He:Downloading data

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Getting segments

די פשוט להוריד את הנתונים בעזרת הפרוטוקול הזה

או תוכנות הורדה אחרותcurl ,wget אפשר להוריד מה שרוצים בעזרת

, לדוגמא, מחזירה מבט יפה של מפת הרחובות באזורך map API קריאה לפונקצית ה

המכיל את הנתונים על כל כדור הארץ, או חלקים מהקובץ (אם הם זמינים) שמכילים נתונים של מדינות מסויימות Planet באפשרותך גם להוריד את הקובץ