Template:Uk:Description:Source ref:User Defined

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Посилання на фізичні носії-джерела інформації, наприклад Landsat.