User:Solhagen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Tanker om import av frigitte data fra Kartverket

27/9-2013 slapp Kartverket en del data fritt for frivillig og forretninsmessig bruk. Av disse dataene er:

Vegdata med adresser

Navn i kart fra SSR - Sentralt Stedsnavn Register

N50 kartdata med alle tema.

Kart i mindre målestokker.


Se denne siden hos kartverket: [Frigitte data http://www.statkart.no/Kart/Gratis-kartdata/Last-ned-gratis-kartdata/]

Kartene er i raster (bilde) og i vektor format. Vektordataene er ideelle for bruk i Openstreetmap. Men dataene ligger ikke i format vi kan bruke direkte inn i OSM. De krever en form for konvertering og transformasjon. Generelt for dataene som er frigitt, gjelde at de krever profesjonelle programverktøy for å ha glede av de. Spesielt gjelder dette Elveg, hvor det kun er vegvesenet og Kartverket som har programvare som leser alle dataene. SOSI data og tilleggstabeller fra Elveg er alle tekstfiler som er relativt greie å forstå. Det er derfor mulig å lage enkle dataprogram for å håndtere dataene.

Vegdata

Elveg, adresser er kommunevise filer i SOSI format med senterlinje og adresse i SOSI med tilhørende teksttabeller for fartsgrenser, aksellast, vegsperring, høydebegrensning, innkjøring og svingebegrensninger.

Elveg, UTM 33, Hele landet inneholder SOSI data i kommunevise filer for samlet nedlasting av hele norske vegnettet. Vbase i forskjellige former er senterlinjedata på SOSI format med forkljellige UTM projeksjoner og områdedeling.

Generelt om Vegsenterlinje: Vegvesen og Kartverket jobber med kvalitetsheving av disse dataene. Det er forvetet at det vil skje mye over kort tid. Til nå har geometrien vært veldig tvilsom. Mye av vegnettet er kartlagt med samme utstyr som en privat OSM bruker. Dette vil bedre seg.

Sentralt Stedsnavn Register

Stedsnavn er tilgjengelig i SOSI filer, fylkesvis. Stedsnavn forekommer mange ganger i denne fila kodet med forskjellig objekttype og innhold.

Navneenhet inneholder liste over navneenheter. Tabellen har info om Navn, kommune, navn_type, språk, SSR_ID, SSR_OBJID, koordinater.

Skrivemåte inneholder alle lovlige skrivemåter for hvert navn. Navn, kommune, SSR_ID, koordinater.

SSRForekomst contains the multiple ocurances in diffrent map products. Navn, navn_type, kart_produkt, SSR_ID, koordinater.

OBS!! dersom du importerer hele fila, vil hvert navn gå igjen med 3-6 kopier i hvert punkt.

Ved import må man trolig benytte Navneenhet. Navn_type vil sette vilkår for taggingen i OSM. SSR_ID må legges inn som en tag slik at senere oppdatering kan skje maskinelt. Jeg vil legge ut en konverteringstabell med navn_type og OSM tagger.


N50 data

Dette er det største datasettet som er frigitt. Det er veldig store datamengder, og det må importeres med forsiktighet. Det bør vurderes om det er formålstjenelig å importere alt. Openstreetmap skal også tjene som navigasjonskart for offline bruk. Da må alle data kunne lastes ned på mobil enhet og kjøres der.

datasett OpenStreetMap Merknader
Høyde Nei Benyttes ikke
Arealdekke Ja
Samferdsel Nei Vbase og Elveg er bedre
Stedsnavn Nei SSR er originalen
Bygninger og anlegg Ja Viktige data
Administrative grenser Tja Bakgrunn for kvalitetsheving
Restriksjonsområder Ja Naturreservat og nasjonalparker


Om Arealdekke:

Dataene ligger i SOSI som er strukturert veldig likt dataene i Openstreetmap. Det er derfor tilrettelagt for effektiv og sparsom import.

Datastrukturen:

SOSI Objekt OpenStreetMap objekt Merknader
Punkt Node Enkeltpunkt brukes av begge
Kurve m/koordinater Way viser til Node nr for punkt i Way
Flate Relasjon/Multipolygon Flater og multipolygon viser til Kurve nr eller Way nr

Begge formatene har egenskapsdata eller tags liggende på alle nivå.

Konvertering av SOSI data kan lett gjøres ved å konvertere til Shape format og importere dataene fra polygonfiler. Da polygonfilene gjerne lagres for hvert tema som vann, myr, skog osv. vil polygonene medføre at det blir dobbelt med data der områdene grenser inntil hverandre. Det gjør nesten alle arealer i N50. Import av Shape Polygon må ikke utføres, det ødelegger OSM basen.

Importen av arealdekke vil måtte skje ved import av grenselinjer med manuell etablering av multipolygon og relasjoner eller ved at det blir laget et program som konverterer SOSI data direkte til OSM format i XML fil. Det er kun OSM formatet som er bygget for å takle direkte import av multipolygon / relasjoner.

Koding / tagging av Arealdekke.

Linjer / ways

Ltema ObjektType OSM k= OSM v=
3001 Kystkontur natural coastline
3003 FerskvannTørrfallkant
3009 HavElvSperre
3010 HavInnsjøSperre natural water
3102 InnsjøkantRegulert natural water
3103 Innsjøkant natural water
3109 InnsjøElvSperre natural weir
3110 InnsjøInnsjøSperre natural water
3201 ElvBekk waterway river
3202 ElvBekkKant natural water
3209 ElvElvSperre natural water
3216 FlomløpKant waterway weir
4110 Arealbruksgrense boundary natural
9100 Kartbladkant boundary natural
9111 KantUtsnitt boundary natural
9130 Dataavgrensing boundary natural
9199 FiktivDelelinje boundary natural


Flater - multipolygon/relasjoner

Ftema ObjektType k v k v
3001 Havflate natural
3003 FerskvannTørrfall natural
3019 Skjær
3101 Innsjø natural water water lake
3201 ElvBekk natural water water river
3311 SnøIsbre natural glacier
4101 Grustak man_made sandpit
4102 Steinbrudd landuse quarry
4121 Gravplass landuse cemetary
4122 Park leisure park
4131 SportIdrett leisure stadium
4134 Golfbane leisure golf_course
4152 Steintipp man_made dump
4401 Skog natural wood
4451 DyrketMark landuse grass
4461 Myr natural wetland
4499 ÅpentOmråde natural fell
5021 BymessigBebyggelse place city
5022 TettBebyggelse landuse residential
5090 IndustriOmråde landuse industrial
6319 Alpinbakke piste:type downhill
7900 Lufthavn aeroway aerodrome
7914 Rullebane