No:Kartverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Lisens og kreditering

Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter CC BY 4.0: [1].

Kartverket har i e-post av 18. august 2014 bekreftet at datasettene som er gjort fritt tilgjengelig kan brukes i Openstreetmap, og at det holder å kreditere Kartverket på en felles side. E-posten ble sendt til NUUG kart-mailinglista, og er arkivert her: [2].

Kartverket er kreditert på lista over bidragsytere til OSM: [3].

Endringssett (changeset) skal merkes source=Kartverket og ev. source:date=YYYY-MM-DD.

Import av Kartverkets frigitte data

Grenser

Administrative enheter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet administrative enheter (riks-, fylkes- og kommunegrenser): [4]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges fylker og kommuner: [5]

Importerte grenser frå N5000 og N2000 blir fjerna frå OSM. Grenser frå andre kjelder blir handtert manuelt.

Gnonthgol har laga ei OSM-fil med grenser: [6] (23MB).

Se tagging av grenser.

Norges maritime grenser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges maritime grenser: [7]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges maritime grenser: [8]

Statsitiske enheter – Norges grunnkretser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges grunnkretser: [9]

Kartverkets produktspesifikasjon for statistiske enheter – Norges grunnkretser: [10]

Adresser

Se egen side om import av adresser.

N50 kartdata (Norge 1:50000)

Se egen side om import av N50 kartdata.

Vegdata

Kartverket har to vegdataprodukter: Vbase og Elveg. Begge er hentet fra nasjonal vegdatabank (NVDB).

Vbase er selve veggeometrien, det vil si "vegkartet". Informasjon på Kartverkets nettsted om Vbase: [11]

Elveg inneholder geometrien sammen med egenskapsdata (hastigheter, kjørebegrensninger, skilting etc.) og adressepunkter koblet til vegnettet. Detaljert spesifikasjon finnes i Media:Elveg_SOSI_4.0_2008.pdf. Informasjon på Kartverkets nettsted om Elveg: [12]

Informasjon på Statens vegvesens nettsted om NVDB: [13]

OBJTYPE Objekttype Importbeskrivelse Tagging
Bilferjestrekning Bilferjestrekning Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. route=ferry.

VNR (vegnummer) inneholder en tilsvarende bokstavkode som for bilveg men med bokstaven S istedenfor V. Vegnummer tagges på samme måte som for veger.

Bruk class=* med samme verdi som highway=* på bilveg.
Ferjekai Ferjekai Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. amenity=ferry_terminal.
GangSykkelvegSenterlinje Gang- og sykkelveg Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. highway=cycleway.

foot=yes.

Hvis MEDIUM=L, sett bridge=yes og layer=1.
Hvis MEDIUM=U, sett tunnel=yes og layer=-1.

Kommunedel Punkt (på veg) som angir hvor kommunegrensa går. Importeres ikke.
VegSenterlinje
Kjørebane
Kjørefelt
Svingekonnekteringslenke
Veg Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. VNR (vegnummer) inneholder en bokstavkode som angir om det er europaveg (E V), riksveg (R V), fylkesveg (F V), kommunal veg (K V), privat veg (P V) eller skogsbilveg (S V):

VNR=E V nn: highway=trunk.
VNR=R V nn: highway=trunk.
VNR=F V nn: highway=secondary. Bruk highway=primary isteden dersom det er en primær fylkesveg.
VNR=K V nn: highway=road. Erstattes med highway=unclassified, highway=tertiary eller highway=residential etter hva som passer best på grunnlag av synfaring/lokalkunnskap/flyfoto.
VNR=P V nn: highway=road. Erstattes med highway=service, highway=unclassified eller highway=track etter hva som passer best på grunnlag av synfaring/lokalkunnskap/flyfoto.
VNR=S V nn: highway=unclassified.

NB: Enkelte veger har bokstaven W eller T istedenfor V i VNR og kolon kan òg være brukt (eksempel: VNR=R: W: 163).

For europaveger tagger vi vegnummer slik: ref=E 6.
For riksveger og fylkesveger tagger vi vegnummer bare med tall: ref=9.
For kommunale og private veger og skogsbilveger tas vegnummer ikke med.

GATENAVN tilsvarer name=*.

VKJORFLT: Oddetall betyr kjørefelt i samme retning som way-en, partall betyr kjørefelt i motsatt retning. Eksempler:
VKJORFLT=1#2 innebærer at vegen ikke er envegskjørt.
Hvis VKJORFLT=1, sett oneway=yes.
Hvis VKJORFLT=2, sett oneway=-1.
Hvis VKJORFLT=1#3, sett oneway=yes og lanes=2.
Hvis VKJORFLT=2#4, sett oneway=-1 og lanes=2.
Hvis VKJORFLT=1#3#5, sett oneway=yes og lanes=3.
Hvis VKJORFLT=2#4#6, sett oneway=-1 og lanes=3.

NB: Det finnes andre verdier for VKJORFLT, også verdier med bokstaver.

Hvis MEDIUM=L, sett bridge=yes og layer=1.
Hvis MEDIUM=U, sett tunnel=yes og layer=-1.

Vegsperring Bom eller annen vegsperring Importere manglende objekter eller objekter med større nøyaktighet enn i OSM. barrier=*.
VEGSPERRIN angir typen vegsperring, f.eks.:
VEGSPERRIN=Låst bom
VEGSPERRIN=New Jersey
VEGSPERRIN=Ukjent

Se også tagging av norske veger.

Sentralt stadnamnregister (SSR)

Se egen side om import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om den nasjonale databasen for tur- og friluftsruter: [14]

Kartverkets produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter: [15]

Databasen er under etablering og inneholder foreløpig (sommeren 2014) stort sett data fra N50. For noen områder finnes imidlertid innhold fra andre kilder som det kan være aktuelt å importere.

Metoder for import av data til OSM

Det finnes mange fremgangsmåter for å importere data fra Kartverket og inn i OSM. Det er viktig at du har god kjennskap til OSM og har vært med en stund før du starter med dette. Og det er viktig at du alltid følger det vi har blitt enig om i felleskap. Er du i tvil skal du alltid spørre på lista vår, kart@nuug.no.

--Svein Olav 20:20, 27 October 2013 (UTC) har gjort noen vurderinger omkring import her: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Solhagen

Konvertere data fra SOSI-format

Sosi2osm

Den foretrukne måten å konvertere SOSI til OSM på er å bruke sosi2osm. Se tråd på mailinglista for detaljert bakgrunn, [16].

Det finnes debian-pakker (se sosi2osm). For å kompilere fra kildekode, se [17]

Konvertere med GDAL

Gdal er et alternativ til sosi2osm. Se http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI for hvordan du kan få Gdal med støtte for SOSI. Da kan du f.eks. konvertere til Shape-format som kan lastes direkte inn i JOSM (krever egen plugin). Merk at konverteringsprosessen til shape-format mister en del data.

Manuell import av små mengder data og fletting med eksisterende data

Dersom du ønsker å ta inn en mindre mengde data kan denne fremgangsmåten være et alternativ. Her brukes JOSM og sosi2osm eller GDAL. Etter nedlasting og utpakking av kartdata kan du følge denne veiledningen videre.

 1. Konverter data fra SOSI-format.
  1. Eksempler på bruk av sosi2osm:
   1. Generelt: sosi2osm innfil.SOS lua/default.lua > utfil.osm
   2. Adressedata: sosi2osm Adresser.SOS lua/adresser.lua > Adresser.osm
  2. Eksempelkommando for GDAL: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" Arealdekke.sos.
   1. Shape-filen du får fra GDAL-konverteringen kan så åpnes i JOSM. Dette krever en plugin so heter opendata.
 2. Filtrer data. Siden det kan være mye forskjellige typer data i en fil kan det være greit å filtrere ut det du skal importere. Søker du f.eks. på myr vil du få treff på alle myrer. Og da kan det være greit å legge det over i et eget lag og så lukke det med Shapefilen.
 3. Last så ned eksisterende data fra OSM
 4. Kopier de objektene du ønsker over til dataene fra OSM. Fjern så det som ikke skal være av tagger og legg på det rette som er beskrevet over mer generelt på No:Map_Features og på Map_Features. Eksisterende data skal som hovedregel ligge og import skal bare skje der vi mangler data. For noen typer data krever vi at du er lokalkjent for å sikre at vi ikke importerer gamle utdaterte data.
 5. Husk at veier og andre elementer som skal henge sammen må hektes sammen.
 6. Når du er 100% sikker på at alt er i orden kan du laste opp. Og da er det det laget (layer) du lastet ned som skal lastes opp igjen.

Se også

Import
Import fra Naturbase
No:Map Features