WikiProject Bosnia/Sarajevo/Nedostajuca naselja

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nedostaju naselja (nisu uopšte ucrtane ulice ili samo minimalno)

 • Hrid
 • Jarčedoli
 • Pofalići
  • Dodani podaci sa karte Sejtarija. Još neke ulice nemaju imena + provjeriti koje od ulica su makadam, koje su važnije / manje važne, koje nisu/jesu povezane
 • Bare-Šip-Kobilja Glava
  • novoizgrađeno naselje Bare-Šip - sve ulice se trenutno vode kao Dejzina Bikića, upisaću nova imena čim budu određena :)
  • fali 4-5 ulica u naselju stari Šip, ulice na Kobiljoj Glavi nemaju imena
 • Stup-Neđarići-Otes
  • Ažurirao sam podatke prema karti Sejtarija, trebalo bi još provjeriti ali nije hitno
 • naselje Bušča
  • ovdje je sada grad čitav :D - odradio korisnik Elvedin
 • Faletići, Vasin a.k.a Gazin Han
  • sve štampane karte koje sam vidio završavaju se prije Faletića
 • Zlatište / Debelo brdo / Vranjače
  • Na satelitskom snimku se ovdje jasno vidi niz ulica koje ne postoje na kartama.
 • Grdonj - markiram kao nepostojeće jer su informacije totalno nepouzdane i pogrešne
  • Na karti "Sejtarija" kao i na karti u zgradi Kantona ucrtane su ulice redom, od sjevera prema jugu: Braće Bričić (Brčić ?), 105. brigade, Alberta Fortisa i Kaukčijina, ali na satelitskom snimku se ovdje vide samo tri paralelne ulice?
  • Na karti "Sejtarija" u produžetku Kaukčijine ulice nalazi se ulica Idriza Ahmatovića, a Branka Galeba se nalazi u produžetku ulice Braće Bričić (dio koji se sada na OSM zove Gornja Breka) i te dvije ulice nisu spojene (suprotno satelitskom snimku). Karta "Šahinpašić" ima dvije započete ulice iz zapadnog pravca koje se zovu Branka Galeba (južna) i Gornja Breka (sjeverna).
  • Istočno od ovih ulica u smjeru sjever-jug nalazi se ulica Sedrenik Mali (Sejtarija) ili Osmana Nakaša (Šahinpašić). Na Sejtariji ulica Osmana Nakaša se nalazi oko 500m istočno i povezuje ulice Sedrenik i Grličića brdo.
  • Malo zapadnije: na Sejtariji ulica Pjera Križanića ne postoji, a na Šahinpašiću ulica Nedžada Mušića ne postoji!?
  • Ulica pod L sjeverozapadno od ove dvije na Sejtariji se zove Braće Kadić sa dva mala odvojka pod imenom Šefika Halimanovića, a na Šahinpašiću ulica pod L se zove Hamida Beširovića, a odvojci se zovu Braće Kadić. No na satelitskim snimcima se ne vide nikakvi odvojci! Glavna ulica koja dolazi do ove ulice pod L iz pravca juga se na Šahinpašiću zove Breka, a u nastavku Osmana Krupalije. Na Sejtariji obje te ulice se zovu Hamida BeširEvića, a Osmana Krupalije je jedna od ulica iz pravca zapada (ne vidi se koja pošto je samo jedna ucrtana). Šahinpašić se u ovom dijelu bolje poklapa sa satelitskim snimcima iako je manjeg razmjera, no u nastavku (Stara Breka) Sejtarija je preciznija.
 • Novo naselje Vogošća-Rosulje
  • Ucrtao sam nove zgrade i ulicu. Ali sjeverno i sjeveroistočno od njih se na Google Maps vidi veliko naselje sa mnoštvom ulica kojeg nema u kartama. Na Yahoo snimcima od prije 10 godina je takođe vrlo skromno.