vi.yml

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Đây là tập tin để dịch website chính. Chúng ta đang giữ gìn bản dịch này tại Translatewiki (thống kê), để cho người ta tải nó lên kho mã nguồn.

# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
# Exported from translatewiki.net
# Export driver: syck
# Author: Minh Nguyen
vi: 
 activerecord: 
  attributes: 
   diary_comment: 
    body: Nội dung
   diary_entry: 
    language: Ngôn ngữ
    latitude: Vĩ độ
    longitude: Kinh độ
    title: Tiêu đề
    user: Người dùng
   friend: 
    friend: Người bạn
    user: Người dùng
   message: 
    body: Nội dung
    recipient: Người nhận
    sender: Người gửi
    title: Tiêu đề
   trace: 
    description: Miêu tả
    latitude: Vĩ độ
    longitude: Kinh độ
    name: Tên
    public: Công khai
    size: Kích cỡ
    user: Người dùng
    visible: Thấy được
   user: 
    active: Tích cực
    description: Miêu tả
    display_name: Tên Hiển thị
    email: Thư điện tử
    languages: Ngôn ngữ
    pass_crypt: Mật khẩu
  models: 
   acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
   changeset: Bộ thay đổi
   changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
   country: Quốc gia
   diary_comment: Bình luận Nhật ký
   diary_entry: Mục Nhật ký
   friend: Người bạn
   language: Ngôn ngữ
   message: Thư
   node: Nốt
   node_tag: Thẻ Nốt
   notifier: Trình báo
   old_node: Nốt Cũ
   old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
   old_relation: Quan hệ Cũ
   old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
   old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
   old_way: Lối Cũ
   old_way_node: Nốt Lối Cũ
   old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
   relation: Quan hệ
   relation_member: Thành viên Quan hệ
   relation_tag: Thẻ Quan hệ
   session: Phiên
   trace: Tuyến đường
   tracepoint: Điểm Tuyến đường
   tracetag: Thẻ Tuyến đường
   user: Người dùng
   user_preference: Tùy chọn Cá nhân
   user_token: Dấu hiệu Cá nhân
   way: Lối
   way_node: Nốt Lối
   way_tag: Thẻ Lối
 application: 
  setup_user_auth: 
   blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
 browse: 
  changeset: 
   changeset: "Bộ thay đổi: {{id}}"
   changesetxml: Bộ thay đổi XML
   download: Tải xuống {{changeset_xml_link}} hoặc {{osmchange_xml_link}}
   feed: 
    title: Bộ thay đổi {{id}}
    title_comment: Bộ thay đổi {{id}} - {{comment}}
   osmchangexml: osmChange XML
   title: Bộ thay đổi
  changeset_details: 
   belongs_to: "Người Sửa đổi:"
   bounding_box: "Hộp bao:"
   box: hộp
   closed_at: "Lúc Đóng:"
   created_at: "Lúc Tạo:"
   has_nodes: 
    one: "Có {{count}} nốt sau:"
    other: "Có {{count}} nốt sau:"
   has_relations: 
    one: "Có {{count}} quan hệ sau:"
    other: "Có {{count}} quan hệ sau:"
   has_ways: 
    one: "Có {{count}} lối sau:"
    other: "Có {{count}} lối sau:"
   no_bounding_box: Không lưu hộp bao của bộ thay đổi này.
   show_area_box: Hiện Hộp vùng
  changeset_navigation: 
   all: 
    next_tooltip: Bộ thay đổi sau
    prev_tooltip: Bộ thay đổi trước
   user: 
    name_tooltip: Xem các đóng góp của {{user}}
    next_tooltip: Đóng góp sau của {{user}}
    prev_tooltip: Đóng góp trước của {{user}}
  common_details: 
   changeset_comment: "Miêu tả:"
   edited_at: "Lúc Sửa đổi:"
   edited_by: "Người Sửa đổi:"
   in_changeset: "Thuộc bộ thay đổi:"
   version: "Phiên bản:"
  containing_relation: 
   entry: Quan hệ {{relation_name}}
   entry_role: "Quan hệ {{relation_name}} (vai trò: {{relation_role}})"
  map: 
   deleted: Đã xóa
   larger: 
    area: Xem vùng trên bản đồ rộng hơn
    node: Xem nốt trên bản đồ rộng hơn
    relation: Xem quan hệ trên bản đồ rộng hơn
    way: Xem lối trên bản đồ rộng hơn
   loading: Đang tải...
  node: 
   download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
   download_xml: Tải xuống XML
   edit: sửa đổi
   node: Nốt
   node_title: "Nốt: {{node_name}}"
   view_history: xem lịch sử
  node_details: 
   coordinates: "Tọa độ:"
   part_of: "Trực thuộc:"
  node_history: 
   download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
   download_xml: Tải xuống XML
   node_history: Lịch sử Nốt
   node_history_title: "Lịch sử Nốt: {{node_name}}"
   view_details: xem chi tiết
  not_found: 
   sorry: Rất tiếc, không thể tìm thấy {{type}} với ID {{id}}.
   type: 
    changeset: bộ thay đổi
    node: nốt
    relation: quan hệ
    way: lối
  paging_nav: 
   of: trong
   showing_page: Đang hiện trang
  relation: 
   download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_history_link}}"
   download_xml: Tải xuống XML
   relation: Quan hệ
   relation_title: "Quan hệ: {{relation_name}}"
   view_history: xem lịch sử
  relation_details: 
   members: "Thành viên:"
   part_of: "Trực thuộc:"
  relation_history: 
   download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
   download_xml: Tải xuống XML
   relation_history: Lịch sử Quan hệ
   relation_history_title: "Lịch sử Quan hệ: {{relation_name}}"
   view_details: xem chi tiết
  relation_member: 
   entry_role: "{{type}} {{name}} với vai trò {{role}}"
   type: 
    node: Nốt
    relation: Quan hệ
    way: Lối
  start: 
   manually_select: Chọn vùng khác thủ công
   view_data: Xem dữ liệu của phần bản đồ đang xem
  start_rjs: 
   data_frame_title: Dữ liệu
   data_layer_name: Dữ liệu
   details: Chi tiết
   drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
   edited_by_user_at_timestamp: Được sửa đổi bởi [[user]] lúc [[timestamp]]
   history_for_feature: Lịch sử [[feature]]
   load_data: Tải Dữ liệu
   loaded_an_area_with_num_features: "Bạn đã tải vùng chứa [[num_features]] nét. Một số trình duyệt không hiển thị nổi nhiều dữ liệu như thế. Nói chung, trình duyệt hoạt động tốt khi nào chỉ có 100 nét cùng lúc: hơn thì trình duyệt sẽ chậm chạp. Nếu bạn chắc chắn muốn xem dữ liệu này, hãy bấm nút ở dưới."
   loading: Đang tải...
   manually_select: Chọn vùng khác thủ công
   object_list: 
    api: Lấy vùng này dùng API
    back: Liệt kê các đối tượng
    details: Chi tiết
    heading: Danh sách đối tượng
    history: 
     type: 
      node: Nốt [[id]]
      way: Lối [[id]]
    selected: 
     type: 
      node: Nốt [[id]]
      way: Lối [[id]]
    type: 
     node: Nốt
     way: Lối
   private_user: người bí mật
   show_history: Xem Lịch sử
   unable_to_load_size: "Không thể tải: Hộp bao với cỡ [[bbox_size]] quá lớn (phải nhỏ hơn {{max_bbox_size}})"
   wait: Xin chờ...
   zoom_or_select: Phóng to hoặc chọn vùng bản đồ để xem
  tag_details: 
   tags: "Thẻ:"
  way: 
   download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}}, hoặc {{edit_link}}"
   download_xml: Tải xuống XML
   edit: sửa đổi
   view_history: xem lịch sử
   way: Lối
   way_title: "Lối: {{way_name}}"
  way_details: 
   also_part_of: 
    one: cũng thuộc về lối {{related_ways}}
    other: cũng thuộc về các lối {{related_ways}}
   nodes: "Nốt:"
   part_of: "Thuộc về:"
  way_history: 
   download: "{{download_xml_link}} hoặc {{view_details_link}}"
   download_xml: Tải xuống XML
   view_details: xem chi tiết
   way_history: Lịch sử Lối
   way_history_title: "Lịch sử Lối: {{way_name}}"
 changeset: 
  changeset: 
   anonymous: Vô danh
   big_area: (lớn)
   no_comment: (không có)
   no_edits: (không có thay đổi)
   show_area_box: hiện hộp vùng
   still_editing: (đang mở)
   view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
  changeset_paging_nav: 
   of: trong
   showing_page: Đang hiện trang
  changesets: 
   area: Vùng
   comment: Miêu tả
   id: ID
   saved_at: Lúc Lưu
   user: Người dùng
  list: 
   description: Những thay đổi gần đây
   description_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
   description_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
   description_user_bbox: Những bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
   heading: Các bộ thay đổi
   heading_bbox: Các bộ thay đổi
   heading_user: Các bộ thay đổi
   heading_user_bbox: Các bộ thay đổi
   title: Các bộ thay đổi
   title_bbox: Những bộ thay đổi ở trong {{bbox}}
   title_user: Những bộ thay đổi của {{user}}
   title_user_bbox: v bộ thay đổi của {{user}} ở trong {{bbox}}
 diary_entry: 
  diary_comment: 
   comment_from: Bình luận của {{link_user}} lúc {{comment_created_at}}
  diary_entry: 
   comment_count: 
    one: 1 bình luận
    other: "{{count}} bình luận"
   comment_link: Bình luận về mục này
   edit_link: Sửa đổi mục này
   posted_by: Được đăng bởi {{link_user}} lúc {{created}} bằng {{language_link}}
   reply_link: Trả lời mục này
  edit: 
   body: "Nội dung:"
   language: "Ngôn ngữ:"
   latitude: "Vĩ độ:"
   location: "Vị trí:"
   longitude: "Kinh độ:"
   marker_text: Vị trí của mục nhật ký
   save_button: Lưu
   subject: "Tiêu đề:"
   title: Sửa đổi mục nhật ký
   use_map_link: sử dụng bản đồ
  feed: 
   all: 
    description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
    title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
   language: 
    description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng {{language_name}}
    title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng {{language_name}}
   user: 
    description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của {{user}}
    title: Các mục nhật ký của {{user}}
  list: 
   in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng {{language}}
   new: Mục Nhật ký Mới
   new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
   newer_entries: Mục Sau
   no_entries: Chưa có mục nhật ký
   older_entries: Mục Trước
   recent_entries: "Mục nhật ký gần đây:"
   title: Các Nhật ký Cá nhân
   user_title: Nhật ký của {{user}}
  new: 
   title: Mục Nhật ký Mới
  no_such_entry: 
   body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID {{id}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
   heading: "Không có mục với ID: {{id}}"
   title: Mục nhật ký không tồn tại
  no_such_user: 
   body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
   heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
   title: Người dùng không tồn tại
  view: 
   leave_a_comment: Bình luận
   login: Đăng nhập
   login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} để bình luận"
   save_button: Lưu
   title: Các Nhật ký Cá nhân | {{user}}
   user_title: Nhật ký của {{user}}
 export: 
  start: 
   add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
   area_to_export: Vùng để Xuất
   embeddable_html: HTML để Nhúng
   export_button: Xuất
   export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Ghi công–Chia sẻ tương tự Creative Commons 2.0</a>.
   format: Định dạng
   format_to_export: Định dạng Xuất
   image_size: Kích cỡ Hình
   latitude: "Vĩ độ:"
   licence: Giấy phép
   longitude: "Kinh độ:"
   manually_select: Chọn vùng khác thủ công
   mapnik_image: Hình Mapnik
   max: tối đa
   options: Tùy chọn
   osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
   osmarender_image: Hình Osmarender
   output: Đầu ra
   paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
   scale: Tỷ lệ
   zoom: Thu phóng
  start_rjs: 
   add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
   change_marker: Thay đổi vị trí đánh dấu
   click_add_marker: Nhấn chuột vào bản đồ để đánh dấu
   drag_a_box: Kéo hộp trên bản đồ để chọn vùng
   export: Xuất
   manually_select: Chọn vùng khác thủ công
   view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
 geocoder: 
  description: 
   title: 
    geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
    osm_namefinder: "{{types}} từ <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
   types: 
    cities: Thành phố
    places: Địa điểm
    towns: Thị xã
  description_osm_namefinder: 
   prefix: "{{distance}} về phía {{direction}} của {{type}}"
  direction: 
   east: đông
   north: bắc
   north_east: đông bắc
   north_west: tây bắc
   south: nam
   south_east: đông nam
   south_west: tây nam
   west: tây
  distance: 
   one: khoảng 1 km
   other: khoảng {{count}} km
   zero: không tới 1 km
  results: 
   no_results: Không tìm thấy kết quả
  search: 
   title: 
    ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
    geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
    latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
    osm_namefinder: Kết quả <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
    uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
    us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
  search_osm_namefinder: 
   suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} về phía {{parentdirection}} của {{parentname}})"
   suffix_place: ", {{distance}} về phía {{direction}} của {{placename}}"
 javascripts: 
  map: 
   base: 
    cycle_map: Bản đồ Xe đạp
    mapnik: Mapnik
    noname: Không tên
    osmarender: Osmarender
   overlays: 
    maplint: Maplint
  site: 
   edit_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để sửa đổi bản đồ
   history_zoom_alert: Hãy phóng to hơn để xem lịch sử sửa đổi
 layouts: 
  donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách {{link}} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
  donate_link_text: quyên góp
  edit: Sửa đổi
  edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
  export: Xuất
  export_tooltip: Xuất dữ liệu bản đồ
  gps_traces: Tuyến đường GPS
  gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường
  help_wiki: Trợ giúp &amp; Wiki
  help_wiki_tooltip: Site trợ giúp &amp; wiki của dự án
  help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Main_Page?uselang=vi
  history: Lịch sử
  history_tooltip: Lịch sử bộ thay đổi
  home: nhà
  home_tooltip: Về vị trí nhà
  inbox: hộp thư ({{count}})
  inbox_tooltip: 
   one: Hộp thư của bạn có 1 thư chưa đọc
   other: Hộp thư của bạn có {{count}} thư chưa đọc
   zero: Hộp thư của bạn không có thư chưa đọc
  intro_1: OpenStreetMap là bản đồ thế giới nguồn mở, do những người như bạn vẽ.
  intro_2: OpenStreetMap cho phép xem, sửa đổi, và sử dụng dữ liệu địa lý một cách cộng tác ở mọi nơi trên thế giới.
  intro_3: OpenStreetMap hoạt động do sự hỗ trợ hosting của {{ucl}} và {{bytemark}}.
  intro_3_ucl: Trung tâm VR tại UCL
  license: 
   alt: CC BY-SA 2.0
   title: Dữ liệu OpenStreetMap được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0 Chung
  log_in: đăng nhập
  log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
  logo: 
   alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
  logout: đăng xuất
  logout_tooltip: Đăng xuất
  make_a_donation: 
   text: Quyên góp
   title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
  news_blog: Blog Tin tức
  news_blog_tooltip: Blog có tin tức về OpenStreetMap, dữ liệu địa lý mở, v.v.
  osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
  osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
  shop: Tiệm
  shop_tooltip: Tiệm bán hàng hóa OpenStreetMap
  shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise?uselang=vi
  sign_up: đăng ký
  sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
  sotm: Mời tham gia Hội nghị OpenStreetMap 2009, The State of the Map (Trình trạng Bản đồ), ngày 10-12 tháng 7 tại Amsterdam!
  tag_line: Bản đồ Wiki của Thế giới Mở
  user_diaries: Nhật ký Cá nhân
  user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
  view: Xem
  view_tooltip: Xem bản đồ
  welcome_user: Hoan nghênh, {{user_link}}
  welcome_user_link_tooltip: Trang cá nhân của bạn
 map: 
  coordinates: "Tọa độ:"
  edit: Sửa đổi
  view: Hiển thị
 message: 
  delete: 
   deleted: Đã xóa thư
  inbox: 
   date: Ngày
   from: Từ
   my_inbox: Hộp thư đến
   no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
   outbox: đã gửi
   people_mapping_nearby: những người ở gần
   subject: Tiêu đề
   title: Hộp thư
   you_have: Bạn có {{new_count}} thư mới và {{old_count}} thư cũ
  mark: 
   as_read: Thư đã đọc
   as_unread: Thư chưa đọc
  message_summary: 
   delete_button: Xóa
   read_button: Đánh dấu là đã đọc
   reply_button: Trả lời
   unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
  new: 
   back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
   body: Nội dung
   message_sent: Thư đã gửi
   send_button: Gửi
   send_message_to: Gửi thư mới cho {{name}}
   subject: Tiêu đề
   title: Gửi thư
  no_such_user: 
   body: Rất tiếc, không có người dùng hoặc thư với tên hoặc ID đó
   heading: Người dùng hoặc thư không tồn tại
   title: Người dùng hoặc thư không tồn tại
  outbox: 
   date: Ngày
   inbox: thư đến
   my_inbox: Hộp {{inbox_link}}
   no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với {{people_mapping_nearby_link}}?
   outbox: thư đã gửi
   people_mapping_nearby: những người ở gần
   subject: Tiêu đề
   title: Hộp thư đã gửi
   to: Tới
   you_have_sent_messages: Bạn đã gửi {{count}} thư
  read: 
   back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
   back_to_outbox: Trở về hộp thư đã gửi
   date: Ngày
   from: Từ
   reading_your_messages: Đọc thư
   reading_your_sent_messages: Đọc thư đã gửi
   reply_button: Trả lời
   subject: Tiêu đề
   title: Đọc thư
   to: Tới
   unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
  sent_message_summary: 
   delete_button: Xóa
 notifier: 
  diary_comment_notification: 
   banner1: "*         Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.         *"
   banner2: "*       Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.       *"
   footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại {{readurl}}, bình luận tại {{commenturl}}, hoặc trả lời tại {{replyurl}}
   header: "{{from_user}} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề {{subject}}:"
   hi: Chào {{to_user}},
   subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
  email_confirm: 
   subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
  email_confirm_html: 
   click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
   greeting: Chào bạn,
   hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên {{server_url}} thành {{new_address}}.
  email_confirm_plain: 
   click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
   greeting: Chào bạn,
   hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên
   hopefully_you_2: "{{server_url}} thành {{new_address}}."
  friend_notification: 
   had_added_you: "{{user}} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
   see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại {{userurl}} và cũng thêm họ vào danh sách của bạn tùy ý.
   subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã thêm bạn là người bạn"
  gpx_notification: 
   and_no_tags: và không có thẻ
   and_the_tags: "và các thẻ sau:"
   failure: 
    failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
    more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
    more_info_2: "vấn đề này tại:"
    subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
   greeting: Chào bạn,
   success: 
    loaded_successfully: "{{trace_points}} điểm được tải thành công trên tổng số\n{{possible_points}} điểm."
    subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
   with_description: với miêu tả
   your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
  lost_password: 
   subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
  lost_password_html: 
   click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
   greeting: Chào bạn,
   hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
  lost_password_plain: 
   click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
   greeting: Hi,
   hopefully_you_1: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org
   hopefully_you_2: có địa chỉ thư điện tử này.
  message_notification: 
   banner1: "*         Vui lòng đừng trả lời thư điện tử này.         *"
   banner2: "*       Hãy sử dụng website OpenStreetMap để trả lời.       *"
   footer1: Bạn cũng có thể đọc thư này tại {{readurl}}
   footer2: và trả lời tại {{replyurl}}
   header: "{{from_user}} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề {{subject}}:"
   hi: Chào {{to_user}},
   subject: "[OpenStreetMap] {{user}} đã gửi thư mới cho bạn"
  signup_confirm: 
   subject: "[OpenStreetMap] Xác nhận địa chỉ thư điện tử của bạn"
  signup_confirm_html: 
   click_the_link: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhân tài khoản đó và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
   current_user: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở, tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region?uselang=vi">Category:Users by geographical region</a>.
   get_reading: Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide?uselang=vi">tại wiki</a> hoặc <a href="http://www.opengeodata.org/">blog OpenGeoData</a>, blog này cũng chứa <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast để nghe</a>!
   greeting: Chào bạn!
   hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
   introductory_video: Bạn có thể coi {{introductory_video_link}}.
   more_videos: Cũng có {{more_videos_link}}.
   more_videos_here: thêm video tại đây
   user_wiki_page: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Hanoi?uselang=vi">[[Category:Users in Hanoi]]</a>.
   video_to_openstreetmap: video giới thiệu về OpenStreetMap
   wiki_signup: Có lẽ bạn cũng muốn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page&uselang=vi">mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap</a>.
  signup_confirm_plain: 
   click_the_link_1: Nếu bạn là người đó, hoan nghênh! Xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để
   click_the_link_2: xác nhận tài khoản của bạn và đọc tiếp để tìm hiểu thêm về OpenStreetMap.
   current_user_1: Có danh sách các người dùng, xếp thể loại theo nơi ở,
   current_user_2: "tại:"
   greeting: Chào bạn!
   hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn mở tài khoản bên
   introductory_video: "Bạn có thể coi video giới thiệu OpenStreetMap tại đây:"
   more_videos: "Có thêm video tại đây:"
   opengeodata: "OpenGeoData.org là blog của OpenStreetMap, nó cũng chứa podcast:"
   the_wiki: "Bắt đầu tìm hiểu về OpenStreetMap trên wiki:"
   the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:Beginners%27_Guide
   user_wiki_1: Bạn nên tạo ra trang cá nhân trên wiki và gắn các thẻ thể loại để cho
   user_wiki_2: người ta biết bạn ở đâu, thí dụ như [[Category:Users in Hanoi]].
   wiki_signup: "Có lẽ bạn cũng muốn mở tài khoản ở wiki OpenStreetMap tại:"
   wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Vi:Main_Page
 oauth: 
  oauthorize: 
   allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
   allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
   allow_to: "Cho phép trình khách:"
   allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
   allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
   allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
   allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
   request_access: Chương trình {{app_name}} xin phép truy cập tài khoản của bạn. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
  revoke: 
   flash: Bạn đã thu hồi dấu của {{application}}
 oauth_clients: 
  create: 
   flash: Đã đăng ký thông tin thành công
  destroy: 
   flash: Đã xóa đăng ký trình khách
  edit: 
   submit: Sửa đổi
   title: Sửa đổi chương trình của bạn
  form: 
   allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
   allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
   allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
   allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
   allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
   allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
   callback_url: URL Gọi lại
   name: Tên
   requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
   required: Bắt buộc
   support_url: URL Trợ giúp
   url: URL Trang chủ Chương trình
  index: 
   application: Tên Chương trình
   issued_at: Lúc Cho phép
   list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
   my_apps: Trình khách của Tôi
   my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
   no_apps: Bạn có muốn đăng ky chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn {{oauth}}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
   register_new: Đăng ký chương trình của bạn
   registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
   revoke: Thu hồi!
   title: Chi tiết OAuth của Tôi
  new: 
   submit: Đăng ký
   title: Đăng ký chương trình mới
  not_found: 
   sorry: Rất tiếc, không tìm thấy {{type}} đó.
  show: 
   access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
   allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
   allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
   allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
   allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và thêm người bạn.
   allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
   allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
   authorize_url: "Cho phép URL:"
   edit: Sửa đổi Chi tiết
   key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
   requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
   secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
   support_notice: Chúng tôi hỗ trợ mã hóa hmac-sha1 (khuyên dùng) cũng như văn bản thuần với chế độ ssl.
   title: Chi tiết OAuth của {{app_name}}
   url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
  update: 
   flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
 site: 
  edit: 
   anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
   flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải xuống Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
   not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
   not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại {{user_page}}.
   potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
   user_page_link: trang cá nhân
  index: 
   js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
   js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
   js_3: Bạn vẫn có thể sử dụng <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">bản đồ tĩnh Tiles@Home</a> nếu không bật lên JavaScript được.
   license: 
    license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
    notice: "{{project_name}} và những người đóng góp cho phép sử dụng theo giấy phép {{license_name}}."
    project_name: Dự án OpenStreetMap
   permalink: Liên kết Thường trực
   shortlink: Liên kết Ngắn gọn
  key: 
   map_key: Chú giải
   map_key_tooltip: Chú giải kiểu bản đồ Mapnik tại mức thu phóng này
   table: 
    entry: 
     admin: Biên giới hành chính
     allotments: Khu vườn gia đình
     apron: 
      - Sân đậu máy bay
      - nhà ga hành khách
     bridge: Đường rắn = cầu
     bridleway: Đường cưỡi ngựa
     brownfield: Sân để trống
     building: Kiến trúc quan trọng
     byway: Đường mòn đa mốt
     cable: 
      - Đường xe cáp
      - ski lift
     cemetery: Nghĩa địa
     centre: Trung tâm thể thao
     commercial: Khu vực thương mại
     common: 
      - Đất công
      - bãi cỏ
     construction: Đường đang xây
     cycleway: Đường xe đạp
     destination: Chỉ giao thông địa phương
     farm: Ruộng
     footway: Đường đi bộ
     forest: Rừng trồng cây
     golf: Sân golf
     heathland: Vùng cây bụi
     industrial: Khu vực công nghiệp
     lake: 
      - Hồ
      - bể nước
     military: Khu vực quân sự
     motorway: Đường cao tốc
     park: Công viên
     permissive: Đường cho phép
     pitch: Sân thể thao
     primary: Đường chính
     private: Đường riêng
     rail: Đường sắt
     reserve: Khu bảo tồn thiên niên
     resident: Khu vực nhà ở
     retail: Khu vực buôn bán
     runway: 
      - Đường băng
      - đường lăn
     school: 
      - Trường học
      - đại học
     secondary: Đường lớn
     station: Nhà ga
     subway: Đường ngầm
     summit: 
      - Đỉnh núi
      - đồi
     tourist: Nơi du lịch
     track: Đường mòn
     tram: 
      - Đường sắt nhẹ
      - xe điện
     trunk: Xa lộ
     tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
     unclassified: Đường không phân loại
     unsurfaced: Đường không lát
     wood: Rừng
    heading: Chú giải tại mức {{zoom_level}}
  search: 
   search: Tìm kiếm
   search_help: "thí dụ: \"Alkmaar\", \"Regent Street, Cambridge\", \"CB2 5AQ\", hoặc \"post offices near Lünen\" - <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=vi\">thêm thí dụ...</a>"
   submit_text: Đi
   where_am_i: Tôi ở đâu?
  sidebar: 
   close: Đóng
   search_results: Kết quả Tìm kiếm
 trace: 
  create: 
   trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
   upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
  delete: 
   scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
  edit: 
   description: "Miêu tả:"
   download: tải xuống
   edit: sửa đổi
   filename: "Tên tập tin:"
   heading: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
   map: bản đồ
   owner: "Tác giả:"
   points: "Số nốt:"
   save_button: Lưu các Thay đổi
   start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
   tags: "Thẻ:"
   tags_help: dấu phẩy phân cách
   title: Sửa đổi tuyến đường {{name}}
   uploaded_at: "Lúc tải lên:"
   visibility: "Mức độ truy cập:"
   visibility_help: có nghĩa là gì?
   visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
  list: 
   public_traces: Tuyến đường GPS công khai
   public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của {{user}}
   tagged_with: " có thẻ {{tags}}"
   your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
  make_public: 
   made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
  no_such_user: 
   body: Rất tiếc, không có người dùng nào với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
   heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
   title: Người dùng không tồn tại
  trace: 
   ago: cách đây {{time_in_words_ago}}
   by: bởi
   count_points: "{{count}} nốt"
   edit: sửa đổi
   edit_map: Sửa đổi Bản đồ
   in: trong
   map: bản đồ
   more: thêm
   pending: CHƯA XỬ
   private: RIÊNG
   public: CÔNG KHAI
   trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
   view_map: Xem Bản đồ
  trace_form: 
   description: Miêu tả
   help: Trợ giúp
   help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
   tags: Thẻ
   tags_help: dấu phẩy phân cách
   upload_button: Tải lên
   upload_gpx: Tải lên Tập tin GPX
   visibility: "Mức độ truy cập:"
   visibility_help: có nghĩa là gì?
   visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
  trace_header: 
   see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
   see_just_your_traces: Chỉ xem các tuyến đường của bạn, hoặc tải lên tuyến đường
   see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
   traces_waiting: Bạn có {{count}} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
  trace_optionals: 
   tags: Thẻ
  trace_paging_nav: 
   of: trong
   showing: Xem trang
  view: 
   delete_track: Xóa tuyến đường này
   description: "Miêu tả:"
   download: tải xuống
   edit: sửa đổi
   edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
   filename: "Tên tập tin:"
   heading: Xem tuyến đường {{name}}
   map: bản đồ
   none: Không có
   owner: "Tác giả:"
   pending: CHƯA XỬ
   points: "Số nốt:"
   start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
   tags: "Thẻ:"
   title: Xem tuyến đường {{name}}
   trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
   uploaded: "Lúc tải lên:"
   visibility: "Mức độ truy cập:"
  visibility: 
   identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
   private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
   public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
   trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
 user: 
  account: 
   email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
   flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
   flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
   home location: "Vị trí Nhà:"
   latitude: "Vĩ độ:"
   longitude: "Kinh độ:"
   make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
   my settings: Tùy chọn
   no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
   preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
   profile description: "Tự giới thiệu:"
   public editing: 
    disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
    disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
    enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
    enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
    enabled link text: có nghĩa là gì?
    heading: "Sửa đổi công khai:"
   return to profile: Trở về trang cá nhân
   save changes button: Lưu các Thay đổi
   title: Chỉnh sửa tài khoản
   update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
  confirm: 
   button: Xác nhận
   failure: Tài khoản với dấu hiệu này đã được xác nhận.
   heading: Xác nhận tài khoản người dùng
   press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
   success: Đã xác nhận tài khoản của bạn. Cám ơn bạn đã đăng ký!
  confirm_email: 
   button: Xác nhận
   failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
   heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
   press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
   success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã đăng ký!
  friend_map: 
   nearby mapper: "Người vẽ bản đồ ở gần: [[nearby_user]]"
   your location: Vị trí của bạn
  go_public: 
   flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
  login: 
   account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản.
   auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
   create_account: mở tài khoản
   email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên đăng ký:"
   heading: Đăng nhập
   login_button: Đăng nhập
   lost password link: Quên mất Mật khẩu?
   password: "Mật khẩu:"
   please login: Xin hãy đăng nhập hoặc {{create_user_link}}.
   title: Đăng nhập
  lost_password: 
   email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
   heading: Quên mất Mật khẩu?
   new password button: Đặt lại mật khẩu
   notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
   notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
   title: Quên mất mật khẩu
  make_friend: 
   already_a_friend: "{{name}} đã là người bạn."
   failed: Rất tiếc, việc thêm {{name}} là người bạn bị thất bại.
   success: "{{name}} mới là người bạn."
  new: 
   confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
   confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
   contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
   display name: "Tên hiển thị:"
   email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
   fill_form: Điền biểu mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi thư điện tử cho bạn để kích hoạt tài khoản.
   flash create success message: Tài khoản người dùng được tạo ra thành công. Kiểm tra hộp thư điện tử cho thư xác nhận để bắt đầu vẽ bản đồ ngay lập tức. :-)<br /><br />Xin lưu ý rằng bạn cần phải nhận thư xác nhận và xác nhận địa chỉ thư điện tử trước khi có thể đăng nhập.<br /><br />Nếu hệ thống thư điện tử của bạn có tính năng chống spam bằng cách yêu cầu xác nhận lại, xin hãy chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, tại vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
   heading: Mở Tài khoản Người dùng
   license_agreement: Khi mở tài khoản, bạn đã chấp nhận rằng tất cả dữ liệu được bạn đăng lên dự án OpenStreetMap được cho phép (không độc quyền) sử dụng theo <a href="http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">giấy phép Creative Commons này (by-sa)</a>.
   no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
   not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Chính sách riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử including section on email addresses">chính sách riêng tư</a>)
   password: "Mật khẩu:"
   signup: Đăng ký
   title: Mở tài khoản
  no_such_user: 
   body: Rất tiếc, không có người dùng với tên {{user}}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
   heading: Người dùng {{user}} không tồn tại
   title: Người dùng không tồn tại
  remove_friend: 
   not_a_friend: "{{name}} đã không phải người bạn."
   success: "{{name}} không còn là người bạn."
  reset_password: 
   confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
   flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
   flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
   heading: Đặt lại Mật khẩu của {{user}}
   password: "Mật khẩu:"
   reset: Đặt lại Mật khẩu
   title: Đặt lại mật khẩu
  set_home: 
   flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
  view: 
   add as friend: thêm là người bạn
   add image: Thêm Hình
   ago: (cách đây {{time_in_words_ago}})
   block_history: xem các tác vụ cấm người này
   blocks by me: tác vụ cấm bởi tôi
   blocks on me: tác vụ cấm tôi
   change your settings: thay đổi tùy chọn của bạn
   create_block: cấm người dùng này
   delete image: Xóa Hình
   description: Miêu tả
   diary: nhật ký
   edits: đóng góp
   if set location: Nếu đặt vị trí, bản đồ đẹp đẽ và những thứ đó sẽ được hiển thị ở dưới. Bạn có thể đặt vị trí nhà tại trang {{settings_link}}.
   km away: cách {{count}} km
   m away: cách {{count}} m
   mapper since: "Tham gia:"
   moderator_history: xem các tác vụ cấm bởi người này
   my diary: nhật ký của tôi
   my edits: đóng góp của tôi
   my settings: tùy chọn
   my traces: tuyến đường của tôi
   my_oauth_details: Xem chi tiết OAuth của tôi
   nearby users: "Người dùng ở gần:"
   new diary entry: mục nhật ký mới
   no friends: Bạn chưa thêm người bạn.
   no home location: Chưa đặt vị trí nhà.
   no nearby users: Chưa có người dùng nào nhận là họ ở gần.
   remove as friend: dời người bạn
   role: 
    administrator: Người dùng này là quản lý viên
    grant: 
     administrator: Cấp quyền quản lý viên
     moderator: Cấp quyền điều hành viên
    moderator: Người dùng này là điều hành viên
    revoke: 
     administrator: Rút quyền quản lý viên
     moderator: Rút quyền điều hành viên
   send message: gửi thư
   settings_link_text: tùy chọn
   traces: tuyến đường
   upload an image: Tải lên hình
   user image heading: Hình người dùng
   user location: Vị trí của người dùng
   your friends: Người bạn của bạn
 user_block: 
  blocks_by: 
   empty: "{{name}} chưa cấm ai."
   heading: Danh sách tác vụ cấm bởi {{name}}
   title: Các tác vụ cấm bởi {{name}}
  blocks_on: 
   empty: "{{name}} chưa bị cấm."
   heading: Danh sách tác vụ cấm {{name}}
   title: Các tác vụ cấm {{name}}
  create: 
   flash: Cấm người dùng {{name}}.
   try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
   try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
  edit: 
   back: Xem tất cả tác vụ cấm
   heading: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
   needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
   period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
   reason: Lý do {{name}} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
   show: Xem tác vụ cấm này
   submit: Cập nhật tác vụ cấm
   title: Sửa đổi tác vụ cấm {{name}}
  filter: 
   block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
   block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
   not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
  helper: 
   time_future: Hết hạn {{time}}.
   time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}.
   until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
  index: 
   empty: Chưa ai bị cấm.
   heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
   title: Người dùng bị cấm
  model: 
   non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
   non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
  new: 
   back: Xem tất cả tác vụ cấm
   heading: Cấm {{name}}
   needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
   period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
   reason: Lý do cấm {{name}}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
   submit: Cấm người dùng
   title: Cấm {{name}}
   tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
   tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
  not_found: 
   back: Trở về trang đầu
   sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID {{id}}.
  partial: 
   confirm: Bạn có chắc không?
   creator_name: Người cấm
   display_name: Người bị cấm
   edit: Sửa đổi
   not_revoked: (không bị hủy)
   reason: Lý do cấm
   revoke: Bỏ cấm!
   revoker_name: Người bỏ cấm
   show: Hiện
   status: Trạng thái
  period: "{{count}} giờ"
  revoke: 
   confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
   flash: Đã bỏ cấm.
   heading: Bỏ tác vụ cấm {{block_on}} bởi {{block_by}}
   past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây {{time}} nên không bỏ được.
   revoke: Bỏ cấm!
   time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây {{time}}.
   title: Bỏ cấm {{block_on}}
  show: 
   back: Xem tất cả tác vụ cấm
   confirm: Bạn có chắc không?
   edit: Sửa đổi
   heading: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
   needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
   reason: "Lý do cấm:"
   revoke: Bỏ cấm!
   revoker: "Người bỏ cấm:"
   show: Hiện
   status: Trạng thái
   time_future: Hết hạn {{time}}
   time_past: Đã hết hạn cách đây {{time}}
   title: "{{block_on}} bị cấm bởi {{block_by}}"
  update: 
   only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
   success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
 user_role: 
  filter: 
   already_has_role: Người dùng đã có vai trò {{role}}.
   doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò {{role}}.
   not_a_role: Chuỗi “{{role}}” không phải là vai trò hợp lệ.
   not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
  grant: 
   are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”?
   confirm: Xác nhận
   fail: Không thể cấp vai trò “{{role}}” cho người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
   heading: Xác nhận cấp vai trò
   title: Xác nhận cấp vai trò
  revoke: 
   are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”?
   confirm: Xác nhận
   fail: Không thể rút vai trò “{{role}}” của người dùng “{{name}}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
   heading: Xác nhận rút vai trò
   title: Xác nhận rút vai trò