Talk:VI:Potlatch/Translation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Potlatch 1.1

More translations to cover Potlatch 1.1:

Potlatch ID Translation
more Thêm
error_anonymous Bạn không thể liên lạc với người vô danh.
action_revertway đang lùi lại lối
advice_uploadempty Không có gì để tải lên
uploading Đang tải lên...
advice_uploadfail Đã ngừng tải lên
advice_uploadsuccess Tất cả dữ liệu được tải lên thành công
closechangeset Đang đóng bộ thay đổi
prompt_closechangeset Đóng bộ thay đổi $1
heading_introduction Giới thiệu
heading_pois Bắt đầu
heading_surveying Tham hiếm
heading_drawing Vẽ
heading_tagging Gắn thẻ
heading_troubleshooting Trục trặc
heading_quickref Tham khảo nhanh
tip_tidy Sắp xếp các điểm trong lối (T)
tip_photo Tải hình ảnh
manual Hướng dẫn
custom Tùy biến
nobackground Không có nền
option_thinareas Hiện khu vực có đường khung hẹp
option_noname Tô sáng các đường không tên
option_tiger Tô sáng dữ liệu TIGER chưa sửa
option_external Khởi động bên ngoài:
option_photo KML hình chụp:
hint_saving_loading đang tải/lưu dữ liệu
hint_saving đang lưu dữ liệu
hint_loading đang tải dữ liệu
action_tidyway đang sắp xếp lối
prompt_createparallel Tạo lối song song
offset_dual Vách ngăn đôi (D2)
offset_motorway Đường cao tốc (D3)
offset_narrowcanal Lối kéo của kênh hẹp
offset_broadcanal Lối kéo của kênh rộng
offset_choose Chọn bề ngang (m)
action_createparallel đang tạo lối song song

 – Minh Nguyễn (talk, contribs) 04:30, 11 July 2009 (UTC)