User talk:Magicknight94

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Re: Lưu

Nếu dùng chế độ Áp dụng Ngay thì mỗi thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động ngay lúc khi bỏ chọn đường hay địa điểm đó. Ở bên phải phía trên có hình quay quay cho biết hoặc đang tải dữ liệu để hiển thị hoặc đang lưu thay đổi. Sau khi cuối cùng sửa đổi xong, bạn có thể bấm phím C để đóng bộ thay đổi (changeset) với lời tóm lược, lời này sẽ hiển thị trong thẻ Lịch sử. Chỉ có nút Lưu trong chế độ Lưu Sau.

Tuy nhiên, máy kết xuất của OSM, tùy cấp thu phóng, có thể cập nhật bản đồ ngay (hàng xóm) hay nhiều khi phải chờ cho đến một tuần (cả tỉnh). Máy kết xuất thường chờ đến khi bạn đóng bộ sửa đổi. Nhớ tẩy sạch bộ nhớ đệm sau khi trở lại thẻ Xem, để chắc chắn rằng trình duyệt đang hiện các hình mới nhất. Còn thắc mắc thì hãy bấm nút Help (chẳng biết tại sao nó không còn đề Trợ giúp).

 – Minh Nguyễn (talk, contribs) 05:24, 28 September 2009 (UTC)