Talk:WikiProject Cameroon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

bonjour camerounais resident en france j'aimerais adherer a l'association openstreemap cameroun ou en est la creation de l'association