Template:Fa:Iotw text/2016-48

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

افراد زیادی توسط نرم‌افزار کوچکی به نام MapSwipe تصاویر هوایی را به تکه‌های بسیار ساده و کوچک وظایف دسته بندی می‌کنند. این تصویر فرآیند ایجاد شده توسط نقشه‌کش‌های زمان حادثه هایدلبرگ را نشان میدهد که طی آن نتیجه MapSwipe را (سمت چپ) دریافت کرده و یک نقشه تقسیم وظایف ایجاد می‌کنند تا نقشه مناطق مسکونی کشیده شود (سمت راست)