Slovakia roads tagging

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Recommendations for roads in tagging in Slovakia

Cestná sieť – charakteristika a rozdelenie

cesty pre motorové vozidlá, cesty I., II.,III., triedy, miestne a účelové komunikácie podľa zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, STN 73 6100

Podľa dopravného významu sa cestné komunikácie delia na:

 • diaľnice,
 • rýchlostné cesty (zákon 8/2009),
 • cesty I. triedy,
 • cesty II. triedy,
 • cesty III. triedy,

Podľa charakteru premávky sa cestné komunikácie delia na:

 • cesty s neobmedzeným prístupom (C),
 • cestné komunikácie s obmedzeným prístupom:
  • diaľnice (D),
  • rýchlostné cesty (R)

Typy medzimestských ciest (Inter city road types)

Diaľnica (D) (highway=motorway)

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové.


Rýchlostná cesta (R) (highway=trunk)

Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.


Privádzač (highway=motorway_link)

cestná komunikácia s obmedzeným prístupom umožňujúca prepojenie diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá/rýchlostnej cesty s najbližšou cestou I. alebo II. triedy alebo miestnou rýchlostnou komunikáciou. Je budovaná v samostatnej trase a nevyužíva pre svoju funkciu trasu existujúcej cesty alebo miestnej komunikácie, prípadne jej preložku.


Cesta I. triedy (highway=primary)

cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom (marked by 2 digits).


Cesta II. triedy (highway=secondary)

cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom (marked by 3 digits).


Cesta III. triedy (highway=tertiary )

cesta, ktorá má spravidla miestny význam a označuje sa štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy ((marked by 4 or 5 digits). Číselné označenie týchto ciest nie je bežné - zvyčajne ho môžete nájsť ako súčasť označenia cestných objektov (mostov, železnicných prechodov).

Typy metských ciest (Inner city road types)

pozemná komunikácia, ktorá je súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru alebo vytvára dopravné spojenie v jeho záujmovom území; podľa urbanisticko – dopravnej funkcie sa miestne komunikácie triedia na:

 • rýchlostné (highway=primary alebo highway=trunk)
 • zberné (highway=secondary)
 • obslužné (highway=unclassified or highway=residential (ulica))
 • nemotoristické (highway= footway/cycleway/path ??? )


Účelová komunikácia (highway=service)

pozemná komunikácia umožňujúca dopravné spojenie výrobného závodu, uzavretých priestorov, osamelých objektov a pod. so sieťou pozemných komunikácií, napr. aj poľné a lesné cesty alebo vytvárajúca dopravné spojenie vnútri uzavretých priestorov a objektov; účelové komunikácie sa členia na:

 • verejné (public=yes)
 • neverejné (public=no)
 • čiastočne neprístupné verejnej premávke (public=partial)