File:Carta OpenStreetMap.pdf

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Go to page


Original file(1,240 × 1,754 pixels, file size: 224 KB, MIME type: application/pdf, 2 pages)

Summary

Description Español: Autorización expresa de la Generalidad de Cataluña para la reutilización de los datos abiertos publicados en su web de Gobierno Abierto.
Author Generalitat de Catalunya
Source
Date 2018-06-26
Permission
Other versions


Transcription

Català

Transcripció completa del document d'autorització:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Benvolgut,
En relació amb la vostra consulta sobre les condicions d'ús dels conjunts de dades disponibles al Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya, us informem que aquests fitxers resten sotmesos, amb caràcter general, a les condicions d'ús que preveuen els articles 17.1 i 17.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Article 17. Condicions i modalitats per a reutilitzar la informació.
1. La reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecte a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l'obtenció d'una llicència de reconeixement de Creative Commons, per raó de la tutela d'altres drets o béns jurídics, o la sol·licitud prèvia de l'interessat.
3. S'ha de garantir que en el procés de reutilització no s'altera el contingut de la informació reutilitzada ni se'n desnaturalitza el sentit, i també cal citar la font de les dades i indicar la data de la darrera actualització.
Per tant la informació pot ser integrada a la cartografia d'OpenStreetMap respectant les condicions i normes mencionades en aquesta normativa.

En el cas que aquestes condicions no s'adeqüin al tractament que heu de fer als conjunts de dades disponibles, cal que presenteu una sol·licitud específica de reutilització de documents, d'acord amb el que estableix l'art. 10 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic. Podeu presentar aquesta sol·licitud per via telemàtica.
Atentament,

Núria Espuny i Salvadó
Directora general de Transparència i Dades Obertes
Barcelona, 26 de juny de 2018


Español

Transcripción completa del documento de autorización (traducido del catalán):

Generalitat de Catalunya. Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Estimado,
En relación con vuestra consulta sobre las condiciones de uso de los conjuntos de datos disponibles en el Portal de datos abiertos de la Generalitat de Catalunya, os informamos que estos ficheros restan sometidos, con carácter general, a las condiciones de uso que preven los artículos 17.1 y 17.3 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

Artículo 17. Condiciones y modalidades para reutilizar la información.
1. La reutilización de la información pública es libre y no está sujeta a restricciones, salvo en los supuestos en que, por vía reglamentaria, se someta a la obtención de una licencia de reconocimiento de Creative Commons, por razón de la tutela de otros derechos o bienes jurídicos, o la solicitud previa del interesado.
3. Se ha de garantizar que en el proceso de reutilización no se altera el contenido de la información reutilizada ni se desnaturaliza el sentido, y también es preciso citar la fuente de los datos e indicar la fecha de la última actualización.
Por lo tanto la información puede ser integrada en la cartografía de OpenStreetMap respetando las condiciones y normas mencionadas en esta normativa.

En el caso que estas condiciones no se adeqüen al tratamiento que tenéis que hacer a los conjuntos de datos disponibles, tenéis que presentar una solicitud específica de reutilización de documentos, de acuerdo con lo que establece el art. 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público. Podéis presentar esta solicitud por vía telemática.
Atentamente,

Núria Espuny i Salvadó
Directora general de Transparencia y Datos Abiertos
Barcelona, 26 de junio de 2018


English

Approximate translation into English:

Generalitat de Catalunya. Department of Foreign Action, Institutional Relations and Transparency.

Dear,
In relation to your query about the conditions of use of the data sets available on the Open Data Portal of the Generalitat de Catalunya, we inform you that these files remain subject, in general, to the conditions of use provided in articles 17.1 and 17.3 of Law 19/2014, of December 29, for transparency, access to public information and good governance:

Article 17. Conditions and modalities for reusing information.
1. The reuse of public information is free and not subject to restrictions, except in the cases in which, by regulatory means, it is subject to obtaining a Creative Commons recognition license, due to the protection of other rights or legal assets, or the previous request of the interested party.
3. It must be ensured that in the reuse process the content of the reused information is not altered or the meaning is distorted, and it is also necessary to cite the source of the data and indicate the date of the last update.
Therefore, the information can be integrated into the OpenStreetMap cartography respecting the conditions and rules mentioned in this regulation.

In the event that these conditions are not adequate to the treatment you have to make of the available data sets, you have to submit a specific request for reuse of documents, in accordance with the provisions of art. 10 of Law 37/2007, of November 16, on the reuse of public sector information. You can submit this request electronically.
Sincerely,

Núria Espuny i Salvadó
General Director of Transparency and Open Data
Barcelona, June 26, 2018

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current13:43, 27 June 2018Thumbnail for version as of 13:43, 27 June 20181,240 × 1,754, 2 pages (224 KB)Jqngarcia (talk | contribs)

Metadata