Pl:Spotkania/Łódź (2013-04)/Protokół z Walnego

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska z dnia 13 kwietnia 2013 r.

Zebranie rozpoczęło się 13 kwietnia 2013 r. o godz. 10:35 w Łodzi przy ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22, w sali konferencyjnej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzka. Idąc wg ustalonego programu zebranie rozpoczęło się sporządzeniem listy obecności. Wybrano Przewodniczącego spotkania w osobie Filipa Kłębczyka i Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli Rafał Jachowicz i Paweł Szubert.

Następnie Zarząd przedstawił raport z działalności Stowarzyszenia za okres od marca 2012 r. do kwietnia 2013 r. Członkowie Zarządu zrelacjonowali wyniki swojej pracy oraz pracy innych członków Stowarzyszenia. Przedstawieniu wyników pracy niejednokrotnie towarzyszyła żywa dyskusja w miłej atmosferze pomiędzy osobami obecnymi na sali. Jednym z istotnych punktów opisywanych przez Zarząd było spotkanie ministerialne dotyczące Otwartych Zasobów Publicznych. Przedstawione relacje pokazały żywe zainteresowanie projektem otwartych danych kartograficznych wśród przedstawicieli różnych grup społecznych.

Przytoczone przykłady pokazały dużą potrzebę kontynuowania działalności Stowarzyszenia w ramach promocji i szkoleń dotyczących aspektów prawnych związanych z wykorzystaniem danych i map zgromadzonych w ramach OpenStreetMap. Istotna okazała się także potrzeba przetłumaczenia na język polski względnie nowej licencji, jaką jest Open Database License - aktualna licencja, w ramach której udostępniane są zasoby projektu OpenStreetMap. Opisano wiele sukcesów dotyczących bezpośrednio zmiany licencji CC-BY-SA -> ODBL, w ramach których udało się przekonać do nowej licencji wielu kolejnych twórców projektu OSM, jak również zaprzyjaźnionego projektu UMP.

Co się udało
 1. Konkurs na dodawanie POI i akcja hydrant [marimil]
 2. Warsztaty na uczelniach:
  • Poznań, Szczecin, 2x Kraków, Gdańsk, Kępno [marek, antblant, Dotevo, Yarl, balrog]
  • Prezentacja OSM na konferencjach:
 3. Pozyskanie puli loggerów-GPS od Mio na własność Stowarzyszenia - urządzenia pozostają do dyspozycji w przypadku organizowania spotkań szkoleniowych, mapping-parties, itp.
 4. Wikiekspedycja [Yarl, Zibi]
 5. Mapping party na Plenerze Podróżniczym [Jagoda, balrog]
 6. Przystanek Woodstock [balrog, Dotevo, antblant]
 7. Zaistnienie w świadomości mediów i polityki / samorzadów (zaproszenie od ministra)
 8. 1% podatku dla OSM Polska [radmar, balrog, Zibi]
 9. Utworzenie narzędzi do monitorowania edycji [Dotevo, marimil, ppawel]
 10. Pozyskanie sporej ilości punktów adresowych i innych danych od urzędów (bardzo długa lista i udział wielu członków) oraz utworzenie kolejnych narzędzi do współpracy z formatami danych w urzędach, uzyskanie dostępu do zdjęć lotniczych urzędów
 11. Pytania okołolicencyjne: Zarząd pełnił funkcję punktu kontaktowego projektu OSM dla polskich firm mających zapytania dotyczące możliwości wykorzystania zasobów projektu
 12. Udział w rozwoju oprogramowania OpenStreetMap (OsmAnd, Nominatim, JOSM, Potlatch, osm2pgsql, Welcome WG, redaction-bot, kendzi3d, ...) i rozwój osmapa.pl
 13. Dotarcie do sporej liczby byłych mapowiczów (OSM i UMP) z prośbą o akceptację licencji i funkcjonowanie jako punkt kontaktowy dla OSMF przed redakcją (w tych niewielu momentach kiedy nie zlewała sprawy)
 14. Współpraca z Data Working Group w przeciwdziałaniu wandalizmom
 15. Mobilizacja sił i nadrobienie braków po zmianie licencji (w pół roku drogi zostały naprawione i większość braków zniknęła) (tylko, czy to aby jest dokonanie zarządu jako takiego?)

Oprócz licznych wymienionych powyżej zagadnień i projektów zakończonych wielkim sukcesem wymieniono także projekty mniej udane, nie mniej cały czas otwarte do kontynuacji i realizacji w nadchodzącym roku. Względnie nowym wątkiem poruszonym podczas relacji Zarządu była możliwość uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Zawiązana dyskusja pozwoliła wszystkim obecnym osobom zapoznać się z niektórymi najistotniejszymi argumentami za i przeciw uzyskaniu statusu OPP.

Co się nie udało
 1. Współpraca z Mio(?)
 2. Współpraca z harcerzami (?)
 3. Uzyskanie zgody z GUGiK
 4. Szeroko zakrojona akcja reklamowa (ulotki w szkolach itd..)
 5. Pozyskanie zgody od sporej części autorów UMP
 6. Grant przy współpracy z FWiOO
 7. Konkurs na internetową mapę roku(?)

Oprócz wskazanych rozpoczętych projektów Zarząd wskazał na niektóre potencjalne projekty, których realizacja byłaby pożądana w nadchodzącym roku.

Co planujemy na ten rok
 1. Reaktywacja konkursu POI po poprawie pogody
 2. Lepsza współpraca z samorządami
 3. Współpraca z sektorem komercyjnym
 4. Kontynuacja naszej podstawowej działalności: organizacja mapping parties, warsztatów i prelekcji oraz wspieranie innych uczestników takich wydarzeń przez zwroty kosztów wyjazdu, udostępnienie sprzętu GPS itp.
 5. Potencjalnie: walka w sądzie o otwieranie danych geograficznych urzędów
 6. Potencjalnie: wykonanie zdjęć lotniczych
 7. Potencjalnie meeting 3D Marka
 8. Poprawienie pierwszego kontaktu użytkownika z OSM (osmapa.pl) [Yarl]
 9. Uzyskanie statusu OPP

Po przedstawieniu działań Stowarzyszenia, Zarząd przedstawił raport finansowy za rok 2012. Zarządzono niedługą przerwę, w ramach której Komisja Rewizyjna mogła zapoznać się ze szczegóami sprawozdania oraz skonfrontować raport z posiadanymi raportami i wyciągami z konta bankowego. Po przerwie Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2012 wraz z oceną działalności Zarządu. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w sposobie gospodarowania środkami finansowymi Stowarzyszenia. Przedstawiła także swoje uwagi dotyczące niektórych aspektów funkcjonowania Stowarzyszenia. Pomimo zauważonych drobnych uchybień w pracach Zarządu, Komisja Rewizyjna ocenia jego pracę pozytywnie i rekomenduje członkom Walnego pozytywne przegłosowanie absolutorium oraz przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego. Po przedstawieniu stanowiska przez Komisję Rewizyjną do przedstawionych uwag odniósł się Zarząd.

Uchwała nr 1
Zarządzono głosowanie w trybie jawnym nad przyjęciem sprawozdania Zarządu za rok 2012. Za przyjęciem sprawozdania zagłosowały 22 osoby. Nikt spośród obecnych członków uprawnionych do głosowania nie był przeciw.
Uchwała nr 2
Następnie zarządzono głosowanie w trybie jawnym w sprawie absolutorium dla Zarządu. Za absolutorium dla Zarządu głosowały 22 osoby. Nikt spośród obecnych członków uprawnionych do głosowania nie był przeciwny.

Po głosowaniu nastąpiła przerwa na potrzeby przygotowania do wyboru Zarządu na kolejną kadencję. Po przerwie wywiązała się dyskusja dotycząca proponowanych zmian w statucie.

Uchwała nr 3
Walne zgromadzenie członków ustala zmianę brzmienia art 25 Statutu na
"Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W pozostałych sprawach uprawniony jest jeden członek Zarządu."
Zarządzono głosowanie w trybie jawnym. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 21 osób. Nikt spośród obecnych członków upranionych do głosowania nie był przeciw.
Uchwała nr 4
Walne zgromadzenie członków ustala zmianę liczby członków Zarządu do 7 osób.
Za 18
Przeciw 2
Wstrzymał się 1
Uchwała nr 5
Dotycząca wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję. Zarządzono głosowanie w trybie tajnym. Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków :Zarządu. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Głosowało 21 osób, oddano 21 głosów ważnych
1. Tomasz Nycz (SQ9NIT) - 18 głosów
2. Paweł Marynowski (Yarl) - 19 głosów
3. Andrzej Zaborowski (balrog-kun) - 18 głosów
4. Michał Mackiewicz (pbabik) - 18 głosów
5. Adam Jordanek (dotevo) - 17 głosów
6. Paweł Mrówka (antblant) - 12 głosów
7. Zbigniew Czernik (Zibi) - 20 głosów
8. Filip Kłębczyk - 6 głosów
9. Przemek Czopor (ppece) - 6 głosów
W wyniku głosowania do Zarządu Stowarzyszenia weszli Tomasz Nycz (SQ9NIT), Paweł Marynowski (Yarl), Andrzej Zaborowski (balrog-kun), Michał Mackiewicz (pbabik), Adam Jordanek (dotevo), Paweł Mrówka (antblant) oraz Zbigniew Czernik (Zibi).
Uchwała nr 6
Walne zgromadzenie członków ustala liczby członków Komisji Rewizyjnej do maksimum 3 osób.
Zarządzono głosowanie w trybie jawnym.
Za 19
Przeciw 1
Wstrzymał się 1
Uchwała nr 7
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących członków Stowarzyszenia. W wyniku głosowania w trybie niejawnym poszczególne osoby otrzymały następujące :liczby głosów:
Głosowało 21 osób, w tym ważnych głosów było 20.
1. Tomasz Ganicz (Polimerek) - 20
2. Dariusz Grzesista - 8
3. Jacek Konieczny (jajcuś) - 9
4. Filip Kłębczyk - 11
5. Przemek Czopor (ppece) - 8

W wyniku głosowania do Komisji Rewizyjnej weszli: Tomasz Ganicz (Polimerek), Filip Kłębczyk. W celu wyłonienia trzeciej osoby zarządzono kolejne głosowanie. W wyniku drugiego tajnego głosowania poszczególni kadnydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Głosowało 21 osób, 20 głosów ważnych

2. Dariusz Grzesista - 10
3. Jacek Konieczny (jajcuś) - 5
5. Przemek Czopor (ppece) - 5

W wyniku głosowania żaden z powyższych kandydatów nie otrzymał wymaganej statutowo liczby głosów. W celu wyłonienia trzeciej osoby zarządzono kolejne głosowanie. W wyniku trzeciego tajnego głosowania poszczególni kadnydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Głosowało 21 osób, oddano 21 głosów ważnych

2. Dariusz Grzesista - 18
3. Jacek Konieczny (jajcuś) - 3

W wyniku trzeciej tury głosowania trzecim członkiem Komisji Rewizyjnej został Dariusz Grzesista.

Po wyłonieniu składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję przyszedł czas na wolne wnioski.

Wolne wnioski Zgłoszono wniosek, aby upoważnić Zarząd do podjęcia działań związanych ze zdobyciem statusu OPP.

Uchwała nr 8
Walne zebranie upoważnia Zarząd do podejmowania działań w sprawie uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
W wyniku jawnego głosowania:
Za zagłosowało 19 członków
Przeciw - brak
Wstrzymał się - brak

W wyniku braku dalszych wolnych wniosków oficjalna część Walnego Zebrania Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska w dniu 13 kwietnia 2013 r. zakończyła się.