User:Pavel Bokr/Test/Cesty

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Klíč jak nejlépe mapovat místní cesty/stezky/chodníky/pěšiny:

Při mapování cest mohou být užitečné násleující tagy:Obecné (nevyhrazené) cesty a pěšiny

Tyto cesty a stezky nemají vyhrazené/předurčené užívání pro určitý druh provozu (pěší/cyklisté/jezdci na koních).

 • Nikdo nestanovil ani z okolností nevyplývá že je to cesta určená například především jen pro pěší provoz jako chodník nebo například vyhrazená pro cyklisty jako cyklostezka.
 • Cesty mohou být společně užívány vozidly, chodci, cyklisty, jezdci na koních apod. ale nejsou vyhrazeny ani chodcům, ani cyklistům ani jezdcům na koních
 • I tak se ale na cesty mohou vztahovat dílčí zákazy (například zákaz vjezdu nákladních či motorových vozidel, vjezd/vstup pouze na povolení atd), které se nastaví tagem access=* popisujícím právní přístupnost cesty, případně se nastaví tagy foot=*, bicycle=*, horse=*, motor_vehicle=*, wheelchair=* apod. popisující dostupnost pro jednotlivé druhy provozu
 • Jezdci na horských kolech uvítají informaci o vhodnosti/náročnosti pro horská kola mtb=*
 • V náročnějších/horských terénech uvítají turisté informaci o náročnosti sac_scale=*


Dělí se dále na dvoustopé - highway=track a jednostopé - highway=path cesty zjednodušeně podle toho zda po cestě projede dvoustopé motorové vozidlo:
highway=track: Polní/lesní cesta (dvoustopá)

Polní/lesní cesta, která fyzicky umožňuje jízdu dvoustopých motorových vozidel (bez ohledu na případné omezení dopravní značkou, což lze upřesnit tagem pro výjimku z přístupu)

 • Jsou zřizovány a užívány zejména k zemědělským a lesnickým účelům, mohou sloužit i k přístupu k odlehlejším nemovitostem, objektům či lokalitám.
 • Bývají také užívány i chodci, cyklisty případně i jezdci na koních apod. ale nejsou jim vyhrazeny
 • Často jsou tyto cesty vyježděné, bývají také například stěrkové a v některých případech i vyasfaltované • Pokud cesta slouží k jiným než zemědělským a lesnickým účelům - zejména v případě, kdy je například asfaltová a běžně se používá k vzájemnému propojení dalších komunikací, zvažte dle místních poměrů zda-li se spíše nejedná o nejnižší kategorii silniční sítě highway=unclassified
 • Pokud je to možné nastavte tag tracktype=<stupeň 1-5> podle typu a charakteru povrchu:
Tracktype Význam
1 Pevný, tvrdý povrch - například asfaltová cesta
2 Nezpevněný šterkový povrch (může mít příměs písku, prachu či jílu) - například štěrková cesta viz. Gravel road on Wikipedia
3 Nezpevněný povrch tvořený směsí tvrdých a měkkých materiálů - například kamenitá hlína
4 Nezpevněný povrh tvořený trávou, hlínou případně pískem s příměsí alespoň nějakých tvrdých nebo zpevněných materiálů
5 Nezpevněný povrch bez tvrdých materiálů - tedy měkký povrch, cesta ani nemusí být příliš znatelná
Volby v editorech - jak zadat highway=track v editorech
ID JOSM Potlatch2
Editor-id-tag-highway-track-cs.png Editor-josm-tag-highway-track-cs.png Editor-p2-tag-highway-track-cs.png
highway=path: Pěšina, stezka, jednostopá cesta

Pěšina - úzká jednostopá cesta, která fyzicky neumožňuje průjezd dvoustopým vozidlem

 • Často vychozené případně i vyježděné pěšiny a užší cesty, kam se ale nedostanou automobily; na těchto cestách je předpokládán zákaz motorových vozidel
 • Mohou to být i vybudované cesty pro "nemotorový" provoz pokud nejsou vyhrazeny pro určitý druh provozu (pěší/cyklisté/jezdci na koních)
 • Bývají společně užívány chodci, cyklisty případně i jezdci na koních apod. ale ani jedné z těchto skupin uživatelů nejsou vyhrazeny


Další užitečné tagy: viditelnost cesty:trail_visibility=*

Volby v editorech - jak zadat highway=path v editorech
ID JOSM Potlatch2
Editor-id-tag-highway-path-cs.png Editor-josm-tag-highway-path-cs.png Editor-p2-tag-highway-path-cs.png
Vyhrazené cesty a stezky pro určitý druh provozu Cz-dopravni-znacky-C7a-stezka-pro-chodce cz-footway.png Cz-dopravni-znacky-C8a-stezka-pro-cyklisty cz-cycleway.png Cz-dopravni-znacky-C11a-stezka-pro-jezdce-na-zvireti cz-bridleway.png Cz-dopravni-znacky-C9a-stezka-pro-chodce-a-cyklisty cz-combined-footway-cycleway.png Cz-dopravni-znacky-C10a-stezka-pro-chodce-a-cyklisty cz-combined-footway-cycleway.png

Tyto cesty jsou vyhrazeny/předurčeny jen pro určitý způsob dopravy - jsou za tímto účelem budovány, nebo jsou tak označeny (například ) a nebo to vyplývá z místních poměrů (například chodník ve městě se automaticky předpokládá, že je vyhrazen chodcům není-li označen jinak). Uživatel mapy/dat tak dostává informaci, že daná cesta je určena především pro určitý druh provozu.

POZOR! Je-li nějaká cesta například obtížně sjízdná například pro cyklisty (i když tam žádný zákaz nemají, ale je například prudká nebo hodně kamenitá) neznamná to automaticky, že je vyhrazená třeba jen pro chodce (nejedná se o vyhrazenou cestu, cesta se zmapuje jako obecná - například path, ale nastaví se příslušný stupeň obtížnosti pro cyklisty).

POZOR! Také to že je po nějaké cestě vedena například značená žlutá turistická trasa, cyklotrasa č.123 nebo obdobně značená trasa pro jezdce na koních ještě opět automaticky nezmanená, že by cesta byla pro tento druh provozu vyhrazená. Takové trasy mohou vést po cestách, u kterých není nijak řečeno že je cesta vyhrazena jen pro ten druh provozu, ke kterému se vztahuje značená trasa.
highway=footway: Chodník - cesta vyhrazená pro pěší Cz-dopravni-znacky-C7a-stezka-pro-chodce cz-footway.png

Cesta/stezka určená zejména/výhradně pro pěší

 • Klasicky se jedná o chodníky pro chodce ve městech a obcích a podél silnic
 • Může se jednat i o další stezky, pokud jsou určeny/budovány výhradně pro chodce
 • Použitím tohoto tagu sdělujete uživateli map/dat, že na cestě/stezce je "pánem" chodec a že cesta není určena pro jiný provoz než pěší (případnou výjimku lze řešit podrobným nastavením)


Volby v editorech
ID JOSM Potlatch2
Editor-id-tag-highway-footway-cs.png Editor-josm-tag-highway-footway-cs.png Editor-p2-tag-highway-footway-cs.png

highway=cycleway: Cyklostezka vyhrazená pro cyklisty Cz-dopravni-znacky-C8a-stezka-pro-cyklisty cz-cycleway.png

Cesta/stezka určená zejména/výhradně pro cyklisty

 • Jedná se především o cyklostezky určené/budované pro cyklisty označené dopravní značkou "Stezka pro cyklisty"
 • Použitím tohoto tagu sdělujete uživateli map/dat, že na cestě/stezce je "pánem" cyklista a že například chodcům není taková cesta určena (případnou výjimku lze řešit podrobným nastavením)
 • POZOR! Pokud je nějaká cesta běžně užívána a oblíbena cyklisty, ale není jim vyhrazena (dopravní značkou "Stezka pro cyklisty" nebo jinak dle místních okolností) a mohou tam i chodci, pak se ještě automaticky nejedná o cyklostezku a to ani když po takové cestě vede značená cyklotrasa! Značené cyklotrasy často vedou i po silnicích a takové silnice také kvůli tomu neznačíme jako cyklostezky. U cyklostezky je klíčové její vyhrazení cyklistům (nejčastěji dopravní značkou).


Volby v editorech - jak zadat highway=cycleway v editorech
ID JOSM Potlatch2
Editor-id-tag-highway-cycleway-cs.png Editor-josm-tag-highway-cycleway-cs.png Editor-p2-tag-highway-cycleway-cs.png
highway=bridleway: Stezka pro koně - určená pro jezdce na koních Cz-dopravni-znacky-C11a-stezka-pro-jezdce-na-zvireti cz-bridleway.png

Cesta/stezka určená zejména/výhradně pro jízdu na koních

 • Stezka vyhrazená pro jezdce na koních buď značkou nebo jinak dle místních poměrů
 • Takto lze zmapovat i neoznačenou stezku vytvořenou/vyježděnou pouze jezdci na koních, která je pro ostatní druhy provozu z její fyzické povahy běžně nepoužitelná nebo problematická (například pro vozidla nesjízdná, chodci a cyklisté mohou mít problémy s povrchem apod.)
 • Použitím tohoto tagu sdělujete uživateli map/dat, že na cestě/stezce je "pánem" jezdec na koni a jiné druhy provozu nejsou předpokládány
 • POZOR! To že nějakou cestu (například polní či pěšinu vychozenou od chodců) užívají také jezdci na koních, kdy pro ně není přímo vyhrazená ani dle okolností převážně pro ně určená (je řádně užívána i jinými druhy provozu), ještě automaticky neznamená, že se jedná o vyhrazenou stezku pro koně!


Volby v editorech - jak zadat highway=bridleway v editorech
ID JOSM Potlatch2
Editor-id-tag-highway-bridleway-cs.png Editor-josm-tag-highway-bridleway-cs.png Editor-p2-tag-highway-bridleway-cs.png

Cyklostezka kombinovaná s chodníkem Cz-dopravni-znacky-C9a-stezka-pro-chodce-a-cyklisty cz-combined-footway-cycleway.png Cz-dopravni-znacky-C10a-stezka-pro-chodce-a-cyklisty cz-combined-footway-cycleway.png

Cesta/stezka vyhrazená pro chodce i cyklisty (dělená nebo smíšená)

V tomto případě je situace o něco komplikovanější, neboť pro tento případ neexistuje jediný tag ale taková cesta se mapuje pomocí kombinace tagů. Základem je obecná stezka highway=path, ke které se doplní tagy vyhrazeno pro chodce foot=designated a současně vyhrazeno pro cyklisty bicycle=designated, to vše se ještě doplní tagem segregated=yes/no podle toho zda-li existuji oddělené pruhy pro chodce a cyklisty nebo zda-li je provoz smíšený. Pro toto nastavení tagů existují předvolby v editoru JOSM. Nejlépe by bylo ještě doplnit zákazy pro jiné druhy provozu, které se u obecné cesty mohou předpokládat například tedy horse=no. Místo nastavení hodnoty access=designated (vyhrazený) lze také uvažovat o nastavení hodnoty access=official. Hodnota access=official má vyšší váhu vyhrazení nežli hodnota designated a používá se v případě kde jedná o právně vyhrazenou cestu přímo příslušnou dopravní značkou dle zákona/vyhlášky.


Existují i další možností jak mapovat takové cesty:

 • buď jako chodník highway=footway (tento tag v sobě nese informaci vyhrazeno chodcům ostatní druhy provozu zakázány) s tím, že je ale vyhrazen i cyklistům - tedy ještě navíc přidat tag bicycle=designated
 • nebo jako cyklostezka highway=cycleway (tento tag v sobě nese informaci vyhrazeno cyklistům ostatní druhy provozu zakázány) s tím, že je ale vyhrazena i chodcům - tedy ještě navíc přidat tag foot=designated
Viz také