Template:Fa:Iotw text/2016-51

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
این نقشه‌های ساده شده به طرز زیبایی شهرهایی از دنیا را نشان می‌دهند که در آنها شکل عوارض آبی آنها مشخص‌تر شده است. این نقشه‌ها توسط Alex Szabo-Haslam درست شده‌اند و اخیراً در یک مسابقه شهرهای گاردین عنوان شده‌اند. چند تای دیگر را شما می‌شناسید؟