Template:Fa:Iotw text/2016-26

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

این مدل سه بعدی متحرک که در OSMit2016 و توسط آزمایشگاه OpenDot Lab معرفی شد آخرین روش به تصویر درآوردن آمار نقشه‌های OpenStreetMap می‌باشد! این ویدئو را ببینید