No:Kartverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Import av Kartverkets frigitte data

Den 27. september 2013 ble flere datasett fra Kartverket gjort fritt tilgjengelig. Objekter (evt changesettet) bør/skal? merkes source=Kartverket og source:date=YYYY-MM-DD.

Grenser

Importerte grenser frå N5000 og N2000 blir fjerna frå OSM. Grenser frå andre kjelder blir handtert manuelt.

Adresser

Gateadresser blir importert kommunevis. Matrikkeladresser (adresser utan gatenummer/husnummer) blir ikkje imortert, men det kan vere intresant å se på med tanke på kvalitetskontroll.

Vær obs på apostorfer og andre spesialtegn!

NVDB felt OSM key Kommentar
? addr:street Hvis skiltet gatenavn skiller seg fra offisielt, kan man sette det i loc_name på highway-en.
? addr:housenumber Siffer + evt stor husbokstav, ingen mellomrom
? addr:postcode Fire siffer
? addr:city Poststed. Stor forbokstav.
? nvdb:id Er det noen brukbare id for auto-update senere?
? nvdb:knr Kommunenummer Fire siffer.
? nvdb:gnr Gårdsnummer
? nvdb:bnr Bruksnummer
? nvdb:fnr Festenummer
? nvdb:snr Seksjonsnummer
? nvdb:valgkrins Nyttig?

Norge 1:50000 (N50)

Hvis ikke annet er bemerket så importeres datasettene kommunevis. Man bør være oppmerksom på at polygonbaserte objekt er splittet på kommunegrensene. Det kan være en god idé å se til at man får importert hele objektet.

Datasett OBJTYPE Objekttype Importbeskrivelse Tagging
Arealdekke Innsjø Vann Importere manglende vannflater eller vannflater med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=water. HØYDE tilsvarer ele=*.
Evt. land (OBJTYPE=ÅpentOmråde) som er omsluttet av et vann tagges med place=islet eller place=island og relateres til vannet med et multipolygon.

Arealdekke Myr Myr Importere manglende myrflater eller myrflater med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=wetland og typisk wetland=bog.

Arealdekke ElvBekk Elv/Bekk Importere manglende elver/bekker eller elver/bekker med større nøyaktighet enn i OSM.

Dersom objektet er en linje: waterway=stream eller waterway=river. Mange av bekkene går i feil retning og må reverseres.
Dersom objektet er et polygon: waterway=riverbank.
VANNBR tilsvarer width=*.

Arealdekke InnsjøElvSperre Overløp Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

waterway=weir.

Arealdekke Dam Dam Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

waterway=dam.

Arealdekke Skog Skog Fjerne alle Corine-flater som ikke er endra. Importere skog fra N50 som ikke går i konflikt med andre manuelt redigerte skogområder. F.eks. natural=wood, natural=scrub eller landuse=forest, og med wood=coniferous, wood=deciduous eller wood=mixed.
Samferdsel Vegsti Sti Ingen import utover manuell import fra lokalkjente OSM'ere. Se tagging av stier og opplevelsespunkter.
Samferdsel Vegsti Veier Manglende veier importeres fra Vbase og ikke fra N50. Se import fra Vbase.
ByggOgAnlegg LuftledningLH Kraftlinje Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

power=line eller power=minor_line.
FLER_LINJE=1 betyr enkel linje. FLER_LINJE=2 betyr flere parallelle linjer. Dette tilsvarer ikke cables=* (som er antall kabler i en linje) eller wires=* (som er antall ledninger i en kabel).
Andre aktuelle attributter kan være f.eks. voltage=*.
Master kan merkes med power=tower eller power=pole på noden.

ByggOgAnlegg Ledning Kraftlinje Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. power=cable. voltage=* kan også være aktuell.
Høyde TrigonometriskPunkt
Terrengpunkt
Høydeangivelse/punkthøyde HØYDE tilsvarer ele=*.

Trigpunkt: man_made=survey_point.
Markert fjelltopp: natural=peak.
Utkikkspunkt: tourism=viewpoint.
Varde: man_made=cairn.
Sadelpunkt: natural=saddle.

Høyde Høydekurve
Hjelpekurve
Kote Importeres ikke, men er fint å se på.
Navn Skrivemåte Stedsnavn Importeres fra SSR og ikke fra N50. Se import fra Sentralt stedsnavnregister.
RestriksjonsOmråder Naturvernområde Vernet område Importeres fra Naturbase og ikke fra N50. Se import fra Naturbase, og evt. naturvern for tagging.

Vbase

Manglende veier importeres fra Vbase. Se tagging av norske veier. ...


Metoder for import av data til OSM

Det finnes mange fremgangsmåter for å importere data fra Kartverket og inn i OSM. Det er viktig at du har god kjennskap til OSM og har vært med en stund før du starter med dette. Og det er viktig at du alltid følger det vi har blitt enig om i felleskap. Er du i tvil skal du alltid spørre på lista vår, kart@nuug.no.

--Svein Olav 20:20, 27 October 2013 (UTC) har gjort noen vurderinger omkring import her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Solhagen

Konvertere data fra SOSI-format

Det finnes flere måter å konvertere data fra SOSI-formatet. Gdal er et godt alternativ. Se http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI for hvordan du kan få Gdal med støtte for SOSI. Da kan du f.eks. konvertere til Shape-format som kan lastes direkte inn i JOSM (krever egen plugin).

Manuell import av små mengder data og fletting med eksisterende data

Dersom du ønsker å ta inn en mindre mengde data kan denne fremgangsmåten være et alternativ. Her brukes Gdal og JOSM. Etter nedlasting og utpakking av kartdata kan du følge denne veiledningen videre.

  1. Konverter data fra SOSI-format til Shape. Kommandoen for konvertering kan se slik ut: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" Arealdekke.sos.
  2. Shape-filen du får fra konverteringen kan så åpnes i JOSM. Dette krever en plugin so heter opendata.
  3. Siden det kan være mye forskjellige typer data i en fil kan det være greit å filtrere ut det du skal importere. Søker du f.eks. på myr vil du få treff på alle myrer. Og da kan det være greit å legge det over i et eget lag og så lukke det med Shapefilen.
  4. Last så ned eksisterende data fra OSM
  5. Kopier de objektene du ønsker over til dataene fra OSM. Fjern så det som ikke skal være av tagger og legg på det rette som er beskrevet over mer generelt på No:Map_Features og på Map_Features. Eksisterende data skal som hovedregel ligge og import skal bare skje der vi mangler data. For noen typer data krever vi at du er lokalkjent for å sikre at vi ikke importerer gamle utdaterte data.
  6. Husk at veier og andre elementer som skal henge sammen må hekter sammen.
  7. Når du er 100% sikker på at alt er i orden kan du laste opp. Og da er det det laget (layer) du lastet ned som skal lastes opp igjen.

Se også

Import
Import fra Sentralt stedsnavnregister
Import fra Naturbase
No:Map Features