Mk:WikiProject Macedonia/Road network

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Правилата за мапирање на патишта во Македонија се дадена на MK:Macedonian_roads_tagging.


Европски меѓународни патишта

Извор на податоци
Ref Релација Комплетирано Опис Должина (km) Bing GPS Traces Непознат
E75 relation 2401887 100 % Граница со Србија (ГП Табановце) – КумановоСкопјеВелесНеготино-Демир КапијаГевгелија - Граница со Грција (ГП Богородица) 178/173 100 %
E65 relation 2333624 100 % Граница со Косово (ГП Блаце) – Скопје (Северна Скопска Обиколница) – ТетовоГостивар-КичевоОхрид - Битола-Граница со Грција (ГП Меџитлија) 268 100 %
E852 relation 102595 100 % Охрид - Струга- Граница со Албанијa (ГП Ќафасан) 25 100 %
E871 relation 61313 100 % Граница со Бугарија (ГП Деве Баир) - Крива Паланка- – Куманово 74 100 %

Државни патишта

Со одлика на Владата на РМ од 20.09.2011 год. по новата категоризација на државните патишта[1] старата категоризација и начинот на означување на државните патишта престануваат да важат и се воведува нов начин на означување на државните патишта.

Категоризацијата на државните патишта е направена врз основа на критериуми за категоризација на јавните патишта и нивните ознаки [2] при што се земени во предвид различни критериуми како што се: техничките карактеристики на патиштата, нивната должина, фреквенцијата на сообраќај како и типот на врската која патот ја воспоставува.

А патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта)

Извор на податоци
Ref Релација Комплетирано Опис Должина (km) Bing GPS Traces Непознат
A1 relation 2309481 80 % Граница со Србија (ГП Табановце) – КумановоСкопјеВелесНеготино-Демир КапијаГевгелија - Граница со Грција (ГП Богородица)[note 1] 178/173 78 % |align="right"| 2.6 % 19.9%
A1 relation 2410835 100 % Делница Градско -Прилеп врска со А3 53.76 100 %
A2 relation 2472488 94 % Граница со Бугарија (ГП Деве Баир) - Крива Паланка-Страцин -РомановцеКуманово -Миладиновци - Северна Скопска Обиколница Скопје - Тетово - Гостивар- КичевоТребеништаСтруга- Граница со Албанијa (ГП Ќафасан)[note 2] 310

(20 км заедничко со А1)
94 % 6 %
A3 relation 2401407 75 % Крстосница Требеништа врска со А2 - Крстосница Подмоље - Охрид - Косел - Ресен - Битола - Прилеп - Велес - Штип -Кочани - Делчево - Граница со Бугарија (ГП Рамна Нива)[note 3] 315.5 75 % 25.5%
A3 relation 5949461 100 % Делница Битола крстосница Кукуречани - Граница со Грција (ГП Меџитлија) 21 100 %
A3 0 % Делница Косел врска со А3 -Охрид - Граница со Албанијa (ГП Љубаништа) 39 0 %
A4 relation 2402013 84 % Граница со Косово (ГП Блаце) - Северна Скопска Обиколница (Крстосница Стенковец ) Скопје -Петровец- Миладиновци - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица- Граница со Бугарија (ГП Ново Село) [note 4] ~202

- 5.7 км заедничко со А1
- 18 км заедничко со А2
- 11 км заедничко со А3
84 % 16%

Р1 Регионални патишта

Ознаките и делниците на патиштата со ознака Р1 е земен од Исправката на Одлуката за категоризација на државните патишта[3]

Извор на податоци
Ref Релација Комплетирано Опис Должина (km) Bing GPS Traces Непознат
R1101 relation 2501019 100 % ПрилепБитола - Макази - Царев Двор 75 100 %
R1102 relation 2406837 100 % Скопје Врска со обиколница А2– Катланово - Велес - Неготино- Демир Капија - Гевгелија Врска со А1 164
(144 km асфалт и 20 km макадамски пат)
100 %
R1103 relation 2410866 100 % Лакавица Врска со А4 - Неготино- Кавадарци - Дреново Врска со А1 51.8 100 %
R1104 relation 2406603 100 % Скопје Врска со обиколница А2– Арачиново - Куманово Врска со А1 - Граница со Србија ГП Сопот 35.7 100 %
R1105 relation 2412892 100 % Врска со А1 Миравци - Давидово - Удово (врска со R1102) - Валандово - Раброво - Дојран - Сретеново - Граница со Грција 43.5 100 %
R1105 relation 2503554 100 % Делница Дојран - Николиќ 5.8 100 %
R1106 relation 2409322 100 % (врска со R1102) - Драчево - Варвара - Нова Брезница - Кула - Коломот - мост кај Близанско - Калуѓерец - Суводол (врска со R1303)[note 5] 97 100 %
R1107 relation 2411089 89 % (врска со А1) Градско - Росоман - Кавадарци - Мушов Гроб - Витолиште - Лагово (врска со А3)[note 6] 133 83 % |align="right" | 6.5% 11%
R1107 relation 2511484 100 % Делница Мајден - Граница со Грција ГП Пулевац [note 7] 5 100%
R1108 relation 2410510 100 % Гевгелија (врска со R1102) - Моин - Конско - Смрдлива Вода - Спортски Центар Кожуф 38.3 100 %
R1109 relation 2409023 100 % Гевгелија (врска со А1) - Богданци - Фурка (врска со R1105) 18.7 100 %
R1201 relation 2443296 100 % Струга (врска со А2) - Дебар 51.5 100 %
R1201 relation 2512932 100 % Делница Џепиште - Граница со Албанија ГП Џепиште 1.3 100 %
R1202 relation 2443227 100 % (врска со А2) - Маврови Анови - Дебар - Граница со Албанија ГП Блато 60.4 100 %
R1202 relation 2513082 100 % Делница Манастир Св. Јован Бигорски 0.7 100 %
R1203 relation 2443157 100 % Тетово (врска со А2) - Вратница - Граница со Косово ГП Јажинце 29.2 100 %
R1204 relation 2421900 100 % Куманово (врска со А2) - Свети Николе - Овче Поле (врска со А3) - Кадрифаково - Штип - Софилари (врска со А4) 73.5 100 %
R1205 relation 2423723 100 % (врска со А2) Кратово - Пробиштип - Крупиште 54.4 100 %
R1206 relation 2442016 100 % Клучка Матка (врска со А2) - Групчин - Тетово - Боговиње - Врапчиште - Гостивар 59.2 100 %
R1207 relation 2421907 100 % (врска со А2) Младо Нагоричане - Граница со Србија ГП Пелинце 18.1 100 %
R1208 relation 2458824 100 % Охрид (врска со R1301) - Подмоље - Струга - Радожда 23.4 100 %
R1209 relation 2443184 100 % Тетово (врска со R1206) - Попова Шапка 19.3 100 %
R1210 relation 2424211 55 % Врска со А2 - Тораница - Саса - Македонска Каменица (врска со А3) 39.84 55 % 44.6%
R1301 relation 2461653 100 % Охрид (врска со А3) - Cв. Наум Граница со Албанијa 32 100 %
R1302 relation 2519845 100 % Делчево (врска со А3) - Пехчево - Берово - Дабиле 83.9 100 %
R1303 relation 2464200 100 % Прилеп (врска со R1101) - Македонски Брод - Кичево (врска со А2) 65 100 %
R1304 relation 2521053 100 % Превалец (врска со А3) - Виница - Митрашинци - Смојмирово (врска со R1302) 43.4 100 %
R1305 relation 2458507 100 % Кукуречани (врска со А3) - Демир Хисар - Другово (врска со А2) 68.4 100 %
R1306 relation 2464406 100 % Прилеп (врска со R1303) - Кривогаштани - Крушево - Сладуево (врска со R1305) 50.6 100 %
R1307 relation 2461631 100 % Ресен (врска со А3) - Царев Двор - Отешево - Граница со Албанија ГП Стење 24.4 100 %
R1307 relation 2521772 100 % Делница Стење - Коњско 10 100 %
R1308 relation 2461630 100 % Макази (Врска со А3) - Претор - Граница со Грција ГП маркова Нога 25.6 100 %
R1309 relation 2445440 100 % Зрновци (Врска со R2334) - Кочани (Врска со А3) - Пониква - Злетово - Лесново - Пробиштип (Врска со R1205) 55.7 100 %
R1310 relation 2522793 82 % Радовиш (Врска со А4) - Подареш - Владимирово (Врска со R1302) - Берово - Граница со Бугарија ГП Клепало 68.4 82 % 12%
R1311 relation 2463792 63 % Битола (Врска со R1101) - Лагово - Маково - Чаниште - Расимбегов Мост 47.71 47 % 52.6%
R1311 relation 3349177 100 % Делница Рапеш - Старавина 17.85 100 %
R1312 relation 2524278 100 % Врска со А3 (Каратманово) - Велес - Извор - Прилеп (врска со R1303) 73.6 100 %
R1401 relation 2417120 100 % Струмица (Врска со А4) - Раброво - Валандово - Балинци - Марвинци (Врска со R1102) 29.9 100 %
R1402 relation 2524847 100 % (Врска со R1401) Куклиш - Банско - Ново Коњарево (Врска со А4) 32.4 100 %
R1403 relation 2525252 100 % Радовиш (Врска со А4) - Владевци - Василево - Струмица (Врска со А4) 28.1 100 %

Р2 Регионални патишта

Извор на податоци
Ref Релација Комплетирано Опис Должина (km) Bing GPS Traces Непознат
R2131 relation 2413766 100 % Драчево ( врска со R1106) - Орешани - Таор - Катланово ( врска со R1102) 14.8 100 %
R2132 relation 2525829 70 % Мост кај Близанско ( врска со R1106) - Растеш - Калуѓерец( врска со R1106) ~30 27 % 73%
R2133 relation 2406749 100 % Куманово ( врска со R1104) - Липково - Матејче - Никуштак ( врска со R1104) 20.8 100 %
R2134 relation 2409518 100 %  Драчево (врска со  R1106) - Кисела Вода (Усје) - Сопиште - Говрлево (врска со  R1106)   17.3 100 %
R2135 relation 2526755 100 %  Горно Коњаре (врска со  R2136) - Малино - Преод - Горобинци - Свети Николе (врска со  R1204)   27.2 100 %
R2136 relation 2526687 100 %  Ржаничино (врска со  R1102) - Средно Коњаре - Горно Коњаре - Винце - Пчиња - Орашац (врска со  R1204)   29.4 100 %
R2137 relation 2419345 100 % (врска со  R1102)  Војшанци - Корешница - Демир Капија (врска со  R1102)   19.7 100 %
R2138 relation 4040817 100 % (врска со  R2134)  Сончев Град - Водно - Горно Нерези   10.3 100 %
R2231 relation 2607582 66 % Гостивар (врска со  R2233) - Србиново - Туин - Осломеј - врска со  А2   ~47 66 % 34%
R2232 relation 2425427 100 % Бучиште (врска со  R1205) - Злетово - хидроакумулација Злетовица   25.9 100 %
R2233 relation 2409401 100 % Гостивар (врска со  А2) - Чегране - Тетово клучка запад (врска со  А2 Брвеница)   30 100 %
R2234 relation 2442532 100 % Клучка Сарај - Радуша - Јегуновце - Теарце (врска со  А2)   35 100 %
R2235 relation 2458064 100 % Маврови Анови (врска со  R1202) - Маврово - Леуново - Бунец (врска со  R1202)   24.8 100 %
R2236 relation 2424300 100 % Свети Николе (врска со  А4) - Мечкуевци - Пуздерци - Неокази (врска со  R1204)   27.9 100 %
R2237 relation 2426413 100 % Куманово (врска со  R1204) - Младо Нагоричане (врска со  А2)   9 100 %
R2238 relation 2529611 100 % Маврово (врска со  R2235) - Галичник - Селце - Тресонче - Лазарополе (врска со  Р2246)   37.8 100 %
R2239 relation 2435036 100 % Стенковец (врска со  А4) - Бродец - Танушевци (Граница со Косово)   36.4 100 %
R2240 relation 2532361 100 % врска со  R1201 - Вевчани - Октиси - врска со  А2  15.6 100 %
R2241 relation 2458921 100 % Глобочица (врска со  R1201) - Јабланица - граница со Албанија ГП Лакавица  19 64 % 35.8%
R2242 relation 2443193 100 % Желино (врска со  А2) - Јегуновце (врска со  R2234)  13.3 19 % |align="right" | 81.3%
R2243 relation 2443383 100 % Струга (врска со  R1201) - Дрслајца - Долно Татеши - Мислодежда - Локов - Буринец (врска со  R1201)  42.6 88 % 11.6%
R2244 relation 2421927 84 % врска со  R1207 - Жегљане - Рамно - граница со Србија   25.5 84 % 15.7%
R2245 relation 2422336 100 % Крива Паланка (врска со  A2) - Осиче - Огут - граница со Србија   29.2 100 %
R2246 relation 2534301 100 % Бошков Мост (врска со  R1202) - Извор (врска со  А2)   33.56 100 %
R2246 relation 2534314 100 % Делница за Гари   1.7 100 %
R2247 relation 2424273 100 % Павлешинци (врска со  R1204) - Татомир - Секулица (врска со  R1205)   23.7 100 %
R2248 relation 2422068 85 % Ранковци (врска со  A2) - Герман - Нерав   ~35 85 % 15%
R2249 relation 2443382 80 % Мелнички Мост (врска со  R1202) - Папрадник - Брештани - Селце (врска со  R2243)   27.1 80 % 20%
R2250 relation 2423894 47 % Крива Паланка (врска со  A2) - Добровница - Голема Црцорија - Луке - Граница со Србија   16.1 47 % 53.5%
R2331 relation 2461685 51 % Битола (врска со  R1101) - Ниже Поле - Пелистер - Брајчино - Љубојно (врска со  R1308)   42.24 51 % 49%
R2332 relation 2461656 100 % Царина (врска со  R1307) - Трпејца (врска со  R1301 и А3)   27.7 100 %
R2333 relation 2463461 100 % Битола (врска со  А3) - Бистрица - Драгош   15.8 100 %
R2334 relation 2536086 100 % Штип (врска со  R1204) - Карници - Аргулица - Теранци - Зрновци - Виница (врска со  R1304) - Јакимово - Калиманци (врска со  R2345)   64.26 100 %
R2335 relation 2416915 100 % Вашарејца (врска со  R1101) - Бучин - Обршани - Кривогаштани - Ропотово (врска со  R1304) 46.34 100 %
R2336 relation 2464345 100 % Стари Град (врска со  R1312) - Богомила - Ропотово (врска со  R1304) 52.47 100 %    
R2337 relation 2540313 100 % Крушево (врска со  R1306) - Пуста Река - Прострање (врска со  R1305) 35.2 100 %    
R2338 relation 2839335 84 % Меџитлија (врска со  А2) - Гермијан - Старавина - Градешница - Бешиште (врска со  R1107) 65 84 %   15.8%
R2339 relation 2413266 100 % Ново Лагово (врска со  R1101) - Галичани - Обршани - Бучин - Граиште (врска со  R1305) 30.8 100 %    
R2340 relation 2416963 100 % Добрушево (врска со  R1101) - Новаци - Бач (врска со  R2338) 38.7 100 %    
R2341 relation 2545055 100 % Делчево (врска со  A3) - Габрово - Граница со Бугарија 10.9 100 %    
R2342 relation 2545326 100 % Тркање (врска со  A3) - Соколарци - Пишица (врска со R1205) 13.2 100 %    
R2343 relation 2545333 100 % Делчево (врска со  A3) - Голак 10.7 100 %    
R2344 relation 2464380 100 % (врска со  R1312) Чашка - Лисиче - Дреново 20.45 100 %    
R2345 relation 2539140 100 % (врска со  А3) Бигла - Трсино (врска со  R1304) 18.5 100 %    
R2346 relation 2545523 100 % Тработивиште (врска со  R1302) - Разловци - Митрашинци (врска со  R1304) 19.3 100 %    
R2347 relation 2545609 100 % Кажани (врска со  А3) - Лера - Стрежево - Црновец - Лопатица (врска со  R1305) 21.3 100 %    
R2431 relation 2545676 80 % Радовиш (врска со  R1301) - Плачковица - Аргулица (врска со  R2334) ~50 80 %   20%
R2432 relation 2547394 100 % Струмица (врска со  А4) - Вељуса - Василево (врска со  R1403) 15.6 100 %  
R2433 relation 2547430 100 % Радовиш (врска со  А4) - Конче- Загорци - Лесковица (врска со  R1103) - Селце - Софилари (врска со  А4) 61.4 100 %  
R2434 relation 2548737 100 % врска со  R1401 - Рич - врска со  R2433 29.8 100 %  

Р29 Регионални патишта

Извор на податоци
Ref Релација Комплетирано Опис Должина (km) Bing GPS Traces Непознат
R29171 relation 2410675 100 % Демир Капија ( врска со R1102) - Крњево - Конопиште - Мушов Гроб ( врска со R1107) 39.9 100 %
R29172 relation 2413230 100 % Беловодица ( врска со А1) - Дуње ( врска со R1107) 23.1 100 %
R29173 relation 2413082 100 % Неготино ( врска со R1103) - Долни Дисан - Бесвица ( врска со R29171) 20.1 100 %
R29174 relation 2553551 40 % Крњево ( врска со  R29171) - Радња -СЦ Кожуф ( врска со  R1108)   ~24 40 % 60%
R29175 relation 3350852 100 % Могила ( врска со  R1101) - Будаково ( врска со  R2340)   11.6 100 %
R29176 relation 2554657 100 % Катланово ( врска со  R1102) - Катлановска Бања   2.1 100 %
R29177 relation 2551230 100 % Миравци ( врска со  R1105) - Милетково ( врска со  R1102)  5.5 100 %
R29178 relation 3173342 100 % Лојане - Граница со Србија (Миратовац)  11.8 100 %
R29271 relation 2426501 100 % Мождивњак ( врска со  А2) - Каврак - Мушково - Кратово ( врска со  R1205)  30.35 100 %
R29272 relation 2556528 100 % Опае( врска со  R2133) - Слупчане - Белановце - Злокуќане (Граница со Косово)   16.1 100 %
R29273 relation 2458541 18 % Ботун ( врска со  А2) - Белчишта - Брежани - Железнец ( врска со  R1305)  37.15 68 % 32,3%
R29274 relation 2461403 100 % Шемшево ( врска со  R2242) - Жилче - Лешок ( врска со  R1203)  5.6 100 %
R29275 relation 2646759 66 % Шипковица ( врска со  R1209) - Граница со Косово  17 66 % 33%
R29276 relation 2556559 100 % Лабуниште ( врска со  R1201) - Бороец (врска со  R2241) 13.5 100 %
R29277 relation 2556615 100 % Клечeвце ( врска со А2) - Бељаковце - Шопско Рударе - Секулица (врска со  R2247) 26 100 %
R29278 relation 2603972 100 % Неготино (Полошко) - врска со А2 4.2 100 %
R29279 relation 2556658 100 % Здуње (врска со А2) - Вруток 4.9 100 %
R29371 relation 2556823 50 % Врска со А3 - Кривени - Слоештица - Врска со R1305 29.9 50 % 50%
R29372 relation 2462182 77 % Врска со А3 - Ротино - Детско Одмаралиште -Бегова Чешма (Пелистер) 9.4 77 % 23%
R29373 relation 2564588 77 % Пехчево (Врска со R1303) - Граница со Бугарија (Ајдучки Кладенец) 14.5 77 % 23%
R29374 Избришан од регионални патишта[4]
R29375 relation 2564879 100 % Костинци (Врска со R2336) - Манастир Св. Преображение (Зрзе) 7.4 100 %
R29471 relation 2565001 100 % Подареш (Врска со R1310) - Јаргулица - Покрајчево - Злеово - Радичево (Врска со А4) 11.1 100 %

Забелешки

  1. Недостасува делницата Демир Капија со Смоквица која е во фаза на изградба
  2. Пат А2, Недостасува делница Требеништа - Струга која е планирана за изградба како автопат
  3. Во вкупната должина недостасува незградената делницата на автопатот Прилеп - Велес - Врска со R1312 (Каратманово).
  4. Во вкупната должина недостасува незградената делницата на автопатот Миладиновци - Свети Николе
  5. Делницата Нова Брезница - Кула - Коломот е базирана на постоечкиот пат со ширина од 2.5 м. Движењето на оваа делница има посебен режим дефиниран од ЈП Јасен. Долго време е планирана изградба на современ пат кој ќе се движи приближно по истата траса.
  6. Недостасува делницата Мајден-Витолиште.
  7. Патот е во изградба, сегашната трага во OSM е приближна и базирана на претпоставки бидеејќи трасата е шумска и тешко видлива во Bing.

Референци