Template:Mk:Iotw text/2010-4

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Врз основа на втората група траги и панорамските слики од norc.ro, учесниците од Романија организираа Виртуелна картографска обработка на Романија 2009 (во развој). На сликата може да се види развојот на работата на Тулча по неколкудневна работа.