User:Grin/Potenciálisan használható források

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ez az esszé a szerző vagy szerzők véleményét tartalmazza, és semmiképpen sem tekinthető jogi tanácsnak. Konkrét jogértelmezésekben csak jogvégzett emberre hallgass! :)

Gyakori kérdés: „Kimásolhatom-e ezt vagy amazt az innen meg amonnan?”

A gyakori válasz: általában nem, ha az adott dolog nem szabad licenc alatt van, és a licenc egyben nem kompatibilis az OSM licenccel.

Azonban a kérdésnek vannak határesetei.

  1. A szerzői jogi törvény szerint azok a művek védettek, melyek kreatív alkotás során jönnek létre („(3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg.”), így nem eshetnek szerzői jogi védelem alá a tények, vagyis a bárki által potenciálisan megismerhető fizikailag létező dolgok, adatok, ismeretek.
  2. A SzJT hatálya alá nem tartozik semmiféle jogszabály, hivatalos közlemény, jogszabállyal kötelezővé tett szabvány („(4) Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések.”).

Emellett beleütközhetünk még egy másik problémába, amit a 60/A. § utáni rész taglal: az adatbázisok védelme. Ez alapján:

  1. adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez - számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon - egyedileg hozzá lehet férni,
  2. szerzői jogi védelemben részesül a gyűjteményes műnek (7. §) minősülő adatbázis, ahol
  3. gyűjteményes mű pedig az, ahol „tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű”.

Ezek alapján ha egy – akár szerzői joggal nem védett elemekből összeállított – adatbázis összeállítási módja kreatív (vagy a válogatás módja, vagy elrendezése), akkor az összeállítás egésze (vagy annak jelentős része) védelem alá esik. Ez alapján például nem esik adatbázis-védelem alá egy település utcaneveiből összeállított betűrendes lista, mivel sem az összeállítás („minden”) sem az elrendezés („betűrend”) nem kreatív; védelem alá eshet viszont mondjuk egy tematikus lista az éttermekről (a válogatás is és az elrendezés is egyéni jelleget hordoz).

Konkrét esetek:

Településszerkezeti (rendezési) terv

Ez általában egy helyi önkormányzat által kiadott rendelet, mely meghatározza az adott település szerkezetét: az utcákat és telkeket, az utcaneveket, a területek övezetekbe sorolását és ezek szabályait, és tartalmazza mindennek térképét. Nagyon gyakori, hogy maga a terv tartalmazza egy külső fél copyright szövegét.

Az ember arra következtetne, hogy ez alapján a térkép minden eleme szabadon használható, de a jogot nem a logika, hanem a pénz mozgatja, így az OpenStreetMap szempontjából igyekszünk az óvatosság pártjára állni; az ebben a kérdésben megkérdezett ügyvédek eltérő véleményeket fogalmaztak meg: volt, aki szerint a térképet csak jogszabályi minőségben (tehát semmire) lehet használni, mások szerint ez nem így van.

Mindenesetre ami biztos, hogy a településszerkezeti terv részeként felsorolt tényeket, melyek nem tartalmaznak kreatív elemeket a SzJT amúgy sem védi, azon felül, hogy jogszabály részeként jelentek meg. Ilyen tények azok, melyeket bárki megismerhet (például utcanevek, utcák kereszteződései, házszámok, helyrajzi számok), akár fizikailag odamenve akár nyilvánosságra hozott információk alapján. Ezeket a tényeket ki lehet nézni - akár ellenőrzés céljából - és fel lehet használni. A forrást sem kell megjelölni, hiszen ezt nem írhatja elő semmi (a jogszabály, mint forrás nem tarthat igényt erre, mert nem esik az SzJT alá).

A térkép konkrét geometriája (a „rajz”) azonban potenciálisan tartalmaz kreatív elemeket (pontosan milyen íve van az utcának, milyen a torzítás, stb.), így ezeknek másolását kerüljük.

Google / Yahoo / XY térképek tényei

Felmerül a kérdés, hogy jó, akkor a google maps térképet nem szabad lemásolni, de ki lehet-e másolni belőle pl. az utcaneveket, hiszen azok tények? Kimásolhatom a jogvédett és zárt turistatérképekről a turistajelzéseket?

Elvileg igen, mert ezeket nem védi a szerzői jog, ezek olyan tények melyeket bárki megismerhet. Azonban a dolog sajnos nem ilyen egyszerű, ugyanis ezek a térképek nem tekinthetőek hivatalos, elsődleges, ellenőrzött forrásoknak (mint amilyen a rendezési terv), és nagyon gyakori bennük a hiba és elírás, vagyis a valós tényektől való eltérés. Ezen a ponton viszont jelentkezik az a filozófiai kérdés, hogy vajon mi egy utcanév, ha nem egyezik a valósággal? Téves tény, vagy kreatív mese?

Emiatt ha lehetséges kerüljük el más térképekről vett „tények” felhasználását hacsak nem vagy meglehetősen biztos abban, hogy az információ egyben pontos is és fedi a valóságot!