Pl:Database Contents License - Licence Text

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Jest to nieoficjalne, poglądowe tłumaczenie tekstu licencji na język polski, nie zaś na polski system prawny. Oryginalny i wiążący tekst dostępny jest pod adresem http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/


Zastrzeżenia

Open Data Commons nie jest kancelarią prawną ani nie oferuje usług prawniczych.

Open Data Commons nie jest związane z Licencjobiorcą w sposób formalny. Otrzymanie przez Licencjobiorcę tego dokumentu nie powoduje powstania relacji typu klient - doradca prawny. Przed wykorzystaniem tego dokumentu należy zasięgnąć rady odpowiednio wykwalifikowanego prawnika praktykującego zawód w Państwa jurysdykcji.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności za szkody. Ten tekst ma charakter informacyjny. Open Data Commons nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód mogących powstać w wyniku jego wykorzystywania.

ODC Database Content License (DbCL) wersja 1.0

Licencjodawca i Licencjobiorca postanawiają co następuje:

1.0 Definicje

Definicje wyrażeń pisanych wielką literą z rozdziału 1. licencji Open Database License (ODbL) 1.0 są włączone do Database Contents License przez odwołanie.

2.0 Udzielenie praw

2.1 Uprawnienia

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej, niewypowiadalnej licencji praw autorskich do wykonywania wszelkich czynności ograniczonych przez prawo autorskie w stosunku do każdego elementu Zawartości, czy to na oryginalnym nośniku czy dowolnym innym. Udzielane uprawnienia zawierają w szczególności wykorzystanie komercyjne i nie wyłączają żadnego z pól eksploatacji. Zawierają również nieograniczone uprawnienie do udzielania sublicencji.

2.2 Warunki użycia

Licencjobiorca musi działać w zgodności z licencją ODbL.

2.3 Związek z Bazą Danych i ODbL

Niniejsza licencja nie obejmuje żadnych Praw Baz Danych, praw autorskich do Bazy Danych, ani stosunku umowy dotyczącej Zawartości w Bazie Danych. Szczegóły na temat praw i obowiązków Licencjobiorcy zawarte są w licencji ODbL obejmującej Bazę Danych.

2.4 Nieegzekwowanie praw autorskich w stosunku do faktów

Licencjodawca przyjmuje stanowisko, że informacje faktyczne nie są objęte ochroną prawno-autorską. Licencja DbCL udziela Licencjobiorcy uprawnień w stosunku do informacji chronionej prawem autorskim w Zawartości.

3.0 Wyłączenie gwarancji, brak zapewnień i ograniczenie odpowiedzialności

3.1

Zawartość jest licencjonowana przez Licencjodawcę w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nią Licencjobiorca. Licencjodawca nie udziela żadnych gwarancji a także wyłącza rękojmię, czy to wyraźną, dorozumianą, czy inną. W szczególności nie składa zapewnień dotyczących tytułu, dokładności, obecności lub nieobecności wad widocznych jak i ukrytych, przydatności Zawartości w określonym celu, i innych. Prawo właściwe może nie zezwalać na wyłączenia gwarancji dorozumianych, więc mogą one nie mieć zastosowania dla Licencjobiorcy.

3.2

Z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo właściwe nie pozwala wyłączyć lub ograniczyć, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada, i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności, za żadne szkody poniesione przez kogokolwiek wynikające z jakiegokolwiek działania na niniejszej Licencji, czy to przez Licencjobiorcę, czy inną Osobę i bez względu na winę Licencjodawcy lub jej brak. To wyłączenie dotyczy między innymi wszelkich szkód szczególnych, przypadkowych lub następczych. Wyłączenie obowiązuje nawet jeżeli Licencjodawca został uprzedzony o możliwości wystąpienia takich szkód.

3.3

Tam, gdzie prawo właściwe nie umożliwia wyłączenia odpowiedzialności, jest ona ograniczona do rzeczywistych i bezpośrednich strat finansowych, w zakresie w jakim były one skutkiem udowodnionego zaniedbania po stronie Licencjodawcy.