No:Kartverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lisens og kreditering

Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter CC BY 4.0: [1].

Kartverket har i e-post av 27. juni 2013 bekreftet at lisensen ikke hindrer OpenStreetMap i å integrere dataene, og at det holder å kreditere Kartverket på en felles side. Kopi av e-posten ble videresendt til NUUG kart-mailinglista, og er arkivert her: [2].

Kartverket er kreditert på lista over bidragsytere til OSM: [3].

Endringssett (changeset) skal merkes source=Kartverket og ev. source:date=YYYY-MM-DD.

Import av Kartverkets frigitte data

Grenser

Administrative enheter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet administrative enheter (riks-, fylkes- og kommunegrenser): [4]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges fylker og kommuner: [5]

Importerte grenser frå N5000 og N2000 blir fjerna frå OSM. Grenser frå andre kjelder blir handtert manuelt.

Gnonthgol har laga ei OSM-fil med grenser: [6] (23MB).

Objekttype Tagging
Fylkesgrense boundary=administrative
admin_level=4.
Grunnlinje boundary=maritime
border_type=baseline.
Kommunegrense boundary=administrative
admin_level=7.
Riksgrense boundary=administrative
admin_level=2.
Territorialgrense boundary=administrative
admin_level=2.

Norges maritime grenser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges maritime grenser: [7]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges maritime grenser: [8]

Statsitiske enheter – Norges grunnkretser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges grunnkretser: [9]

Kartverkets produktspesifikasjon for statistiske enheter – Norges grunnkretser: [10]

Adresser

Gateadresser blir importert kommunevis fra Elveg. Gnonthgol har laga ei OSM-fil med alle adressene: [11] (23MB).

Matrikkeladresser (adresser utan gatenamn/husnummer) blir ikkje importert.

En oversikt over importerte adresser per kommune finnes her: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvtFOdYVW3MQdHJtdU1BNGhYdU1vaUJKTXZUZUQ1S1E&usp=sharing#gid=0, sørg for å oppdatere denne etterhvert som du importerer adresser.

Vær obs på apostrofer og andre spesialtegn!

Se No:Map Features#Addresses for mer informasjon.

Elveg-felt OSM key Kommentar
GATENAVN
addr:street Hvis skiltet gatenavn skiller seg fra offisielt, kan man sette det i loc_name på highway-en.
HUSNR
BOKST
addr:housenumber Siffer + evt stor husbokstav, ingen mellomrom
POSTNR addr:postcode Fire siffer
POSTNAVN addr:city Poststed. Stor forbokstav.
addr:country Landskode. NO for Norge.

N50 kartdata (Norge 1:50000)

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om N50: [12]

Kartverket har en produktspesifikasjon for N50: [13].

Hvis ikke annet er bemerket så importeres datasettene kommunevis.

Man bør være oppmerksom på at polygonbaserte objekt er splittet på kommunegrensene. Det kan være en god idé å se til at man får importert hele objektet.

Datasett OBJTYPE Objekttype Importbeskrivelse Tagging
Administrative områder Fylkesgrense Fylkesgrense Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Grunnlinje Grunnlinje. Rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann (fjære sjø). Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt (såkalt geodetisk linje). Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Grunnlinjepunkt Knekkpunkt på grunnlinje. Koordinatbestemte punkt, gitt i kongelig resolusjon av 14. juni 2002, som er beliggende på de ytterste nes og skjær som stikker opp av havet ved lavvann
Administrative områder Kommune Kommune. (Kommunegrense som polygon.) Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Kommunegrense Kommunegrense Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Riksgrense Riksgrense Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Administrative områder Teiggrensepunkt Koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen. Kan også være et registreringsteknisk hjelpepunkt. Et grensepunkt er enten i starten eller slutten på en teiggrense. Alle koordinatbestemt riksgrenserøyser (mot Sverige og Finland) og riksgrensemerker (mot Russland) i riksgrense, beskrevet i offisiell grensemerkebeskrivelse.
Administrative områder Territorialgrense Territorialgrense. Avgrensning av Norge ut mot hav. Territorialgrensa ligger 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene, parallelt med disse. Importeres ikke fra N50. Se import av grenser. Se import av grenser.
Arealdekke Alpinbakke Alpinbakke. (Skianlegg i skrånende terreng beregnet for slalåm-, utfor-, telemark- og/eller snøbrettkjøring.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=winter_sports.
Arealdekke Arealbruksgrense Avgrensning av de ulike arealbruksflatene. Importeres utelukkende i de tilfeller der det er hensiktsmessig. (Arealbruksgrense brukes i en del tilfeller for å markere åpne områder, f.eks. i skog eller områder over tregrensa som ellers vil bli markert som skogkledd.) Tagging må vurderes i det enkelte tilfellet. Vil ofte være hensiktsmessig å relatere til f.eks. skog med et multipolygon.
Arealdekke BymessigBebyggelse Kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg. Husene har overveiende to eller flere etasjer.
Arealdekke DyrketMark Dyrket mark. (Fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=farmland. Mer spesifikk tagging kan ev. brukes isteden.
Arealdekke ElvBekk Elv/Bekk Importere manglende elver/bekker eller elver/bekker med større nøyaktighet enn i OSM.

VANNBR er en kode for bredden og kan tagges med width=*: 2 = 1–3 m, 3 = 3–15 m, 4 = >15 m.
Dersom objektet er en linje: waterway=stream for VANNBR=2 og waterway=river for VANNBR=3 og VANNBR=4. Kontroller om dette stemmer med terrenget før import.
Dersom objektet er et polygon: waterway=riverbank.
Mange av elvene/bekkene går i feil retning og må reverseres.

Arealdekke ElvBekkKant Konturlinje mellom land og elveflate.
Arealdekke ElvElvSperre Hjelpelinje for avgrensing av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate.
Arealdekke FerskvannTørrfall Sandbanker og avleieringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring.
Arealdekke FerskvannTørrfallkant Avrgrenningslinje for FerskvTørfall.
Arealdekke Flomløpkant Begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare det en sjelden gang er vannføring
Arealdekke Golfbane Golfbane Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. leisure=golf_course.
Arealdekke Gravplass Gravplass. Område for gravstøtter, begravelsesplass og kirkegård. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. amenity=grave_yard. Bruk landuse=cemetery dersom det passer bedre.
Arealdekke HavElvSperre En fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann). Importere kystlinje med større nøyaktighet enn i OSM. natural=coastline. Mange plasser går kystlinja feil vei, og må snus før import.
Arealdekke Havflate Hav Importeres ikke.
Arealdekke HavInnsjøsperre En fiktiv linje som definerer grensa mellom hav og innsjø, i samme nivå som kystkontur (middel høyvann). Importere kystlinje med større nøyaktighet enn i OSM. natural=coastline. Mange plasser går kystlinja feil vei, og må snus før import.
Arealdekke Helikopterplass Helikopterplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

aeroway=helipad.

Arealdekke Hyttefelt Hyttefelt Objekttypen Hyttefelt er under etablering og leveres ikke i denne versjonen av N50 Kartdata.
Arealdekke Industriområde Industriområde. (Område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål. Omfatter også anlegg for vannforsyning, avfallshåndtering og rensing, samt kraftstasjon, transformatorstasjon og lignende.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

landuse=industrial. Mer spesifikk tagging kan ev. brukes isteden.

Arealdekke Innsjø Vann Importere manglende vannflater eller vannflater med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=water. HØYDE tilsvarer ele=*.
Evt. land (OBJTYPE=ÅpentOmråde) som er omsluttet av et vann tagges med place=islet eller place=island og relateres til vannet med et multipolygon.

Arealdekke InnsjøElvSperre Overløp Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. waterway=weir.
Arealdekke InnsjøInnsjøSperre Hjelpelinje for begrensning av en innsjø mot en annen der det ikke er elv mellom.
Arealdekke Innsjøkant Konturlinje mellom land og innsjø.
Arealdekke InnsjøkantRegulert Avgrensningslinje for innsjø som er oppdemt/regulert. (InnsjøkantRegulert legges av ved høyeste regulerte vannstand (HRV).)
Arealdekke Kystkontur Kystlinje (midlere høyvannslinje) Importere manglende kystlinje (typisk for mindre øyer, holmer og skjær) eller kystlinje med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=coastline. Øyer tagges i tillegg med place=island; holmer og skjær med place=islet. Mange plasser går kystlinja feil vei, og må snus før import.

Arealdekke Lufthavn Lufthavn. (Land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som helt eller delvis brukes for luftfartøyers avgang, landing og annen manøvrering på bakken.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Hvis objektet er et polygon: aeroway=aerodrome.
Hvis objektet er et punkt: Hvis LUFTHAVNTYPE=H, bruk aeroway=helipad. Hvis LUFTHAVNTYPE=L, bruk aeroway=aerodrome.
iata=*
icao=*
operator=*.
Arealdekke Myr Myr Importere manglende myrflater eller myrflater med større nøyaktighet enn i OSM.

natural=wetland (og typisk wetland=bog).

Arealdekke Park Park. (Grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. leisure=park.
Arealdekke Rullebane Rullebane. (Avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer. Taksebane og oppstillingsplass er tatt med som en del av rullebanen.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. aeroway=runway.
Arealdekke Skjær Skjær. (Generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. place=islet.
Arealdekke Skog Skog Fjerne alle Corine-flater som ikke er endra. Importere skog fra N50 som ikke går i konflikt med andre manuelt redigerte skogområder. natural=wood. Bruk natural=scrub eller landuse=forest isteden dersom dette passer bedre. Kan tagges med wood=coniferous, wood=deciduous eller wood=mixed i tillegg.
Arealdekke SnøIsbre Isbre. (Masse av is og tettpakket snø som vesentlig ligger på land, der isen er i bevegelse i motsetning til snømassen som ligger i ro.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. natural=glacier.
Arealdekke SportIdrettPlass Idrettsplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. leisure=pitch. Bruk landuse=recreation_ground eller annen mer spesifikk tagging dersom det passer bedre.
Arealdekke Steinbrudd Steinbrudd. (Dagbrudd for uttak av malm, skifer, sand, grus og pukk.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=quarry.
Arealdekke Steintipp Permanent massedeponering som ikke er skogbevokst og er dominerende i landskapet (f.eks. laget i forbindelse med gruvedrift eller vassdragsutbygging).
Arealdekke TettBebyggelse Tettbebyggelse Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. landuse=residential.
Arealdekke Tregruppe Enkeltstående tre eller trær i små grupper. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. natural=tree. Tagges som skog dersom det er ei tregruppe og ikke et enkeltsående tre.
Arealdekke ÅpentOmråde Åpent område som ikke er klassifisert som annet flatetema Importeres utelukkende i de tilfeller der det er hensiktsmessig. Eksempler på dette er øyer og holmer i vann/innsjøer, åpne områder i skog eller områder over tregrensa som ellers vil bli markert som skogkledd. Tagging må vurderes i det enkelte tilfellet. Vil ofte være hensiktsmessig å relatere til vann/skog med et multipolygon.
ByggOgAnlegg Bygning Bygning Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. building=*. Større bygninger finnes som polygoner, mindre bygninger som noder/punkter. Kartverkets produktspesifikasjon inneholder en beskrivelse av de ulike bygningstypene.
ByggOgAnlegg Campingplass Campingplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. tourism=camp_site.
ByggOgAnlegg Dam Dam. (Konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

waterway=dam.

ByggOgAnlegg Gruve Gruve. (Tunnel eller system av utsprengte ganger i fast fjell hvor tunnelinngangen er tydelig og hvorfra det utvinnes malm eller mineraler. Gruve omfatter ikke steinbrudd (dagbrudd) og skjerp.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=adit. Bruk man_made=mineshaft dersom det passer bedre.
ByggOgAnlegg Hoppbakke Hoppbakke. (Anlegg for skihopping med kunstig eller naturlig tilløp.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Kurven har 3 punkt/noder. Første punkt er topp tilløp, andre punkt er hoppkant og tredje punkt er ytterkant av sletta.
STØRRELSE=1: Hoppbakker kortere enn 209 meter; STØRRELSE=2: Hoppbakker med lengde mellom 210 og 239 meter; STØRRELSE=3: Hoppbakker lengre enn 240 meter.
Ovarennet tagges sport=ski_jumping og piste:type=ski_jump.
Hoppkanten tagges sport=ski_jumping, man–made=ski_jump og takeoff=yes.
Unnarennet tagges sport=ski_jumping og piste:type=ski_jump_landing.
ByggOgAnlegg KaiBrygge Kai eller brygge. (Angivelse av innretninger som er satt opp for å betjene båter ved lasting, lossing og landligge.)
ByggOgAnlegg Ledning Kraftlinje Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. power=cable. voltage=* kan også være aktuell.
ByggOgAnlegg LuftledningLH Kraftlinje Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM.

power=line eller power=minor_line.
FLER_LINJE=1 betyr enkel linje. FLER_LINJE=2 betyr flere parallelle linjer. Dette tilsvarer ikke cables=* (som er antall kabler i en linje) eller wires=* (som er antall ledninger i en kabel).
Andre aktuelle attributter kan være f.eks. voltage=*.
Master kan merkes med power=tower eller power=pole på noden.

ByggOgAnlegg Lysløype Lysløype Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. Se tagging av vinteraktiviteter.
ByggOgAnlegg MastTele Mast med radio- og telekommunikasjonsutstyr for sending/mottak av telesignaler. Åpen fagverkskonstruksjon som benyttes til TV-, radio- eller telekommunikasjon. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=mast
tower:type=communication
communication:mobile_phone=*
communication:radio=*
communication:television=*.
ByggOgAnlegg Molo Molo Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=breakwater.
ByggOgAnlegg Navigasjonsinstallasjon Fyr/lykt. (Alle lykter som er definert som kystfyr av Kystverket. Som kystfyr regnes lykter med en lysvidde over 15 nautiske mil. Kjente fyr med kortere lysvidde kan tas med. Kystfyr er angitt med fyrlistenummer.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=lighthouse. Bruk man_made=beacon dersom det passer bedre.
ByggOgAnlegg Parkeringsområde Parkeringsplass Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. amenity=parking. Bruk ev. hiking=yes og/eller ski=yes i tillegg.
ByggOgAnlegg Pir Pir. (Markert utstikkende brygge, normalt med vann under, i sjø.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=pier.
ByggOgAnlegg Reingjerde Reingjerde Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. barrier=fence.
ByggOgAnlegg Rørgate Rørgate eller tømmerrenne. Ligger over bakken og er godt synlig. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=pipeline og location=overground.
ByggOgAnlegg Skitrekk Skitrekk eller stolheis Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. aerialway=*.
ByggOgAnlegg Skytebaneinnretning Skytebane. (Anlegg med standplass og nedslagsfelt/skiveholdere beregnet for skyting med håndvåpen.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. sport=shooting.
ByggOgAnlegg SpesiellDetalj Detalj i terrenget som ikke fanges opp av andre bygningstema, for eksempel bosettingsplass hvor bebyggelsen er borte, minnesmerke, offersted, fengselsmur, festningsmur, voll, elveforebygning, bobbane, etc. Importeres utelukkende i de tilfeller man kan identifisere hva «detaljen» i terrenget er for noe. Tagging vil avhenge av hva det er for noe.
ByggOgAnlegg Takkant Bygningens ytre takflateavgresing
ByggOgAnlegg Tank Tank. (Lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker som ikke er registrert som bygning.) man_made=storage_tank.
ByggOgAnlegg Tankkant Avgrensing av tank
ByggOgAnlegg Taubane Taubane, gondolbane eller tilsvarende anlegg av permanent karakter. Omfatter ikke skitrekk. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. aerialway=cable_car. Bruk aerialway=gondola eller aerialway=goods dersom det passer bedre.
ByggOgAnlegg Tårn Tårn med massiv konstruksjon som benyttes til TV-, radio- eller tele-kommunikasjon, utsiktstårn, vanntårn, frittliggende pipe eller tilsvarende. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. man_made=tower
tower:type=*.
ByggOgAnlegg Vindkraftverk Vindkraftverk Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. power=plant.
Høyde Forsenkningskurve
Hjelpekurve
Høydekurve
Kote Importeres ikke.
Høyde TrigonometriskPunkt
Terrengpunkt
Høydeangivelse/punkthøyde HØYDE tilsvarer ele=*.

Trigpunkt: man_made=survey_point.
Markert fjelltopp: natural=peak.
Utkikkspunkt: tourism=viewpoint.
Varde: man_made=cairn.
Sadelpunkt: natural=saddle.

Navn Skrivemåte Stedsnavn Importeres fra SSR og ikke fra N50. Se import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).
RestriksjonsOmråder Allmenning Område for statsgrunn i Sør-Norge som administreres etter fjelloven, som i historisk tid ikke har vært underlagt privat eiendomsrett og hvor ett eller flere bygdelag har lovbestemte bruksrettigheter.
RestriksjonsOmråder Allmenninggrense Avgrensing for allmenning
RestriksjonsOmråder Naturverngrense
Naturvernområde
Vernet område Importeres fra Naturbase, og ikke fra N50. Se import fra Naturbase.
RestriksjonsOmråder Skytefelt Skytefelt. Område for militære avdelingers skarpskyteøvelse til lands og/eller til vanns. Gjelder også testfelt knyttet til våpen- og spregningsindustri. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. military=range. Bruk military=training_area eller military=danger_area dersom det passer bedre.
RestriksjonsOmråder Skytefeltgrense Grense for skytefelt
Samferdsel Bane Offentlig eller privat jernbane. Teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor. Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. JERNBANETYPE=J:
railway=rail
JERNBANETYPE=T:
railway=subway
JERNBANETYPE=M:
railway=preserved
JERNBANETYPE=N:
railway=disused (Bruk railway=abandoned hvis spor og annen infrastruktur er fjernet.)
Hvis SPORANTALL=E: tracks=1
Hvis SPORANTALL=F: tracks=* (vanligvis 2, dvs. dobbelspor).
Samferdsel Barmarksløype Tradisjonelle kjørespor/traktorveger i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen.
Samferdsel Bilferjestrekning Bilferjestrekning
Samferdsel GangSykkelveg Gang- og sykkelveg Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.
Samferdsel Passasjerferjestrekning Passasjerferjestrekning Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. route=ferry
ref=*.
Samferdsel Stasjon Jernbanestasjon. (Representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal. Stasjon på jernbanestrekning hvor tog stopper for av- og påstigning eller lasting og lossing av gods.) Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. railway=station.
Samferdsel Sti Sti Ingen import utover manuell import fra lokalkjente OSM-ere. Se tagging av stier og opplevelsespunkter.
Samferdsel Traktorveg Traktorveg Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. highway=track.

Hvis MEDIUM=L, sett bridge=yes og layer=1.
Hvis MEDIUM=U, sett tunnel=yes og layer=-1.
Samferdsel VegSenterlinje Veier Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.
Samferdsel Vegsperring Vegsperring. Fysisk sperring av vegen. Importeres ikke fra N50. Se import av vegdata. Se import av vegdata.

Vegdata

Kartverket har to vegdataprodukter: Vbase og Elveg. Begge er hentet fra nasjonal vegdatabank (NVDB).

Vbase er selve veggeometrien, det vil si "vegkartet". Elveg inneholder dette sammen med egenskapsdata (hastigheter, kjørebegrensninger, skilting etc.) og adressepunkter koblet til vegnettet.

Informasjon på Kartverkets nettsted om Vbase: [14]

Informasjon på Kartverkets nettsted om Elveg: [15]

Informasjon på Statens vegvesens nettsted om NVDB: [16]

OBJTYPE Objekttype Importbeskrivelse Tagging
Bilferjestrekning Bilferjestrekning Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. route=ferry.

Vegnummer tagges på samme måte som for veger.
Bruk class=* med samme verdi som highway=* på bilveg.
Ferjekai Ferjekai Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. amenity=ferry_terminal.
GangSykkelvegSenterlinje Gang- og sykkelveg Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. highway=cycleway.

foot=yes.

Hvis MEDIUM=L, sett bridge=yes og layer=1.
Hvis MEDIUM=U, sett tunnel=yes og layer=-1.

Kommunedel Punkt (på veg) som angir hvor kommunegrensa går. Importeres ikke.
VegSenterlinje
Kjørebane
Kjørefelt
Veg Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. VNR (vegnummer) inneholder en bokstavkode som angir om det er europaveg, riksveg, fylkesveg, kommunal veg, privat veg eller skogsbilveg:

VNR=E V nn: highway=trunk.
VNR=R V nn: highway=trunk.
VNR=F V nn: highway=primary eller highway=secondary.
VNR=K V nn: highway=unclassified. Bruk highway=tertiary eller highway=residential dersom det passer bedre.
VNR=P V nn: highway=service. Bruk highway=unclassified eller highway=track dersom det passer bedre.
VNR=S V nn: highway=unclassified. Bruk highway=track dersom det passer bedre.

For europaveger tagger vi vegnummer slik: ref=E 6.
For riksveger og fylkesveger tagger vi vegnummer bare med tall: ref=9.
For kommunale og private veger og skogsbilveger tas vegnummer ikke med.

GATENAVN tilsvarer name=*.

VKJORFLT=1#2 betyr at vegen ikke er envegskjørt.
Hvis VKJORFLT=1, sett oneway=yes.
Hvis VKJORFLT=2, sett oneway=-1.
OBS: Det finnes også andre verdier for VKJORFLT.

Hvis MEDIUM=L, sett bridge=yes og layer=1.
Hvis MEDIUM=U, sett tunnel=yes og layer=-1.

Vegsperring Bom eller annen vegsperring Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. barrier=*.
VEGSPERRIN angir typen vegsperring, f.eks.:
VEGSPERRIN=Låst bom
VEGSPERRIN=New Jersey
VEGSPERRIN=Ukjent

Se også tagging av norske veger.

Sentralt stadnamnregister (SSR)

Se egen side om import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om den nasjonale databasen for tur- og friluftsruter: [17]

Kartverkets produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter: [18]

Databasen er under etablering og inneholder foreløpig (sommeren 2014) stort sett data fra N50. For noen områder finnes imidlertid annet innhold som kan være aktuelt for import.

Metoder for import av data til OSM

Det finnes mange fremgangsmåter for å importere data fra Kartverket og inn i OSM. Det er viktig at du har god kjennskap til OSM og har vært med en stund før du starter med dette. Og det er viktig at du alltid følger det vi har blitt enig om i felleskap. Er du i tvil skal du alltid spørre på lista vår, kart@nuug.no.

--Svein Olav 20:20, 27 October 2013 (UTC) har gjort noen vurderinger omkring import her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Solhagen

Konvertere data fra SOSI-format

Sosi2osm

Den foretrukne måten å konvertere SOSI til OSM på er å bruke sosi2osm. Se tråd på mailinglista for detaljert bakgrunn, [19].

Det finnes debian-pakker (se sosi2osm). For å kompilere fra kildekode, se [20]

Konvertere med GDAL

Gdal er et alternativ til sosi2osm. Se http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI for hvordan du kan få Gdal med støtte for SOSI. Da kan du f.eks. konvertere til Shape-format som kan lastes direkte inn i JOSM (krever egen plugin). Merk at konverteringsprosessen til shape-format mister en del data.

Manuell import av små mengder data og fletting med eksisterende data

Dersom du ønsker å ta inn en mindre mengde data kan denne fremgangsmåten være et alternativ. Her brukes JOSM og sosi2osm eller GDAL. Etter nedlasting og utpakking av kartdata kan du følge denne veiledningen videre.

 1. Konverter data fra SOSI-format.
  1. Eksempler på bruk av sosi2osm:
   1. Generelt: sosi2osm innfil.SOS lua/default.lua > utfil.osm
   2. Adressedata: sosi2osm Adresser.SOS lua/adresser.lua > Adresser.osm
  2. Eksempelkommando for GDAL: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" Arealdekke.sos.
   1. Shape-filen du får fra GDAL-konverteringen kan så åpnes i JOSM. Dette krever en plugin so heter opendata.
 2. Filtrer data. Siden det kan være mye forskjellige typer data i en fil kan det være greit å filtrere ut det du skal importere. Søker du f.eks. på myr vil du få treff på alle myrer. Og da kan det være greit å legge det over i et eget lag og så lukke det med Shapefilen.
 3. Last så ned eksisterende data fra OSM
 4. Kopier de objektene du ønsker over til dataene fra OSM. Fjern så det som ikke skal være av tagger og legg på det rette som er beskrevet over mer generelt på No:Map_Features og på Map_Features. Eksisterende data skal som hovedregel ligge og import skal bare skje der vi mangler data. For noen typer data krever vi at du er lokalkjent for å sikre at vi ikke importerer gamle utdaterte data.
 5. Husk at veier og andre elementer som skal henge sammen må hektes sammen.
 6. Når du er 100% sikker på at alt er i orden kan du laste opp. Og da er det det laget (layer) du lastet ned som skal lastes opp igjen.

Se også

Import
Import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Import fra Naturbase
No:Map Features