Croatia/E-ceste

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mreža E-cesta u Hrvatskoj

Ceste koje pripadaju nekoj od E-mreža označuju se sa int_ref=*. Ceste je također potrebno dodati u pripadajuće relacije. Kod većih E-mreža glavne relacije mreže sadrže child relacije za svaku državu.

Popis svih E-mreža nalazi se na E-road network routes.

Int ref Glavna relacija Relacija u HR Status u HR Ruta u HR Komentar
E59 relation 144173 100 %¸ G.P. Macelj - A2

- Zagreb

E61 relation 1652434 100 % G.P. Pasjak (SLO) -D8

-A7 - Rijeka

E65 relation 33232 relation 2333705 100 % G.P. Goričan (HU) - A4

- A3 (Zagreb) - A1 - A6 - A7 (smjer jug) - D8 - A1 (Zadar) - D62 (Ravča) - D8 (Opuzen) - G.P. Klek (BIH)


G.P. Neum (BIH) - D8 - G.P. Debeli Brijeg (CG)

E70 relation 27057 relation 2195430 99 % G.P. Bregana (SLO) - A3

- G.P. Lipovac (SRB)

FIX čvor Lučko
E71 relation 38345 95 % G.P. Goričan (HU) - A4

- A3 (Zagreb) - A1 - D1 (Karlovac) - D217 (Rakovica) - G.P. Ličko Petrovo Selo (BIH) G.P. Užljebić (BIH) - D218 - D1 (Otrić) - Split

FIX čvor Lučko, Slunj, Knin
E73 relation 38373 100 % G.P. Duboševica (HU) - D7

- D2 (Osijek) - A5 - A3 - D7 (Velika Kopanica) - G.P. Slavonski Šamac (BIH)


G.P. Metković (BIH) - D9 - Opuzen

E661 relation 38437 95 % G.P. Terezino Polje (HU) - D5

- G.P. Stara Gradiška (BIH)

FIX GP Mađarska i BIH, Veliki Zdenci
E751 relation 1824555 100 % Rijeka - A8

- Kanfanar
-> Kanfanar - A9 - G.P. Kaštel (SLO)
-> Kanfanar - A9 - Pula