IllesBalears:Ideib

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

IDEIB

Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) és una web de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, que pretén recollir un conjunt de dades, de tecnologies, de polítiques i de estàndards, i on es publiqui informació geogràfica de l’arxipèlag de les Illes Balears.

Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) es una web de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, del Govern de les Illes Balears, que pretende recoger un conjunto de datos, de tecnologías, de políticas y de estándares, y donde se publique información geográfica del arxipélago de las Islas Baleares.

Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) is a web page depending of the Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, of Govern de les Illes Balears. This page pretends to have a set of data, tecnologies, politics and standarts and publishes geographic information on the Balearic Islands

Visor

En aquesta web existeix un visor de mapes, on es mostren diverses capes: ortofotos (imatges per satèl·lit o per avioneta), topografia de la zona, altitud, torrents, carreteres, hospitals, etc. Podeu veure un exemple amb la capa de carreteres. Les dades del visor provénen de diverses fonts: Sitibsa (una empresa pública que depèn del Govern de les Illes Balears), el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, el Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, ajuntaments, cadastre i altres.

En esta página existe un visor de mapas, donde se muestran varias capas: ortofotos (imagenes por satélite o por avioneta), topografía de la zona, altitud, torrentes, carreteras, hospitales, etc. Se puede ver un ejemplo con la capa de carreteras. Los datos del visor provienen de varias fuentes: Sitibsa (una empresa pública que depende del Govern de les Illes Balears), el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, el Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, ayuntamientos, catastro y otros.

In this page, there is a map visor, in which there are several layers: ortophotos (satellite/aeroplane images), zone topografic images, altitude, streams, roads, hospitals, etc. You can see the road layer as an example. The data of the visor belong to different sources: Sitibsa (public enterprise depending of the Government of the Balearic Islands), the Council of Majorca, the Council of Menorca, the Council of Eivissa, the Council of Formentera, Consell de Mallorca, el Consell de Menorca, el Consell d'Eivissa, el Consell de Formentera, town councils, the catastro and others.

Llicència/Licencia/License

Cada capa té una política diferent d'ús. A l'apartat de serveis en el catàleg, trobareu informació sobre la política d'ús de cada capa. En principi totes les capes tenen copyright (dels respectius propietaris) i una llicència específica. Encara que la política d'ús de la web, pareix que sigui compatible amb la llicència de l'OSM, les llicències de cada capa dominen sobre aquesta i no es poden usar, en principi, per editar dades. La política d'ús general pareix només s'aplica quan s'usa el visor. O sigui, si empreu el visor, se segueix la política d'ús general. En canvi si volguéssiu emprar les capes com a WMS, dominaria la llicència de la capa, ja que no s'utilitza dins la pàgina.

Cada capa tiene una política diferente de uso. En el apartado de servicios en el catálogo, se puede encontrar información sobre la política de uso de cada capa. En principio todas las capas tienen copyright (de los respectivos propietarios) y una licencia específica. Aunque la política de uso de la web (en catalán), parece que sea compatible con la licencia del OSM, las licencias de cada capa dominan sobre esta y no se pueden usar, en principio, para editar datos. La política de uso general parece que sólo se aplica cuando se usa el visor. O sea, si se usa el visor, se sigue la política de uso general. En cambio, si se usasen las capas como WMS, dominaría la licencia de la capa, ya que no se utiliza la página.

Each layer has a specific use policy. In the service section in the catalog, you could find information about the policy of each layer. In principle, each layer has copyright of respective owners and specific license. Although it seems that the policy of use of the web page is compatible with the OSM license, the specific license of each layer predominates. So, in principle, you could not use the layer for editing OSM maps. It seems that the policy of the web page only applies when we use the visor. For the other hand, for using a layer as a WMS, the license of the layer is applied, because it does not use in the web page.

Ús dins l'OSM com a capes/Use as layers in OSM

Tenim permís per usar només les imatges aèries com a capa WMS (amb el programa JOSM per exemple) per editar i crear punts a l'Openstreetmap. Concretament, podem usar les ortofotos del 2006. Podeu usar la capa amb aquestes URL:

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_AERIES/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=8&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_AERIES/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=8&STYLES=default&FORMAT=image/png&

Però sempre hem de mencionar la font. El millor és que etiqueteu amb "source=ideib.cat" els objectes que editeu amb aquesta capa, encara que, per conveniència, també podeu posar "font:ideib.cat" a l'etiqueta "comment" (si utilitzeu el JOSM, aquesta etiqueta és el comentari que editau just abans de pujar les dades, per a resumir els canvis), que és la que surt als comentaris de les dades pujades a OSM. No podem usar cap més capa.

Tenemos permiso para usar solamente las imágenes aéreas como capa WMS (con el programa JOSM por ejemplo) para editar y crear puntos en el Openstreetmap. Concretamente, podemos usar las ortofotos de 2006. Se puede usar la capa con las URL que se mencionan más arriba. Pero siempre se tiene que mencionar la fuente. Lo mejor es que se etiqueten con "source=ideib.cat" los objetos que se editen con esta capa, aunque, por conveniencia, también se puede poner "fuente:ideib.cat" en la etiqueta "comment" (si utilizáis el programa JOSM, esta etiqueta es el comentario que editáis justo antes de subir los datos, para resumir los cambios), que es la que sale en los comentarios de los datos subidos en OSM. No se puede usar ninguna otra capa.

We have permission for use only the aerial images as a WMS layer (for example with JOSM program) for editing and creating points in Openstreetmap. Specifically, we can use the ortophotos of 2006. You could use the layer with the above URLs. Always we have to mention the source. The best is that you tag with "source=ideib.cat" the objects you edit with this layer. Also, for convenience, you could put "source:ideib.cat" in the "comment" tag (if you use JOSM program, it's the comment you edit just before upload data, for resume the changes). This tag appears in the upload data comments in OSM. You could not use any else layer.


Obtenció del permís

El permís l'hem obtingut després de què l'usuari somenxavier obrís una incidència a l'ideib.cat i, posteriorment, es comunicàs per correu electrònic amb un responsable de l'IDEIB. Podeu consultar tots els correus rebuts i enviats per a l'obtenció del permís (en català) tot seguit. Els correus tenen els cognoms, telèfons i correus electrònics eliminats per protegir la privacitat. El correu on explícitament es dóna permís per usar la capa de imatges aèries sempre que s'anomeni la font és el número 6 i el número 7 dels rebuts.

Correu enviat núm. 1, pàgina 0
Correu enviat núm. 1, pàgina 1
Correu enviat núm. 2, pàgina 0
Correu enviat núm. 2, pàgina 1
Correu enviat núm. 2, pàgina 2
Correu enviat núm. 3, pàgina 0
Correu enviat núm. 3, pàgina 1
Correu enviat núm. 3, pàgina 2
Correu enviat núm. 3, pàgina 3
Correu enviat núm. 3, pàgina 4
Correu enviat núm. 4, pàgina única
Correu enviat núm. 5, pàgina 0
Correu enviat núm. 5, pàgina 1
Correu enviat núm. 6, pàgina única
Correu enviat núm. 7, pàgina única
Correu rebut núm. 1, pàgina única
Correu rebut núm. 2, pàgina 0
Correu rebut núm. 2, pàgina 1
Correu rebut núm. 3, pàgina 0
Correu rebut núm. 3, pàgina 1
Correu rebut núm. 3, pàgina 2
Correu rebut núm. 4, pàgina 0
Correu rebut núm. 4, pàgina 1
Correu rebut núm. 4, pàgina 2
Correu rebut núm. 4, pàgina 3
Correu rebut núm. 4, pàgina 4
Correu rebut núm. 5, pàgina única
Correu rebut núm. 6, pàgina única
Correu rebut núm. 7, pàgina 0
Correu rebut núm. 7, pàgina 1
Correu rebut núm. 7, pàgina 2

Com usar aquesta capa WMS al JOSM?/¿Cómo usar esta capa WMS en el JOSM?/How to use this WMS layer into JOSM?

El josm és un dels programes més simples per a l'edició de l'OSM. Per afegir la capa de l'ideib al josm heu de:

  1. Anar a "Edit"--> "Preferences (F12)" --> "WMS"
  2. Premeu "Add" i poseu a "Nom" ideib o alguna cosa semblant i a "URL" la url següent:

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_AERIES/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=8&STYLES=default&FORMAT=image/png&

o alternativament la que hi ha més adalt (que acaba en jpg)


El programa josm es uno de los más simples para la edición del OSM. Para añadir la capa del ideib en el josm tenéis que:

  1. Ir a "Edit"--> "Preferences (F12)" --> "WMS"
  2. Pulsar "Add" y poner en el "Nombre" ideib o alguna cosa similar y en "URL" la url siguiente:

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_AERIES/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=8&STYLES=default&FORMAT=image/png&

o alternativament la que está más arriba (que acaba en jpg)


The josm is one of the simplest programs for editing OSM. For add the ideib layer to josm you have to:

  1. Go to "Edit"--> "Preferences (F12)" --> "WMS"
  2. Click on "Add" and put to "Name" ideib or something else and to "URL" the following url:

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/IMATGES_AERIES/MapServer/WMSServer?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:4326&LAYERS=8&STYLES=default&FORMAT=image/png&

or, alternatively, the previous mentioned url (which ends with jpg).


Recorda que per a usar aquesta capa, hem de mencionar la font (llegeix més adalt). Recuerda que para utilizar esta capa tienes que mencionar la fuente (lee más arriba). Remember: you have to mention the source if you want to use this layer (see above)