Pl:Poradnik rysowania granic wsi oraz aktualizacji granic gmin

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Poradnik rysowania granic wsi oraz aktualizacji granic gmin dla edytora JOSM

Narzędzia źródłowe

Zarys granic wsi oparty jest na danych z EMUiA.

Niezbędne źródła

 • Plik nazwa_gminy.osm lub teryt:terc_gminy.osm

Plik ten otrzymujemy otwierając, jako osobną warstwę, jeden z link:

UWAGA: ze względu na wyłączenie EMUiA 1 pobieranie granic miejscowości i przysiółków nie działa.

gdzie: 1804052 - numer teryt:terc danej gminy.
Po ściągnięciu możemy zmienić jego nazwę na bardziej czytelną, np gPerlejewo.osm i umieścić w katalogu Granice wsi

Uwaga

Można też otworzyć plik bezpośrednio w JOSM, należy jednak wcześniej w ustawieniach zaawansowanych ustawić timeout na pobieranie danych w następujący sposób:

 1. Otwieramy Edycja/Ustawienia
 2. Upewniamy się, że na dole jest zaznaczony tryb ekspercki
 3. Przechodzimy do zakładki bezpośrednich ustawień (ikonka po lewej stronie na samym dole - JOSM - Preferences - Advanced icon.png
 4. W okienko wyszukiwania wpisujemy timeout
 5. Dla socket.timeout.read wpisujemy wartość 150

Po tych zmianach można po prostu wcisnąć CTRL+L lub Plik => Otwórz położenie i tam wpisywać adres URL, jako osobną warstwę.

Pomocnicze źródła

http://osmapa.pl/w/admin/
 • Wtyczki w edytorze JOSM:
  • Granice miejscowości z Geoportalu
wms:http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_EMUIA_WMS/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=UliceL,UlicePow,MiejscowoscPkt,MiejscowosciPow,PunktyAdresowe&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Pokazuje miejsce umieszczenia węzła z nazwą miejscowości.
Niektóre węzły są umieszczone, błędnie, poza granicami danej miejscowości.

  • Granice miejscowości z EMUiA:
wms:http://emuia1.gugik.gov.pl:80/wmsproxy/emuia/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=emuia:layer_miejscowosci_granica,emuia:layer_miejscowosci,emuia:layer_miejscowosci_labels&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Pokazuje nazwy obszarów miejscowości i podrzędne obszary osad lub mniejszych kolonii.

 • Wtyczka wikipedia - Pobieranie wartości Wikidata ID

Otrzymujemy w prawym dolnym rogu listę miejscowości które mają Wikidata ID.
Zaznaczamy węzeł miejscowości lub relację granicy miejscowości i klikamy na Wikidata ID dla tej miejscowości.

Uwaga: Niektóre miescowości nie mają jeszcze ID.
 • Filtry dla edytora JOSM
source=JerzyK | note="bing hires imagery" | boundary="national_park"
-boundary=* -tags:0 -place=* -source=emuia
landuse=* | leisure=nature_reserve | boundary=protected_area
 • Ustawienia zaawansowane w edytorze JOSM
Wartość dla simplify-way.max-error zmieniamy na 0.3.

Spowoduje to zmniejszenie liczby węzłów na liniach obrazujących granice.

Zarys granic

Przygotowanie

Po otwarciu JOSM

 • Menu => Otwórz, dodajemy plik, np gPerlejewo.osm, jako warstwę.
 • Ładujemy podkład Granice wsi z Geoportalu
 • Ładujemy zarys granic danej gminy z
  http://osmapa.pl/w/admin/
Prawy przycisk myszy wewnątrz obszary gminy i wybieramy j (edycja w JOSM) dla danej gminy.
 • Klikamy na edycję wybranej relacji dla danej gminy i następnie klikamy na Relacje podrzędne aby mieć obraz przebiegu wszystkich, wcześniej dodanych, granic w danej gminie.
 • Wybieramy, jako podkład, obszar danej gminy, stosując Plik => Pobierz w aktualnym widoku, lub Plik => Pobierz z Overpass API.
 • Zapytanie do Overpass API wybierające tylko granice (oraz wszystkie obiekty odnoszące sie do tych granic) i adresy w ramach danej gminy (w przykładzie - o kodzie terc 1804052):
[out:xml][timeout:300];
area["boundary"="administrative"]["admin_level"="7"]["teryt:terc"~"^1804052"]->.granica;
(
	relation(area.granica)["type"="boundary"];
);
out meta;
>>;
out meta;
<<;
out meta;
(
	node(area.granica)["addr:housenumber"];
	way(area.granica)["addr:housenumber"];
	node(area.granica)["place"];
  
);
out meta;
>>;
out meta;
rel(pivot.granica);
out meta;
>>;
out meta;
<<;
out meta;
>;
out meta;

Pozwala to na uniknięcie konfliktów wynikających ze sklejonych węzłów na obszarze nieaktywnym.

Pobrane istniejące granice w danej gminie

Rysowanie granic poszczególnych wsi

 • Aktywujemy plik danej gminy, np gPerlejewo.osm
 • Zaznaczamy linie granicy wybranej wsi
Zaznaczone linie obrazujące granice danej wsi
 • Kopiujemy zaznaczone linie (Ctrl+C) i usuwany (Delete) zaznaczone linie oraz linię powyższą która jest częścią danej granicy wsi.

Linie te nie będą już nam potrzebne podczas rysowania granic w tej sesji.

 • Aktywujemy <Warstwa danych 1> i de-aktywujemy oraz odznaczamy warstwę gPerlejewo.osm
 • Kopiujemy, Edycja => Wklejamy do położenia źródłowego (Ctrl+Alt+V), zaznaczone wcześniej odcinki linii.

Otrzymujemy:

Przeniesiona granica danej wsi
 • Więcej narzędzi => Uprość obraz (Ctrl+Shift+Y)

Usuwamy niepotrzebne węzły.

 • Dodajemy tagi do zaznaczonych linii:
boundary=administrative
source=EMUiA
 • Linię łamaną ciągłą, obrazującą granicę gminy Przecinamy (P) w miejscu połączenia z linią granicy wsi.
Łączenie węzłów
 • Łączmy oba węzły (M) lub przyciągając węzeł końcowy granicy wsi do węzła na granicy gminy, przytrzymując (Ctrl).
 • Szablony => Relacje => Granica

Otwieramy okno relacji dla granicy.

Nazwa: krótka nazwa wsi
Rodzaj granicy: administrative
Poziom administracyjny: 8 (dla wsi)

Klikamy na Nowa relacja

Mamy teraz otwarte nowe okno Utwórz nową relację na warstwie "Warstwa danych 1"
(Opcjonalne może dodać nazwę wsi z wikipedii, wikipedia=pl:Moczydły-Dubiny).

 • Dodajemy wszystkie odcinki linii obrazującej granicę danej wsi z:
Rola: outer.

oraz węzeł z nazwą wsi:

Rola: admin_centre

(Dla przysiołka, rolą będzie label)

Elementy granicy
 • Otwieramy edycję gminy do której należy dana wieś i dodajemy relację granicy danej wsi do listy członków jako subarea.
Łączenie węzłów
 • Plik => Wyślij dane

Konflikty

W dalszym ciągu konieczna jest edycja ręczna w przypadku gdy:

 • Linia tagowana jako granica jest również otagowana jako waterway (rzeka), lub innymi tagami obrazującymi obszary.

Można to poprawić przez utworzenie równoległej kopii linii (Shift+P) i przeniesienie na nią tagów nie związanych z granicą.

 • Sklejone węzły granicy z węzłem innych obszarów.

Rozdzielamy je i przesuwamy minimalnie (G).

Poprawa granic gmin

W podobny sposób można poprawić granice gmin na bazie:

 • PRG, mając, np, plik PRG-podkarpackie.osm.bz2
 • EMUiA, mając, np gPerlejewo.osm

Podobno granice gmin z PRG są bardziej aktualne.

Początek jest podobny do rysowania granic wsi.

 • Zaznaczamy warstwę z plikiem PRG-podkarpackie.osm.bz2 lub gPerlejewo.osm i aktywujemu ją.
 • Wybieramy odcinek granicy który chce poprawić.

Jeśli ta linia łamana przedstawia kilka odcinków granicy to ją Przecinamy (P) lub robimy to po przeniesieniu do Warstwa danych 1.

 • Kopiujemy zaznaczony odcinek (Ctrl+C) i usuwany (Delete) zaznaczony odcinek. - Linia ta nie będzie już nam potrzebna w tej sesji.
 • Aktywujemy Warstwa danych 1 i de-aktywujemy oraz odznaczamy warstwę gPerlejewo.osm
 • Kopiujemy, Edycja =>Wklejamy do położenia źródłowego (Ctrl+Alt+V), zaznaczony wcześniej odcinek linii.
 • Więcej narzędzi => Uprość obraz (Ctrl+Shift+Y) - usuwa niepotrzebne węzły.
 • Łączymy początek i koniec wybranego odcinka granicy i początkiem i końcem skopiowanego odcinka. (M) lub przyciągając węzeł końcowy granicy do węzła linii skopiowanej, przytrzymując (Ctrl).
 • Wybieramy oba odcinki przytrzymując Shift.
 • Wybieramy Więcej narzędzi => Zastąp geometrię (Ctrl+Shift+G)

Otwieram nam się okno Konflikty podczas łączenia linii

Wybieramy source=PRG
Wybieramy dla poszczególnych relacji Zachowaj, aby relacje ze starej granicy przeniosły się na nową.
Klikamy na Zastosuj

Stara granica znika i otrzymujemy nowy, zaktualizowany, odcinek granicy.


Zobacz też