Виден Павел баня
2600 SZR1134 /I-6,Калофер-Казанлък/-жп гара Тъжа-Тъжа Павел баня
2601 SZR1135 /I-6,Калофер-Казанлък/-жп спирка Павел Баня Павел баня
2602 SZR1136 /I-6,Калофер-Казанлък/-Осетеново Павел баня
2603 SZR1137 /I-6,Калофер-Казанлък/-Александрово Павел баня
2604 SZR1138 /I-6,Калофер-Казанлък/-Търничени Павел баня
2605 SZR1139 /I-6,Калофер-Казанлък/-Габарево Павел баня
2606 SZR1151 /III-554,Раднево-Гълъбово/-Трояново Раднево
2607 SZR1154 /III-554,Раднево-Гълъбово/-Бели бряг-Рисиманово-Българене-Знаменосец-/5ZR1173/ Раднево
2608 SZR1155 /SZR1154/-Знаменосец-Раднево Раднево
2609 SZR1156 /SZR1154/-Знаменосец-Тихомирово-Свободен-Трънково-/SZR1173/ Раднево
2610 SZR1170 /I-5,Казанлък-Ст.Загора/-Змейово Стара Загора
2611 SZR1173 /II-57,Сърнево-Раднево/-Тополяне-Трънково-Землен-Коларово-Граница общ.(Раднево-Ст.Загора)-Загоре-/I-5/ Раднево, Стара Загора
2612 SZR1174 /I-5,Ст.Загора-Бъдеще/-Маджерито Стара Загора
2613 SZR1176 /I-5,Ст.Загора-Средец/-Бъдеще-Петрово Стара Загора
2614 SZR1177 /SZR1190,Християново-Ловец/-Калояновец-Арнаутито Стара Загора
2615 SZR1181 /-И-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Горно Ботево-Плоска могила-Хан Аспарухово Стара Загора
2616 SZR1182 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Братя Кунчеви Стара Загора
2617 SZR1184 /SZR1187,Хрищени-Колена/-/II-66/ Стара Загора
2618 SZR1185 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Калитиново-Преславен-Могила-/II-57/ Стара Загора
2619 SZR1187 /I-5/-О.п.Ст.Загора-Хрищени-Колена-Люляк-/SZR2171/ Стара Загора
2620 SZR1188 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Стара Загора,кв.Зора Стара Загора
2621 SZR1190 /SZR2189/-Стара Загора-Християново-Калояновец-Ловец-Михайлово-Воденичарово Стара Загора
2622 SZR1191 /SZR1190,Ст.Загора-Християново/-Еленино Стара Загора
2623 SZR1193 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Ракитница-/SZR1177/ Стара Загора
2624 SZR1196 /SZR1190,Ловец-Михайлово/-Борово-Козаревец-Граница общ.(Ст.Загора-Чирпан)-Димитриево-/HKV2013/ Стара Загора, Чирпан
2625 SZR1197 /III-6602,Богомилово-Старозагорски бани/-Малка Верея-Лясково Стара Загора
2626 SZR1199 /III-6602/-Богомилово-Кирилово-Елхово-Сладък кладенец-/III-6602/ Стара Загора
2627 SZR1203 /SZR1190,Ст.Загора-Еленино/-м.Мандра баир Стара Загора
2628 SZR1205 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Дълбоки Стара Загора
2629 SZR1207 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Подслон-Хан Аспарухово Стара Загора
2630 SZR1220 /-И-66/-Чирпан-Ценово-Златна ливада Чирпан
2631 SZR1222 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Малко Търново-жп гара Свобода-Свобода-/II-66/ Чирпан
2632 SZR1223 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Воловарово-Гита-Димитриево-Граница общ.(Чирпан-Димитровград)-Странско-Граница общ.(Димитровград-Опан)-Бял Извор-/I-5/ Чирпан, Димитровград, Опан
2633 SZR1225 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Яворово Чирпан
2634 SZR1226 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Винарово-Могилово Чирпан
2635 SZR1227 /III-608/-Чирпан-Рупките-Спасово-/III-608/ Чирпан
2636 SZR2002 /III-664,Братя Даскалови-Православ/-Верен-Медово-Славянин-/II-56/ Братя Даскалови
2637 SZR2003 /SZR2002,Братя Даскалови-Верен/-Малък дол-Марково-Медово-/SZR2002/ Братя Даскалови
2638 SZR2004 /III-5603/-Найденово-Малко Дряново Братя Даскалови
2639 SZR2005 /III-608,Пъстрово-Чирпан/-Съединение-Найденово-/III-5603/ Братя Даскалови
2640 SZR2006 /II-66,Плодовитово-Поповица/-Мирово-Опълченец-/III-565/ Братя Даскалови
2641 SZR2007 /III-5603,Найденово-Братя Даскалови/-Голям дол-Малък дол-/5ZR2003/ Братя Даскалови
2642 SZR2020 /SZR2101,Николаево-Жълтопоп/-Брестова-Димовци Гурково
2643 SZR2021 /II-55,Проход на Републиката-Гурково/-Пчелиново-Лява река Гурково
2644 SZR2022 /SZR2101,Николаево-Жълтопоп/-/II-55/ Гурково
2645 SZR2040 /III-5031/-Разделна-Великово-/SZR1042/ Гълъбово
2646 SZR2070 /I-6/-Казанлък-яз.Копринка-/SZR1066/ Казанлък
2647 SZR2101 /III-5007/-Николаево-Граница общ.(Николаево-Гурково)-Брестова-Дворище-Жълтопоп Николаево, Гурково
2648 SZR2110 /III-503/-Опан-Кравино-/SZR1042/ Опан
2649 SZR2111 /III-503/-Опан-Тракия-/I-5/ Опан
2650 SZR2112 /III-503,Опан-Симеоновград/-Столетово Опан
2651 SZR2113 /III-503,Опан-Симеоновград/-Васил Левски-Бащино Опан
2652 SZR2150 /III-554,Раднево-Гълъбово/-Любеново-Константиновец Раднево
2653 SZR2152 /II-57,Сърнево-Раднево/-Диня Раднево
2654 SZR2153 /II-57,Сърнево-Раднево/-Даскал Атанасово Раднево
2655 SZR2157 /II-57,Ст.Загора-Сърнево/-Боздуганово-/SZR1173/ Раднево
2656 SZR2171 /I-5/-О.п.Стара Загора-Люляк-/SZR3084/ Стара Загора
2657 SZR2175 /I-5,Ст.Загора-Бъдеще/-Памукчии-Християново-/SZR1190/ Стара Загора
2658 SZR2178 /SLV1033,Загорци-Хан Аспарухово/-Бенковски Стара Загора
2659 SZR2179 /SZR1042,Пъстрен-Бъдеще/-Стрелец Стара Загора
2660 SZR2180 /II-66 ,Нова Загора-Ст.Загора/-Оряховица-/SLV1032/ Стара Загора
2661 SZR2186 /II-57,Ст.Загора-Сърнево/-Могила-Малко Кадиево Стара Загора
2662 SZR2189 /III-6602/-Стара Загора-кв.Дъбрава Стара Загора
2663 SZR2192 /III-6602/-Старозагорски бани-Остра Могила Стара Загора
2664 SZR2194 /III-6602,Ст.Загора-Старозагорски бани/-Ново село Стара Загора
2665 SZR2195 /SZR2192,Старозагорски бани-Остра могила/-Казанка Стара Загора
2666 SZR2198 /SZR1223,Гита-Димитриево/-Граница общ.(Чирпан-Ст.Загора)-Осларка-Самуилово-/HKV2013/ Чирпан,Стара Загора
2667 SZR2204 /II-66,Нова Загора-Ст.Загора/-Хрищени Стара Загора
2668 SZR2221 /II-66,Ст.Загора-Чирпан/-Яздач Чирпан
2669 SZR2224 /SZR1223,Воловарово-Гита/-Държава Чирпан
2670 SZR2228 /III-608,Средно градище-Чирпан/-Изворово-Стоян Заимово Чирпан
2671 SZR3084 /III-5007,Ягода-Зимница/-Шаново-Граница общ.(Мъглиж- Ст.Загора)-Люляк-/SZR2171/ Мъглиж,Стара Загора
2672 SZR3085 /III-5007/-Ветрен-Сливито Мъглиж
2673 SZR3103 /SZR1102/-Николаево -помпена станция-/II-55/ Николаево
2674 SZR3172 /SZR2171,Ст.Загора-Люляк/-тел.кула Стара Загора Стара Загора
2675 SZR3183 /SLV1032/-Дълбоки -х.Морулей Стара Загора
2676 SZR3229 /II-66 ,Ст.Загора-Чирпан/-ВП Свобода Чирпан
2677 SZR3231 /III-664,Чирпан-Партизанин/-хижа Ягач Чирпан
2678 SZR3232 /III-664,Чирпан-Партизанин/-Опитен институт Чирпан
2679 TGV1011 /I-4,Велико Търново-Омуртаг/-Антоново-/I-4/ Антоново
2680 TGV1014 /I-4,п.к.Изворово-Омуртаг/-Кьосевци-Стойново-/III-4006/ Антоново
2681 TGV1015 /III-409,Омуртаг-Конак/-Трескавец Антоново
2682 TGV1017 /III-409,Омуртаг-Моравка/-Китино-Граница общ.(Антоново-Търговище)-Цветница-/III-4009/ Антоново, Търговище
2683 TGV1050 /TGV2004,Изворово-Камбурово/-Камбурово-/TGV2051/ Омуртаг
2684 TGV1053 /I-4,Омуртаг-Търговище/-Граница общ.(Омуртаг-Търговище)-Божурка-Пайдушко-/TGV1017/ Омуртаг, Търговище
2685 TGV1055 /-И-48,Омуртаг-п.к.Зелена Морава/-Веренци-Българаново-Могилец-/TGV1073/ Омуртаг
2686 TGV1067 /II-48,Омуртаг-Тича/-Пъдарино Омуртаг
2687 TGV1073 /III-706,Величка-Звездица/-Врани кон-Голямо Църквище-Обител-/III-704/ Омуртаг
2688 TGV1100 /III-202,Горско Абланово-Опака/-Крепча-Гърчиново-Граница общ.(Опака-Иваново)-Сваленик-Граница общ.(Иваново-Ветово)-/I-2/ Опака,Иваново, Ветово
2689 TGV1102 /III-202,Опака-Гагово/-Опака-/III-202/ Опака
2690 TGV1121 /III-202,Гагово-Попово/-Паламарца-ученически лагер Попово
2691 TGV1123 /III-204,Благоево-Попово/-Ломци-Садина-/III-2002/ Попово
2692 TGV1127 /III-204,Ломци-Попово/-Кардам-/III-204/ Попово
2693 TGV1128 /II-51,Водица-Светлей/-Попово-кв.Сеячи-кв.Невски-/II-51/ Попово
2694 TGV1137 /II-51,Копривец-Попово/-Водица-Цар Асен-Граница общ.(Попово-Две могили)-Могилино-Баниска-/RSE1082/ Попово,Две могили
2695 TGV1138 /TGV1137,Водица-Цар Асен/-Водица-Осиково Попово
2696 TGV1139 /-И-51,Водица-Попово/-Ковачевец Попово
2697 TGV1141 /II-51,Попово-Дралфа/-Глогинка-Граница общ.(Попово-Търговище)-Кошничари-Росина-/II-51/ Попово, Търговище
2698 TGV1164 /I-4,Омуртаг-Търговище/-Стража-Драгановец-Граница общ.(Търговище-Върбица)-Иваново-/I-7/ Търговище, Върбица
2699 TGV1166 /I-4,Търговище-Пробуда/-Васил Левски-Ловец-Острец-/III-5102/ Търговище
2700 TGV1167 /III-5102,Острец-Дългач/-Надарево-Граница общ.(Търговище-Велики Преслав)-Кочово-Хан Крум-/I-7/ Търговище, В.Преслав
2701 TGV1168 /III-5102,п.к.Макариополско-Острец/-летище Буховци Търговище
2702 TGV1169 /II-49,Търговище-Бистра/-Давидово-Ралица Търговище
2703 TGV1170 /II-51,Дралфа-Чудомир/-Голямо Соколово-Бистра-/RAZ1086/ Търговище
2704 TGV1171 /I-4,Търговище-п.к.Макариополско/-Алваново-Ловец-Осен-/III-5102/ Търговище
2705 TGV1172 /II-51,Попово-Дралфа/-Голямо ново-/II-51/ Търговище
2706 TGV1173 /TGV2161,Макариополско-Твърдинци/-Буйново-/II-51/-Пресяк Търговище
2707 TGV1175 /II-74,Певец-Търговище/-Баячево Търговище
2708 TGV1176 /II-74,Певец-Търговище/-Руец-Овчарово Търговище
2709 TGV1178 /II-74,Здравец-Дралфа/-Подгорица Търговище
2710 TGV1179 /II-74,Велики Преслав-Певец/-Кралево Търговище
2711 TGV2004 /I-4,п.к.Ястребино-Омуртаг/-Изворово-Граница общ.(Антоново-Омуртаг)-Камбурово-/I-4/ Антоново, Омуртаг
2712 TGV2051 /I-4,п.к.Камбурово-Омуртаг/-Панайот Хитово-Росица Омуртаг
2713 TGV2054 /III-4802,п.к.Горско село -Илийно/-Птичево Омуртаг
2714 TGV2057 /TGV3056,Омуртаг-Горско село/-Змейно Омуртаг
2715 TGV2059 /III-4802,Омуртаг-п.к.Горско село/-Великденче Омуртаг
2716 TGV2060 /TGV1058,Омуртаг-Веренци/-Първан Омуртаг
2717 TGV2063 /TGV1058,Веренци-Веслец/-Висок Омуртаг
2718 TGV2064 /II-48,Омуртаг-Тича/-Станец Омуртаг
2719 TGV2065 /II-48,Омуртаг-Тича/-Зелена морава-/TGV2060/ Омуртаг
2720 TGV2066 /II-48,Омуртаг-Тича/-Граница общ.(Омуртаг-Котел)-Остра могила Омуртаг,Котел
2721 TGV2068 /III-704,Долно Новково-Омуртаг/-Красноселци Омуртаг
2722 TGV2069 /III-704,Долно Новково-Омуртаг/-Горно Козарево Омуртаг
2723 TGV2070 /III-704,п.к.Угледно-Менгишево/-Кестеново Омуртаг
2724 TGV2071 /III-704,Менгишево-Омуртаг/-Долно Новково-Горно Новково Омуртаг
2725 TGV2072 /III-704,Менгишево-Долно Новково/-Рътлина Омуртаг
2726 TGV2075 /TGV1073,Врани кон-Обител/-Церовище-Долна Рътлина-/III-704/ Омуртаг
2727 TGV2077 /III-704,Долно Новково-Омуртаг/-Долно Козарево Омуртаг
2728 TGV2078 /III-409,Омуртаг-Моравка/-Долна Хубавка-/TGV2051/ Омуртаг
2729 TGV2101 /III-202,Горско Абланово-Опака/-Крепча-Голямо Градище-Граница общ.(Опака-Попово)-Цар Асен-/TGV1137/ Опака,Полово
2730 TGV2120 /III-202,Опака-Попово/-Гагово-Паламарца-/TGV1121/ Попово
2731 TGV2122 /III-2002,Садина-Зараево/-Козица-/III-204/ Попово
2732 TGV2124 /III-2002,Захари Стояново-Зараево/-Садина-Граница общ.(Попово-Опака)-Люблен-Гърчиново-/TGV1100/ Попово,Опака
2733 TGV2125 /III-204,Благоево-Попово/-Ломци-Еленово-Граница общ.(Попово-Търговище)-Маково-/RAZ1089/ Попово,Търговище
2734 TGV2129 /III-204,Попово-Славяново/-Медовина-Посабина-/TGV2130/ Попово
2735 TGV2130 /III-204,Попово-Славяново/-Посабина-/II-51/ Попово
2736 TGV2133 /TGV3132,Славяново-Бракница/-Горица-Манастирица-Граница общ.(Попово-Стражица)-/VTR2283/ Попово, Стражица
2737 TGV2134 /III-204,Попово-Долец/-Славяново-Баба Тонка-/TGV2135/ Попово
2738 TGV2135 /III-204,Славяново-Долец/-Иванча-Граница общ.(Попово-Антоново) -Пиринци -Семерци-/III-204/ Попово,Антоново
2739 TGV2140 /II-51,п.к.Ковачевец-Попово/-Ковачевец-Граница общ.(Попово-Опака)-/TGV2101/ Попово,Опака
2740 TGV2143 /III-409,Априлово-Светлен/-Звезда Попово
2741 TGV2160 /III-5102,Мировец-Буховци/-Макариополско-Алваново-/I-4/ Търговище
2742 TGV2161 /III-5102,Мировец-Буховци/-Буйново-Твърдинци-/I-2/ Търговище
2743 TGV2162 /TGV1053,Пайдушко-Божурка/-Божурка-Братово-Цветница-/TGV1017/ Търговище
2744 TGV2163 /III-4008,Пролаз-Вардун/-Вардун-Черковна-/TGV1164/ Търговище
2745 TGV2165 /TGV1164,Търновца-Драгановец/-Преселец-Граница общ.(Търговище-Върбица)-Методиево Търговище, Върбица
2746 TGV2174 /III-4009,Горна Кабда-Александрово/-Пресиян-Цветница-/TGV1017/ Търговище
2747 TGV2177 /II-74,Търговище-Здравец/-Момино Търговище
2748 TGV2180 /II-74,Велики Преслав-п.к.Баячево/-Певец Търговище
2749 TGV2181 /II-49,Търговище-Бистра/-Давидово Търговище
2750 TGV2182 /II-49,Търговище-Трапище/-Бистра Търговище
2751 TGV3001 /III-204,Добротица-Антоново/-Язовец Антоново
2752 TGV3002 /TGV2135,Пиринец-Семерци/-Долна Златица Антоново
2753 TGV3003 /TGV2135,Пиринец-Семерци/-Горна Златица Антоново
2754 TGV3005 /I-4,Антоново-Омуртаг/-Ястребино-/III-2042/ Антоново
2755 TGV3006 /I-4,Антоново-Омуртаг/-Къща-музей Шестте ястребинчета -/I-4/ Антонова
2756 TGV3008 /VTR2280,Железарци-Антоново/-Девино Антоново
2757 TGV3009 /I-4,Антоново-п.к.Ястребино/-кв.Еревиш -Антоново-/III-4006/ Антоново
2758 TGV3010 /III-4006,Антоново-Орач/-Антоново-Шишковица Антоново
2759 TGV3012 /I-4,п.к.Ястребино -Омуртаг/-Ястребино, кв.Божици Антоново
2760 TGV3013 /I-4,п.к.Ястребино -Омуртаг/-Поройно-/TGV1014/ Антоново
2761 TGV3016 /III-409,Омуртаг-Конак/-Моравка-Коноп Антоново
2762 TGV3018 /III-408,Старчище-Глоговец/-Стеврек-Черна вода Антоново
2763 TGV3019 /TGV3018,Стеврек-Черна вода/-Равно село-Стройновци Антоново
2764 TGV3020 /III-408,Таймище-Стеврек/-Великовци-Слънчовец Антоново
2765 TGV3021 /III-408,Таймище-Стеврек/-Свирчово Антоново
2766 TGV3022 /III-408,Таймище-Стеврек/-Милино Антоново
2767 TGV3023 /III-4082,Капище-Банковец/-Тиховец-Букак Антоново
2768 TGV3024 /III-408,Илийно-Таймище/-Вельово Антоново
2769 TGV3025 /III-4082,Банковец-Стара речка/-Длъжка поляна-Яребично Антонова
2770 TGV3026 /III-4082,Длъжка поляна-Чешма/-Стара речка-Мечово-Богомолско Антоново
2771 TGV3027 /TGV3026,Стара речка-Мечово/-Крайполе Антоново
2772 TGV3028 /III-4006,Антоново-Орач/-Халваджийско-Дъбравица-/III-4082/ Антоново
2773 TGV3029 /TGV3028,Орач-Халваджийско/ -Милоградец -Висино Антоново
2774 TGV3030 /III-4082,Капище-Банковец/-Свободица-Малка Черковна Антоново
2775 TGV3031 /TGV1011/-Антоново-гробищен парк Антоново
2776 TGV3032 /I-4,Кесарево-Антоново/-Моравица Антоново
2777 TGV3033 /III-2042,Присойна-Любичево/-яз.Ястребино Антоново
2778 TGV3034 /TGV2004,Изворово-Камбурово/ -Изворово -мах.Ромска Антоново
2779 TGV3035 /III-408,Стеврек-Глоговец/-Чеканци Антоново
2780 TGV3052 /I-4,Омуртаг-Пролаз/-Беломорци Омуртаг
2781 TGV3055 /' II-48,Омуртаг-Тича/-Паничино Омуртаг
2782 TGV3056 /III-4802,Омуртаг-п.к.Птичево/-Горско село Омуртаг
2783 TGV3061 /TGV2054,п.к.Горско село-Птичево/-Железари Омуртаг
2784 TGV3062 /TGV1058,Веренци-Българаново/-Петрино Омуртаг
2785 TGV3074 /III-706,Величка-Ябланово/-Звездица-Врани кон-/TGV1073/ Омуртаг
2786 TGV3076 /TGV1073,Врани кон-Обител/-Обител-Чернокапци Омуртаг
2787 TGV3079 /III-409,Омуртаг-Горна Хубавка/-Бостан Омуртаг
2788 TGV3080 /I-4,Кьосевци-Омуртаг/-Царевци Омуртаг
2789 TGV3082 /TGV2075,Церовище-Долна Рътлина/-Церовище-/TGV1073/ Омуртаг
2790 TGV3083 /II-48,Омуртаг-п.к.Зелена морава/ -м.Кайнака Омуртаг
2791 TGV3084 /II-48,Омуртаг-п.к.Зелена морава/-депо ТБО Омуртаг
2792 TGV3085 /I-4,Омуртаг-Пролаз/-Тъпчилещово Омуртаг
2793 TGV3126 /TGV1123,Ломци-Садина/-Помощица-/TGV1123/ Попово
2794 TGV3131 /III-204,Славяново-Долец/-/III-409/ Попово
2795 TGV3132 /III-204,Попово-Долец/-Славяново-Бракница Попово
2796 TGV3136 /III-204,Славяново-Долец/-Берковски Попово
2797 TGV3142 /II-51,Попово-Дралфа/-Заветно Попово
2798 TGV3144 /III-4009,Долна Кабда-Априлово/-Марчино Попово
2799 TGV3185 /I-4,Пролаз-Търговище/ -м.Кованлъка Търговище
2800 TGV3186 /I-4,Пролаз-Търговище/ -в.з.Драката Търговище
2801 TGV3187 /I-4,Пролаз-Търговище/ -яз.Поляница Търговище
2802 TGV3188 /I-4,Пролаз-Търговище/ -помпена станция Запад 2 Търговище
2803 TGV3190 /1I-74,п.к.Кралево-Търговище/-х.Никола Симов Търговище
2804 TGV3191 /TGV1164,Стража-Черковна/-х.Младост Търговище
2805 VAR1003 /III-9044/-Синдел-Царевци-Граница общ.(Аврен-Провадия)-Житница-/III-9004/ Аврен,Провадия
2806 VAR1020 /I-2,Девня-Варна/-Слънчево-/VAR1023/ Аксаково
2807 VAR1022 /I-2,Девня-Варна/-Граница общ.(Аксаково-Белослав) Езерово-/III-2008/ Аксаково, Белослав
2808 VAR1023 /II-29/-Аксаково-Игнатиево- Припек-Слънчево-Граница общ.(Аксаково-Суворово)-Баново-Калиманци-/III-2901/ Аксаково, Суворово
2809 VAR1026 /II-29,Аксаково-Стожер/-Любен Каравелово-Водица-Засмяно Аксаково
2810 VAR1031 /III-902,Оброчище-Кичево/-Генерал Кантарджиево-Климентово-/III-902/ Аксаково
2811 VAR1080 /I-2,Девня-Варна/-Тополи-/III-2008/ Варна
2812 VAR1081 /VAR2028,Долище-Варна/-Граница общ.(Варна-Аксаково)-Въглен Варна,Аксаково
2813 VAR1082 /I-9,Кранево-к.к-с Св.Св.Константин и Елена/-К.к-с Златни пясъци-/I-9/ Варна
2814 VAR1083 /I-9,Кранево-Варна/ -Аладжа манастир-кв.Виница-к.к-с Св.Св.Константин и Елена Варна
2815 VAR1084 /I-9,к.к-с Св.Св.Константин и Елена-Варна/-Евксиноград Варна
2816 VAR1085 /III-9004,Варна-Константиново/-Звездица Варна
2817 VAR1100 /I-2,Нови пазар-Ветрино/-Невша-жп гара Невша Ветрино
2818 VAR1101 /I-2,Нови пазар-Ветрино/-Белоградец-Доброплодно-Граница общ.(Ветрино-Вълчи дол)-Калоян-/III-207/ Ветрино,Вълчи дол
2819 VAR1112 /II-27,Стефан Караджа-Владимирово/-Червенци-Караманите-Брестак-/III-2702/ Вълчи дол
2820 VAR1130 /I-2,Девня-Варна/-Девня, кв.Повеляново -/III-2008/ Девня
2821 VAR1132 /III-2008,Девня-Страшимирово/-Девня, кв.Повеляново -жп гара Повеляново -/III-2008/ Девня
2822 VAR1133 /VAR1132,жп гара Повеляново -п.к.III-2008/-Девня,кв.Химик-/VAR2134/ Девня
2823 VAR1136 /I-2,Ветрино-Девня/ -кариера Марциана Девня
2824 VAR1140 /III-9044,Тръстиково-Девня/-Девня,кв.Химик Девня
2825 VAR1141 /VAR1145/-Циментов завод-/I-2/ Девня
2826 VAR1144 /I-2/-кв.Девня Девня
2827 VAR1145 /III-2009,Девня-Чернево/-циментов завод-/I-2/ Девня
2828 VAR1147 /III-2008,Девня-кв.Повеляново/ -автостопанство Заводски строежи Девня
2829 VAR1148 /III-2008,Девня -кв.Повеляново/ -Термострой Девня
2830 VAR1171 /VAR1174/-Шкорпиловци-к.к-с Шкорпиловци-в.з.Тича-Шкорпиловци Долни чифлик
2831 VAR1174 /I-9/-Старо Оряхово-Ново Оряхово-Шкорпиловци Долни чифлик
2832 VAR1175 /III-904/-Долни чифлик-Кривини-Голица-Булаир Долни чифлик
2833 VAR1184 /VAR1132,Девня, кв.Повеляново -жп гара Повеляново/ -жп комплекс ЕАД Девня
2834 VAR1191 /III-203,Комунари-Добромир/-Аспарухово Дългопол
2835 VAR1210 /III-731,Черноок-Блъсково/-Градинарово-Снежина-Граница общ.(Провадия-Каспичан)-Марково-/III-2082/ Провадия, Каспичан
2836 VAR1211 /III-208,Ветрино-Провадия/-Петров дол-Граница общ.(Провадия-Ветрино)-Габърница-Неофит Рилски Провадия, Ветрино
2837 VAR1215 /III-208/-Провадия-Добрина-Манастир-Граница общ.(Провадия-Девня)-Девня-/I-2/ Провадия,Девня
2838 VAR1222 /III-904,Бързица-Провадия/-Бозвелийско-Граница общ.(Провадия-Дългопол)-Цонево-Сини вир Провадия, Дългопол
2839 VAR1249 /III-2009,Чернево-Суворово/-Чернево-/VAR3241/ Суворово
2840 VAR2001 /I-9,Приселци-Старо Оряхово/-Близнаци-/VAR2002/ Аврен
2841 VAR2002 /I-9,Приселци-Старо Оряхово/-устие р.Камчия Аврен
2842 VAR2004 /III-9006/-Аврен-Садово-/III-9042/ Аврен
2843 VAR2005 /I-9,Приселци-Старо Оряхово/-Равна гара-Бенковски-/III-9042/ Аврен
2844 VAR2007 /VAR2005,Равна гора-Бенковски/-Китка-Круша Аврен
2845 VAR2008 /III-9044,Дъбравино-Синдел/-Казашка река Аврен
2846 VAR2021 /I-2,Девня-Варна/-Игнатиево-Доброглед-/III-2901/ Аксаково
2847 VAR2024 /II-29,Аксаково-п.к.Любен Каравелов/-Изворско-/II-29/ Аксаково
2848 VAR2027 /II-29,Аксаково-Стожер/-Крумово-Ботево-Граница общ.(Аксаково-Вълчи дол)-/III-2702/ Аксаково,Вълчи дол
2849 VAR2028 /II-29,Аксаково-Стожер/-Новаково-Долище-Граница общ.(Аксаково-Варна)-Варна Аксаково,Варна
2850 VAR2032 /III-902,Оброчище-Кичево/-Осеново Аксаково
2851 VAR2033 /III-902,Оброчище-Кичево/-Орешак-Граница общ.(Аксаково-Варна)-Каменар-/VAR2028/ Аксаково,Варна
2852 VAR2050 /III-9004,Белослав-Падина/-Граница общ.(Белослав-Аврен)-м.Бялата вода-/III-9006/ Белослав,Аврен
2853 VAR2070 /III-906,Рудник-Дюлино/-Господиново Бяла Вн
2854 VAR2071 /III-906/-Дюлино-Попович-Граница общ.(Бяла-Несебър)-/I-9/ Бяла Вн,Несебър
2855 VAR2086 /III-2902/-Куманово-Граница общ.(Варна-Аксаково)-Каменар-/VAR2033/ Варна,Аксаково
2856 VAR2092 /III-2008,Езерово-Варна/-Казашко Варна
2857 VAR2102 /III-207,Момчилово-Калоян/-Доброплодно-/VAR1101/ Ветрино
2858 VAR2116 /III-2072/-Вълчи дол-Войводино-Граница общ.(Вълчи дол-Суворово)-Николаевка-/III-2901/ Вълчи дол, Суворово
2859 VAR2131 /III-2009,Девня-Чернево/-Кипра Девня
2860 VAR2134 /I-2,Девня-п.к.III-2008/-ел.подстанция-/VAR1132/ Девня
2861 VAR2135 /VAR1132/-Жп гара Повеляново -депо ПО Девня
2862 VAR2146 /III-2008,Девня -кв.Повеляново/-/VAR1132/ Девня
2863 VAR2149 /III-2008,Девня,кв.Повеляново-Страшимирово/-кв.Повеляново-/VAR1130/ Девня
2864 VAR2190 /III-208,Дългопол-Комунари/-Боряна-Сладка вода Дългопол
2865 VAR2195 Рояк-/III-208,Провадия-Дългопол/-Граница общ.(Дългопол-Провадия)-Чайка Дългопол, Провадия
2866 VAR2212 /III-208,Ветрино-Провадия/-Златина-Граница общ.(Провадия-Ветрино)-Млада гвардия-/VAR1100/ Провадия, Ветрино
2867 VAR2216 /III-208,Провадия-Дългопол/-Тутраканци-Бозвелийско-/III-904/ Провадия
2868 VAR2217 /III-731,Черноок-Градинарово/-Славейково Провадия
2869 VAR2219 /III-731,Блъсково-Храброво/-Овчага-Черковна-/III-2082/ Провадия
2870 VAR2220 /III-731/-Храброво-Комарево-/III-208/ Провадия
2871 VAR2221 /III-9004/-Житница-Манастир-/VAR1215/ Провадия
2872 VAR2240 /III-2901/-Суворово-Дръндар-Николаевка-/VAR2116/ Суворово
2873 VAR3006 /VAR2005,Равна гора-Бенковски/-Болярци Аврен
2874 VAR3009 /III-9042,Садово-Бенковски/-Добри дол Аврен
2875 VAR3025 /II-29,Аксаково -п.к.Любен Каравелов/-Зорница Аксаково
2876 VAR3029 /VAR2027,Крумово-Ботево/-Радево Аксаково
2877 VAR3030 /VAR1081,Варна-Въглен/-Яребична Аксаково
2878 VAR3103 /III-2901,Суворово-Ветрино/-Неофит Рилски-/VAR1211/ Ветрино
2879 VAR3110 /II-27,Нови пазар-Стефан Караджа/-Есеница-Калоян-/III-207/ Вълчи дол
2880 VAR3111 /III-2702/-Генерал Киселово-Звънец-Страхил Вълчи дол
2881 VAR3113 /VAR2027,Ботево -Генерал Киселово/ -Бояна Вълчи дол
2882 VAR3114 /VAR2027,Ботево-Генерал Киселово/-Оборище Вълчи дол
2883 VAR3117 /III-207,Ветрино-Калоян/-Добротич-Граница общ.(Вълчи дол-Ветрино)-Доброплодно-/VAR2102/ Вълчи дол, Ветрино
2884 VAR3118 /III-2072/-Михалич-Кракра Вълчи дол
2885 VAR3119 /VAR2116,Вълчи дол-Войводино/-помп.ст.Вълчи дол Вълчи дол
2886 VAR3120 /III-2072,Искър-Вълчи дол/-помп.ст.Искър Вълчи дол
2887 VAR3121 /III-2702,Ведрина-Вълчи дол/-Генерал Киселово-Брестак-/VAR1112/ Вълчи дол
2888 VAR3137 /III-9044/-Кв.Река Девня-обединен гробищен парк-кв.Девня Девня
2889 VAR3138 /I-2,Девня, п.к.кв.Повеляново -Варна/ -м.Фазанарията Девня
2890 VAR3142 /VAR2149/-Девня, кв.Повеляново -гробищен парк Девня
2891 VAR3170 /VAR1175/-Долни чифлик-м.Марин тепе Долни чифлик
2892 VAR3172 /III-904,Долни чифлик-Гроздьово/-Горен чифлик-м.Орлов камък Долни чифлик
2893 VAR3173 /III-9042,Пчелник-Венелин/ -м.Турсуна Долни чифлик
2894 VAR3176 /III-2083/-Гроздьово-х.Бункера Долни чифлик
2895 VAR3177 /III-906,Рудник-Дюлино/-Юнец Долни чифлик
2896 VAR3178 /III-906,Рудник-Дюлино/-Граница общ.(Бяла-Долни чифлик)-Солник-/VAR1175/ Бяла Вн, Долни чифлик
2897 VAR3192 /III-208,Дългопол-Комунари/-Камен дял Дългопол
2898 VAR3193 /SHU1137,Поляците-Партизани/-Медовец Дългопол
2899 VAR3194 /III-2083,Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ Дългопол
2900 VAR3196 /VAR1222,Цонево-Сини вир/-тур.к-с Дебелец Дългопол
2901 VAR3198 /VAR3194,Сава-Красимир/-Дългопол-/III-208/ Дългопол
2902 VAR3214 /VAR2212,Златина-Млада гвардия/-Венчан-жп спирка Равна Провадия
2903 VAR3218 /III-731/-Блъсково-Китен-Граница общ.(Провадия-Дългопол)-Дългопол-/III-208/ Провадия,Дългопол
2904 VAR3241 /III-2009/-Чернево-Просечен Суворово
2905 VAR3246 /VAR1023,Слънчево-Калиманци/-Баново-гробищен парк Суворово
2906 VID1003 /III-102,Бела-Белоградчик/-Граница общ.(Белоградчик-Димово)-Орешец-Медовница-/I-1/ Белоградчик, Димово
2907 VID1004 /III-102,Белоградчик-Боровица/-Чифлик-Стакевци-м.Бяла вода Белоградчик
2908 VID1008 /III-1104,Рабиша-Раяновци/ -пещера Магура Белоградчик
2909 VID1009 /III-1401,0шане-Вещица/-Рабиша-/III-1104/ Белоградчик
2910 VID1013 /III-1401/- Белоградчик Белоградчик
2911 VID1020 /III- 121,Градец-п.к.Раброво/-Бойница-/III-121/ Бойница
2912 VID1021 /III-121,Градец-Периловец/-Раброво-Каниц Бойница
2913 VID1030 /II-12,Иново-Брегово/-Тияновци-Делейна-Ракитница-12/ Брегово
2914 VID1031 /II-12,Иново-Брегово/-Гъмзово-/II-12/ Брегово
2915 VID1032 /II-12/-Брегово-Ракитница-/VID1030/ Брегово
2916 VID1033 /III- 122,Куделин-Ново село/-Дом за лица с УУИ Брегово
2917 VID1041 /II-12,Иново-Гъмзово/-Майор Узуново Видин
2918 VID1042 /III- 1221/-Кошава-Гомотарци-Покрайна-/III-1221/ Видин
2919 VID1043 /III- 1221/-Покрайна-Капитановци-Иново-/II-12/ Видин
2920 VID1044 /III- 1221,Кутово-Кошава/-Сланотрън-/III-1221/ Видин
2921 VID1045 /II-14,о.п.Видин-Бойница/-Слана бара-/III-1411/ Видин
2922 VID1046 /II-14,о.п.Видин-Бойница/-Бела Рада Видин
2923 VID1047 /III-1413/-Синаговци-кв.М.Георгиев Видин
2924 VID1080 /III-141/-Грамада-Тошевци-СС летище Тошевци Грамада
2925 VID1090 /I-1/-Медовница-Карбинци-Воднянци-Септемврийци-/II- 11/ Димово
2926 VID1120 /II-14,Видин-Кула/-Цар Петрово-Тополовец-Граница общ.(Кула-Видин)-Рупци-о.п.Видин Кула,Видин
2927 VID1121 /III-141,Кула-Грамада/ -Полетковци -Старопатица -Граница общ.(Кула-Макреш)-Раковица-/III-1412/ Кула,Макреш
2928 VID1140 /III-1403,Цар Шишманово-Макреш/-Толовица Макреш
2929 VID1150 /III-122/-Негованци-Винарово Ново село
2930 VID1160 /III-114,Дреновец-Ружинци/-Бело поле-/III-114/ Ружинци
2931 VID1180 /III-102,Белоградчик-Боровица/-Бостаните-Върбово-Чупрене-/III-114/ Чупрене
2932 VID1181 /III-102/-Долни Лом-Репляна-/III-114/ Чупрене
2933 VID1182 /III-102/-Долни Лом-Горни Лом-м.Неин свинарник Чупрене
2934 VID2022 /III-121,Периловец-Шишенци/-Бориловец-Шипикова махала Бойница
2935 VID2023 /III-121/-Шишенци-Градсковски колиби Бойница
2936 VID2048 /I-1.Видин-Дунавци/-Дунавци-Търняне Видин
2937 VID2049 /I-1,Видин-Димово/-Жеглица Видин
2938 VID2050 /I-1,Видин-Димово/-Ивановци Видин
2939 VID2051 /I-1,Дунавци-Димово/-Гайтанци Видин
2940 VID2052 /I-1,Дунавци-Димово/-Въртоп Видин
2941 VID2053 /III-121,Иново-Градец/-Динковица Видин
2942 VID2054 /III-121/-Градец-Плакудер Видин
2943 VID2055 /VID1020/-Долни Бошняк Видин
2944 VID2056 /VID1120,Дружба-Рупци/-Генерал Мариново-Граница общ.(Видин-Кула)-Цар Петрово-/VID1120/ Видин,Кула
2945 VID2057 /VID2056/-Генерал Мариново-Пешаково Видин
2946 VID2058 /II-14,о.п.Видин-Бела Рада/-Рупци-Акациево Видин
2947 VID2081 /III-1412,п.к.Кула-Раковица/-Бранковци Грамада
2948 VID2091 /II-11,Ботево-Арчар/-Държаница Димово
2949 VID2092 /III-114,Ружинци-Белоградчик/ -Върбовчец -Орешец -гара Орешец-/VID1003/ Димово
2950 VID2122 /II-14/-Кула-Големаново Кула
2951 VID2123 /II-14,Бойница-Кула/-Чичил Кула
2952 VID2124 /II-14,Кула -Връшка чука/-Извор махала Кула
2953 VID2125 /III-121,Бойница-Кула/-дом за стари хора гр.Кула Кула
2954 VID2141 /III-1412,п.к.Бранковци-Раковица/-Цар Шишманово-/III-1403/ Макреш
2955 VID2151 /III-122/-Ново село-Граница общ.(Ново село-Брегово)-Гъмзово-/VID1031/ Ново село, Брегово
2956 VID2152 /III-122,Ново село-Неговановци/-Ясен-/III-122/ Ново село
2957 VID2161 /I-1,Ружинци-Белотинци/-Черно поле-Буковец Ружинци
2958 VID2162 /I-1,Ружинци-Белотинци/-Гюргич Ружинци
2959 VID2163 /I-1,Ружинци-Белотинци/-Плешивец-/I-1/ Ружинци
2960 VID2164 /III-114,Дреновец-Ружинци/-Дражинци Ружинци
2961 VID2165 /III-114,Дреновец-Ружинци/-Ружинци, кв.Белоптичене Ружинци
2962 VID3001 Върба-/III-1102/-Сливовник Белоградчик
2963 VID3002 /III-1102,Кладоруб-Салаш/-Граничак Белоградчик
2964 VID3005 /III-102,Белоградчик-Боровица/-Пролазница Белоградчик
2965 VID3006 /VID1004,Чифлик-Стакевци/-Праужда Белоградчик
2966 VID3007 /VID1004,Чифлик-Стакевци/-Крачимир Белоградчик
2967 VID3010 /III-1401/-Вещица-Струиндол Белоградчик
2968 VID3011 /III-1401,Вещица-Белоградчик/-Дъбравка Белоградчик
2969 VID3034 /III-122,Куделин-Ново село / -гранична застава Брегова
2970 VID3082 /III-1411,п.к.Кула-Буковец/-Милчина лъка-/III-1411/ Грамада
2971 VID3083 /III-1411,п.к.Кула-Буковец/-Медешевци Грамада
2972 VID3084 /III-1413,Грамада-Синаговци/-Бояново Гранада
2973 VID3088 /III-141/-Грамада-Водна-/III-1413/ Грамада
2974 VID3093 /I-1,Димово-Ружинци/-Дълго поле Димово
2975 VID3094 /III-1403,Макреш-Димово/-Жп гара Макреш -Граница общ.(Димово-Макреш)-Вълчек Димово,Макреш
2976 VID3095 /III-1102,Мали Дреновец-Извор/-Владиченци Димово
2977 VID3096 /III-1102,Извор-Димово/-Шипот Димово
2978 VID3097 /III-1102/-Извор-Лагошевци Димово
2979 VID3098 /VID2092,Ружинци-Върбовчец/-Яньовец Димово
2980 VID3126 /III-141,Кула-Грамада/-Коста Перчево-/III-141/ Кула
2981 VID3142 /III-1401,Киреево-Раковица/ -Раковишки манастир Макреш
2982 VID3166 /III-114,Дреновец-Ружинци/-Роглец Ружинци
2983 VRC1003 /II-13/-Борован-Малорад-/VRC1037/ Борован
2984 VRC1013 /II-13/-Бяла Слатина-Бърдарски геран Бяла Слатина
2985 VRC1014 /II-13,Бяла Слатина-Борован/-Соколаре-Комарево-Тлачене-Граница общ.(Бяла Слатина-Враца)-Вировско-/III-1306/ Бяла Слатина, Враца
2986 VRC1015 /III-134,Бяла Слатина-Габаре/-Тлачене-Граница общ.(Бяла Слатина-Борован)-Нивянин-Борован-/II-13/ Бяла Слатина, Борован
2987 VRC1016 /II-15,Борован-Липница/-Алтимир-Граница общ.(Бяла Слатина-Борован)-Сираково-Граница общ.(Борован-Хайредин }-Рогозен-/VRC1037/ Бяла Слатина, Борован, Хайредин
2988 VRC1028 /III-101/-Враца-кв.Кулата-Нефела Враца
2989 VRC1029 /III-101,Враца-Криводол/-Лиляче-/II-15/ Враца
2990 VRC1030 /I-1,Монтана-Враца/-Бели Извор-Власатица-/III-101/ Враца
2991 VRC1032 /I-1,Враца-Мездра/-Граница общ.(Враца-Мездра)-Върбешница-Горна Кремена-/III-103/ Враца,Мездра
2992 VRC1033 /VRC1032,Враца-Върбешница/-Костелево Враца
2993 VRC1035 /II-13,Криводол-Борован/-Девене-Три кладенци-Граница общ.(Враца-Криводол)-Лесура-/III-1301/ Враца,Криводол
2994 VRC1036 /II-13,Криводол-Борован/-Девене-Чирен-/II-15/ Враца
2995 VRC1037 /II-13,Девене-Борован/-Граница общ.(Враца-Борован)-Малорад-Граница общ,(Борован-Хайредин)-Рогозен-Бързина-/III-133/ Враца, Борован, Хайредин
2996 VRC1038 /II-15,Враца-Борован/-Мраморен-Голямо Пещене-/VRC3027/ Враца
2997 VRC1042 /III-1002,Враца-Леденика/-Згориград Враца
2998 VRC1053 /II-11/-Козлодуй-пристанище Козлодуй Козлодуй
2999 VRC1065 /VRC1067,Криводол-Бойчиновци/-Ракево-Баурене Криводол
3000 VRC1067 /III-101,Криводол-Бойчиновци/-Ракево-Добруша-Градешница-Граница общ.(Криводол-Бойчиновци)-Громшин-/III-101/ Криводол, Бойчиновци
3001 VRC1079 /I-1,Враца-Мездра/-Руска Бела Мездра
3002 VRC1080 /I-1,Враца-Мездра/-Моравица Мездра
3003 VRC1082 /III-103/-Мездра-Боденец-Крапец-/VRC1032/ Мездра
3004 VRC1084 /VRC10B2,Мездра-Крапец/-Боденец-Върбешница-/VRC1032/ Мездра
3005 VRC1088 /I-1,Мездра-Лютидол/-Ребърково-жп гара Ребърково Мездра
3006 VRC1089 /II-16,Ребърково-Зверино/-Лютиброд-Граница общ.(Мездра-Враца)-Челопек-/III-1004/ Мездра,Враца
3007 VRC1090 /II-16,Ребърково-Елисейна/-Зверино-Оселна Мездра
3008 VRC1109 /II-15,Алтимир-Мизия/-Крушовица Мизия
3009 VRC1110 /II-15,Алтимир-Мизия/-Граница общ.(Мизия-Бяла Слатина)-Галиче-Търнава-/III-133/ Мизия,Бяла Слатина
3010 VRC1126 /II-11,Оряхово-Галово/-Остров-пристанище Остров Оряхово
3011 VRC1128 /II-11,Оряхово-Крушовене/-Горни Вадин-Долни Вадин-/II-и-/ Оряхово
3012 VRC1129 /III-306,Кнежа-Оряхово/-Селановци-Галово-/II-11/ Оряхово
3013 VRC1143 /III-103/-Роман-Струпец-Граница общ.(Роман-Мездра)-Старо село-Царевец-Брусен-Мездра-/III-103/ Роман,Мездра
3014 VRC1147 /III-134,Габаре-Горна Бешовица/-Камено поле-Кунино-/III-1031/ Роман
3015 VRC1148 /III-308,Своде-Роман/-Синьо Бърдо-Граница Общ.(Роман-Мездра)-Ослен Криводол-Лик-Дърманци-/I-1/ Роман,Мездра
3016 VRC1149 /VRC1148,Курново-Ослен Криводол/-Синьо Бърдо-жп спирка Синьо Бърдо Роман
3017 VRC1162 /III-133,Алтимир-Манастирище/-Бързина-Ботево-Граница общ.(Хайредин-Мизия)-Софрониево-/III-1503/ Хайредин, Мизия
3018 VRC2001 /VRC1015,Буковец-Борован/-Нивянин-Граница общ.(Борован-Бяла Слатина)-Соколаре-/VRC1014/ Борован, Бяла Слатина
3019 VRC2002 /II-15,Борован-Мизия/-Добролево-Сираково-/VRC1016/ Борован
3020 VRC2031 /VRC1030,Бели извор-Власатица/-Граница общ.(Враца-Криводол)-Краводер-/III-1302/ Враца,Криводол
3021 VRC2034 /III-1306,Горно Пещене -п.к.II-15/-Веслец Враца
3022 VRC2040 /II-15,Мраморен-Борован/-Баница-Мало Пещене Враца
3023 VRC2041 /II-15,Баница-Борован/-Оходен-/II-15/ Враца
3024 VRC2066 /III-1302/-Главаци-Ботуня Криводол
3025 VRC2081 /I-1/-Мездра-Крета Мездра
3026 VRC2083 /III-103,Мездра-Горна Кремена/-Горна Кремена-Долна Кремена-/III-103/ Мездра
3027 VRC2085 /III-103/-Граница общ.(Мездра-Враца)-Тишевица-/III-1306/ Мездра,Враца
3028 VRC2086 /III-103,Горна Кремена-Горна Бешовица/-Кален-Цаконица Мездра
3029 VRC2091 /II-16,Елисейна-Оплетня/-Очиндол Мездра
3030 VRC2092 /II-16,Зверино-Елисейна/-Злидол Мездра
3031 VRC2093 /II-16,Елисейна-Лакатник/-Граница общ.(Мездра-Своге)-Габровница-Еленов дол -ман.Седемте престола -Осеновлаг Мездра,Своге
3032 VRC2094 /III-161,Ребърково-Рашково/-Лютидол-Типченица Мездра
3033 VRC2108 /II-15,Алтимир-Мизия/-Липница-Граница общ.(Мизия-Хайредин)-Ботево-/VRC1162/ Мизия,Хайредин
3034 VRC2111 /II-15,Гложене-Оряхово/-Сараево Мизия
3035 VRC2125 /II-11,Оряхово-Лесковец/ -ист.м.Вариана Оряхово
3036 VRC2127 /II-11,Галово-Крушовене/-Остров-/VRC1126/ Оряхово
3037 VRC2144 /III-103,Роман-Златна Панега/-Стояновци-Граница общ.(Роман-Луковит)-Беленци-/III-3008/ Роман,Луковит
3038 VRC2145 /III-1031,Роман-Кунино/-Радовене Роман
3039 VRC2163 /III-101/-Хайредин-Ботево-/VRC1162/ Хайредин
3040 VRC3027 /VRC1038/-Голямо Пещене-Граница общ.(Враца-Борован)-Нивянин-/VRC1015/ Враца,Борован
3041 VRC3039 /II-15,Мраморен-Борован/-Баница-Голямо Пещене-/VRC1038/ Враца
3042 VRC3054 /II-11,Козлодуй-Гложене/ -Хърлец -ист.м.Аугуста Козлодуй
3043 VRC3068 /II-13,Липен-Криводол/-Уровене Криводол
3044 VRC3069 /III-1301,Галатин-Лесура/-Граница общ.(Криводол-Враца)-Три кладенци-/VRC1035/ Криводол, Враца
3045 VRC3087 /VRC1143,Старо село-Брусен/-Царевец-Ослен Криводол-/VRC1148/ Мездра
3046 VRC3095 /III-103,Горна Кремена-Горна Бешовица/ -м.Косматица Мездра
3047 VRC3097 /VRC1082/-Мездра-Руска Бела-/VRC1079/ Мездра
3048 VRC3123 /II-11/-Оряхово-депо ТБО-/II-15/ Оряхово
3049 VRC3142 /III-103,Горна Бешовица-Роман/-Долна Бешовица-Камено поле-/III-134/ Роман
3050 VRC3146 /III-134,Габаре-Горна Бешовица/-Камено поле-Граница общ.(Роман-Червен бряг)-Бресте Роман, Червен бряг
3051 VRC3150 /SFO2046,Курново-жп гара Струпец/-Граница общ.(Роман-Мездра) -Струпецки манастир Роман,Мездра
3052 VRC3151 /VRC1148,Караш-Синьо бърдо/-х.Горска фея Роман
3053 VTR1004 /I-4/-Велико Търново-Беляковец Велико Търново
3054 VTR1006 /I-4,Севлиево-В.Търново/-Леденик Велико Търново
3055 VTR1008 /I-5,Полски Тръмбеш-В.Търново/-Самоводене-жп гара Самоводене Велико Търново
3056 VTR1009 /I-5,Полски Тръмбеш-В.Търново/-Преображенски манастир Велико Търново
3057 VTR1010 /I-5/-Дебелец-жп гара Дебелец-В.Търново, кв.Чолаковци- Велико Търново,ул.Сан Стефано-/GAB3110/ Велико Търново
3058 VTR1012 /III-504,Ресен-Стефан Стамболово/-Водолей-Дичин-Граница общ.(В.Търново-Павликени)-Лесичери-/VTR1204/ Велико Търново, Павликени
3059 VTR1013 /III-504,Ресен-Стефан Стамболово/-Никюп-Граница общ.(В.Търново-Г.Оряховица)-Крушето Велико Търново, Горна Оряховица
3060 VTR1014 /III-514,Г.Оряховица-В.Търново/-Арбанаси-Шереметя-Граница общ.(В.Търново- Лясковец }-Драгижево-/II-53/ Велико Търново, Лясковец
3061 VTR1021 /III-551,Дебелец-Плаково/ -Велчево -Къпиновски манастир Велико Търново
3062 VTR1027 /III-514,Г.Оряховица-В.Търново/ -ман.Св.Троица Велико Търново
3063 VTR1051 /I-5,Поликраище-В.Търново/-Първомайци-/II-53/ Горна Оряховица
3064 VTR1052 /III-514/-Долна Оряховица-Писарево-Върбица-/VTR2287/ Горна Оряховица
3065 VTR1054 /II-53,Поликраище-Г.Оряховица/-Първомайци-Правда-Янтра-/III-5003/ Горна Оряховица
3066 VTR1072 /II-53,Елена-Беброво/-Марян-Илаков рът-Лазарци-/VTR1079/ Елена
3067 VTR1074 /II-53,Елена-Беброво/-Марян-Костел-Зеленик Елена
3068 VTR1075 /II-53,Елена-Стара река/-Давери-Каменари-Граница общ.(Елена-Сливен)-Божевци/-И-53/ Елена,Сливен
3069 VTR1078 /II-53,Елена-Стара река/-Граница общ.(Елена-Сливен)-Граница общ.(Сливен-Котел)-Боринци-Стрелци-/III-484/ Елена,Сливен, Котел
3070 VTR1079 /II-53/-Елена-Лазарци-Мийковци Елена
3071 VTR1080 /III-662,Твърдица-Елена/-Тодювци-Дрента-Горни край Елена
3072 VTR1160 /III-4004/-Горско Ново село-Сливовица-/III-4082/ Златарица
3073 VTR1162 /III-4004/-Златарица-Разсоха-Граница общ.(Златарица-Елена)-Беброво/-И-53/ Златарица,Елена
3074 VTR1181 /III-514,Долна Оряховица-Г.Оряховица/-Козаревец-/I-4/ Лясковец
3075 VTR1182 /II-53/-Лясковец-/VTR1181/ Лясковец
3076 VTR1183 /II-53,Г.Оряховица-о.п.Лясковец/-Лясковец-/II-53/ Лясковец
3077 VTR1185 /VTR1183/-Лясковец -Петропавловски манастир -Граница общ.(Лясковец-В.Търново)-/VTR1014/ Лясковец, Велико Търново
3078 VTR1200 /III-303/-Бутово-Димча-Граница общ.(Павликени-Сухиндол)-/III-403/ Павликени, Сухиндол
3079 VTR1201 /III-303/-Бутово-Недан-/III-303/ Павликени
3080 VTR1202 /III-405/-Павликени-Дъскот-Паскалевец-Граница общ.(Павликени-В.Търново)-/VTR1012/ Павликени, Велико Търново
3081 VTR1203 /11I-3031/-Стамболово-Михалци-/III-305/ Павликени
3082 VTR1204 /VTR2205/-Мусина-Лесичери-Дъскот-/VTR1202/ Павликени
3083 VTR1208 /III-403,Сухиндол-Павликени/-Върбовка-/VTR1200/ Павликени
3084 VTR1210 /III-405/-Караисен-Сломер-Батак-/III-405/ Павликени
3085 VTR1232 /III-502/-Полски Тръмбеш-Раданово-/I-5/ Полски Тръмбеш
3086 VTR1233 /III-407/-Павел-Граница общ.(Полски Тръмбеш-Бяла)-Босилковци-Бяла,кв.Гара Бяла-/II-54/ Полски Тръмбеш, Бяла
3087 VTR1234 /III-502,Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча-/III-504/ Полски Тръмбеш
3088 VTR1235 /III-504/-Стефан Стамболово-Полски Сеновец-/I-5/ Полски Тръмбеш
3089 VTR1260 /I-3,Козар Белене-Плевен/-Деляновци-Морава-Овча Могила-/PVN1112/ Свищов
3090 VTR1261 /III-407,Павел-Совата/-Хаджидимитрово-/III-407/ Свищов
3091 VTR1262 /II-52,Свищов-Деков/-Жп гара Ореш-Ореш-Свищов-/III-405/ Свищов
3092 VTR1285 /III-4005,жп гара Кесарево-Стражица/-Благоево-Балканци-Кесарево-/III-4082/ Стражица
3093 VTR1286 /III-4082,Кесарево-жп гара Кесарево/-Граница общ.(Стражица-Лясковец)-Джулюница-/I-4/ Стражица, Лясковец
3094 VTR1289 /III-407,Лозен-Орловец/-Граница общ.(Стражица-Бяла)-/RSE1022/ Стражица,Бяла
3095 VTR1292 /III-514,Камен-п.к.Сушица/-Граница общ.(Стражица-Г.Оряховица)-Паисий-Стрелец-Граница общ.(Г.Оряховица-Полски Тръмбеш)-Петко Каравелово-/I-5/ Стражица, Г.Оряховица, Полски Тръмбеш
3096 VTR1311 /III-403/-Сухиндол-Красно градище-/VTR2206/ Сухиндол
3097 VTR2001 /III-3031,Стамболово-Русаля/-Дичин-/VTR1012/ Велико Търново
3098 VTR2002 /III-303/-Пушево-Шемшево-/GAB3110/ Велико Търново
3099 VTR2007 /I-4,В.Търново- Омуртаг/-Малък Чифлик Велико Търново
3100 VTR2011 /III-504,Самоводене-Ресен/-Хотница-Момин сбор-/I-4/ Велико Търново
3101 VTR2016 /II-55,Килифарево-Гурково/-Нацовци-Големаните-Плаково-/III-551/ Велико Търново
3102 VTR2025 /I-4,Севлиево-В.Търново/-Балван Велико Търново
3103 VTR2026 /I-4,Севлиево-В.Търново/-Леденик-Шемшево-/VTR2002/ Велико Търново
3104 VTR2050 /III-4073,Горски Горен Тръмбеш-Драганово/-Горски Долен Тръмбеш-Върбица Горна Оряховица
3105 VTR2053 /III-514,Сушица-Драганово/-Стрелец-/VTR1292/ Горна Оряховица
3106 VTR2070 /II-53,Елена-Марян/-Руховци-/VTR1072/ Елена
3107 VTR2076 /VTR1075/-Палици-Чакали-/VTR1074/ Елена
3108 VTR2180 /I-4,В.Търново- Антоново/-Добри дял-Граница общ.(Лясковец-Златарица)-Родина-/III-4004/ Лясковец, Златарица
3109 VTR2184 /II-53,Лясковец-Мерданя/-Драгижево-Граница общ.(Лясковец-В.Търново)-Церова кория-/III-5302/ Лясковец, Велико Търново
3110 VTR2205 /III-303/-Мусина-Граница общ.(Павликени-В.Търново)-Русаля-/III-3031/ Павликени,Велико Търново
3111 VTR2206 /III-403,Сухиндол-Павликени/-Граница общ.(Павликени-Сухиндол)-/III-3011/ Павликени,Сухиндол
3112 VTR2207 /III-403,Сухиндол-Павликени/-Димча-/VTR1200/ Павликени
3113 VTR2209 /III-502/-Горна Липница-Паскалевец-/VTR1202/ Павликени
3114 VTR2211 /III-405/-Бяла Черква-Росица Павликени
3115 VTR2212 /III-405/-Вишовград-Граница общ.(Павликени-В.Търново)-Емен-Балван-/I-4/ Павликени, Велико Търново
3116 VTR2263 /II-52,Ореш-Деков/-Драгомирово-/III-302/ Свищов
3117 VTR2280 /I-4,Кесарево-Антоново/-Железарци-Граница общ.(Стражица-Антоново)-Черни Бряг-/I-4/ Стражица, Антоново
3118 VTR2283 /III-407/-Мирово-жп гара Асеново-Асеново Стражица
3119 VTR2284 /III-4072,Стражица-Николаево/-/VTR2283/ Стражица
3120 VTR2287 /III-407,Стражица-Царски извор/ -Бреговица -Граница общ.(Стражица-Лясковец)-жп гара Джулюница-/I-4/ Стражица, Лясковец
3121 VTR2288 /III-407/-Царски извор-Сушица-/III-514/ Стражица
3122 VTR2290 /III-407,Лозен-Орловец/-Виноград-Паисий-/VTR1292/ Стражица
3123 VTR2291 /II-51,Копривец-Лом Черковна/-Нова Върбовка-Камен-/III-514/ Стражица
3124 VTR2293 /III-4082,Чешма-Кесарево/-Теменуга-Водно-Железарци-/VTR2280/ Стражица
3125 VTR2310 /III-3011,Крамолин-Горско Косово/-Сухиндол-/III-403/ Сухиндол
3126 VTR3003 /GAB3110,Керека-Шемшево/-Буковец Велико Търново
3127 VTR3008 /I-4,Севлиево-В.Търново/-Ветринци Велико Търново
3128 VTR3015 /III-5302,Къпиново-Присово/-Велчево-/VTR1021/ Велико Търново
3129 VTR3017 /II-55,Килифарево-Гурково/-Радковци Велико Търново
3130 VTR3018 /II-55,Килифарево-Гурково/-Бояновци Велико Търново
3131 VTR3019 /II-55,Килифарево-Гурково/-Войнежа-Кладни дял Велико Търново
3132 VTR3020 /II-55,Килифарево-Гурково/-Райковци Велико Търново
3133 VTR3022 /III-551,Плаково-Средни колиби/-Куцаровци Велико Търново
3134 VTR3023 /II-55,Килифарево-Вонеща вода/-Габровци-Шодековци Велико Търново
3135 VTR3024 /VTR3023/-Габровци-Димитровци Велико Търново
3136 VTR3028 /III-5203,Присово-Дебелец/-Присое АД-Присово Велико Търново
3137 VTR3029 /III-504/-Самоводене-Асфалтова база Велико Търново
3138 VTR3031 /II-55,Килифарево-Гурково/-Бойчовци Велико Търново
3139 VTR3032 /II-55,Килифарево-Гурково/-Димовци Велико Търново
3140 VTR3033 /II-55,Килифарево-Гурково/-Бижовци Велико Търново
3141 VTR3073 /VTR1162,Златарица-Беброво/-Тънки рът Елена
3142 VTR3077 /II-53,Елена-Беброво/-Марян-Долни Марян Елена
3143 VTR3081 /III-662,Твърдица-Елена/-Буйновци-Нешевци-/VTR1079/ Елена
3144 VTR3082 /III-551,Плаково-Средни колиби/-Бадевци Елена
3145 VTR3083 /VTR1080/-Дрента-Баждари Елена
3146 VTR3084 Ребревци-/III-551/-Шилковци Елена
3147 VTR3085 /III-551,Средни колиби-Елена/-Яковци-/VTR3086/ Елена
3148 VTR3087 /III-551/-Елена-Горни Чукани Елена
3149 VTR3213 /VTR1208,Павликени-Върбовка/-Керамичен център Павликени
3150 VTR3214 /III-405,Добромирка-Вишовград/ -м.Канлъдере Павликени
3151 VTR3236 /III-407/-Страхилово-горен гробищен парк Полски Тръмбеш
3152 VTR3237 /III-407/-Страхилово-долен гробищен парк Полски Тръмбеш
3153 VTR3238 /III-502/-Обединение-гробищен парк Полски Тръмбеш
3154 VTR3239 /III-502,Полски Тръмбеш-Обединение /-Климентово -гробищен парк Полски Тръмбеш
3155 VTR3240 /III-504/-Масларево-яз.Масларево Полски Тръмбеш
3156 VTR3244 /VTR1234/-Иванча-гробищен парк Полски Тръмбеш
3157 VTR3245 /III-407,Орловец-Полски Тръмбеш/-м.Вехта чешма Полски Тръмбеш
3158 VTR3264 /III-405,Царевец-Свищов/ -ман.Св.Богородица Свищов
3159 VTR3281 /III-407,Моравица-Ново Градище/-Кавлак-/I-4/ Стражица
3160 VTR3282 /III-407,Моравица-Ново Градище/-Любенци Стражица
3161 VTR3294 /VTR1285,Стражица-Благоево/ -Керамична фабрика Стражица
3162 VTR3296 /III-4005,Кесарево-Стражица/ -гробищен парк Стражица
3163 VTR3297 /VTR2284,Стражица-Асеново/ -м.Голчовец Стражица
3164 VTR3298 /III-407,Мирово-Стражица/ -яз.Стражица Стражица