Pl:Spotkania/Łódź (2012-03)/Protokół z Walnego

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Protokół z Walnego Zebrania Członków

Protokół z Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska. W zebraniu uczestniczyło 27 osób. Treści wszystkich podjętych uchwał znajdują się na końcu protokołu. Obrady przebiegały następująco:

 1. Na przewodniczącego Zebrania został wybrany Aleksander Jankowski (ajank), a na sekretarza Zebrania – Paweł Marynowski (Yarl).
 2. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani Paweł Szubert (pbm), Wojciech Glanowski oraz Damian Jędrzejewski.
 3. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2011/2012 oraz sprawozdanie finansowe za 2011 r.
 4. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w kadencji 2011/2012 , ocenę pracy Zarządu w kadencji 2011/2012 oraz złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. W głosowaniu jawnym (za 27 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0) przyjęto uchwałę nr 1 o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji 2011/2012.
 6. W głosowaniu jawnym (za 27 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0) przyjęto uchwałę nr 2 o udzieleniu absolutorium Zarządowi za kadencję 2011/2012.
 7. Jednogłośnie zrezygnowano z głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2011 r., pozostawiając tę kwestię Zarządowi.
 8. Przewodniczący Zebrania omówił proponowane zmiany Statutu.
 9. Zaproponowane zostało rozbicie głosowania nad zmianami w Statucie na dwie uchwały, wniosek został odrzucony.
 10. W głosowaniu jawnym (za 25 osób, przeciw 0, wstrzymało się 1) przyjęto uchwałę nr 3 o zmianie Statutu.
 11. Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Zarządu:
  1. Zbigniew Czernik
  2. Andrzej Zaborowski (balrog-kun)
  3. Paweł Marynowski (Yarl)
  4. Michał Mackiewicz (pbabik)
  5. Adam Jordanek (dotevo)
  6. Adam Mencwal (amencwal)
  7. marimil
  8. Rafał Jachowicz (rjachow)
  9. Paweł Mrówka (antblant)
  10. Marek Strassenburg-Kleciak (marek_kleciak)
  11. Karol Głąb (karol007)
 12. Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej:
  1. Filip Kłębczyk (fklebczyk)
  2. Jacek Konieczny (jajcuś)
  3. Tomasz Ganicz (Polimerek)
  4. Adam Wojciechowski (wajak)
 13. W głosowaniu jawnym (za 27 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0) przyjęto uchwałę nr 4 o określeniu liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – ustalono liczbę członków Zarządu na 7 osób, zaś liczbę członków Komisji Rewizyjnej na 4 osoby.
 14. W głosowaniu tajnym wybierano członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej; zgodnie z przyjętą procedurą każdy z głosujących mógł oddać głos na nie więcej niż 7 kandydatów do Zarządu i nie więcej niż 4 kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Kandydaci do Zarządu otrzymali następujące liczby głosów:
  1. Zbigniew Czernik – 27 głosów
  2. Andrzej Zaborowski (balrog-kun) – 25 głosów
  3. Paweł Marynowski (Yarl) – 20 głosów
  4. Michał Mackiewicz (pbabik) – 24 głosów
  5. Adam Jordanek (dotevo) – 16 głosów
  6. Adam Mencwal (amencwal) – 19 głosów
  7. marimil – 13 głosów
  8. Rafał Jachowicz (rjachow) – 13 głosów
  9. Paweł Mrówka (antblant) – 13 głosów
  10. Marek Strassenburg-Kleciak (marek_kleciak) – 12 głosów
  11. Karol Głąb (karol007) – 5 głosów
  zaś kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następujące liczby głosów:
  1. Filip Kłębczyk (fklebczyk) – 27 głosów
  2. Jacek Konieczny (jajcuś) – 27 głosów
  3. Tomasz Ganicz (Polimerek) – 26 głosów
  4. Adam Wojciechowski (wajak) – 25 głosów
  Zgodnie ze Statutem, wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej jest dokonywany bezwzględną większością głosów obecnych. Obecnych było 27 osób, zatem do Zarządu zostało wybranych sześć osób, a mianowicie: Zbigniew Czernik, Andrzej Zaborowski, Paweł Marynowski, Michał Mackiewicz, Adam Jordanek i Adam Mencwal. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani wszyscy kandydaci.
 15. W głosowaniu jawnym (za 22 osoby, przeciw 3, wstrzymało się 0) zdecydowano o ograniczeniu liczby kandydatów w głosowaniu uzupełniającym na siódmego członka Zarządu do trzech osób, które otrzymały największą liczbę głosów.
 16. W drugim głosowaniu tajnym wybierano siódmego członka Zarządu, kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
  1. marimil – 6 głosów
  2. Rafał Jachowicz (rjachow) – 8 głosów
  3. Paweł Mrówka (antblant) – 13 głosów
 17. Jako że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości bezwzględnej, jednogłośnie zdecydowano o ograniczeniu liczby kandydatów w głosowaniu uzupełniającym na siódmego członka Zarządu do dwóch osób, które otrzymały największą liczbę głosów.
 18. W trzecim głosowaniu tajnym wybierano siódmego członka Zarządu, kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:
  1. Rafał Jachowicz (rjachow) – 9 osób
  2. Paweł Mrówka (antblant) – 17 osób
  Siódmym członkiem Zarządu został więc wybrany Paweł Mrówka.
 19. Przez aklamację przyjęto uchwałę nr 5 o składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgodnie z wyborem dokonanym w głosowaniu.
 20. Przedstawiony został planu działań Zarządu na kadencję 2012/2013.
 21. Jednogłośnie zrezygnowano z głosowań nad przyjęciem planu działań Stowarzyszenia na kadencję 2012/2013 oraz nad przyjęciem budżetu na 2012 r., pozostawiając te kwestie Zarządowi.
 22. W głosowaniu jawnym (za 26 osób, przeciw 0, wstrzymało się 1) przyjęto uchwałę nr 6 o przyjęciu prof. Dominika Sankowskiego na członka honorowego Stowarzyszenia.
 23. Komisja Rewizyjna wybrała Filipa Kłębczyka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 24. Zarząd wybrał Andrzeja Zaborowskiego na Prezesa, Pawła Marynowskiego na Wiceprezesa oraz Michała Mackiewicza na Skarbnika.

Na tym zebranie zakończono.

Protokół sporządzili:
Aleksander Jankowski – Przewodniczący Zebrania
Paweł Marynowski – Sekretarz Zebrania

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków

Uchwała nr 1
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.

Walne Zebranie Członków przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2011/2012 r.


Uchwała nr 2
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.

Walne Zebranie Członków udziela absolutorium Zarządowi za kadencję 2011/2012 r.


Uchwała nr 3
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 33 Statutu, Walne Zebranie Członków wprowadza następujące zmiany Statutu:

 1. Art. 5 otrzymuje brzmienie:
  „Art. 5.
  Celami Stowarzyszenia są:
  1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu geodezji i kartografii, informatyki, nauk o Ziemi oraz ochrony środowiska.
  2. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozpowszechniania ogólnodostępnych danych geograficznych.
  3. Wspieranie, rozwój i promocja projektu OpenStreetMap, opartego na internetowej bazie danych geograficznych udostępnianych na wolnych licencjach.
  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa.
  5. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.”
 2. W art. 22, ust. 1 otrzymuje brzmienie
  „1. W skład Zarządu wchodzi co najmniej trzech członków, wśród nich Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.”
 3. W art. 26, ust. 2 otrzymuje brzmienie
  „2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków.”
 4. Po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu
  „Art. 31a.
  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.

Walne Zebranie Członków określa liczbę członków Zarządu kadencji 2012/2013 na siedem osób, a liczbę członków Komisji Rewizyjnej na cztery osoby.


Uchwała nr 5
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.

Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd w składzie:

 1. Zbigniew Czernik
 2. Andrzej Zaborowski (balrog)
 3. Paweł Marynowski (Yarl)
 4. Michał Mackiewicz (pbabik)
 5. Adam Jordanek (dotevo)
 6. Adam Mencwal (amencwal)
 7. Paweł Mrówka (antblant)

i Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Filip Kłębczyk (fklebczyk)
 2. Jacek Konieczny (jajcuś)
 3. Tomasz Ganicz (Polimerek)
 4. Adam Wojciechowski (wajak) .


Uchwała nr 6
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska
z dnia 31 marca 2012 r.

Walne Zebranie Członków przyjmuje prof. Dominika Sankowskiego na członka honorowego Stowarzyszenia.