Microgrants/Microgrants 2020/Proposal/Publication of a book for learning the basics of OSM editing (Polish language)

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
statusproposal
Wydanie podręcznika do nauki podstaw edycji danych OSM
please add a 1-2 sentence summary of your project
start-date2020-05-15
end-date2021-05-15
budget (Euro)4120
grant_typegroup
location(s)Poland
granteeOlga Barańczyk
contact(s)• olga.baranczyk@openstreetmap.pl• zarzad@openstreetmap.pl
organization (if applicable)http://openstreetmap.org.pl/


About your Mapping Community

Tell us a little bit about your mapping community at the moment, some examples of details to include are below, but please provide us with any information you think is relevant. Please write 100-200 words

Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska skupia obecnie 50 aktywnych członków oraz kilkutysięczną rzeszę sympatyków projektu (sam profil na Facebook-u (https://www.facebook.com/groups/500589303317858/) obserwuje prawie 4000 osób, a grupa przekroczyła 1000 osób). Codziennie aktywnie mapuje około 155 osób.

Polscy edytorzy działają na rzecz OSM od samych początków projektu. W 2011 roku powołane zostało Stowarzyszenie OSM Polska. Od dwóch lat obecny zarząd prężnie działa, żeby zaktywizować mapowiczów i propagować wiedzę o projekcie wśród coraz szerszego grona odbiorców. Działania te zaowocowały wstąpieniem do Stowarzyszenia w ostatnich trzech latach kilkudziesięciu nowych członków, którzy wspomogli je nowymi, świeżymi pomysłami. Chcemy ten trend co najmniej utrzymać. Dlatego tak ważne jest przyciąganie do projektu nowych sympatyków, z nowymi pomysłami i z nową, dobrą energią.

Edytorzy często zajmują się zarówno terenami swojego zamieszkania lub pracy, ale równie chętnie mapują konkretną tematykę. Są osoby, które z racji swojego zawodu czy zainteresowań skupiają się na sieci drogowej, są sympatycy dwóch kółek, którzy mapują sieć dróg rowerowych, jest też grupa strażaków, którzy projekt OSM używają jako platformy zbierania danych o hydrantach, które później wykorzystują w swojej pracy. Każdy może uzupełniać dane OSM jak uważa za słuszne i w zakresie, który będzie mu później potrzebny.

Jednak, żeby jakość danych była na odpowiednim poziomie musimy dbać o prawidłowe ich edytowanie. Oprócz licznych imprez promujących projekt i poszerzających wiedzę uczestników chcielibyśmy opracować podręcznik zbierający podstawowe tematy edycyjne. Sądzimy, że podręcznik, który chcemy opracować i wydać będzie komplementarnie współgrał z działaniami podejmowanymi w ramach naszego drugiego wniosku - projektu cyklicznego “Map Party on-line”.

The OpenStreetMap Association of Poland currently has 50 active members and a few thousand supporters of the project (the Facebook profile alone (https://www.facebook.com/groups/500589303317858/) is observed by almost 4000 people and our group has over 1000 members). Every day we have about 155 active mappers.

Polish editors have been working for the OSM since the very beginning of the project. In 2011 the OSM Association of Poland was established. Over the past two years the current board has been working hard to activate the mapmakers and promote knowledge about the project among an increasing number of recipients. These activities have resulted in several dozen new members joining the Association in the last three years, who have helped it with new, fresh ideas. We want to at leats maintain this trend. That is why it is so important to attract new supporters to the project, each carrying new ideas and new, good energy.

Editors often work in their home or work areas, but are also equally keen to map within specific topics. There are people who, because of their profession or interests, focus on the road network; there are two-wheelers who map the bicycle network; and there is a group of firefighters who use the OSM project as a platform for collecting data on hydrants, which they later use in their work. Anyone can supplement the OSM data as they see fit and to the extent that they need it later.

However, in order for the quality of data to be at the right level, we must take care to edit it correctly. Apart from numerous events promoting the project and broadening the knowledge of the participants, we would like to prepare a handbook gathering basic editing topics. We think that the handbook we want to develop and publish will be complementary to the activities undertaken under our second proposal – the cyclical project "Map Party on-line".

What do you need the grant money for?

We want to understand what you plan to buy, how much you plan to buy, and why this will help you to scale your community mapping efforts. There are two tables for you to fill in your response, and you may add more rows as needed. Some examples are in the table for your reference. You are welcome to use a different format in your response, but please make sure to include these details. Uważamy, że pomimo rozwoju komunikacji zdalnej, częściowo spowodowanego sytuacją epidemiczną na świecie, nie można rezygnować z formy drukowanej i tradycyjnego przekazu graficznego.

Liczne webinary, mapathony i inne spotkania zdalne nie zastąpią w całości tradycyjnego podręcznika drukowanego, który, szczególnie w środowisku szkół technicznych i uczelni wyższych (przynajmniej w Polsce) nadal pozostaje podstawowym źródłem wiedzy, a przynajmniej komplementarnym elementem edukacyjnym, do którego można sięgnąć w bibliotece i poza nią.

Dlatego chcielibyśmy przygotować i wydrukować podręcznik - kompendium wiedzy z podstaw edycji mapy OSM w języku polskim. Zawierałby on informacje o podstawach edycji, ciekawe konkretne przykłady edycji oraz uwagi jakich błędów unikać. Każda część zawierałaby również informację gdzie szukać rozwinięcia danego zagadnienia.

Od początku rozpowszechniania w Polsce wiedzy o projekcie brakuje podstawowej wiedzy o OSM zebranej w postaci tradycyjnego podręcznika. Chcemy to zmienić.

Plik będzie przygotowany w sposób umożliwiający ewentualny późniejszy dodruk.

Informację o dostępności podręcznika zamieścimy w naszych środkach przekazu. Będzie on rozsyłany w pierwszej kolejności do jednostek naukowych współpracujących z OSM oraz do osób, które się zwrócą do Zarządu OSM krótko uzasadniając chęć otrzymania tego materiału. Będzie również kolportowany w trakcie spotkań, szkoleń i warsztatów (po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego).

Opis parametrów technicznych podręcznika:

 • rozmiar: 210x210mm
 • ilość kartek: około 50
 • ilość sztuk: 2000
 • kolor: fullcolor
 • papier okładki: 115g kreda połysk
 • papier wewnętrzny: 115g kreda połysk

We believe that despite the development of remote communication, partly caused by the epidemic situation in the world, the printed form and traditional graphic message cannot be abandoned.

Numerous webinars, mapathons and other remote meetings will not completely replace the traditional printed textbook, which, especially in the environment of technical schools and universities (at least in Poland), still remains a basic source of knowledge, or at least a complementary educational element that can be reached in and outside the library.

Therefore, we would like to prepare and print a textbook – a compendium of knowledge about the basics of OSM map editing in Polish. It would contain information about the basics of editing, interesting examples, and also notes on what mistakes to avoid. Each part would also contain information on where to look for further information about a given issue.

Since the beginning of the sharing of knowledge about the project in Poland, there is a lack of basic knowledge about OSM collected in the form of a traditional textbook. We want to change that.

The file will be prepared in a way that allows for possible later reprinting.

We will post the information about the availability of the textbook in our media. It will be sent first to the scientific units cooperating with the OSM and to people who will turn to the Management Board briefly justifying their wish to receive this material. It will also be distributed during meetings, trainings and workshops (once the epidemiological threat has ceased).

Technical parameters of the printed textbook:

 • paper size: 210×210 mm
 • number of sheets: about 50
 • number of copies: 2000
 • fullcolor print
 • cover: 115 g/m2 glossy chalk paper
 • inside: 115 g/m2 glossy chalk paper.

Budget breakdown

Give your budget breakdown here. If you would like to present your budget in a tabular format, you can use this tool to convert your spreadsheet into a wikitable and paste the code below here

Lp.

Item

Na co chcesz

wydać pieniądze?

What do you plan to spend the money on?

Szacowany koszt

jednostkowy

(w euro)

Expected cost per unit (in Euros)

Planowana liczba sztuk/

długość abonamentu

Quantity you plan to buy / subscription length

Szacowany koszt

całkowity

(w euro)

Expected total cost (in Euros)

Do czego jest to potrzebne?

(podaj jak najwięcej szczegółów)

Why is it needed? (Please give as much detail as possible.)

1 prace nad przygotowaniem pliku

Work on file preparation

100 3 300 Plik jest niezbędny do wydrukowania podręcznika. Będzie stanowił również pomoc przy późniejszym opracowaniu e-podręcznika.

W przygotowaniu pliku będzie brał udział zespół około 3 - 4 osobowy, w którego skład wejdą doświadczeniu edytorzy OSM Polska. Osoby te zostaną zaproszone do zespołu opracowującego treść podręcznika.

Zakładamy gratyfikację finansową dla członków tego zespołu żeby podkreślić odpowiedzialność zadania i zmotywować te osoby do udziału w projekcie.

The file is necessary to print the manual. It will also be useful in the later development of the e-textbook.

The file will be prepared by a team of about 3–4 people, including experienced editors from OSM Poland. These persons will be invited to join the team developing the content of the manual.

We assume a financial reward for the members of this team to emphasize the responsibility of the task and motivate them to participate in the project.

2 sprawdzenie treści

Proofreading

100 3 300 W sprawdzeniu poprawności merytorycznej i technicznej pliku będą brały udział chętne osoby ze Stowarzyszenia, spoza zespołu przygotowującego. Spośród osób, które się zgłoszą zostaną wybrane 3 osoby do zespołu sprawdzającego. One również otrzymają wynagrodzenie jak wyżej.

The verification of the technical and factual correctness of the file will be carried out by willing people from outside the preparation team. From the group of volunteers, a group of three will be selected for the proofreading team. They will also receive a financial reward, as in the case above.

3 wydruk 2000 sztuk podręcznika

Printout of 2000 copies of the textbook

2400 1 2400 Koszt wydrukowania i oprawienia podręcznika w profesjonalnym punkcie poligraficznym.

Przyjęte parametry techniczne to:

 • rozmiar: 210x210mm
 • ilość kartek: około 50
 • kolor: fullcolor
 • papier okładki: 115g kreda połysk
 • papier wewnętrzny: 115g kreda połysk

The cost of printing and binding the textbook in a professional printing facility.

Assumed technical parameters:

 • paper size: 210×210 mm
 • number of sheets: about 50
 • fullcolor print
 • cover: 115 g/m2 glossy chalk paper
 • inside: 115 g/m2 glossy chalk paper
4 dystrybucja

Distribution

szacunkowy koszt przesyłek kurierskich

do 1 kg = 4 euro

do 20 kg = 6 euro

do 40kg = 17 euro

Estimated cost of courier shipping

up to 1 kg: 4 euro

up to 20 kg: 6 euro

up to 40 kg: 17 euro


100

50

10


100

50

10


400

200

170


400

200

170

Pozycja ta obejmuje przygotowanie mniejszych paczek w celu dystrybucji do tych członków Stowarzyszenia, którzy prowadzą warsztaty, szkolenia oraz mają kontakt z pracownikami naukowymi w swojej okolicy.

Ponadto pojedyncze egzemplarze będą wysyłane do osób, które zgłoszą się indywidualnie do Zarządu.

This item includes the preparation of smaller packages for distribution to the Association members who run workshops, training courses and have contact with academics in their area.

In addition, single copies will be sent to those who will apply to our Board.

5 koszty księgowe

Accounting costs

350 Wsparcie księgowe

Cost of the accounting support

Suma/total: 4120

If you receive a grant, what do you aim to achieve?

It is recommended that this supports mission of the OSM Foundation and your local community. Please provide us with any information you think is relevant including the metrics you expect to achieve. Please write 100-200 words.

Wydanie podręcznika i jego dystrybucja pozwoli dotrzeć z informacją o projekcie OSM do szerszego grona osób, szczególnie w obrębie szkół wyższych. Dystrybucja podręcznika jako materiału szkoleniowego na spotkaniach edukacyjnych oraz udostępnianie go chętnym edytorom pomoże utrwalać nabytą wiedzę, usystematyzować ją i pokazać gdzie szukać dalszych informacji w procesie samokształcenia.

Mamy nadzieję, że łatwy dostęp do zawartych w podręczniku podstawowych zasad edycji danych OSM zachęci nowe osoby, przede wszystkim w gronie studentów, do zostania edytorami oraz pozwoli zminimalizować ilość błędów popełnianych przez początkujących edytorów.

Materiał powstały w trakcie prac nad podręcznikiem posłuży do przygotowania e-podręcznika.

Dystrybucja obejmie na początku zaprzyjaźnione ośrodki edukacyjne (między innymi Uniwersytet Łódzki, UAM Poznań, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Technikum Geodezyjne w Poznaniu). Następnie prześlemy informację o dostępności materiału do innych wybranych ośrodków naukowych z profilem kartograficznym.

Podręcznik będzie mógł być używany w trakcie szkoleń prowadzonych przez członków Stowarzyszenia OSM Polska oraz dystrybuowany w trakcie licznych spotkań, w których biorą udział członkowie Stowarzyszenia - GisDay, konferencje (Qgis), Map Party oraz na wnioski edytorów skierowane bezpośrednio do Zarządu OSM.

Szacujemy, że w ciągu roku, w trakcie różnych spotkań, członkowie Stowarzyszenia przeszkolą około 300 osób. Dodatkowo materiały będą przekazywane nauczycielom akademickim do użycia w trakcie zajęć kartograficznych oraz dostarczane członkom stowarzyszenia do rozprowadzania w swoich społecznościach. Będziemy również przesyłać podręcznik na prośbę zainteresowanych edytorów.

The publication and distribution of the textbook will allow the information about the OSM project to reach a wider range of people, especially within the universities. Distribution of the textbook as training material at educational meetings and making it available to willing editors will help to consolidate the acquired knowledge, systematize it and show where to look for further information in the self-education process.

We hope that easy access to the basic rules of editing OSM data contained in the textbook will encourage new people, especially students, to become editors and will allow to minimize the number of mistakes made by beginners.

The material created during the work on the textbook will be used to prepare the e-textbook.

The distribution will initially include our friendly educational centres (among others, University of Lodz, Adam Mickiewicz University in Poznań, University of Warmia and Mazury, Poznań School of Geodesy). Next, we will send information about the availability of the material to other selected research centers with cartographic profile.

The handbook can be used during training sessions conducted by members of the OSM Association of Poland and distributed during numerous meetings attended by members of the Association: GisDay, conferences (Qgis), Map Party. In addition, the textbook will be made available on request of the editors directly to our Board.

We estimate that during the year, during various meetings, members of the Association will train about 300 people. Additionally, the materials will be given to academic teachers for use during cartographic classes and delivered to the members of the Association for distribution in their communities. We will also send the handbook at the request of interested editors.

Do you receive funding from any other sources at the moment?

If you receive funding from other organisations currently, please state how much this is, whether the donations are regular or one off, and how these funds have been raised. Please write no more than 300 words. If you have any sources of co-funding for this grant application, please provide details. Examples of this might be if you have any partners who would be willing to match grant funding if you receive it, or if your project has existing funding. Please provide as much detail as possible.

Stowarzyszenie OSM Polska w 2020 roku wystąpiło z 1 wnioskiem do OSMF. Aktualnie nie otrzymujemy żadnego innego dofinansowania. Bieżącą działalność prowadzimy tylko w oparciu o składki członkowskie w wysokości 30 zł/rok i darowizny członków Stowarzyszenia.

The OSM Association of Poland has submitted one application to the OSMF in 2020. Currently, we do not receive any other funding. Current activities are conducted only from membership fees of 30 PLN/year and donations from members of the Association.

Is there anything you would like OSMF to support you with?

If there is anything which you would like OSMF to support you with in order to strengthen your project, please let us know. For example, this could include building relationships with OSM communities, sourcing updated imagery for mapping projects, or guidance on how to use some of the tools we have created. We want to do our best to support OSM communities, so please let us know what you need. Please write no more than 150 words.

W tej chwili nie widzimy takiej potrzeby.

We do not see the need for that right now.

Declaration

By submitting this form to the OpenStreetMap Foundation, you certify the information contained in this application is correct, and that if you are awarded a grant, you will use it only for the purposes described above. You will provide written documentation and receipts for all of your expenses to the OSM Foundation to demonstrate this. You understand that the decisions made by the OSM Foundation Microgrants committee are final.

I, Olga Barańczyk (full name), Olga | Yanosik (user name) agree to follow the above declaration.

Translation from Polish by Mateusz Bartczak (matebart, bartczak.mateusz (at) protonmail.com).

Endorsements

Community members are encouraged to endorse your project request here! Do wszystkich osób związanych z projektem OpenStreetMap Polska:

Projekt wydania podręcznika to wynik sygnałów od Was, że potrzebne jest zebranie podstawowej wiedzy edytorskiej w jednym miejscu. Zachęcamy Was do wsparcia tej inicjatywy. Projekt ten jest przygotowany z myślą o Was i o nowych członkach naszej społeczności!

Prosimy o wsparcie i promowanie naszego projektu.

 • Taki podręcznik od dawna jest potrzebny, tylko nie było sił i środków, żeby to wreszcie zrobić. Polimerek (talk) 12:20, 31 May 2020 (UTC)
 • I fully endorse this project request. Usystematyzowanie podstaw edycji w formie drukowanego podręcznika to dobry pomysł. Mrlx
 • Popieram pomysł. Chcąc promować ideę OSM, szczególnie w środowisku uczelni wyższych, potrzebna jest (tradycyjna) pozycja książkowa na stanie w bibliotece, którą można cytować w pracach (zaliczeniowych, magisterskich, itd.)Szydzio (talk) 18:40, 3 June 2020 (UTC)
 • I fully endorse this project request. Prin ted book is something you can refer to. Rmikke (talk) 23:03, 15 June 2020 (UTC)
 • I fully endorse this project request. Cristoffs