User:Elton

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Hipolito Antonio Castelhano, ST

Email : castelhanohipolito@yahoo.com / hipo.castelhano@gmail.com

No. Kontakto : +670 77199522/ +670 76474459

Hela Fatin : Avenida Luro Mata,Travesa Toke, Dili – Timor Leste

======Kona Ba Hau======

hau agora dadauk servisu iha Direcsaun Nacional Terras e Propriedade iha Departamento Informasaun Geoespacial, halao servisu hamutuk DNTOP hodi halo levantamento ba naran estrada sira iha Dili laran no to fin kria ona SISTEMA INFORMASAUN TOPONOMIA REDE RODOVIARIA CIDADE DILI, ne'ebe bele asesu iha ne'ebe deit. Bele asesu iha wewsite https://www.openstreetmap.org/#map=15/-8.5560/125.5690