Nominatim/Special Phrases/VI

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

vi

Word / Phrase Key Value Operator Plural
Sân bay aeroway aerodrome - N
Sân bay tại aeroway aerodrome tại N
Sân bay ở aeroway aerodrome N
Sân bay gần aeroway aerodrome gần N
Các Sân bay aeroway aerodrome - Y
Các Sân bay tại aeroway aerodrome tại Y
Các Sân bay ở aeroway aerodrome Y
Các Sân bay gần aeroway aerodrome gần Y
Phi trường aeroway aerodrome - N
Phi trường tại aeroway aerodrome tại N
Phi trường ở aeroway aerodrome N
Phi trường gần aeroway aerodrome gần N
Các Phi trường aeroway aerodrome - Y
Các Phi trường tại aeroway aerodrome tại Y
Các Phi trường ở aeroway aerodrome Y
Các Phi trường gần aeroway aerodrome gần Y
Trung tâm Nghệ thuật aeroway aerodrome - N
Trung tâm Nghệ thuật tại amenity arts_centre tại N
Trung tâm Nghệ thuật ở amenity arts_centre N
Trung tâm Nghệ thuật gần amenity arts_centre gần N
Các Trung tâm Nghệ thuật amenity arts_centre - Y
Các Trung tâm Nghệ thuật tại amenity arts_centre tại Y
Các Trung tâm Nghệ thuật ở amenity arts_centre Y
Các Trung tâm Nghệ thuật gần amenity arts_centre gần Y
Máy Rút tiền Tự động amenity atm - N
Máy Rút tiền Tự động tại amenity atm tại N
Máy Rút tiền Tự động ở amenity atm N
Máy Rút tiền Tự động gần amenity atm gần N
Các Máy Rút tiền Tự động amenity atm - Y
Các Máy Rút tiền Tự động tại amenity atm tại Y
Các Máy Rút tiền Tự động ở amenity atm Y
Các Máy Rút tiền Tự động gần amenity atm gần Y
Ngân hàng amenity bank - N
Ngân hàng tại amenity bank tại N
Ngân hàng ở amenity bank N
Ngân hàng gần amenity bank gần N
Các Ngân hàng amenity bank - Y
Các Ngân hàng tại amenity bank tại Y
Các Ngân hàng ở amenity bank Y
Các Ngân hàng gần amenity bank gần Y
Quán Rượu amenity bar - N
Quán Rượu tại amenity bar tại N
Quán Rượu ở amenity bar N
Quán Rượu gần amenity bar gần N
Các Quán Rượu amenity bar - Y
Các Quán Rượu tại amenity bar tại Y
Các Quán Rượu ở amenity bar Y
Các Quán Rượu gần amenity bar gần Y
Ghế amenity bench - N
Ghế tại amenity bench tại N
Ghế ở amenity bench N
Ghế gần amenity bench gần N
Các Ghế amenity bench - Y
Các Ghế tại amenity bench tại Y
Các Ghế ở amenity bench Y
Các Ghế gần amenity bench gần Y
Chỗ Đậu Xe đạp amenity bicycle_parking - N
Chỗ Đậu Xe đạp tại amenity bicycle_parking tại N
Chỗ Đậu Xe đạp ở amenity bicycle_parking N
Chỗ Đậu Xe đạp gần amenity bicycle_parking gần N
Các Chỗ Đậu Xe đạp amenity bicycle_parking - Y
Các Chỗ Đậu Xe đạp tại amenity bicycle_parking tại Y
Các Chỗ Đậu Xe đạp ở amenity bicycle_parking Y
Các Chỗ Đậu Xe đạp gần amenity bicycle_parking gần Y
Chỗ Mướn Xe đạp amenity bicycle_rental - N
Chỗ Mướn Xe đạp tại amenity bicycle_rental tại N
Chỗ Mướn Xe đạp ở amenity bicycle_rental N
Chỗ Mướn Xe đạp gần amenity bicycle_rental gần N
Các Chỗ Mướn Xe đạp amenity bicycle_rental - Y
Các Chỗ Mướn Xe đạp tại amenity bicycle_rental tại Y
Các Chỗ Mướn Xe đạp ở amenity bicycle_rental Y
Các Chỗ Mướn Xe đạp gần amenity bicycle_rental gần Y
Các Trạm xe buýt amenity bus_station - N
Các Trạm xe buýt tại amenity bus_station tại N
Các Trạm xe buýt ở amenity bus_station N
Các Trạm xe buýt gần amenity bus_station gần N
Các Trạm xe bus amenity bus_station - Y
Các Trạm xe bus tại amenity bus_station tại Y
Các Trạm xe bus ở amenity bus_station Y
Các Trạm xe bus gần amenity bus_station gần Y
Quán Cà phê amenity cafe - N
Quán Cà phê tại amenity cafe tại N
Quán Cà phê ở amenity cafe N
Quán Cà phê gần amenity cafe gần N
Các Quán Cà phê amenity cafe - Y
Các Quán Cà phê tại amenity cafe tại Y
Các Quán Cà phê ở amenity cafe Y
Các Quán Cà phê gần amenity cafe gần Y
Chỗ Mướn Xe amenity car_rental - N
Chỗ Mướn Xe tại amenity car_rental tại N
Chỗ Mướn Xe ở amenity car_rental N
Chỗ Mướn Xe gần amenity car_rental gần N
Các Chỗ Mướn Xe amenity car_rental - Y
Các Chỗ Mướn Xe tại amenity car_rental tại Y
Các Chỗ Mướn Xe ở amenity car_rental Y
Các Chỗ Mướn Xe gần amenity car_rental gần Y
Chia sẻ Xe cộ amenity car_sharing - N
Chia sẻ Xe cộ tại amenity car_sharing tại N
Chia sẻ Xe cộ ở amenity car_sharing N
Chia sẻ Xe cộ gần amenity car_sharing gần N
Các Chia sẻ Xe cộ amenity car_sharing - Y
Các Chia sẻ Xe cộ tại amenity car_sharing tại Y
Các Chia sẻ Xe cộ ở amenity car_sharing Y
Các Chia sẻ Xe cộ gần amenity car_sharing gần Y
Tiệm Rửa Xe amenity car_wash - N
Tiệm Rửa Xe tại amenity car_wash tại N
Tiệm Rửa Xe ở amenity car_wash N
Tiệm Rửa Xe gần amenity car_wash gần N
Các Tiệm Rửa Xe amenity car_wash - Y
Các Tiệm Rửa Xe tại amenity car_wash tại Y
Các Tiệm Rửa Xe ở amenity car_wash Y
Các Tiệm Rửa Xe gần amenity car_wash gần Y
Sòng bạc amenity casino - N
Sòng bạc tại amenity casino tại N
Sòng bạc ở amenity casino N
Sòng bạc gần amenity casino gần N
Các Sòng bạc amenity casino - Y
Các Sòng bạc tại amenity casino tại Y
Các Sòng bạc ở amenity casino Y
Các Sòng bạc gần amenity casino gần Y
Rạp phim amenity cinema - N
Rạp phim tại amenity cinema tại N
Rạp phim ở amenity cinema N
Rạp phim gần amenity cinema gần N
Các Rạp phim amenity cinema - Y
Các Rạp phim tại amenity cinema tại Y
Các Rạp phim ở amenity cinema Y
Các Rạp phim gần amenity cinema gần Y
Trường Cao đẳng amenity college - N
Trường Cao đẳng tại amenity college tại N
Trường Cao đẳng ở amenity college N
Trường Cao đẳng gần amenity college gần N
Các Trường Cao đẳng amenity college - Y
Các Trường Cao đẳng tại amenity college tại Y
Các Trường Cao đẳng ở amenity college Y
Các Trường Cao đẳng gần amenity college gần Y
Trung tâm Cộng đồng amenity community_centre - N
Trung tâm Cộng đồng tại amenity community_centre tại N
Trung tâm Cộng đồng ở amenity community_centre N
Trung tâm Cộng đồng gần amenity community_centre gần N
Các Trung tâm Cộng đồng amenity community_centre - Y
Các Trung tâm Cộng đồng tại amenity community_centre tại Y
Các Trung tâm Cộng đồng ở amenity community_centre Y
Các Trung tâm Cộng đồng gần amenity community_centre gần Y
Tòa amenity courthouse - N
Tòa tại amenity courthouse tại N
Tòa ở amenity courthouse N
Tòa gần amenity courthouse gần N
Các Tòa amenity courthouse - Y
Các Tòa tại amenity courthouse tại Y
Các Tòa ở amenity courthouse Y
Các Tòa gần amenity courthouse gần Y
Nha sĩ amenity dentist - N
Nha sĩ tại amenity dentist tại N
Nha sĩ ở amenity dentist N
Nha sĩ gần amenity dentist gần N
Các Nha sĩ amenity dentist - Y
Các Nha sĩ tại amenity dentist tại Y
Các Nha sĩ ở amenity dentist Y
Các Nha sĩ gần amenity dentist gần Y
Bác sĩ amenity doctors - N
Bác sĩ tại amenity doctors tại N
Bác sĩ ở amenity doctors N
Bác sĩ gần amenity doctors gần N
Các Bác sĩ amenity doctors - Y
Các Bác sĩ tại amenity doctors tại Y
Các Bác sĩ ở amenity doctors Y
Các Bác sĩ gần amenity doctors gần Y
Vòi Nước uống amenity drinking_water - N
Vòi Nước uống tại amenity drinking_water tại N
Vòi Nước uống ở amenity drinking_water N
Vòi Nước uống gần amenity drinking_water gần N
Các Vòi Nước uống amenity drinking_water - Y
Các Vòi Nước uống tại amenity drinking_water tại Y
Các Vòi Nước uống ở amenity drinking_water Y
Các Vòi Nước uống gần amenity drinking_water gần Y
Trường Lái xe amenity driving_school - N
Trường Lái xe tại amenity driving_school tại N
Trường Lái xe ở amenity driving_school N
Trường Lái xe gần amenity driving_school gần N
Các Trường Lái xe amenity driving_school - Y
Các Trường Lái xe tại amenity driving_school tại Y
Các Trường Lái xe ở amenity driving_school Y
Các Trường Lái xe gần amenity driving_school gần Y
Tòa Đại sứ amenity embassy - N
Tòa Đại sứ tại amenity embassy tại N
Tòa Đại sứ ở amenity embassy N
Tòa Đại sứ gần amenity embassy gần N
Các Tòa Đại sứ amenity embassy - Y
Các Tòa Đại sứ tại amenity embassy tại Y
Các Tòa Đại sứ ở amenity embassy Y
Các Tòa Đại sứ gần amenity embassy gần Y
Điện thoại Khẩn cấp amenity emergency_phone - N
Điện thoại Khẩn cấp tại amenity emergency_phone tại N
Điện thoại Khẩn cấp ở amenity emergency_phone N
Điện thoại Khẩn cấp gần amenity emergency_phone gần N
Các Điện thoại Khẩn cấp amenity emergency_phone - Y
Các Điện thoại Khẩn cấp tại amenity emergency_phone tại Y
Các Điện thoại Khẩn cấp ở amenity emergency_phone Y
Các Điện thoại Khẩn cấp gần amenity emergency_phone gần Y
Nhà hàng Ăn nhanh amenity fast_food - N
Nhà hàng Ăn nhanh tại amenity fast_food tại N
Nhà hàng Ăn nhanh ở amenity fast_food N
Nhà hàng Ăn nhanh gần amenity fast_food gần N
Các Nhà hàng Ăn nhanh amenity fast_food - Y
Các Nhà hàng Ăn nhanh tại amenity fast_food tại Y
Các Nhà hàng Ăn nhanh ở amenity fast_food Y
Các Nhà hàng Ăn nhanh gần amenity fast_food gần Y
Trạm Phà amenity ferry_terminal - N
Trạm Phà tại amenity ferry_terminal tại N
Trạm Phà ở amenity ferry_terminal N
Trạm Phà gần amenity ferry_terminal gần N
Các Trạm Phà amenity ferry_terminal - Y
Các Trạm Phà tại amenity ferry_terminal tại Y
Các Trạm Phà ở amenity ferry_terminal Y
Các Trạm Phà gần amenity ferry_terminal gần Y
Vòi nước Máy emergency fire_hydrant - N
Vòi nước Máy tại emergency fire_hydrant tại N
Vòi nước Máy ở emergency fire_hydrant N
Vòi nước Máy gần emergency fire_hydrant gần N
Các Vòi nước Máy emergency fire_hydrant - Y
Các Vòi nước Máy tại emergency fire_hydrant tại Y
Các Vòi nước Máy ở emergency fire_hydrant Y
Các Vòi nước Máy gần emergency fire_hydrant gần Y
Trạm Cứu hỏa amenity fire_station - N
Trạm Cứu hỏa tại amenity fire_station tại N
Trạm Cứu hỏa ở amenity fire_station N
Trạm Cứu hỏa gần amenity fire_station gần N
Các Trạm Cứu hỏa amenity fire_station - Y
Các Trạm Cứu hỏa tại amenity fire_station tại Y
Các Trạm Cứu hỏa ở amenity fire_station Y
Các Trạm Cứu hỏa gần amenity fire_station gần Y
Vòi nước amenity fountain - N
Vòi nước tại amenity fountain tại N
Vòi nước ở amenity fountain N
Vòi nước gần amenity fountain gần N
Các Vòi nước amenity fountain - Y
Các Vòi nước tại amenity fountain tại Y
Các Vòi nước ở amenity fountain Y
Các Vòi nước gần amenity fountain gần Y
Cây xăng amenity fuel - N
Cây xăng tại amenity fuel tại N
Cây xăng ở amenity fuel N
Cây xăng gần amenity fuel gần N
Các Cây xăng amenity fuel - Y
Các Cây xăng tại amenity fuel tại Y
Các Cây xăng ở amenity fuel Y
Các Cây xăng gần amenity fuel gần Y
Nghĩa địa amenity grave_yard - N
Nghĩa địa tại amenity grave_yard tại N
Nghĩa địa ở amenity grave_yard N
Nghĩa địa gần amenity grave_yard gần N
Các Nghĩa địa amenity grave_yard - Y
Các Nghĩa địa tại amenity grave_yard tại Y
Các Nghĩa địa ở amenity grave_yard Y
Các Nghĩa địa gần amenity grave_yard gần Y
Nhà Thể dục amenity gym - N
Nhà Thể dục tại amenity gym tại N
Nhà Thể dục ở amenity gym N
Nhà Thể dục gần amenity gym gần N
Các Nhà Thể dục amenity gym - Y
Các Nhà Thể dục tại amenity gym tại Y
Các Nhà Thể dục ở amenity gym Y
Các Nhà Thể dục gần amenity gym gần Y
Bệnh viện amenity hospital - N
Bệnh viện tại amenity hospital tại N
Bệnh viện ở amenity hospital N
Bệnh viện gần amenity hospital gần N
Các Bệnh viện amenity hospital - Y
Các Bệnh viện tại amenity hospital tại Y
Các Bệnh viện ở amenity hospital Y
Các Bệnh viện gần amenity hospital gần Y
Tiệm Kem amenity ice_cream - N
Tiệm Kem tại amenity ice_cream tại N
Tiệm Kem ở amenity ice_cream N
Tiệm Kem gần amenity ice_cream gần N
Các Tiệm Kem amenity ice_cream - Y
Các Tiệm Kem tại amenity ice_cream tại Y
Các Tiệm Kem ở amenity ice_cream Y
Các Tiệm Kem gần amenity ice_cream gần Y
Tiểu học amenity kindergarten - N
Tiểu học tại amenity kindergarten tại N
Tiểu học ở amenity kindergarten N
Tiểu học gần amenity kindergarten gần N
Các Tiểu học amenity kindergarten - Y
Các Tiểu học tại amenity kindergarten tại Y
Các Tiểu học ở amenity kindergarten Y
Các Tiểu học gần amenity kindergarten gần Y
Thư viện amenity library - N
Thư viện tại amenity library tại N
Thư viện ở amenity library N
Thư viện gần amenity library gần N
Các Thư viện amenity library - Y
Các Thư viện tại amenity library tại Y
Các Thư viện ở amenity library Y
Các Thư viện gần amenity library gần Y
Nhà thuốc amenity pharmacy - N
Nhà thuốc tại amenity pharmacy tại N
Nhà thuốc ở amenity pharmacy N
Nhà thuốc gần amenity pharmacy gần N
Các Nhà thuốc amenity pharmacy - Y
Các Nhà thuốc tại amenity pharmacy tại Y
Các Nhà thuốc ở amenity pharmacy Y
Các Nhà thuốc gần amenity pharmacy gần Y
Nơi Thờ phụng amenity place_of_worship - N
Nơi Thờ phụng tại amenity place_of_worship tại N
Nơi Thờ phụng ở amenity place_of_worship N
Nơi Thờ phụng gần amenity place_of_worship gần N
Các Nơi Thờ phụng amenity place_of_worship - Y
Các Nơi Thờ phụng tại amenity place_of_worship tại Y
Các Nơi Thờ phụng ở amenity place_of_worship Y
Các Nơi Thờ phụng gần amenity place_of_worship gần Y
Cảnh sát amenity police - N
Cảnh sát tại amenity police tại N
Cảnh sát ở amenity police N
Cảnh sát gần amenity police gần N
Các Cảnh sát amenity police - Y
Các Cảnh sát tại amenity police tại Y
Các Cảnh sát ở amenity police Y
Các Cảnh sát gần amenity police gần Y
Hòm thư amenity post_box - N
Hòm thư tại amenity post_box tại N
Hòm thư ở amenity post_box N
Hòm thư gần amenity post_box gần N
Các Hòm thư amenity post_box - Y
Các Hòm thư tại amenity post_box tại Y
Các Hòm thư ở amenity post_box Y
Các Hòm thư gần amenity post_box gần Y
Bưu điện amenity post_office - N
Bưu điện tại amenity post_office tại N
Bưu điện ở amenity post_office N
Bưu điện gần amenity post_office gần N
Các Bưu điện amenity post_office - Y
Các Bưu điện tại amenity post_office tại Y
Các Bưu điện ở amenity post_office Y
Các Bưu điện gần amenity post_office gần Y
Nhà tù amenity prison - N
Nhà tù tại amenity prison tại N
Nhà tù ở amenity prison N
Nhà tù gần amenity prison gần N
Các Nhà tù amenity prison - Y
Các Nhà tù tại amenity prison tại Y
Các Nhà tù ở amenity prison Y
Các Nhà tù gần amenity prison gần Y
Quán rượu amenity pub - N
Quán rượu tại amenity pub tại N
Quán rượu ở amenity pub N
Quán rượu gần amenity pub gần N
Các Quán rượu amenity pub - Y
Các Quán rượu tại amenity pub tại Y
Các Quán rượu ở amenity pub Y
Các Quán rượu gần amenity pub gần Y
Nhà hàng amenity restaurant - N
Nhà hàng tại amenity restaurant tại N
Nhà hàng ở amenity restaurant N
Nhà hàng gần amenity restaurant gần N
Các Nhà hàng amenity restaurant - Y
Các Nhà hàng tại amenity restaurant tại Y
Các Nhà hàng ở amenity restaurant Y
Các Nhà hàng gần amenity restaurant gần Y
Nhà Tắm hơi amenity sauna - N
Nhà Tắm hơi tại amenity sauna tại N
Nhà Tắm hơi ở amenity sauna N
Nhà Tắm hơi gần amenity sauna gần N
Các Nhà Tắm hơi amenity sauna - Y
Các Nhà Tắm hơi tại amenity sauna tại Y
Các Nhà Tắm hơi ở amenity sauna Y
Các Nhà Tắm hơi gần amenity sauna gần Y
Trường học amenity school - N
Trường học tại amenity school tại N
Trường học ở amenity school N
Trường học gần amenity school gần N
Các Trường học amenity school - Y
Các Trường học tại amenity school tại Y
Các Trường học ở amenity school Y
Các Trường học gần amenity school gần Y
Taxi amenity taxi - N
Taxi tại amenity taxi tại N
Taxi ở amenity taxi N
Taxi gần amenity taxi gần N
Các Taxi amenity taxi - Y
Các Taxi tại amenity taxi tại Y
Các Taxi ở amenity taxi Y
Các Taxi gần amenity taxi gần Y
Điện thoại Công cộng amenity telephone - N
Điện thoại Công cộng tại amenity telephone tại N
Điện thoại Công cộng ở amenity telephone N
Điện thoại Công cộng gần amenity telephone gần N
Các Điện thoại Công cộng amenity telephone - Y
Các Điện thoại Công cộng tại amenity telephone tại Y
Các Điện thoại Công cộng ở amenity telephone Y
Các Điện thoại Công cộng gần amenity telephone gần Y
Nhà hát amenity theatre - N
Nhà hát tại amenity theatre tại N
Nhà hát ở amenity theatre N
Nhà hát gần amenity theatre gần N
Các Nhà hát amenity theatre - Y
Các Nhà hát tại amenity theatre tại Y
Các Nhà hát ở amenity theatre Y
Các Nhà hát gần amenity theatre gần Y
Vệ sinh amenity toilets - N
Vệ sinh tại amenity toilets tại N
Vệ sinh ở amenity toilets N
Vệ sinh gần amenity toilets gần N
Các Vệ sinh amenity toilets - Y
Các Vệ sinh tại amenity toilets tại Y
Các Vệ sinh ở amenity toilets Y
Các Vệ sinh gần amenity toilets gần Y
Thị sảnh amenity townhall - N
Thị sảnh tại amenity townhall tại N
Thị sảnh ở amenity townhall N
Thị sảnh gần amenity townhall gần N
Các Thị sảnh amenity townhall - Y
Các Thị sảnh tại amenity townhall tại Y
Các Thị sảnh ở amenity townhall Y
Các Thị sảnh gần amenity townhall gần Y
Trường Đại học amenity university - N
Trường Đại học tại amenity university tại N
Trường Đại học ở amenity university N
Trường Đại học gần amenity university gần N
Các Trường Đại học amenity university - Y
Các Trường Đại học tại amenity university tại Y
Các Trường Đại học ở amenity university Y
Các Trường Đại học gần amenity university gần Y
Máy Bán hàng amenity vending_machine - N
Máy Bán hàng tại amenity vending_machine tại N
Máy Bán hàng ở amenity vending_machine N
Máy Bán hàng gần amenity vending_machine gần N
Các Máy Bán hàng amenity vending_machine - Y
Các Máy Bán hàng tại amenity vending_machine tại Y
Các Máy Bán hàng ở amenity vending_machine Y
Các Máy Bán hàng gần amenity vending_machine gần Y
Thùng rác amenity waste_basket - N
Thùng rác tại amenity waste_basket tại N
Thùng rác ở amenity waste_basket N
Thùng rác gần amenity waste_basket gần N
Các Thùng rác amenity waste_basket - Y
Các Thùng rác tại amenity waste_basket tại Y
Các Thùng rác ở amenity waste_basket Y
Các Thùng rác gần amenity waste_basket gần Y
Biên giới Hành chính boundary administrative - N
Biên giới Hành chính tại boundary administrative tại N
Biên giới Hành chính ở boundary administrative N
Biên giới Hành chính gần boundary administrative gần N
Các Biên giới Hành chính boundary administrative - Y
Các Biên giới Hành chính tại boundary administrative tại Y
Các Biên giới Hành chính ở boundary administrative Y
Các Biên giới Hành chính gần boundary administrative gần Y
Boong ke building bunker - N
Boong ke tại building bunker tại N
Boong ke ở building bunker N
Boong ke gần building bunker gần N
Các Boong ke building bunker - Y
Các Boong ke tại building bunker tại Y
Các Boong ke ở building bunker Y
Các Boong ke gần building bunker gần Y
Nhà thờ building church - N
Nhà thờ tại building church tại N
Nhà thờ ở building church N
Nhà thờ gần building church gần N
Các Nhà thờ building church - Y
Các Nhà thờ tại building church tại Y
Các Nhà thờ ở building church Y
Các Nhà thờ gần building church gần Y
Trụ sở Thành phố building city_hall - N
Trụ sở Thành phố tại building city_hall tại N
Trụ sở Thành phố ở building city_hall N
Trụ sở Thành phố gần building city_hall gần N
Các Trụ sở Thành phố building city_hall - Y
Các Trụ sở Thành phố tại building city_hall tại Y
Các Trụ sở Thành phố ở building city_hall Y
Các Trụ sở Thành phố gần building city_hall gần Y
Tòa nhà Thương mại building commercial - N
Tòa nhà Thương mại tại building commercial tại N
Tòa nhà Thương mại ở building commercial N
Tòa nhà Thương mại gần building commercial gần N
Các Tòa nhà Thương mại building commercial - Y
Các Tòa nhà Thương mại tại building commercial tại Y
Các Tòa nhà Thương mại ở building commercial Y
Các Tòa nhà Thương mại gần building commercial gần Y
Ký túc xá building dormitory - N
Ký túc xá tại building dormitory tại N
Ký túc xá ở building dormitory N
Ký túc xá gần building dormitory gần N
Các Ký túc xá building dormitory - Y
Các Ký túc xá tại building dormitory tại Y
Các Ký túc xá ở building dormitory Y
Các Ký túc xá gần building dormitory gần Y
Cửa vào building entrance - N
Cửa vào tại building entrance tại N
Cửa vào ở building entrance N
Cửa vào gần building entrance gần N
Các Cửa vào building entrance - Y
Các Cửa vào tại building entrance tại Y
Các Cửa vào ở building entrance Y
Các Cửa vào gần building entrance gần Y
Ga ra building garage - N
Ga ra tại building garage tại N
Ga ra ở building garage N
Ga ra gần building garage gần N
Các Ga ra building garage - Y
Các Ga ra tại building garage tại Y
Các Ga ra ở building garage Y
Các Ga ra gần building garage gần Y
Tòa nhà Bệnh viện building hospital - N
Tòa nhà Bệnh viện tại building hospital tại N
Tòa nhà Bệnh viện ở building hospital N
Tòa nhà Bệnh viện gần building hospital gần N
Các Tòa nhà Bệnh viện building hospital - Y
Các Tòa nhà Bệnh viện tại building hospital tại Y
Các Tòa nhà Bệnh viện ở building hospital Y
Các Tòa nhà Bệnh viện gần building hospital gần Y
Khách sạn building hotel - N
Khách sạn tại building hotel tại N
Khách sạn ở building hotel N
Khách sạn gần building hotel gần N
Các Khách sạn building hotel - Y
Các Khách sạn tại building hotel tại Y
Các Khách sạn ở building hotel Y
Các Khách sạn gần building hotel gần Y
Nhà ở building house - N
Nhà ở tại building house tại N
Nhà ở ở building house N
Nhà ở gần building house gần N
Các Nhà ở building house - Y
Các Nhà ở tại building house tại Y
Các Nhà ở ở building house Y
Các Nhà ở gần building house gần Y
Tòa nhà Công nghiệp building industrial - N
Tòa nhà Công nghiệp tại building industrial tại N
Tòa nhà Công nghiệp ở building industrial N
Tòa nhà Công nghiệp gần building industrial gần N
Các Tòa nhà Công nghiệp building industrial - Y
Các Tòa nhà Công nghiệp tại building industrial tại Y
Các Tòa nhà Công nghiệp ở building industrial Y
Các Tòa nhà Công nghiệp gần building industrial gần Y
Tòa nhà Văn phòng building office - N
Tòa nhà Văn phòng tại building office tại N
Tòa nhà Văn phòng ở building office N
Tòa nhà Văn phòng gần building office gần N
Các Tòa nhà Văn phòng building office - Y
Các Tòa nhà Văn phòng tại building office tại Y
Các Tòa nhà Văn phòng ở building office Y
Các Tòa nhà Văn phòng gần building office gần Y
Nhà ở building residential - N
Nhà ở tại building residential tại N
Nhà ở ở building residential N
Nhà ở gần building residential gần N
Các Nhà ở building residential - Y
Các Nhà ở tại building residential tại Y
Các Nhà ở ở building residential Y
Các Nhà ở gần building residential gần Y
Nhà trường building school - N
Nhà trường tại building school tại N
Nhà trường ở building school N
Nhà trường gần building school gần N
Các Nhà trường building school - Y
Các Nhà trường tại building school tại Y
Các Nhà trường ở building school Y
Các Nhà trường gần building school gần Y
Tiệm building shop - N
Tiệm tại building shop tại N
Tiệm ở building shop N
Tiệm gần building shop gần N
Các Tiệm building shop - Y
Các Tiệm tại building shop tại Y
Các Tiệm ở building shop Y
Các Tiệm gần building shop gần Y
Sân vận động building stadium - N
Sân vận động tại building stadium tại N
Sân vận động ở building stadium N
Sân vận động gần building stadium gần N
Các Sân vận động building stadium - Y
Các Sân vận động tại building stadium tại Y
Các Sân vận động ở building stadium Y
Các Sân vận động gần building stadium gần Y
Tiệm building store - N
Tiệm tại building store tại N
Tiệm ở building store N
Tiệm gần building store gần N
Các Tiệm building store - Y
Các Tiệm tại building store tại Y
Các Tiệm ở building store Y
Các Tiệm gần building store gần Y
Tháp building tower - N
Tháp tại building tower tại N
Tháp ở building tower N
Tháp gần building tower gần N
Các Tháp building tower - Y
Các Tháp tại building tower tại Y
Các Tháp ở building tower Y
Các Tháp gần building tower gần Y
Nhà ga building train_station - N
Nhà ga tại building train_station tại N
Nhà ga ở building train_station N
Nhà ga gần building train_station gần N
Các Nhà ga building train_station - Y
Các Nhà ga tại building train_station tại Y
Các Nhà ga ở building train_station Y
Các Nhà ga gần building train_station gần Y
Tòa nhà Đại học building university - N
Tòa nhà Đại học tại building university tại N
Tòa nhà Đại học ở building university N
Tòa nhà Đại học gần building university gần N
Các Tòa nhà Đại học building university - Y
Các Tòa nhà Đại học tại building university tại Y
Các Tòa nhà Đại học ở building university Y
Các Tòa nhà Đại học gần building university gần Y
Tòa nhà building "yes" - N
Tòa nhà tại building "yes" tại N
Tòa nhà ở building "yes" N
Tòa nhà gần building "yes" gần N
Các Tòa nhà building "yes" - Y
Các Tòa nhà tại building "yes" tại Y
Các Tòa nhà ở building "yes" Y
Các Tòa nhà gần building "yes" gần Y
Đường Cưỡi ngựa highway bridleway - N
Đường Cưỡi ngựa tại highway bridleway tại N
Đường Cưỡi ngựa ở highway bridleway N
Đường Cưỡi ngựa gần highway bridleway gần N
Các Đường Cưỡi ngựa highway bridleway - Y
Các Đường Cưỡi ngựa tại highway bridleway tại Y
Các Đường Cưỡi ngựa ở highway bridleway Y
Các Đường Cưỡi ngựa gần highway bridleway gần Y
Chỗ Đậu Xe buýt highway bus_stop - N
Chỗ Đậu Xe buýt tại highway bus_stop tại N
Chỗ Đậu Xe buýt ở highway bus_stop N
Chỗ Đậu Xe buýt gần highway bus_stop gần N
Các Chỗ Đậu Xe buýt highway bus_stop - Y
Các Chỗ Đậu Xe buýt tại highway bus_stop tại Y
Các Chỗ Đậu Xe buýt ở highway bus_stop Y
Các Chỗ Đậu Xe buýt gần highway bus_stop gần Y
Đường Đang Xây highway construction - N
Đường Đang Xây tại highway construction tại N
Đường Đang Xây ở highway construction N
Đường Đang Xây gần highway construction gần N
Các Đường Đang Xây highway construction - Y
Các Đường Đang Xây tại highway construction tại Y
Các Đường Đang Xây ở highway construction Y
Các Đường Đang Xây gần highway construction gần Y
Đường Xe đạp highway cycleway - N
Đường Xe đạp tại highway cycleway tại N
Đường Xe đạp ở highway cycleway N
Đường Xe đạp gần highway cycleway gần N
Các Đường Xe đạp highway cycleway - Y
Các Đường Xe đạp tại highway cycleway tại Y
Các Đường Xe đạp ở highway cycleway Y
Các Đường Xe đạp gần highway cycleway gần Y
Cây số highway distance_marker - N
Cây số tại highway distance_marker tại N
Cây số ở highway distance_marker N
Cây số gần highway distance_marker gần N
Các Cây số highway distance_marker - Y
Các Cây số tại highway distance_marker tại Y
Các Cây số ở highway distance_marker Y
Các Cây số gần highway distance_marker gần Y
Đường bộ highway footway - N
Đường bộ tại highway footway tại N
Đường bộ ở highway footway N
Đường bộ gần highway footway gần N
Các Đường bộ highway footway - Y
Các Đường bộ tại highway footway tại Y
Các Đường bộ ở highway footway Y
Các Đường bộ gần highway footway gần Y
Cổng highway gate - N
Cổng tại highway gate tại N
Cổng ở highway gate N
Cổng gần highway gate gần N
Các Cổng highway gate - Y
Các Cổng tại highway gate tại Y
Các Cổng ở highway gate Y
Các Cổng gần highway gate gần Y
Đường Hàng xóm highway living_street - N
Đường Hàng xóm tại highway living_street tại N
Đường Hàng xóm ở highway living_street N
Đường Hàng xóm gần highway living_street gần N
Các Đường Hàng xóm highway living_street - Y
Các Đường Hàng xóm tại highway living_street tại Y
Các Đường Hàng xóm ở highway living_street Y
Các Đường Hàng xóm gần highway living_street gần Y
Đường Nhỏ highway minor - N
Đường Nhỏ tại highway minor tại N
Đường Nhỏ ở highway minor N
Đường Nhỏ gần highway minor gần N
Các Đường Nhỏ highway minor - Y
Các Đường Nhỏ tại highway minor tại Y
Các Đường Nhỏ ở highway minor Y
Các Đường Nhỏ gần highway minor gần Y
Đường Cao tốc highway motorway - N
Đường Cao tốc tại highway motorway tại N
Đường Cao tốc ở highway motorway N
Đường Cao tốc gần highway motorway gần N
Các Đường Cao tốc highway motorway - Y
Các Đường Cao tốc tại highway motorway tại Y
Các Đường Cao tốc ở highway motorway Y
Các Đường Cao tốc gần highway motorway gần Y
Ngã tư Đường Cao tốc highway motorway_junction - N
Ngã tư Đường Cao tốc tại highway motorway_junction tại N
Ngã tư Đường Cao tốc ở highway motorway_junction N
Ngã tư Đường Cao tốc gần highway motorway_junction gần N
Các Ngã tư Đường Cao tốc highway motorway_junction - Y
Các Ngã tư Đường Cao tốc tại highway motorway_junction tại Y
Các Ngã tư Đường Cao tốc ở highway motorway_junction Y
Các Ngã tư Đường Cao tốc gần highway motorway_junction gần Y
Đường Cao tốc highway motorway_link - N
Đường Cao tốc tại highway motorway_link tại N
Đường Cao tốc ở highway motorway_link N
Đường Cao tốc gần highway motorway_link gần N
Các Đường Cao tốc highway motorway_link - Y
Các Đường Cao tốc tại highway motorway_link tại Y
Các Đường Cao tốc ở highway motorway_link Y
Các Đường Cao tốc gần highway motorway_link gần Y
Lối highway path - N
Lối tại highway path tại N
Lối ở highway path N
Lối gần highway path gần N
Các Lối highway path - Y
Các Lối tại highway path tại Y
Các Lối ở highway path Y
Các Lối gần highway path gần Y
Đường bộ Lớn highway pedestrian - N
Đường bộ Lớn tại highway pedestrian tại N
Đường bộ Lớn ở highway pedestrian N
Đường bộ Lớn gần highway pedestrian gần N
Các Đường bộ Lớn highway pedestrian - Y
Các Đường bộ Lớn tại highway pedestrian tại Y
Các Đường bộ Lớn ở highway pedestrian Y
Các Đường bộ Lớn gần highway pedestrian gần Y
Đường Chính highway primary - N
Đường Chính tại highway primary tại N
Đường Chính ở highway primary N
Đường Chính gần highway primary gần N
Các Đường Chính highway primary - Y
Các Đường Chính tại highway primary tại Y
Các Đường Chính ở highway primary Y
Các Đường Chính gần highway primary gần Y
Đường Chính highway primary_link - N
Đường Chính tại highway primary_link tại N
Đường Chính ở highway primary_link N
Đường Chính gần highway primary_link gần N
Các Đường Chính highway primary_link - Y
Các Đường Chính tại highway primary_link tại Y
Các Đường Chính ở highway primary_link Y
Các Đường Chính gần highway primary_link gần Y
Đường đua highway raceway - N
Đường đua tại highway raceway tại N
Đường đua ở highway raceway N
Đường đua gần highway raceway gần N
Các Đường đua highway raceway - Y
Các Đường đua tại highway raceway tại Y
Các Đường đua ở highway raceway Y
Các Đường đua gần highway raceway gần Y
Đường Nhà ở highway residential - N
Đường Nhà ở tại highway residential tại N
Đường Nhà ở ở highway residential N
Đường Nhà ở gần highway residential gần N
Các Đường Nhà ở highway residential - Y
Các Đường Nhà ở tại highway residential tại Y
Các Đường Nhà ở ở highway residential Y
Các Đường Nhà ở gần highway residential gần Y
Đường highway road - N
Đường tại highway road tại N
Đường ở highway road N
Đường gần highway road gần N
Các Đường highway road - Y
Các Đường tại highway road tại Y
Các Đường ở highway road Y
Các Đường gần highway road gần Y
Đường Lớn highway secondary - N
Đường Lớn tại highway secondary tại N
Đường Lớn ở highway secondary N
Đường Lớn gần highway secondary gần N
Các Đường Lớn highway secondary - Y
Các Đường Lớn tại highway secondary tại Y
Các Đường Lớn ở highway secondary Y
Các Đường Lớn gần highway secondary gần Y
Đường Lớn highway secondary_link - N
Đường Lớn tại highway secondary_link tại N
Đường Lớn ở highway secondary_link N
Đường Lớn gần highway secondary_link gần N
Các Đường Lớn highway secondary_link - Y
Các Đường Lớn tại highway secondary_link tại Y
Các Đường Lớn ở highway secondary_link Y
Các Đường Lớn gần highway secondary_link gần Y
Đường phụ highway service - N
Đường phụ tại highway service tại N
Đường phụ ở highway service N
Đường phụ gần highway service gần N
Các Đường phụ highway service - Y
Các Đường phụ tại highway service tại Y
Các Đường phụ ở highway service Y
Các Đường phụ gần highway service gần Y
Dịch vụ Dọc đường Cao tốc highway services - N
Dịch vụ Dọc đường Cao tốc tại highway services tại N
Dịch vụ Dọc đường Cao tốc ở highway services N
Dịch vụ Dọc đường Cao tốc gần highway services gần N
Các Dịch vụ Dọc đường Cao tốc highway services - Y
Các Dịch vụ Dọc đường Cao tốc tại highway services tại Y
Các Dịch vụ Dọc đường Cao tốc ở highway services Y
Các Dịch vụ Dọc đường Cao tốc gần highway services gần Y
Cầu thang highway steps - N
Cầu thang tại highway steps tại N
Cầu thang ở highway steps N
Cầu thang gần highway steps gần N
Các Cầu thang highway steps - Y
Các Cầu thang tại highway steps tại Y
Các Cầu thang ở highway steps Y
Các Cầu thang gần highway steps gần Y
Đường Lớn highway tertiary - N
Đường Lớn tại highway tertiary tại N
Đường Lớn ở highway tertiary N
Đường Lớn gần highway tertiary gần N
Các Đường Lớn highway tertiary - Y
Các Đường Lớn tại highway tertiary tại Y
Các Đường Lớn ở highway tertiary Y
Các Đường Lớn gần highway tertiary gần Y
Đường mòn highway track - N
Đường mòn tại highway track tại N
Đường mòn ở highway track N
Đường mòn gần highway track gần N
Các Đường mòn highway track - Y
Các Đường mòn tại highway track tại Y
Các Đường mòn ở highway track Y
Các Đường mòn gần highway track gần Y
Đường mòn highway trail - N
Đường mòn tại highway trail tại N
Đường mòn ở highway trail N
Đường mòn gần highway trail gần N
Các Đường mòn highway trail - Y
Các Đường mòn tại highway trail tại Y
Các Đường mòn ở highway trail Y
Các Đường mòn gần highway trail gần Y
Xa lộ highway trunk - N
Xa lộ tại highway trunk tại N
Xa lộ ở highway trunk N
Xa lộ gần highway trunk gần N
Các Xa lộ highway trunk - Y
Các Xa lộ tại highway trunk tại Y
Các Xa lộ ở highway trunk Y
Các Xa lộ gần highway trunk gần Y
Xa lộ highway trunk_link - N
Xa lộ tại highway trunk_link tại N
Xa lộ ở highway trunk_link N
Xa lộ gần highway trunk_link gần N
Các Xa lộ highway trunk_link - Y
Các Xa lộ tại highway trunk_link tại Y
Các Xa lộ ở highway trunk_link Y
Các Xa lộ gần highway trunk_link gần Y
Đường Không Phân loại highway unclassified - N
Đường Không Phân loại tại highway unclassified tại N
Đường Không Phân loại ở highway unclassified N
Đường Không Phân loại gần highway unclassified gần N
Các Đường Không Phân loại highway unclassified - Y
Các Đường Không Phân loại tại highway unclassified tại Y
Các Đường Không Phân loại ở highway unclassified Y
Các Đường Không Phân loại gần highway unclassified gần Y
Đường Không Lát highway unsurfaced - N
Đường Không Lát tại highway unsurfaced tại N
Đường Không Lát ở highway unsurfaced N
Đường Không Lát gần highway unsurfaced gần N
Các Đường Không Lát highway unsurfaced - Y
Các Đường Không Lát tại highway unsurfaced tại Y
Các Đường Không Lát ở highway unsurfaced Y
Các Đường Không Lát gần highway unsurfaced gần Y
Khu vực Khảo cổ historic archaeological_site - N
Khu vực Khảo cổ tại historic archaeological_site tại N
Khu vực Khảo cổ ở historic archaeological_site N
Khu vực Khảo cổ gần historic archaeological_site gần N
Các Khu vực Khảo cổ historic archaeological_site - Y
Các Khu vực Khảo cổ tại historic archaeological_site tại Y
Các Khu vực Khảo cổ ở historic archaeological_site Y
Các Khu vực Khảo cổ gần historic archaeological_site gần Y
Chiến trường historic battlefield - N
Chiến trường tại historic battlefield tại N
Chiến trường ở historic battlefield N
Chiến trường gần historic battlefield gần N
Các Chiến trường historic battlefield - Y
Các Chiến trường tại historic battlefield tại Y
Các Chiến trường ở historic battlefield Y
Các Chiến trường gần historic battlefield gần Y
Mốc Biên giới historic boundary_stone - N
Mốc Biên giới tại historic boundary_stone tại N
Mốc Biên giới ở historic boundary_stone N
Mốc Biên giới gần historic boundary_stone gần N
Các Mốc Biên giới historic boundary_stone - Y
Các Mốc Biên giới tại historic boundary_stone tại Y
Các Mốc Biên giới ở historic boundary_stone Y
Các Mốc Biên giới gần historic boundary_stone gần Y
Tòa nhà historic building - N
Tòa nhà tại historic building tại N
Tòa nhà ở historic building N
Tòa nhà gần historic building gần N
Các Tòa nhà historic building - Y
Các Tòa nhà tại historic building tại Y
Các Tòa nhà ở historic building Y
Các Tòa nhà gần historic building gần Y
Lâu đài historic castle - N
Lâu đài tại historic castle tại N
Lâu đài ở historic castle N
Lâu đài gần historic castle gần N
Các Lâu đài historic castle - Y
Các Lâu đài tại historic castle tại Y
Các Lâu đài ở historic castle Y
Các Lâu đài gần historic castle gần Y
Trang viên historic manor - N
Trang viên tại historic manor tại N
Trang viên ở historic manor N
Trang viên gần historic manor gần N
Các Trang viên historic manor - Y
Các Trang viên tại historic manor tại Y
Các Trang viên ở historic manor Y
Các Trang viên gần historic manor gần Y
Đài Tưởng niệm historic memorial - N
Đài Tưởng niệm tại historic memorial tại N
Đài Tưởng niệm ở historic memorial N
Đài Tưởng niệm gần historic memorial gần N
Các Đài Tưởng niệm historic memorial - Y
Các Đài Tưởng niệm tại historic memorial tại Y
Các Đài Tưởng niệm ở historic memorial Y
Các Đài Tưởng niệm gần historic memorial gần Y
Mỏ historic mine - N
Mỏ tại historic mine tại N
Mỏ ở historic mine N
Mỏ gần historic mine gần N
Các Mỏ historic mine - Y
Các Mỏ tại historic mine tại Y
Các Mỏ ở historic mine Y
Các Mỏ gần historic mine gần Y
Đài Kỷ niệm historic monument - N
Đài Kỷ niệm tại historic monument tại N
Đài Kỷ niệm ở historic monument N
Đài Kỷ niệm gần historic monument gần N
Các Đài Kỷ niệm historic monument - Y
Các Đài Kỷ niệm tại historic monument tại Y
Các Đài Kỷ niệm ở historic monument Y
Các Đài Kỷ niệm gần historic monument gần Y
Tàn tích historic ruins - N
Tàn tích tại historic ruins tại N
Tàn tích ở historic ruins N
Tàn tích gần historic ruins gần N
Các Tàn tích historic ruins - Y
Các Tàn tích tại historic ruins tại Y
Các Tàn tích ở historic ruins Y
Các Tàn tích gần historic ruins gần Y
Thánh Giá Dọc đường historic wayside_cross - N
Thánh Giá Dọc đường tại historic wayside_cross tại N
Thánh Giá Dọc đường ở historic wayside_cross N
Thánh Giá Dọc đường gần historic wayside_cross gần N
Các Thánh Giá Dọc đường historic wayside_cross - Y
Các Thánh Giá Dọc đường tại historic wayside_cross tại Y
Các Thánh Giá Dọc đường ở historic wayside_cross Y
Các Thánh Giá Dọc đường gần historic wayside_cross gần Y
Đền thánh Dọc đường historic wayside_shrine - N
Đền thánh Dọc đường tại historic wayside_shrine tại N
Đền thánh Dọc đường ở historic wayside_shrine N
Đền thánh Dọc đường gần historic wayside_shrine gần N
Các Đền thánh Dọc đường historic wayside_shrine - Y
Các Đền thánh Dọc đường tại historic wayside_shrine tại Y
Các Đền thánh Dọc đường ở historic wayside_shrine Y
Các Đền thánh Dọc đường gần historic wayside_shrine gần Y
Khu Vườn Gia đình landuse allotments - N
Khu Vườn Gia đình tại landuse allotments tại N
Khu Vườn Gia đình ở landuse allotments N
Khu Vườn Gia đình gần landuse allotments gần N
Các Khu Vườn Gia đình landuse allotments - Y
Các Khu Vườn Gia đình tại landuse allotments tại Y
Các Khu Vườn Gia đình ở landuse allotments Y
Các Khu Vườn Gia đình gần landuse allotments gần Y
Lưu vực landuse basin - N
Lưu vực tại landuse basin tại N
Lưu vực ở landuse basin N
Lưu vực gần landuse basin gần N
Các Lưu vực landuse basin - Y
Các Lưu vực tại landuse basin tại Y
Các Lưu vực ở landuse basin Y
Các Lưu vực gần landuse basin gần Y
Nghĩa địa landuse cemetery - N
Nghĩa địa tại landuse cemetery tại N
Nghĩa địa ở landuse cemetery N
Nghĩa địa gần landuse cemetery gần N
Các Nghĩa địa landuse cemetery - Y
Các Nghĩa địa tại landuse cemetery tại Y
Các Nghĩa địa ở landuse cemetery Y
Các Nghĩa địa gần landuse cemetery gần Y
Khu vực Thương mại landuse commercial - N
Khu vực Thương mại tại landuse commercial tại N
Khu vực Thương mại ở landuse commercial N
Khu vực Thương mại gần landuse commercial gần N
Các Khu vực Thương mại landuse commercial - Y
Các Khu vực Thương mại tại landuse commercial tại Y
Các Khu vực Thương mại ở landuse commercial Y
Các Khu vực Thương mại gần landuse commercial gần Y
Bảo tồn landuse conservation - N
Bảo tồn tại landuse conservation tại N
Bảo tồn ở landuse conservation N
Bảo tồn gần landuse conservation gần N
Các Bảo tồn landuse conservation - Y
Các Bảo tồn tại landuse conservation tại Y
Các Bảo tồn ở landuse conservation Y
Các Bảo tồn gần landuse conservation gần Y
Công trường Xây dựng landuse construction - N
Công trường Xây dựng tại landuse construction tại N
Công trường Xây dựng ở landuse construction N
Công trường Xây dựng gần landuse construction gần N
Các Công trường Xây dựng landuse construction - Y
Các Công trường Xây dựng tại landuse construction tại Y
Các Công trường Xây dựng ở landuse construction Y
Các Công trường Xây dựng gần landuse construction gần Y
Trại landuse farm - N
Trại tại landuse farm tại N
Trại ở landuse farm N
Trại gần landuse farm gần N
Các Trại landuse farm - Y
Các Trại tại landuse farm tại Y
Các Trại ở landuse farm Y
Các Trại gần landuse farm gần Y
Trại landuse farmland - N
Trại tại landuse farmland tại N
Trại ở landuse farmland N
Trại gần landuse farmland gần N
Các Trại landuse farmland - Y
Các Trại tại landuse farmland tại Y
Các Trại ở landuse farmland Y
Các Trại gần landuse farmland gần Y
Sân Trại landuse farmyard - N
Sân Trại tại landuse farmyard tại N
Sân Trại ở landuse farmyard N
Sân Trại gần landuse farmyard gần N
Các Sân Trại landuse farmyard - Y
Các Sân Trại tại landuse farmyard tại Y
Các Sân Trại ở landuse farmyard Y
Các Sân Trại gần landuse farmyard gần Y
Rừng Trồng Cây landuse forest - N
Rừng Trồng Cây tại landuse forest tại N
Rừng Trồng Cây ở landuse forest N
Rừng Trồng Cây gần landuse forest gần N
Các Rừng Trồng Cây landuse forest - Y
Các Rừng Trồng Cây tại landuse forest tại Y
Các Rừng Trồng Cây ở landuse forest Y
Các Rừng Trồng Cây gần landuse forest gần Y
Cỏ landuse grass - N
Cỏ tại landuse grass tại N
Cỏ ở landuse grass N
Cỏ gần landuse grass gần N
Các Cỏ landuse grass - Y
Các Cỏ tại landuse grass tại Y
Các Cỏ ở landuse grass Y
Các Cỏ gần landuse grass gần Y
Khu vực Công nghiệp landuse industrial - N
Khu vực Công nghiệp tại landuse industrial tại N
Khu vực Công nghiệp ở landuse industrial N
Khu vực Công nghiệp gần landuse industrial gần N
Các Khu vực Công nghiệp landuse industrial - Y
Các Khu vực Công nghiệp tại landuse industrial tại Y
Các Khu vực Công nghiệp ở landuse industrial Y
Các Khu vực Công nghiệp gần landuse industrial gần Y
Nơi Đổ Rác landuse landfill - N
Nơi Đổ Rác tại landuse landfill tại N
Nơi Đổ Rác ở landuse landfill N
Nơi Đổ Rác gần landuse landfill gần N
Các Nơi Đổ Rác landuse landfill - Y
Các Nơi Đổ Rác tại landuse landfill tại Y
Các Nơi Đổ Rác ở landuse landfill Y
Các Nơi Đổ Rác gần landuse landfill gần Y
Đồng cỏ landuse meadow - N
Đồng cỏ tại landuse meadow tại N
Đồng cỏ ở landuse meadow N
Đồng cỏ gần landuse meadow gần N
Các Đồng cỏ landuse meadow - Y
Các Đồng cỏ tại landuse meadow tại Y
Các Đồng cỏ ở landuse meadow Y
Các Đồng cỏ gần landuse meadow gần Y
Khu vực Quân sự landuse military - N
Khu vực Quân sự tại landuse military tại N
Khu vực Quân sự ở landuse military N
Khu vực Quân sự gần landuse military gần N
Các Khu vực Quân sự landuse military - Y
Các Khu vực Quân sự tại landuse military tại Y
Các Khu vực Quân sự ở landuse military Y
Các Khu vực Quân sự gần landuse military gần Y
Đường Trượt tuyết landuse piste - N
Đường Trượt tuyết tại landuse piste tại N
Đường Trượt tuyết ở landuse piste N
Đường Trượt tuyết gần landuse piste gần N
Các Đường Trượt tuyết landuse piste - Y
Các Đường Trượt tuyết tại landuse piste tại Y
Các Đường Trượt tuyết ở landuse piste Y
Các Đường Trượt tuyết gần landuse piste gần Y
Mỏ Đá landuse quarry - N
Mỏ Đá tại landuse quarry tại N
Mỏ Đá ở landuse quarry N
Mỏ Đá gần landuse quarry gần N
Các Mỏ Đá landuse quarry - Y
Các Mỏ Đá tại landuse quarry tại Y
Các Mỏ Đá ở landuse quarry Y
Các Mỏ Đá gần landuse quarry gần Y
Đường sắt landuse railway - N
Đường sắt tại landuse railway tại N
Đường sắt ở landuse railway N
Đường sắt gần landuse railway gần N
Các Đường sắt landuse railway - Y
Các Đường sắt tại landuse railway tại Y
Các Đường sắt ở landuse railway Y
Các Đường sắt gần landuse railway gần Y
Sân chơi landuse recreation_ground - N
Sân chơi tại landuse recreation_ground tại N
Sân chơi ở landuse recreation_ground N
Sân chơi gần landuse recreation_ground gần N
Các Sân chơi landuse recreation_ground - Y
Các Sân chơi tại landuse recreation_ground tại Y
Các Sân chơi ở landuse recreation_ground Y
Các Sân chơi gần landuse recreation_ground gần Y
Bể nước landuse reservoir - N
Bể nước tại landuse reservoir tại N
Bể nước ở landuse reservoir N
Bể nước gần landuse reservoir gần N
Các Bể nước landuse reservoir - Y
Các Bể nước tại landuse reservoir tại Y
Các Bể nước ở landuse reservoir Y
Các Bể nước gần landuse reservoir gần Y
Khu vực Nhà ở landuse residential - N
Khu vực Nhà ở tại landuse residential tại N
Khu vực Nhà ở ở landuse residential N
Khu vực Nhà ở gần landuse residential gần N
Các Khu vực Nhà ở landuse residential - Y
Các Khu vực Nhà ở tại landuse residential tại Y
Các Khu vực Nhà ở ở landuse residential Y
Các Khu vực Nhà ở gần landuse residential gần Y
Khu vực Buôn bán landuse retail - N
Khu vực Buôn bán tại landuse retail tại N
Khu vực Buôn bán ở landuse retail N
Khu vực Buôn bán gần landuse retail gần N
Các Khu vực Buôn bán landuse retail - Y
Các Khu vực Buôn bán tại landuse retail tại Y
Các Khu vực Buôn bán ở landuse retail Y
Các Khu vực Buôn bán gần landuse retail gần Y
Vườn Nho landuse vineyard - N
Vườn Nho tại landuse vineyard tại N
Vườn Nho ở landuse vineyard N
Vườn Nho gần landuse vineyard gần N
Các Vườn Nho landuse vineyard - Y
Các Vườn Nho tại landuse vineyard tại Y
Các Vườn Nho ở landuse vineyard Y
Các Vườn Nho gần landuse vineyard gần Y
Rừng landuse wood - N
Rừng tại landuse wood tại N
Rừng ở landuse wood N
Rừng gần landuse wood gần N
Các Rừng landuse wood - Y
Các Rừng tại landuse wood tại Y
Các Rừng ở landuse wood Y
Các Rừng gần landuse wood gần Y
Hồ Đánh cá leisure fishing - N
Hồ Đánh cá tại leisure fishing tại N
Hồ Đánh cá ở leisure fishing N
Hồ Đánh cá gần leisure fishing gần N
Các Hồ Đánh cá leisure fishing - Y
Các Hồ Đánh cá tại leisure fishing tại Y
Các Hồ Đánh cá ở leisure fishing Y
Các Hồ Đánh cá gần leisure fishing gần Y
Vườn leisure garden - N
Vườn tại leisure garden tại N
Vườn ở leisure garden N
Vườn gần leisure garden gần N
Các Vườn leisure garden - Y
Các Vườn tại leisure garden tại Y
Các Vườn ở leisure garden Y
Các Vườn gần leisure garden gần Y
Sân Golf leisure golf_course - N
Sân Golf tại leisure golf_course tại N
Sân Golf ở leisure golf_course N
Sân Golf gần leisure golf_course gần N
Các Sân Golf leisure golf_course - Y
Các Sân Golf tại leisure golf_course tại Y
Các Sân Golf ở leisure golf_course Y
Các Sân Golf gần leisure golf_course gần Y
Sân băng leisure ice_rink - N
Sân băng tại leisure ice_rink tại N
Sân băng ở leisure ice_rink N
Sân băng gần leisure ice_rink gần N
Các Sân băng leisure ice_rink - Y
Các Sân băng tại leisure ice_rink tại Y
Các Sân băng ở leisure ice_rink Y
Các Sân băng gần leisure ice_rink gần Y
Khu Bảo tồn Thiên niên leisure nature_reserve - N
Khu Bảo tồn Thiên niên tại leisure nature_reserve tại N
Khu Bảo tồn Thiên niên ở leisure nature_reserve N
Khu Bảo tồn Thiên niên gần leisure nature_reserve gần N
Các Khu Bảo tồn Thiên niên leisure nature_reserve - Y
Các Khu Bảo tồn Thiên niên tại leisure nature_reserve tại Y
Các Khu Bảo tồn Thiên niên ở leisure nature_reserve Y
Các Khu Bảo tồn Thiên niên gần leisure nature_reserve gần Y
Công viên leisure park - N
Công viên tại leisure park tại N
Công viên ở leisure park N
Công viên gần leisure park gần N
Các Công viên leisure park - Y
Các Công viên tại leisure park tại Y
Các Công viên ở leisure park Y
Các Công viên gần leisure park gần Y
Bãi Thể thao leisure pitch - N
Bãi Thể thao tại leisure pitch tại N
Bãi Thể thao ở leisure pitch N
Bãi Thể thao gần leisure pitch gần N
Các Bãi Thể thao leisure pitch - Y
Các Bãi Thể thao tại leisure pitch tại Y
Các Bãi Thể thao ở leisure pitch Y
Các Bãi Thể thao gần leisure pitch gần Y
Sân chơi leisure playground - N
Sân chơi tại leisure playground tại N
Sân chơi ở leisure playground N
Sân chơi gần leisure playground gần N
Các Sân chơi leisure playground - Y
Các Sân chơi tại leisure playground tại Y
Các Sân chơi ở leisure playground Y
Các Sân chơi gần leisure playground gần Y
Sân Giải trí leisure recreation_ground - N
Sân Giải trí tại leisure recreation_ground tại N
Sân Giải trí ở leisure recreation_ground N
Sân Giải trí gần leisure recreation_ground gần N
Các Sân Giải trí leisure recreation_ground - Y
Các Sân Giải trí tại leisure recreation_ground tại Y
Các Sân Giải trí ở leisure recreation_ground Y
Các Sân Giải trí gần leisure recreation_ground gần Y
Trung tâm Thể thao leisure sports_centre - N
Trung tâm Thể thao tại leisure sports_centre tại N
Trung tâm Thể thao ở leisure sports_centre N
Trung tâm Thể thao gần leisure sports_centre gần N
Các Trung tâm Thể thao leisure sports_centre - Y
Các Trung tâm Thể thao tại leisure sports_centre tại Y
Các Trung tâm Thể thao ở leisure sports_centre Y
Các Trung tâm Thể thao gần leisure sports_centre gần Y
Sân vận động leisure stadium - N
Sân vận động tại leisure stadium tại N
Sân vận động ở leisure stadium N
Sân vận động gần leisure stadium gần N
Các Sân vận động leisure stadium - Y
Các Sân vận động tại leisure stadium tại Y
Các Sân vận động ở leisure stadium Y
Các Sân vận động gần leisure stadium gần Y
Hồ Bơi leisure swimming_pool - N
Hồ Bơi tại leisure swimming_pool tại N
Hồ Bơi ở leisure swimming_pool N
Hồ Bơi gần leisure swimming_pool gần N
Các Hồ Bơi leisure swimming_pool - Y
Các Hồ Bơi tại leisure swimming_pool tại Y
Các Hồ Bơi ở leisure swimming_pool Y
Các Hồ Bơi gần leisure swimming_pool gần Y
Công viên Nước leisure water_park - N
Công viên Nước tại leisure water_park tại N
Công viên Nước ở leisure water_park N
Công viên Nước gần leisure water_park gần N
Các Công viên Nước leisure water_park - Y
Các Công viên Nước tại leisure water_park tại Y
Các Công viên Nước ở leisure water_park Y
Các Công viên Nước gần leisure water_park gần Y
Vịnh natural bay - N
Vịnh tại natural bay tại N
Vịnh ở natural bay N
Vịnh gần natural bay gần N
Các Vịnh natural bay - Y
Các Vịnh tại natural bay tại Y
Các Vịnh ở natural bay Y
Các Vịnh gần natural bay gần Y
Bãi biển natural beach - N
Bãi biển tại natural beach tại N
Bãi biển ở natural beach N
Bãi biển gần natural beach gần N
Các Bãi biển natural beach - Y
Các Bãi biển tại natural beach tại Y
Các Bãi biển ở natural beach Y
Các Bãi biển gần natural beach gần Y
Mũi đất natural cape - N
Mũi đất tại natural cape tại N
Mũi đất ở natural cape N
Mũi đất gần natural cape gần N
Các Mũi đất natural cape - Y
Các Mũi đất tại natural cape tại Y
Các Mũi đất ở natural cape Y
Các Mũi đất gần natural cape gần Y
Cửa vào Hang natural cave_entrance - N
Cửa vào Hang tại natural cave_entrance tại N
Cửa vào Hang ở natural cave_entrance N
Cửa vào Hang gần natural cave_entrance gần N
Các Cửa vào Hang natural cave_entrance - Y
Các Cửa vào Hang tại natural cave_entrance tại Y
Các Cửa vào Hang ở natural cave_entrance Y
Các Cửa vào Hang gần natural cave_entrance gần Y
Vách đá natural cliff - N
Vách đá tại natural cliff tại N
Vách đá ở natural cliff N
Vách đá gần natural cliff gần N
Các Vách đá natural cliff - Y
Các Vách đá tại natural cliff tại Y
Các Vách đá ở natural cliff Y
Các Vách đá gần natural cliff gần Y
Bờ biển natural coastline - N
Bờ biển tại natural coastline tại N
Bờ biển ở natural coastline N
Bờ biển gần natural coastline gần N
Các Bờ biển natural coastline - Y
Các Bờ biển tại natural coastline tại Y
Các Bờ biển ở natural coastline Y
Các Bờ biển gần natural coastline gần Y
Sông băng natural glacier - N
Sông băng tại natural glacier tại N
Sông băng ở natural glacier N
Sông băng gần natural glacier gần N
Các Sông băng natural glacier - Y
Các Sông băng tại natural glacier tại Y
Các Sông băng ở natural glacier Y
Các Sông băng gần natural glacier gần Y
Bãi Hoang natural heath - N
Bãi Hoang tại natural heath tại N
Bãi Hoang ở natural heath N
Bãi Hoang gần natural heath gần N
Các Bãi Hoang natural heath - Y
Các Bãi Hoang tại natural heath tại Y
Các Bãi Hoang ở natural heath Y
Các Bãi Hoang gần natural heath gần Y
Đất natural land - N
Đất tại natural land tại N
Đất ở natural land N
Đất gần natural land gần N
Các Đất natural land - Y
Các Đất tại natural land tại Y
Các Đất ở natural land Y
Các Đất gần natural land gần Y
Truông natural moor - N
Truông tại natural moor tại N
Truông ở natural moor N
Truông gần natural moor gần N
Các Truông natural moor - Y
Các Truông tại natural moor tại Y
Các Truông ở natural moor Y
Các Truông gần natural moor gần Y
Đỉnh natural peak - N
Đỉnh tại natural peak tại N
Đỉnh ở natural peak N
Đỉnh gần natural peak gần N
Các Đỉnh natural peak - Y
Các Đỉnh tại natural peak tại Y
Các Đỉnh ở natural peak Y
Các Đỉnh gần natural peak gần Y
Rạn san hô natural reef - N
Rạn san hô tại natural reef tại N
Rạn san hô ở natural reef N
Rạn san hô gần natural reef gần N
Các Rạn san hô natural reef - Y
Các Rạn san hô tại natural reef tại Y
Các Rạn san hô ở natural reef Y
Các Rạn san hô gần natural reef gần Y
Đá natural rock - N
Đá tại natural rock tại N
Đá ở natural rock N
Đá gần natural rock gần N
Các Đá natural rock - Y
Các Đá tại natural rock tại Y
Các Đá ở natural rock Y
Các Đá gần natural rock gần Y
Suối natural spring - N
Suối tại natural spring tại N
Suối ở natural spring N
Suối gần natural spring gần N
Các Suối natural spring - Y
Các Suối tại natural spring tại Y
Các Suối ở natural spring Y
Các Suối gần natural spring gần Y
Cây natural tree - N
Cây tại natural tree tại N
Cây ở natural tree N
Cây gần natural tree gần N
Các Cây natural tree - Y
Các Cây tại natural tree tại Y
Các Cây ở natural tree Y
Các Cây gần natural tree gần Y
Thung lũng natural valley - N
Thung lũng tại natural valley tại N
Thung lũng ở natural valley N
Thung lũng gần natural valley gần N
Các Thung lũng natural valley - Y
Các Thung lũng tại natural valley tại Y
Các Thung lũng ở natural valley Y
Các Thung lũng gần natural valley gần Y
Núi lửa natural volcano - N
Núi lửa tại natural volcano tại N
Núi lửa ở natural volcano N
Núi lửa gần natural volcano gần N
Các Núi lửa natural volcano - Y
Các Núi lửa tại natural volcano tại Y
Các Núi lửa ở natural volcano Y
Các Núi lửa gần natural volcano gần Y
Nước natural water - N
Nước tại natural water tại N
Nước ở natural water N
Nước gần natural water gần N
Các Nước natural water - Y
Các Nước tại natural water tại Y
Các Nước ở natural water Y
Các Nước gần natural water gần Y
Rừng natural wood - N
Rừng tại natural wood tại N
Rừng ở natural wood N
Rừng gần natural wood gần N
Các Rừng natural wood - Y
Các Rừng tại natural wood tại Y
Các Rừng ở natural wood Y
Các Rừng gần natural wood gần Y
Thành phố place city - N
Thành phố tại place city tại N
Thành phố ở place city N
Thành phố gần place city gần N
Các Thành phố place city - Y
Các Thành phố tại place city tại Y
Các Thành phố ở place city Y
Các Thành phố gần place city gần Y
Quốc gia place country - N
Quốc gia tại place country tại N
Quốc gia ở place country N
Quốc gia gần place country gần N
Các Quốc gia place country - Y
Các Quốc gia tại place country tại Y
Các Quốc gia ở place country Y
Các Quốc gia gần place country gần Y
Quận hạt place county - N
Quận hạt tại place county tại N
Quận hạt ở place county N
Quận hạt gần place county gần N
Các Quận hạt place county - Y
Các Quận hạt tại place county tại Y
Các Quận hạt ở place county Y
Các Quận hạt gần place county gần Y
Trại place farm - N
Trại tại place farm tại N
Trại ở place farm N
Trại gần place farm gần N
Các Trại place farm - Y
Các Trại tại place farm tại Y
Các Trại ở place farm Y
Các Trại gần place farm gần Y
Nhà ở place house - N
Nhà ở tại place house tại N
Nhà ở ở place house N
Nhà ở gần place house gần N
Các Nhà ở place house - Y
Các Nhà ở tại place house tại Y
Các Nhà ở ở place house Y
Các Nhà ở gần place house gần Y
Dãy Nhà place houses - N
Dãy Nhà tại place houses tại N
Dãy Nhà ở place houses N
Dãy Nhà gần place houses gần N
Các Dãy Nhà place houses - Y
Các Dãy Nhà tại place houses tại Y
Các Dãy Nhà ở place houses Y
Các Dãy Nhà gần place houses gần Y
Đảo place island - N
Đảo tại place island tại N
Đảo ở place island N
Đảo gần place island gần N
Các Đảo place island - Y
Các Đảo tại place island tại Y
Các Đảo ở place island Y
Các Đảo gần place island gần Y
Địa phương place locality - N
Địa phương tại place locality tại N
Địa phương ở place locality N
Địa phương gần place locality gần N
Các Địa phương place locality - Y
Các Địa phương tại place locality tại Y
Các Địa phương ở place locality Y
Các Địa phương gần place locality gần Y
Miền place region - N
Miền tại place region tại N
Miền ở place region N
Miền gần place region gần N
Các Miền place region - Y
Các Miền tại place region tại Y
Các Miền ở place region Y
Các Miền gần place region gần Y
Biển place sea - N
Biển tại place sea tại N
Biển ở place sea N
Biển gần place sea gần N
Các Biển place sea - Y
Các Biển tại place sea tại Y
Các Biển ở place sea Y
Các Biển gần place sea gần Y
Tỉnh bang place state - N
Tỉnh bang tại place state tại N
Tỉnh bang ở place state N
Tỉnh bang gần place state gần N
Các Tỉnh bang place state - Y
Các Tỉnh bang tại place state tại Y
Các Tỉnh bang ở place state Y
Các Tỉnh bang gần place state gần Y
Ngoại ô place suburb - N
Ngoại ô tại place suburb tại N
Ngoại ô ở place suburb N
Ngoại ô gần place suburb gần N
Các Ngoại ô place suburb - Y
Các Ngoại ô tại place suburb tại Y
Các Ngoại ô ở place suburb Y
Các Ngoại ô gần place suburb gần Y
Thị xã/trấn place town - N
Thị xã/trấn tại place town tại N
Thị xã/trấn ở place town N
Thị xã/trấn gần place town gần N
Các Thị xã/trấn place town - Y
Các Thị xã/trấn tại place town tại Y
Các Thị xã/trấn ở place town Y
Các Thị xã/trấn gần place town gần Y
Làng place village - N
Làng tại place village tại N
Làng ở place village N
Làng gần place village gần N
Các Làng place village - Y
Các Làng tại place village tại Y
Các Làng ở place village Y
Các Làng gần place village gần Y
Đường sắt Đang Xây railway construction - N
Đường sắt Đang Xây tại railway construction tại N
Đường sắt Đang Xây ở railway construction N
Đường sắt Đang Xây gần railway construction gần N
Các Đường sắt Đang Xây railway construction - Y
Các Đường sắt Đang Xây tại railway construction tại Y
Các Đường sắt Đang Xây ở railway construction Y
Các Đường sắt Đang Xây gần railway construction gần Y
Đường sắt Leo núi railway funicular - N
Đường sắt Leo núi tại railway funicular tại N
Đường sắt Leo núi ở railway funicular N
Đường sắt Leo núi gần railway funicular gần N
Các Đường sắt Leo núi railway funicular - Y
Các Đường sắt Leo núi tại railway funicular tại Y
Các Đường sắt Leo núi ở railway funicular Y
Các Đường sắt Leo núi gần railway funicular gần Y
Đường Một Ray railway monorail - N
Đường Một Ray tại railway monorail tại N
Đường Một Ray ở railway monorail N
Đường Một Ray gần railway monorail gần N
Các Đường Một Ray railway monorail - Y
Các Đường Một Ray tại railway monorail tại Y
Các Đường Một Ray ở railway monorail Y
Các Đường Một Ray gần railway monorail gần Y
Nhà ga railway station - N
Nhà ga tại railway station tại N
Nhà ga ở railway station N
Nhà ga gần railway station gần N
Các Nhà ga railway station - Y
Các Nhà ga tại railway station tại Y
Các Nhà ga ở railway station Y
Các Nhà ga gần railway station gần Y
Trạm Xe điện Ngầm railway subway - N
Trạm Xe điện Ngầm tại railway subway tại N
Trạm Xe điện Ngầm ở railway subway N
Trạm Xe điện Ngầm gần railway subway gần N
Các Trạm Xe điện Ngầm railway subway - Y
Các Trạm Xe điện Ngầm tại railway subway tại Y
Các Trạm Xe điện Ngầm ở railway subway Y
Các Trạm Xe điện Ngầm gần railway subway gần Y
Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm railway subway_entrance - N
Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm tại railway subway_entrance tại N
Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm ở railway subway_entrance N
Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm gần railway subway_entrance gần N
Các Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm railway subway_entrance - Y
Các Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm tại railway subway_entrance tại Y
Các Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm ở railway subway_entrance Y
Các Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm gần railway subway_entrance gần Y
Đường Xe điện railway tram - N
Đường Xe điện tại railway tram tại N
Đường Xe điện ở railway tram N
Đường Xe điện gần railway tram gần N
Các Đường Xe điện railway tram - Y
Các Đường Xe điện tại railway tram tại Y
Các Đường Xe điện ở railway tram Y
Các Đường Xe điện gần railway tram gần Y
Tiệm Bánh shop bakery - N
Tiệm Bánh tại shop bakery tại N
Tiệm Bánh ở shop bakery N
Tiệm Bánh gần shop bakery gần N
Các Tiệm Bánh shop bakery - Y
Các Tiệm Bánh tại shop bakery tại Y
Các Tiệm Bánh ở shop bakery Y
Các Tiệm Bánh gần shop bakery gần Y
Tiệm Xe đạp shop bicycle - N
Tiệm Xe đạp tại shop bicycle tại N
Tiệm Xe đạp ở shop bicycle N
Tiệm Xe đạp gần shop bicycle gần N
Các Tiệm Xe đạp shop bicycle - Y
Các Tiệm Xe đạp tại shop bicycle tại Y
Các Tiệm Xe đạp ở shop bicycle Y
Các Tiệm Xe đạp gần shop bicycle gần Y
Tiệm Sách shop books - N
Tiệm Sách tại shop books tại N
Tiệm Sách ở shop books N
Tiệm Sách gần shop books gần N
Các Tiệm Sách shop books - Y
Các Tiệm Sách tại shop books tại Y
Các Tiệm Sách ở shop books Y
Các Tiệm Sách gần shop books gần Y
Tiệm Xe hơi shop car - N
Tiệm Xe hơi tại shop car tại N
Tiệm Xe hơi ở shop car N
Tiệm Xe hơi gần shop car gần N
Các Tiệm Xe hơi shop car - Y
Các Tiệm Xe hơi tại shop car tại Y
Các Tiệm Xe hơi ở shop car Y
Các Tiệm Xe hơi gần shop car gần Y
Tiệm Sửa Xe shop car_repair - N
Tiệm Sửa Xe tại shop car_repair tại N
Tiệm Sửa Xe ở shop car_repair N
Tiệm Sửa Xe gần shop car_repair gần N
Các Tiệm Sửa Xe shop car_repair - Y
Các Tiệm Sửa Xe tại shop car_repair tại Y
Các Tiệm Sửa Xe ở shop car_repair Y
Các Tiệm Sửa Xe gần shop car_repair gần Y
Tiệm Thảm shop carpet - N
Tiệm Thảm tại shop carpet tại N
Tiệm Thảm ở shop carpet N
Tiệm Thảm gần shop carpet gần N
Các Tiệm Thảm shop carpet - Y
Các Tiệm Thảm tại shop carpet tại Y
Các Tiệm Thảm ở shop carpet Y
Các Tiệm Thảm gần shop carpet gần Y
Nhà thuốc shop chemist - N
Nhà thuốc tại shop chemist tại N
Nhà thuốc ở shop chemist N
Nhà thuốc gần shop chemist gần N
Các Nhà thuốc shop chemist - Y
Các Nhà thuốc tại shop chemist tại Y
Các Nhà thuốc ở shop chemist Y
Các Nhà thuốc gần shop chemist gần Y
Tiệm Quần áo shop clothes - N
Tiệm Quần áo tại shop clothes tại N
Tiệm Quần áo ở shop clothes N
Tiệm Quần áo gần shop clothes gần N
Các Tiệm Quần áo shop clothes - Y
Các Tiệm Quần áo tại shop clothes tại Y
Các Tiệm Quần áo ở shop clothes Y
Các Tiệm Quần áo gần shop clothes gần Y
Tiệm Máy tính shop computer - N
Tiệm Máy tính tại shop computer tại N
Tiệm Máy tính ở shop computer N
Tiệm Máy tính gần shop computer gần N
Các Tiệm Máy tính shop computer - Y
Các Tiệm Máy tính tại shop computer tại Y
Các Tiệm Máy tính ở shop computer Y
Các Tiệm Máy tính gần shop computer gần Y
Tiệm Kẹo shop confectionery - N
Tiệm Kẹo tại shop confectionery tại N
Tiệm Kẹo ở shop confectionery N
Tiệm Kẹo gần shop confectionery gần N
Các Tiệm Kẹo shop confectionery - Y
Các Tiệm Kẹo tại shop confectionery tại Y
Các Tiệm Kẹo ở shop confectionery Y
Các Tiệm Kẹo gần shop confectionery gần Y
Tiệm Tập hóa shop convenience - N
Tiệm Tập hóa tại shop convenience tại N
Tiệm Tập hóa ở shop convenience N
Tiệm Tập hóa gần shop convenience gần N
Các Tiệm Tập hóa shop convenience - Y
Các Tiệm Tập hóa tại shop convenience tại Y
Các Tiệm Tập hóa ở shop convenience Y
Các Tiệm Tập hóa gần shop convenience gần Y
Tiệm Thời trang shop fashion - N
Tiệm Thời trang tại shop fashion tại N
Tiệm Thời trang ở shop fashion N
Tiệm Thời trang gần shop fashion gần N
Các Tiệm Thời trang shop fashion - Y
Các Tiệm Thời trang tại shop fashion tại Y
Các Tiệm Thời trang ở shop fashion Y
Các Tiệm Thời trang gần shop fashion gần Y
Tiệm Cá shop fish - N
Tiệm Cá tại shop fish tại N
Tiệm Cá ở shop fish N
Tiệm Cá gần shop fish gần N
Các Tiệm Cá shop fish - Y
Các Tiệm Cá tại shop fish tại Y
Các Tiệm Cá ở shop fish Y
Các Tiệm Cá gần shop fish gần Y
Tiệm Hoa shop florist - N
Tiệm Hoa tại shop florist tại N
Tiệm Hoa ở shop florist N
Tiệm Hoa gần shop florist gần N
Các Tiệm Hoa shop florist - Y
Các Tiệm Hoa tại shop florist tại Y
Các Tiệm Hoa ở shop florist Y
Các Tiệm Hoa gần shop florist gần Y
Tiệm Thực phẩm shop food - N
Tiệm Thực phẩm tại shop food tại N
Tiệm Thực phẩm ở shop food N
Tiệm Thực phẩm gần shop food gần N
Các Tiệm Thực phẩm shop food - Y
Các Tiệm Thực phẩm tại shop food tại Y
Các Tiệm Thực phẩm ở shop food Y
Các Tiệm Thực phẩm gần shop food gần Y
Tiệm Làm tóc shop hairdresser - N
Tiệm Làm tóc tại shop hairdresser tại N
Tiệm Làm tóc ở shop hairdresser N
Tiệm Làm tóc gần shop hairdresser gần N
Các Tiệm Làm tóc shop hairdresser - Y
Các Tiệm Làm tóc tại shop hairdresser tại Y
Các Tiệm Làm tóc ở shop hairdresser Y
Các Tiệm Làm tóc gần shop hairdresser gần Y
Bảo hiểm office insurance - N
Bảo hiểm tại office insurance tại N
Bảo hiểm ở office insurance N
Bảo hiểm gần office insurance gần N
Các Bảo hiểm office insurance - Y
Các Bảo hiểm tại office insurance tại Y
Các Bảo hiểm ở office insurance Y
Các Bảo hiểm gần office insurance gần Y
Tiệm Kim hoàn shop jewelry - N
Tiệm Kim hoàn tại shop jewelry tại N
Tiệm Kim hoàn ở shop jewelry N
Tiệm Kim hoàn gần shop jewelry gần N
Các Tiệm Kim hoàn shop jewelry - Y
Các Tiệm Kim hoàn tại shop jewelry tại Y
Các Tiệm Kim hoàn ở shop jewelry Y
Các Tiệm Kim hoàn gần shop jewelry gần Y
Tiệm Giặt Quần áo shop laundry - N
Tiệm Giặt Quần áo tại shop laundry tại N
Tiệm Giặt Quần áo ở shop laundry N
Tiệm Giặt Quần áo gần shop laundry gần N
Các Tiệm Giặt Quần áo shop laundry - Y
Các Tiệm Giặt Quần áo tại shop laundry tại Y
Các Tiệm Giặt Quần áo ở shop laundry Y
Các Tiệm Giặt Quần áo gần shop laundry gần Y
Trung tâm Mua sắm shop mall - N
Trung tâm Mua sắm tại shop mall tại N
Trung tâm Mua sắm ở shop mall N
Trung tâm Mua sắm gần shop mall gần N
Các Trung tâm Mua sắm shop mall - Y
Các Trung tâm Mua sắm tại shop mall tại Y
Các Trung tâm Mua sắm ở shop mall Y
Các Trung tâm Mua sắm gần shop mall gần Y
Tiệm Điện thoại Di động shop mobile_phone - N
Tiệm Điện thoại Di động tại shop mobile_phone tại N
Tiệm Điện thoại Di động ở shop mobile_phone N
Tiệm Điện thoại Di động gần shop mobile_phone gần N
Các Tiệm Điện thoại Di động shop mobile_phone - Y
Các Tiệm Điện thoại Di động tại shop mobile_phone tại Y
Các Tiệm Điện thoại Di động ở shop mobile_phone Y
Các Tiệm Điện thoại Di động gần shop mobile_phone gần Y
Cửa hàng Xe mô tô shop motorcycle - N
Cửa hàng Xe mô tô tại shop motorcycle tại N
Cửa hàng Xe mô tô ở shop motorcycle N
Cửa hàng Xe mô tô gần shop motorcycle gần N
Các Cửa hàng Xe mô tô shop motorcycle - Y
Các Cửa hàng Xe mô tô tại shop motorcycle tại Y
Các Cửa hàng Xe mô tô ở shop motorcycle Y
Các Cửa hàng Xe mô tô gần shop motorcycle gần Y
Tiệm Nhạc shop music - N
Tiệm Nhạc tại shop music tại N
Tiệm Nhạc ở shop music N
Tiệm Nhạc gần shop music gần N
Các Tiệm Nhạc shop music - Y
Các Tiệm Nhạc tại shop music tại Y
Các Tiệm Nhạc ở shop music Y
Các Tiệm Nhạc gần shop music gần Y
Tiệm Báo shop newsagent - N
Tiệm Báo tại shop newsagent tại N
Tiệm Báo ở shop newsagent N
Tiệm Báo gần shop newsagent gần N
Các Tiệm Báo shop newsagent - Y
Các Tiệm Báo tại shop newsagent tại Y
Các Tiệm Báo ở shop newsagent Y
Các Tiệm Báo gần shop newsagent gần Y
Tiệm Kính mắt shop optician - N
Tiệm Kính mắt tại shop optician tại N
Tiệm Kính mắt ở shop optician N
Tiệm Kính mắt gần shop optician gần N
Các Tiệm Kính mắt shop optician - Y
Các Tiệm Kính mắt tại shop optician tại Y
Các Tiệm Kính mắt ở shop optician Y
Các Tiệm Kính mắt gần shop optician gần Y
Tiệm Thực phẩm Hữu cơ shop organic - N
Tiệm Thực phẩm Hữu cơ tại shop organic tại N
Tiệm Thực phẩm Hữu cơ ở shop organic N
Tiệm Thực phẩm Hữu cơ gần shop organic gần N
Các Tiệm Thực phẩm Hữu cơ shop organic - Y
Các Tiệm Thực phẩm Hữu cơ tại shop organic tại Y
Các Tiệm Thực phẩm Hữu cơ ở shop organic Y
Các Tiệm Thực phẩm Hữu cơ gần shop organic gần Y
Tiệm Rửa Hình shop photo - N
Tiệm Rửa Hình tại shop photo tại N
Tiệm Rửa Hình ở shop photo N
Tiệm Rửa Hình gần shop photo gần N
Các Tiệm Rửa Hình shop photo - Y
Các Tiệm Rửa Hình tại shop photo tại Y
Các Tiệm Rửa Hình ở shop photo Y
Các Tiệm Rửa Hình gần shop photo gần Y
Tiệm Làm tóc shop salon - N
Tiệm Làm tóc tại shop salon tại N
Tiệm Làm tóc ở shop salon N
Tiệm Làm tóc gần shop salon gần N
Các Tiệm Làm tóc shop salon - Y
Các Tiệm Làm tóc tại shop salon tại Y
Các Tiệm Làm tóc ở shop salon Y
Các Tiệm Làm tóc gần shop salon gần Y
Tiệm Giày shop shoes - N
Tiệm Giày tại shop shoes tại N
Tiệm Giày ở shop shoes N
Tiệm Giày gần shop shoes gần N
Các Tiệm Giày shop shoes - Y
Các Tiệm Giày tại shop shoes tại Y
Các Tiệm Giày ở shop shoes Y
Các Tiệm Giày gần shop shoes gần Y
Trung tâm Mua sắm shop shopping_centre - N
Trung tâm Mua sắm tại shop shopping_centre tại N
Trung tâm Mua sắm ở shop shopping_centre N
Trung tâm Mua sắm gần shop shopping_centre gần N
Các Trung tâm Mua sắm shop shopping_centre - Y
Các Trung tâm Mua sắm tại shop shopping_centre tại Y
Các Trung tâm Mua sắm ở shop shopping_centre Y
Các Trung tâm Mua sắm gần shop shopping_centre gần Y
Tiệm Thể thao shop sports - N
Tiệm Thể thao tại shop sports tại N
Tiệm Thể thao ở shop sports N
Tiệm Thể thao gần shop sports gần N
Các Tiệm Thể thao shop sports - Y
Các Tiệm Thể thao tại shop sports tại Y
Các Tiệm Thể thao ở shop sports Y
Các Tiệm Thể thao gần shop sports gần Y
Siêu thị shop supermarket - N
Siêu thị tại shop supermarket tại N
Siêu thị ở shop supermarket N
Siêu thị gần shop supermarket gần N
Các Siêu thị shop supermarket - Y
Các Siêu thị tại shop supermarket tại Y
Các Siêu thị ở shop supermarket Y
Các Siêu thị gần shop supermarket gần Y
Tiệm Đồ chơi shop toys - N
Tiệm Đồ chơi tại shop toys tại N
Tiệm Đồ chơi ở shop toys N
Tiệm Đồ chơi gần shop toys gần N
Các Tiệm Đồ chơi shop toys - Y
Các Tiệm Đồ chơi tại shop toys tại Y
Các Tiệm Đồ chơi ở shop toys Y
Các Tiệm Đồ chơi gần shop toys gần Y
Văn phòng Du lịch shop travel_agency - N
Văn phòng Du lịch tại shop travel_agency tại N
Văn phòng Du lịch ở shop travel_agency N
Văn phòng Du lịch gần shop travel_agency gần N
Các Văn phòng Du lịch shop travel_agency - Y
Các Văn phòng Du lịch tại shop travel_agency tại Y
Các Văn phòng Du lịch ở shop travel_agency Y
Các Văn phòng Du lịch gần shop travel_agency gần Y
Tiệm Phim shop video - N
Tiệm Phim tại shop video tại N
Tiệm Phim ở shop video N
Tiệm Phim gần shop video gần N
Các Tiệm Phim shop video - Y
Các Tiệm Phim tại shop video tại Y
Các Tiệm Phim ở shop video Y
Các Tiệm Phim gần shop video gần Y
Túp lều Trên Núi tourism alpine_hut - N
Túp lều Trên Núi tại tourism alpine_hut tại N
Túp lều Trên Núi ở tourism alpine_hut N
Túp lều Trên Núi gần tourism alpine_hut gần N
Các Túp lều Trên Núi tourism alpine_hut - Y
Các Túp lều Trên Núi tại tourism alpine_hut tại Y
Các Túp lều Trên Núi ở tourism alpine_hut Y
Các Túp lều Trên Núi gần tourism alpine_hut gần Y
Tác phẩm Nghệ thuật tourism artwork - N
Tác phẩm Nghệ thuật tại tourism artwork tại N
Tác phẩm Nghệ thuật ở tourism artwork N
Tác phẩm Nghệ thuật gần tourism artwork gần N
Các Tác phẩm Nghệ thuật tourism artwork - Y
Các Tác phẩm Nghệ thuật tại tourism artwork tại Y
Các Tác phẩm Nghệ thuật ở tourism artwork Y
Các Tác phẩm Nghệ thuật gần tourism artwork gần Y
Nơi Du lịch tourism attraction - N
Nơi Du lịch tại tourism attraction tại N
Nơi Du lịch ở tourism attraction N
Nơi Du lịch gần tourism attraction gần N
Các Nơi Du lịch tourism attraction - Y
Các Nơi Du lịch tại tourism attraction tại Y
Các Nơi Du lịch ở tourism attraction Y
Các Nơi Du lịch gần tourism attraction gần Y
Nơi Cắm trại tourism camp_site - N
Nơi Cắm trại tại tourism camp_site tại N
Nơi Cắm trại ở tourism camp_site N
Nơi Cắm trại gần tourism camp_site gần N
Các Nơi Cắm trại tourism camp_site - Y
Các Nơi Cắm trại tại tourism camp_site tại Y
Các Nơi Cắm trại ở tourism camp_site Y
Các Nơi Cắm trại gần tourism camp_site gần Y
Nhà ván tourism chalet - N
Nhà ván tại tourism chalet tại N
Nhà ván ở tourism chalet N
Nhà ván gần tourism chalet gần N
Các Nhà ván tourism chalet - Y
Các Nhà ván tại tourism chalet tại Y
Các Nhà ván ở tourism chalet Y
Các Nhà ván gần tourism chalet gần Y
Nhà trọ tourism hostel - N
Nhà trọ tại tourism hostel tại N
Nhà trọ ở tourism hostel N
Nhà trọ gần tourism hostel gần N
Các Nhà trọ tourism hostel - Y
Các Nhà trọ tại tourism hostel tại Y
Các Nhà trọ ở tourism hostel Y
Các Nhà trọ gần tourism hostel gần Y
Khách sạn tourism hotel - N
Khách sạn tại tourism hotel tại N
Khách sạn ở tourism hotel N
Khách sạn gần tourism hotel gần N
Các Khách sạn tourism hotel - Y
Các Khách sạn tại tourism hotel tại Y
Các Khách sạn ở tourism hotel Y
Các Khách sạn gần tourism hotel gần Y
Thông tin tourism information - N
Thông tin tại tourism information tại N
Thông tin ở tourism information N
Thông tin gần tourism information gần N
Các Thông tin tourism information - Y
Các Thông tin tại tourism information tại Y
Các Thông tin ở tourism information Y
Các Thông tin gần tourism information gần Y
Khách sạn Dọc đường tourism motel - N
Khách sạn Dọc đường tại tourism motel tại N
Khách sạn Dọc đường ở tourism motel N
Khách sạn Dọc đường gần tourism motel gần N
Các Khách sạn Dọc đường tourism motel - Y
Các Khách sạn Dọc đường tại tourism motel tại Y
Các Khách sạn Dọc đường ở tourism motel Y
Các Khách sạn Dọc đường gần tourism motel gần Y
Bảo tàng tourism museum - N
Bảo tàng tại tourism museum tại N
Bảo tàng ở tourism museum N
Bảo tàng gần tourism museum gần N
Các Bảo tàng tourism museum - Y
Các Bảo tàng tại tourism museum tại Y
Các Bảo tàng ở tourism museum Y
Các Bảo tàng gần tourism museum gần Y
Bàn ăn Ngoài trời tourism picnic_site - N
Bàn ăn Ngoài trời tại tourism picnic_site tại N
Bàn ăn Ngoài trời ở tourism picnic_site N
Bàn ăn Ngoài trời gần tourism picnic_site gần N
Các Bàn ăn Ngoài trời tourism picnic_site - Y
Các Bàn ăn Ngoài trời tại tourism picnic_site tại Y
Các Bàn ăn Ngoài trời ở tourism picnic_site Y
Các Bàn ăn Ngoài trời gần tourism picnic_site gần Y
Công viên Giải trí tourism theme_park - N
Công viên Giải trí tại tourism theme_park tại N
Công viên Giải trí ở tourism theme_park N
Công viên Giải trí gần tourism theme_park gần N
Các Công viên Giải trí tourism theme_park - Y
Các Công viên Giải trí tại tourism theme_park tại Y
Các Công viên Giải trí ở tourism theme_park Y
Các Công viên Giải trí gần tourism theme_park gần Y
Thắng cảnh tourism viewpoint - N
Thắng cảnh tại tourism viewpoint tại N
Thắng cảnh ở tourism viewpoint N
Thắng cảnh gần tourism viewpoint gần N
Các Thắng cảnh tourism viewpoint - Y
Các Thắng cảnh tại tourism viewpoint tại Y
Các Thắng cảnh ở tourism viewpoint Y
Các Thắng cảnh gần tourism viewpoint gần Y
Vườn thú tourism zoo - N
Vườn thú tại tourism zoo tại N
Vườn thú ở tourism zoo N
Vườn thú gần tourism zoo gần N
Các Vườn thú tourism zoo - Y
Các Vườn thú tại tourism zoo tại Y
Các Vườn thú ở tourism zoo Y
Các Vườn thú gần tourism zoo gần Y
Kênh waterway canal - N
Kênh tại waterway canal tại N
Kênh ở waterway canal N
Kênh gần waterway canal gần N
Các Kênh waterway canal - Y
Các Kênh tại waterway canal tại Y
Các Kênh ở waterway canal Y
Các Kênh gần waterway canal gần Y
Đập waterway dam - N
Đập tại waterway dam tại N
Đập ở waterway dam N
Đập gần waterway dam gần N
Các Đập waterway dam - Y
Các Đập tại waterway dam tại Y
Các Đập ở waterway dam Y
Các Đập gần waterway dam gần Y
Thác ghềnh waterway rapids - N
Thác ghềnh tại waterway rapids tại N
Thác ghềnh ở waterway rapids N
Thác ghềnh gần waterway rapids gần N
Các Thác ghềnh waterway rapids - Y
Các Thác ghềnh tại waterway rapids tại Y
Các Thác ghềnh ở waterway rapids Y
Các Thác ghềnh gần waterway rapids gần Y
Sông waterway river - N
Sông tại waterway river tại N
Sông ở waterway river N
Sông gần waterway river gần N
Các Sông waterway river - Y
Các Sông tại waterway river tại Y
Các Sông ở waterway river Y
Các Sông gần waterway river gần Y
Bờ sông waterway riverbank - N
Bờ sông tại waterway riverbank tại N
Bờ sông ở waterway riverbank N
Bờ sông gần waterway riverbank gần N
Các Bờ sông waterway riverbank - Y
Các Bờ sông tại waterway riverbank tại Y
Các Bờ sông ở waterway riverbank Y
Các Bờ sông gần waterway riverbank gần Y
Dòng suối waterway stream - N
Dòng suối tại waterway stream tại N
Dòng suối ở waterway stream N
Dòng suối gần waterway stream gần N
Các Dòng suối waterway stream - Y
Các Dòng suối tại waterway stream tại Y
Các Dòng suối ở waterway stream Y
Các Dòng suối gần waterway stream gần Y
Thác waterway waterfall - N
Thác tại waterway waterfall tại N
Thác ở waterway waterfall N
Thác gần waterway waterfall gần N
Các Thác waterway waterfall - Y
Các Thác tại waterway waterfall tại Y
Các Thác ở waterway waterfall Y
Các Thác gần waterway waterfall gần Y