Sweden/Open data/Naturvårdsverket

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Licenspolicy för all NV-data: Rapporter, bilder, filmer och ljudklipp ska licensieras med CC-by licens. Övriga data ska licensieras med CC0. Se avgränsningar här.

Översikt över relevanta NV-data

Namn NV förkortning OSM förkortning OSM källhänvisning och etiketter Kvalitet Status Datakälla WMS eller liknande Länk till informationssida Licens
Leder LED NVLED source=Swedish Environmental Agency Trails + fixme=verify (manuellt ritad från WMS) eller source=NVLED + fixme=verify (vektorimport från geojson med etiketter se nedan under Ways) Låg, LM topo är bättre precision när data finns där (avviker ibland från OSM stigar där jag antar att vi har bättre underlag)--PangoSE (talk) 09:47, 14 November 2019 (UTC) Många finns delvist redan i OSM [1] nerladdad från WFS den 16/12-2019 [2] [3] "Data publiceras enligt licenstypen CC0 vilket betyder att data kan användas utan

begränsningar. Naturvårdsverket ser gärna att det ges en referens, om möjligt." Källa

Statliga leder STATLIG_LED NVSTLED source=Swedish Environmental Agency Trails + fixme=verify se ovan [4] nerladdad från WFS den 16/12-2019 som ovan som ovan som ovan
Ledanordningar Anordningar NVLA source=Swedish Environmental Agency Trails + fixme=verify Okänd, troligtvis människoritad. Okänd [5] nerladdad från WFS den 16/12-2019 [6] [7] "Data publiceras enligt licenstypen CC0 vilket betyder att data kan användas utan

begränsningar. Naturvårdsverket ser gärna att det ges en referens, om möjligt." Källa

Naturreservat NR NVNR Mycket hög, människoritad 75% saknas metadata och runt 200 polygoner ur 5026 stämmer ej--PangoSE (talk) 09:47, 14 November 2019 (UTC) [8] [] [9]
Tillträdesförbud TILLTRADESFORBUD NVTF source=Swedish Environmental Agency Trails + boundary=protected_area + ? Hög, människoritad.--PangoSE (talk) 11:00, 14 November 2019 (UTC) Inga hittat i OSM (kollat 4)--PangoSE (talk) 11:00, 14 November 2019 (UTC) [10] [11] [] "Data publiceras enligt licenstypen CC0 vilket betyder att data kan användas utan

begränsningar. Naturvårdsverket ser gärna att det ges en referens, om möjligt."

Nerladdning från WFS

På GNU/Linux mha. ogr2ogr.

Anordningar sparad som geojson:

$ ogr2ogr anordningar.geojson WFS:"http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Anordningar_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetFeature&typeNames=Anordningar_friluftsliv_WFS:ANORDNINGAR&srsName=EPSG:4326"

Lederna sparat som geojson (excl. statlig_led lagret):

$ ogr2ogr leder.geojson WFS:"http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetFeature&FeatureName=Leder_friluftsliv_WFS:LED&srsName=EPSG:4326"

OBS geojson-stödet hos ogr2ogr är inte så bra så om det är flera lager ger den gärna felmeddelanden. För att få lagret statlig_led användes därför:

$ ogr2ogr leder.shp WFS:"http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Leder_friluftsliv_WFS/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetFeature&FeatureName=Leder_friluftsliv_WFS:LED&srsName=EPSG:4326"
$ cd leder.shp && $ ogr2ogr statlig_led.geojson Leder_friluftsliv_WFS_STATLIG_LED.shp

Innehållet i detta lager är metadata för dem statliga lederna i fjällen.

Därefter komprimerades dem med:

$ xz -kz leder.geojson && xz -kz leder.shp/statlig_led.geojson

Översikt:

$ du -h leder.geojson* leder.shp/statlig_led.geojson*
15M	leder.geojson
3,2M	leder.geojson.xz
2,4M	leder.shp/statlig_led.geojson
564K	leder.shp/statlig_led.geojson.xz

Det är få leder som är statliga ur det totala antalet.

Ways

NVLED

Tagging

key osm key ex value
Led_ID ref:Led_ID 1830
OBJECTID ref:OBJECTID 1920
gml_id ref:gml_id 2342
Ledkategori ta bort, men för vinterleder lägg till winter_road=yes Sommarled
fixme verify
highway path
source NVLED

Kasta resten

Areas

Nationella marktäckedata 2018

Raster source Data source and metadata

The original data is available as CC0. Quote from the source web page: "Villkor för nyttjande: Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0".

Import Plan: Import/Catalogue/NMD 2018 Import Plan

Boundary

Old import page

Protected areas preview

Nationalpark

Meta info

Data source

CC0

Naturreservat

Meta info

Data source

CC0

Tagging

key osm key ex value
AREA_HA ta bort 1830.78
BESLMYND governance_type Länsstyrelse
BESLSTATUS site_status Gällande/Beslutat/Överklagat
DIARIENR ref:DIARIENR 11.121-298-71, 11.1212-2474-87
FORVALTARE operator Länsstyrelsen i Uppsala län
GEOSTATUS ta bort Justerad mot fastighetskarta
IUCNKAT protect_class enligt 0-5
KOMMUN ta bort Älvkarleby
LAGRUM related_law Naturvårdslagen
LAN ta bort Uppsala Län
LAND_HA ta bort 209.06
NAMN name Billudden
NVRID ref:NVRID 2002408
SENGALLDAT start_date 1979-09-26
SKOG_HA ta bort 147.283
SKYDDSTYP protection_title Naturreservat
URSBESLDAT ta bort 1979-09-26
URSGALLDAT ta bort 1979-09-26
VATTEN_HA ta bort 1621.73
boundary protected_area

Dataavstämning

Saknar klass

I skrivende stund saknar 286 av våra boundary=protected_area protect_class=* och syns därför inte på osm.org, se https://overpass-turbo.eu/s/NXn

Avvikelser

Tabellen nedan kan användas för att stämma av vår data mot datan i Shapefilen ovan.

Län/område Antal avvikelser 1+/10+/100+ Kontrollerad senast + signatur
Gotland 10+ -PangoSE (talk) 20:58, 18 September 2018 (UTC) pangoSE/notes
Öland 10+ -PangoSE (talk) 20:58, 18 September 2018 (UTC) pangoSE/notes

För varje avvikelse skapas en not förslagsvis med följande innehåll:

NR stämmer inte/saknas jämfört med Shapefil på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/naturvardsverket_import#Naturreservat

Riksintresse

naturvård

Meta info

Data source

CC0

key osm key ex value
SKYDD protection_title Riksintresse
AMNESOMRAD protection_object Naturvård
NAMN name Stockholms skärgrd; Yttre delen
BESKRIVNIN website http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/202279
LAGRUM related_law MB 3:6
BESLUTSDAT start_date 2000-02-07
ORGINALID ref:ORGINALID NRO01001
RIKSID ref:RIKSID 1001
protect_class 7
boundary protected_area

friluftsliv

Meta info

Data source

CC0

key osm key ex value
OMRADESNR ref:OMRADESNR FW 02
AMNESOMR protection_object Friluftsliv
NAMN name Storån
BESLDATUM start_date 2014-06-24
LAGRUM related_law 3 kap. 6 § MB
SKYDD protection_title Riksintresse
ARENDENR ref:ARENDENR NV-04528-15
LANK_BESLU website http://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/237695
AKTIVITET protection_object Kanot, naturupplevelser, fritidsfiske
NATURTYP protection_object Sjöar och vattendrag, odlingslandskap
protect_class 21
boundary protected_area

Skyddsområden

VSO, vattenskyddsområden

  • metadata
  • shapedata i zip
  • Ingen större relevans för OSM, det påverkar mest fastighetsägare i området och särskilda föreskrifter vid olyckor i närheten.

PS, naturvårdsregistret

  • metadata
  • WMS
  • Endast WFS tillgängligt för nerladdning.
  • Innehåller inga områden utan endast punkter med skyddsvärda träd

Ladda ner med:

$ ogr2ogr skyddsområden.gml WFS:"https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_WFS_NVR/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?wfs&request=GetFeature&FeatureName=InspireNV_WFS_NVR:ps:ProtectedSite"

Konvertera med:

$ ogr2ogr skyddsområden.geojson skyddsområden.gml

Landuse

Natura 2000

Vägledning

Kopiera flera reservat samtidigt mellan 2 lager i JOSM