Stanovy OSMCZ

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stanovy spolku OpenStreetMap Česká republika z.s.

Níže uvedený text je finální verze stanov spolku schválená na ustavující schůzi 17. 11. 2018 v rámci SotM CZ 2018.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek OpenStreetMap Česká republika (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlem spolku je Brno.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným svazkem členů, v němž se spolčili příznivci, přispěvatelé a uživatelé databáze spravované britskou nadací OpenStreetMap Foundation mající společný cíl rozvíjet mezinárodní projekt OpenStreetMap (dále jen „OSM“) zkvalitňováním obsahu databáze nebo tvorbou uživatelských výstupů databáze apod., především ve vztahu ke geografickým datům České republiky.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základním účelem spolku je podporovat aktivity spojené s projektem otevřených prostorových dat OpenStreetMap.org nadace OpenStreetMap Foundation na území České republiky.

Čl. 4 Členství ve spolku

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště nebo sídlo, e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Člen spolku má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy,
  • hájit zájmy spolku,
  • sdělovat statutárnímu orgánu spolku změny údajů uvedených v přihlášce.
  • řádně platit roční členské příspěvky.

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen neuhradí roční členský příspěvek.

Čl. 7 Orgány spolku

1.    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)           schválila případné změny stanov,

b)           zvolila na další funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c)           schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d)           určila koncepci činnosti spolku na další období,

e)           stanovila výši členských příspěvků,

f)           zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

g)           rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

h)            vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2.    Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3.    Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4.    Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Hlasování je možné osobně, v zastoupení plnou mocí nebo elektronicky. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5.    Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku.

6.    Rada spolku je nejméně tříčlenná. Její funkční období je tříleté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

7.    V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je rada spolku povinna do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8.    Rada spolku je jeho statutárním orgánem a zastupuje spolek ve všech věcech.

Čl. 8 Hospodaření spolku

1.     Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s účelem spolku, řádně podložené účetními doklady.

2.     S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3.     V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán stávajícím členům spolku v poměru odpovídajícím členským příspěvkům.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1.    Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.    Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne (doplňte datum). Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.