WikiProject Belgium/OSM-cafe-verslag-1

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Waren erbij – in order of appearance -: Luc Van den Troost, Ben Laenen, Peter Leemans, Ivo Van de Maagdenberg, Lennart

Toestand van de kaart.

De basiskaart van Antwerpen – zeker het gedeelte binnen de ring – ziet er al erg goed uit. Wel zijn er problemen met de eerste routeringstoepassingen vooral dan met navigatie voor voetgangers en fietsers: soms gaat de route via wegen die niet voor voetgangers/fietsers zijn toegelaten, bv. Waaslandtunnel waar fietsen in de tegenrichting van eenrichtingsstraten is toegelaten is dat in OSM vaak nog niet opgenomen. Ook voor auto-navigatie zijn er problemen omdat een groot aantal verboden rijbewegingen niet zijn opgenomen in OSM (voorbeeld: wie op Frankrijklei van het noorden komt mag aan de De Keyserlei niet linksaf slaan)

Het fietsen in tegenrichting

Sinds enkele weken kan je ook in de Osmarenderer versie van de OSM-kaart visueel zien welke eenrichtingsstraten een uitzondering hebben voor fietsers. De 'normale' eenrichtingsstraten zijn aangegeven met een blauwe pijl, die waar fietsen in tegenrichting is toegestaan hebben een groene pijl voor de rijrichting.

In principe is fietsen in de tegenrichting in alle straten toegestaan, het is echter aan de wegbeheerder – de stad – om voor elke konkrete straat na te gaan of het ook effectief kan en om de signalisatie aan te passen. (onderbord uitgezonderd fietsers, evt. Ook uitgezonderd bromfietsen klasse A)

Ook in voetgangersstraten wordt fietsen vaak wel toegelaten, in principe staat daar ook een bord bij. Wel is het zo dat de stad vaak straten of pleinen autovrij aanlegt, met de bedoeling er een gebied voor voetgangers en fietsers van te maken, en waarbij de signalisatie achteraf soms niet met die bedoeling overeenkomt.

Pedestrian streets

Sommige straten, die nu ook als pedestrian zijn getagd, zijn ook geen echte voetgangersstraat. De Meir, bijvoorbeeld, is slechts een zone verboden voor gemotoriseerd verkeer van 11 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds.

De omschrijving in de wiki voor pedestrian is echter ook 'breder' dan wat verkeersreglementair een voetgangersstraat is. 'For roads used mainly/exclusively for pedestrians/shopping areas.'

Dergelijke straten dus toch maar taggen als pedestrian. Eventueel kan bijkomend worden aangegeven dat gemotoriseerd verkeer tussen bepaalde uren wel toegelaten is.

Konkreet taggingvoorbeeld van een centrumstraat

Hoe tag je nu een straat. We nemen een eenrichtingsstraat, met fietsen in tegenrichting, in de zone 30 als praktische oefening. Highway residential name Korte Winkelstraat oneway yes cycleway opposite maxspeed 30 maxspeed:zone yes

Omtrent de maxspeed is er wel geen eensgezindheid hoe dat best kan. Een zone 30 of bebouwde kom kan nu eenmaal efficienter worden gemarkeerd en bijgehouden via een relatie-zone in osm. Alleen kan je anderzijds ook niet van internationale routeplanners verwachten dat ze ieder nationaal verkeersreglement op de juiste manier kunnen interpreteren.

Het meest werkbaar blijkt dus de bovenstaande tagging te zijn, waarmee ineens ook wordt aangegeven dat de snelheidsbeperking volgt uit een zonale reglementering. Indien er dan wat aan die zone wijzigt maakt deze markering het makkelijker om de wijzigingen in de osm-gegevens door te voeren.

Omtrent de tag postcode. Aangezien de gemeentegrenzen ondertussen zijn ingevoerd hebben deze, in ieder geval binnen Antwerpen, bij het taggen van een straat geen zin meer.


De huisnummers.

Voor huisnummers heb je enerzijds de 'lijn' met address-interpolation, anderzijds de huisnummers die de markeringspunten op deze lijn aangeven, bv. Begin en eindnummer.

Voor beide kan je dezelfde gegevens invoeren. Een voldoende – maar mogelijk al te uitgebreide - ingave is Voor de interpolation-lijn addr:interpolation even addr:country BE addr:postcode 2000 addr:city Antwerpen addr:street Italielei

Voor het punt met het beginhuisnummer volstaat dan addr:house 100


De 'restrictions'

Voor een goede navigatie is het ook nodig waar men bv. Niet links of rechtsaf mag slaan. Hiervoor dienen de 'relation – restrictions' Er zijn tal van mogelijkheden. Zie de wiki pagina.

Opmerkingen restrictions gelden vaak niet voor fietsers, of in de praktijk niet. Sommige borden die een 'restriction' aangeven op de weg hoeven niet op de kaart te worden gemarkeerd omdat het verbod ook volgt uit de enkele richting op de andere weg. Dit geldt voor de meeste dergelijke borden. De meeste dergelijke restricties zijn te vinden op de grotere verkeersassen, en zeker op plaatsen waar er in het midden een tram of busbaan is, bv. Turnhoutsebaan, Belgielei, Italielei, Frankrijklei, enz...

Ingevoerde restricties zijn te zien op http://osm.virtuelle-loipe.de/restrictions - momenteel niet bruikbaar wegens niet compatibel met api 0.6 – maar ook in de JOSM editor.

Een restrictie is een vorm van een relatie FROM een wegsegment van waaraf de restrictie geldt. Dit wegsegment moet eindigen waar de restictie is, dus wegen moeten vaak worden opgeknipt om restricties te kunnen ingeven! TO een wegsegment waarheen de restrictie geldt (zelfde opmerking over knippen) VIA een node waar beide segmenten samenkomen

De restrictie heeft de vorm NO of ONLY LEFT TURN of RIGHT TURN of STRAIGT ON edm

No U-turn komt quasi niet voor. Dit is meestal een 'no left turn' in de richting van het wegsegment dat op een kruispunt of doorsteek de twee rijrichtingen verbindt. - denk aan de GPS-madam die je toespreekt 'sla linksaf, sla daarna linksaf' -

Voorbeelden van dergelijke restricties in Antwerpen vind je ondertussen een heel pak in de omgeving Italielei – Rooseveltplaats – De Keyserlei

Voorbeeld van relation op kruispunt Frankrijklei met Rooseveltplaats: type: restriction restriction: no_right_turn from: Frankrijklei – segment eindigt op Fr. Rooseveltplaats - to: Franklin Rooseveltplaats – segment begint op Frankrijklei - via: node – de node waar beide wegsegmenten verbonden zijn -

Hoe houden we bij wat gechecked is en wat niet?

Voor een stuk zal dit visueel te zien zijn, namelijk buurten waar fietsen in tegenrichting is aangegeven en/of huisnummers zijn toegevoegd.

Het zou nuttig zijn deze gebieden ook te markeren of centraal te verzamelen. De konkrete voorstellen zijn me daarbij wat ontgaan en ik geloof dat er daaromtrent ook geen echte conclusie was gemaakt. Dus?? Voorstellen???

Voor het idee om de hele binnenstad al in blokjes te delen en te verdelen was men niet direkt enthousiast.

Hoe markeer je adressen in de haven?

De meeste 'kaainummers' liggen ook effectief aan de kaaien – enkele uitzonderingen zoals 'Haven 560' voor het vormingsstation buiten beschouwing gelaten. De 'haven XXXX' adressen worden echter even goed aan landkant gebruikt.

Kan je de 'number interpolation' gebruiken voor de kaaien en hoe dan?

Kunnen we aan de officiele nummering komen onder de OSM voorwaarden? Volgens de site van het havenbedrijf niet, al zijn de standaard gebruiksvoorwaarden al wel erg soepel.

Kortom, de adressen 'haven xxxx' blijven voorlopig een nog op te lossen probleem.

De wiki Antwerpen.

Een aantal paragrafen op de wiki pagina zijn enkele jaren oud. In OSM termen een eeuwigheid. Bv de stand van zaken in bepaalde parken is hopeloos verouderd.

Iedereen is ermee akkoord dat er wel eens grote kuis mag gehouden worden. Dus wie zich geroepen voelt mag de verouderde dingen er zeker uitgooien.


Hoe map je de Dierentuin.

Iets wat veel mensen niet weten, maar de zoo heeft ook uitgangen aan de achterkant – Ommeganckstraat – en de wegen in de zoo zijn ook gemapt. De kortste route te voet van het Astridplein naar de Provinciestraat is dus... via de zoo. Als je echter niet over een abonnement beschikt is het een vrij dure route.

Oplossing is wellicht om de wegen te markeren met 'access=restrictive' en/of tolway :-)


Hoe map je winkelgalerijen

Best als 'voetweg' en 'access=permissive' of 'restrictive'


Het begrip residential

Er blijken zowat twee evenwaardige stromingen te zijn in de omschrijving van residential.

Met de 'uitgebreide' interpetatie (elke straat/weg met huizen en een straatnaam is residential) blijven er in Vlaanderen weinig niet residentiele wegen over.

Er is ook een beperktere interpretatie waarbij de bewoningsfunctie voor een straat moet primeren.

Verder kan men het betreuren dat men deze opsplitsing niet gebruikt heeft om het onderscheid tussen bebouwde kom en daarbuiten aan te geven.

Hoe dan ook, het besluit is dat er hoe dan ook al veel te veel gemapt is om nu nog naar een bepaalde omschrijving over te stappen.


Lijst met nuttige links

Op een bijeenkomst zoals het OSM-cafe ontdekt iedereen weer nieuwe handige documentatie of online tools. Het zou dus nuttig zijn om al dergelijke tools of links eens te verzamelen in een bruikbaar lijstje. Ik start het op via een afzonderlijke mail op de mailinglist.


Conclusie

't was een gezellige en constructieve bijeenkomst, nuttig om 'face to face' wat dingen te bespreken en grote en kleinere problemen op te lossen. Jammer alleen dat er geen 'nieuwe mappers' aanwezig waren omdat ook voor hen dergelijke persoonlijke ontmoetingen vaak de beste manier zijn om wat praktische tips op te doen en te leren hoe de OSM dingen allemaal werken en gebruikt moeten worden.


Luc / Speedy