Template:Mk:Iotw text/2010-7

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Со додатокот JOSM можете да запишувате GPS-траги возејќи спортски автомобил од раните 90-ти по виртуелни патишта од сателитски снимки.