Cs:Česko/Značení silnic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

From Czech Republic mapping project: Czechia roads tagging "in specie" law 13/1997 Sb. "Law of ground way" (Zákon o pozemních komunikacích) and current situation in building and project traffic engineering.

Basic info about tagging

Basic view on the class of ways

type of ways road komunikace lanes nominal width (meter) or note key=ref key=name key=highway key=oneway
Motorways Motorway Dálnice 4+ 33,5; 27,5 D1 motorway true
Roadways Expressways Rychlostní komunikace 4+ 33,5; 27,5; 25,5 R43 trunk true
First-class roads Silnice I. třídy divided road with 4+ 24,5; 20,75 23 trunk true (if applicable)
2+ 11,5; 9,5 primary
Second-class roads Silnice II. třídy 2+ 9,5; 7,5 602 secondary true (if applicable)
Third-class roads Silnice III. třídy 2+ 7,5; 6,5; 4,0 60223 A. Jodorowského tertiary
Local roadway Local First-class ways Místní komunikace I. třídy 4+ express (rychlostní) F. Arrabalova trunk true (if applicable)
2+ primary
Local Second-class ways Místní komunikace II. třídy 2+ bypass without direct connection of house (sběrná bez přímého napojení nemovitostí) A. Tarkovského secondary true (if applicable)
Local Third-class ways Místní komunikace III. třídy service function (obslužná funkce) P.P. Pasoliniho residential or tertiary true (if applicable)
Local Fourth-class ways Místní komunikace IV. třídy disable motor vehicle (nepřístupná motorovým vozidlům) A. Sokurovova footway, cycleway (or mixed residential)
Purpose roadway Účelové komunikace service
Other unclassified jiné nezařazené unclassified

Motorway exit

Tagging for the way

key value comments
highway motorway_link sjezdy číslované jako exity
ref 196

Tagging for the node (intersection of motorway and motorway_link)

key value comments
highway motorway_junction
ref 196
name Brno – východ

Combined keys in one way

(typicaly in historical part town) draw only ONE line, but under 15meters is not for GPS significant

ONE way key value
tram + roadway in 1 line highway secondary
rail tram
cycleway+footway in 1 line highway cycleway
foot yes
roadway with included cycleway in 1 line highway secondary
bicycle yes
roadway with footway(pavement) in 1 line highway residential
nothing nothing

Law 13/1997 Sb.

§ 6 Místní komunikace

Přesné znění zákona: http://portal.gov.cz/zakon/13/1997

 1. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.
 2. Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.
 3. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:
  1. místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,
  2. místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,
  3. místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,
  4. místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.
 4. Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd.

§ 7 Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

Links in the Czech Republic