Microgrants/Microgrants 2020/Proposal/MapParty Online in Poland

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
statusproposal
MapParty Online in Poland"
Przygotowanie seri seminariów i warsztaów online na temat sposobów edytowania obiektów w OSM
start-date2020-05-10
end-date2021-05-10
budget (Euro)4950
grant_typeGROUP
location(s)Polska
contact(s)• wlodzimierz.bartczak@openstreetmap.pl• zarzad@openstreetmap.pl
organization (if applicable)http://openstreetmap.org.pl/


About your Mapping Community

Tell us a little bit about your mapping community at the moment, some examples of details to include are below, but please provide us with any information you think is relevant. Please write 100-200 words Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska reprezentuję 50 aktywnych członków oraz kilkutysięczną rzeszę sympatyków projektu, sam profil (https://www.facebook.com/groups/500589303317858/) na Facebook-u obserwuje prawie 4000 osób, a grupa przekroczyła 1000 osób). Współpracujemy z wieloma Państwowymi organami oraz służbami ratowniczymi. W ramach działalności stowarzyszenia aktywnie nawiązaliśmy  współpracę z uczelniami na terenie Polski w tym z Uniwersytetem Łódzkim w  ramach której udało sfinalizować się program prac licencjackich, którego owocem była akcja mapowania budynków w okolicach Zgierza (woj. łódzkie)  oraz przygotować mapparty  online  ([[1]])

Nawiązaliśmy także formalną  współpracę z innymi instytucjami, w tym: Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  Polskie Stowarzyszenie Geografów, Radomska Dyrekcja Lasów Państwowych, Neptis s.a. (operator systemu Yanosik).

The OpenStreetMap Association of Poland (Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska) represents its fifty active members and several thousand supporters of the OpenStreetMap project. Our Facebook profile (https://www.facebook.com/groups/500589303317858/) is being followed by almost four thousand people, and our dedicated Facebook group now has over a thousand members. We cooperate with many state authorities and emergency services. As part of the association's activities we have actively established cooperation with universities across Poland, including University of Lodz. Under this cooperation we have managed to finalize a bachelor's program, which resulted in the mapping of buildings in the vicinity of Zgierz (Łódź Voivodeship), and to organize an online mapparty.

We have also established formal cooperation with other institutions, including: the Main Office of Geodesy and Cartography (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), the Polish Association of Geographers (Polskie Stowarzyszenie Geografów), Radom Directorate of State Forests (Radomska Dyrekcja Lasów Państwowych), Neptis SA – operator of the Yanosik system.

What do you need the grant money for?

We want to understand what you plan to buy, how much you plan to buy, and why this will help you to scale your community mapping efforts. There are two tables for you to fill in your response, and you may add more rows as needed. Some examples are in the table for your reference. You are welcome to use a different format in your response, but please make sure to include these details. Obecnie w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Stowarzyszenie stara się prowadzić działalność intensywną działalność online, w ramach której staramy się pozyskiwać dane oraz prowadzić działalność szkoleniową i “ewangelizacyjną” ;-) Niestety środki jakimi dysponuje Stowarzyszenie nie są wystarczające, by wykorzystać potencjał jakimi dysponujemy.  

W ramach grantu chcemy zorganizować projekt cyklicznych, organizowanych w miesięcznych odstępach eventów  “MapParty Online”, z których każdy będzie składał się z kilku części:

 • merytorycznej, podczas, której uczestnicy zapoznają się z przedmiotem eventu np. przy mapowaniu pomników przyrody, zdobędą informację co czyni obiekt pomnikiem przyrody jak wygląda proces jego rejestracji. Dodatkowo na każdym MapParty uczestnik zapozna się z projektem OSM oraz działalnością statutową OSMF oraz OSM Polska.  W ramach możliwości technicznych będziemy się starać, zapraszać do udziału gości specjalnych, którzy dodatkowo omówią dany temat.
 • warsztatowej, gdzie uczestnicy zapoznają się z sposobem mapowania wybranej grupy obiektów, podstawowymi kluczami je opisującymi, każde warsztaty będą tak zorganizowane, by przekazywać wiedzę na poziomie zarówno podstawowym dla początkujących jak i zaawansowanych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z danego zakresu.  
 • edycyjnej, podczas, której użytkownicy będą dokonywali edycji pod cyfrowym okiem ekipy prowadzącej.

Przy organizacji zakładamy czynny udział nie tylko społeczności stowarzyszenia, ale także i szkół wyższych, do tej pory nie dysponowaliśmy środkami, które by umożliwiły działania na taką skalę.   Pozyskane środki finansowe pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia, które pozwoli  wykorzystanie platform takich jak Twitch oraz YouTube do prowadzenia seminariów online oraz warsztatów dla większej grupy odbiorców, oraz przygotowywania niezbędnych materiałów  jak i  skuteczną promocję w/w wydarzeń w mediach społecznościowych.

Dzięki wykorzystaniu z oprogramowania OpenSource, które promujemy w ramach działań statutowych oraz zastosowaniu darmowych rozwiązań, kosztów będzie można zredukować do niezbędnego minimum.

Due to the current epidemic the Association is doing its best in intensively conducting online activites, in which we are trying to obtain new data, conduct training activities and "evangelize" new users about the project ;-) Unfortunately, the financial resources available to the Association are not sufficient to fully use the potential we have.

Under the grant we want to organize a project of cyclical "MapParty Online" events, organized in monthly intervals, each of which will consist of several parts:

 • Theoretical part, during which the participants learn about the subject of the event, e.g. when mapping natural monuments, they will learn what makes an object a natural monument, or what the process of its registration looks like. In addition, on each MapParty, participants will learn about the OSM project and the statutory activities of OSMF and OSM Poland. As far as technically possible, we will try to invite special guests, who will additionally discuss the topic.
 • Workshop part, where participants will learn about the mapping method of a selected group of objects, and the basic keys describing them. Each workshop will be organized to transfer knowledge at both the basic level for beginners, and for the advanced, who want to deepen their knowledge in a given field.
 • Editing part, during which the users will be editing the map under digital supervision of the leading team.

During the organising process we assume that, apart from the members of our Association's community, we will also have active participants coming from universities. Until now, we did not have the resources to enable activities on such scale. The funds obtained will allow us to purchase the necessary equipment that will allow the use of platforms such as Twitch and YouTube to conduct online seminars and workshops for a larger audience, to prepare the necessary materials, as well as to invest in effective promotion of these events in social media.

Thanks to the use of open-source software and other free solutions, which we promote as part of our statutory activities, the costs can be reduced to the necessary minimum.

Korzystając z bogatego doświadczenia członków stowarzyszenia podczas wybierania motywów poszczególnych “MapParty” chcemy się skupić na obiektach mających  znaczenie dla społeczności, oto przykładowa lista potencjalnych tematów:

Using the rich experience of the members of the association, when choosing the topic for each "MapParty" we want to focus on the objects which are of importance to the community. Here is a sample list of potential topics:

Lp

No.

Obszar szczególnego MapParty

Topic of a MapParty

Opis zagadnienia

Topic description

1 Obiekty Jednostek Samorządu Terytorialnego - Urzędy miejskie oraz gminne.

Facilities of Local Government Units – Municipal and Communal Offices

Omówienie sposobów  mapowania i oznaczania obiektów tego typów. Weryfikacja danych urzędów miejskich dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie, źródeł danych z jakich można korzystać przy pozyskiwaniu informacji zgodnych z licencją OdBl.

Discussion of ways of mapping and marking objects of this type. Verification of city councils' data available in OSM, completion of data and updates on some examples. Discussion of the data sources that can be used to obtain information compliant with the Open Database License (ODbL).

2 Pomniki Przyrody

Nature monuments

Omówienie rodzajów pomników przyrody i ich definicji,  sposobów  mapowania i oznaczania pomników przyrody.  Weryfikacja danych dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako źródła danych zgodnego z licencją OdBl

Discussion of types of natural monuments and their definitions, ways of mapping and marking natural monuments. Verification of the data available in OSM, completion the data and updates on some examples. Discussion of the Central Register of Nature Protection Forms as an ODbL-compliant data source.

3 Przejazdy kolejowe

Railway crossings

Omówienie sposobów  mapowania i oznaczania obiektów kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów. Omówienie wagi właściwego ich oznaczenia. Weryfikacja danych dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie  danych pozyskanych przez Stowarzyszenie OSM Polska z Urzędu Transportu Kolejowego.

Discussion of ways of mapping and marking railway objects, with particular emphasis on crossings. Discussion of the importance of their proper marking. Verification of data available in OSM, completion of data and updates on some examples. Discussion of data obtained by the OpenStreetMap Association of Poland from the Railway Transport Office.

4 Szpitale i placówki medyczne.

Hospitals and medical facilites

Omówienie sposobów  mapowania i oznaczania obiektów służby zdrowia. Weryfikacja danych dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie  danych źródeł pozyskiwania danych.

Discussion of ways of mapping and marking health care facilities. Verification of data available in OSM, completion of data and updates on some examples. Discussion of data acquisition sources.

5 Rezerwaty przyrody

Natural reserves

Omówienie rodzajów rezerwatów,  sposobów ich  mapowania i oznaczania. Weryfikacja danych dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako źródła danych zgodnego z licencją OdBl

Discussion of the types of reserves, their mapping and marking. Verify the data available in the OSM, completion of data and updates on some examples. Discussion of the Central Register of Forms of Nature Protection as an ODbL-compliant data source.

6 Obszary Natura 2000

Natura 2000 sites

Omówienie specyfiki obszarów i ich rodzajów,  sposobów ich  mapowania i oznaczania. Weryfikacja danych dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody jako źródła danych zgodnego z licencją OdBl

Discussion of the specificity of the sites and their types, ways of mapping and marking them. Verification of the data available in OSM, completion of data and updates on some examples. Discussion of the Central Register of Nature Protection Forms as an ODbL-compliant data source.

7 Obiekty zabytkowe

Historic monuments

Omówienie sposobu mapowania zabytków w tym stanowisk archeologicznych. Weryfikacja danych dostępnych w osm, uzupełnienie danych oraz aktualizacja przykładowych. Omówienie Rejestru Zabytków jako źródła pozyskiwania danych.

Discussing the way of mapping historic monuments, including archaeological sites. Verification of data available in OSM, completion of data and updates on some examples. Discussion of the Monuments Register as a source of data acquisition.

Tematy poszczególnych MapParty mogą się różnić od proponowanych ze względu na bierzącą analizę potrzeb zgłaszanych przez społeczność.

Topics of the MapParties may differ from those proposed as a result of taking into account the needs reported by the community.

Budget breakdown

Give your budget breakdown here. If you would like to present your budget in a tabular format, you can use this tool to convert your spreadsheet into a wikitable and paste the code below here

L.p.

Item

Na co chcesz wydać pieniądze?

What do you plan to spend the money on?

Szacowany koszt jednostkowy

(w euro)

Expected cost per unit (in Euros)

Planowana liczba sztuk/długość abonamentu

Quantity you plan to buy / subscription length

Szacowany koszt całkowity (w euro)

Expected total cost (in Euros)

Do czego jest to potrzebne? (podaj jak najwięcej szczegółów)

Why is it needed? (Please give as much detail as possible.)

1 Zestaw streamingowy

Streaming set

3000 1 3000 W skład zestawu wchodzi komputer PC z monitorem oraz podstawowy sprzęt do streamingu na platformach Twich oraz YouTube w tym kamera internetowa(HD/4K), mikrofon jakości studyjnej oraz zestaw GreenScreen z niezbędnym oświetleniem. Dzięki temu będzie możliwe płynne streamowanie w jakości FullHD oraz przygotowania niezbędnych materiałów, płynna analiza edytowanych danych, Przygotowanie bazy danych obiektów do wprowadzenie do OSM

The set includes a PC with a monitor and basic equipment for streaming on Twitch and YouTube platforms, including a webcam (HD/4K), studio-quality microphone and a green-screen set with the necessary lighting. This will allow for smooth streaming in Full-HD quality and preparation of necessary materials, smooth analysis of edited data, preparation of object database for introduction to OSM.

2 Wydatki na reklamę w mediach społecznościowych

Social media advertising

110 12 1440 Kwota zostanie zagospodarowana na promowanie cyklicznych eventów w mediach społecznościowych w tym na FB

The amount will be used to promote our cyclical events in social media, including Facebook.

3 Koszty administracyjne

Administrative costs

500 1 500 10% kosztów administracyjnych oraz wsparcie księgowe.

10% of administrative costs, accounting support.

Suma 4940

If you receive a grant, what do you aim to achieve?

It is recommended that this supports mission of the OSM Foundation and your local community. Please provide us with any information you think is relevant including the metrics you expect to achieve. Please write 100-200 words.


Podstawowym celem jest dotarcie do jak największej grupy osób tak, by dzięki dzięki programowi zapoznali się z możliwościami jakie za sobą niesie korzystanie z OSM, oraz pokazanie szerokiego wachlarza danych dostępnych w bazie jak i  sposobów ich edycji. Szczególny nacisk kładziemy na organizację wspólnych eventów ze szkołami wyższymi, które są zainteresowane taką formą współpracy. Co pozwoli nam na zwiększenie zasięgów poszczególnych MapParty.  

Drugorzędnym celem jest uzupełnieniu informacji o obiektach, które nie są należycie reprezentowane w OSM, lub ich dane są niepełne, a mogą mieć kluczowe znaczenie jak w przypadku obiektów infrastruktury medycznej, a więc szpitali, punktów krwiodawstwa jaki i infrastruktury drogowej czyli przejazdów kolejowych.

Materiały przygotowane w ramach projektu w tym bazy danych będą publicznie dostępne tak, by po zakończeniu każdego z MapParty uczestnicy mogli na nich pracować.

Wykorzystanie platform cyfrowych i mediów społecznościowych pozwoli Stowarzyszeniu  w znaczący sposób zwiększyć możliwości dydaktyczne.  Podczas organizowanych warsztatów będziemy propagować ideę wolnego oprogramowania i jego możliwości co jest jednym ze Statutowych celów stowarzyszenia.

The main goal is to reach as many people as possible so that, thanks to the program, they can learn about the possibilities of using OSM. We also want to show the wide range of data available in the database and instruct on how it can be edited. We place particular emphasis on organizing joint events with universities that are interested in this form of cooperation. This will allow us to increase the outreach of each MapParty.

Our secondary goal is to supplement information on objects that are not properly represented in the OSM, or their data is incomplete, but at the same time are very important. This includes for example the medical infrastructure facilities, such as hospitals or blood donation points, or the elements of road infrastructure, such as railway crossings.

The project materials, including databases, will be made publicly available so that participants can work with them after the end of each MapParty.

The use of digital platforms and social media will allow the Association to significantly increase its teaching capacity. During the workshops we will promote the idea of free software and its possibilities, which is one of the Association's statutory goals.

Do you receive funding from any other sources at the moment?

If you receive funding from other organisations currently, please state how much this is, whether the donations are regular or one off, and how these funds have been raised. Please write no more than 300 words. If you have any sources of co-funding for this grant application, please provide details. Examples of this might be if you have any partners who would be willing to match grant funding if you receive it, or if your project has existing funding. Please provide as much detail as possible.

W chwili obecnej Stowarzyszenie jest  finansowane ze składek oraz darowizn członków

Currently, the Association is financed by fees and donations from its members.

Is there anything you would like OSMF to support you with?

If there is anything which you would like OSMF to support you with in order to strengthen your project, please let us know. For example, this could include building relationships with OSM communities, sourcing updated imagery for mapping projects, or guidance on how to use some of the tools we have created. We want to do our best to support OSM communities, so please let us know what you need. Please write no more than 150 words.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie naszego projektu na stronach fundacji oraz w social media, tak by informacja o planowanych wydarzeniach dotarła do jak największej grupy osób. Trzymajcie kciuki by Nasz projekt odniósł sukces :)

We ask you to present our project on the foundation's website and in the social media, so that information about the planned events reaches as many people as possible. Keep your fingers crossed for our project to succeed :)

Declaration

By submitting this form to the OpenStreetMap Foundation, you certify the information contained in this application is correct, and that if you are awarded a grant, you will use it only for the purposes described above. You will provide written documentation and receipts for all of your expenses to the OSM Foundation to demonstrate this. You understand that the decisions made by the OSM Foundation Microgrants committee are final.

I, Włodzimierz Bartczak (full name), Cristoffs (user name) agree to follow the above declaration.

Translation from Polish by Mateusz Bartczak (matebart, bartczak.mateusz (at) protonmail.com).

Endorsements

Community members are encouraged to endorse your project request here!

 • I totally support this project. It is very important to activate the community of editors with all available ways. - Olga | Yanosik
 • I endorse this proposal. – Craig Allan
 • I endorse this proposal. – Randal4
 • I endorse this proposal. – Polimerek
 • I endorse this proposal. – Mrlx
 • I endorse this proposal. – Rmikke (talk) 23:10, 15 June 2020 (UTC)