Fa:Discardable tags

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

تگ‌های دورانداختنی یا Discardable tags به تگ‌هایی گفته می‌شود که جامعهٔ OpenStreetMap دریافته که سودی ندارند؛ این تگ‌ها یا به‌خاطر تغییر در OSM API یا مجوزها زائد تلقی می‌شوند یا اینکه به‌واسطهٔ یک واردات (import) اضافه شده‌اند و بعداً مشخص شده که مفید نیستند.

ویرایشگرها می‌توانند هنگام ذخیره‌سازی نسخه‌های جدیدتر از گره‌ها، راه‌ها یا رابطه‌ها، این تگ‌ها را به‌طور خودکار حذف کنند.

همچنین ببینید