Pl:Spotkania/Łódź (2011-03)/Zakładanie Stowarzyszenia

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Bardzo pomocne teksty:

Do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia potrzebne będą następujące załączniki:

 1. protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, wzór: [1]. W protokole powinny znaleźć się podjęte na zebraniu uchwały:
  1. uchwała o powołaniu Stowarzyszenia (jest we wzorze)
  2. uchwała o przyjęciu statutu (jest we wzorze)
  3. uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego (najlepiej, by były to osoby z Łodzi lub okolic, bo to one będą przygotowywać dokumenty dla sądu)
  4. uchwała o liczbie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej (dopisać)
  5. uchwała o wyborze Zarządu (jest we wzorze)
  6. uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej (jest we wzorze)
 2. lista członków założycieli – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania, wzór: [2], we wzorze trzeba zmienić słowo Regulamin na Statut.
 3. statut – dwa egzemplarze, podpisane przez Komitet Założycielski.

Przed spotkaniem założycielskim warto zapoznać się z projektem statutu

Członkowie założyciele muszą być pełnoletnimi obywatelami polskimi, niepozbawionymi praw publicznych. Lista członków założycieli musi zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

Komitetowi Założycielskiemu przydadzą się te teksty: