Sk:VUBatm import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

VUBatm import

Všeobecná úverová banka, a. s. (ďalej len VÚB) je slovenská banka s centrálou v Bratislave. Aktuálne je druhou najväčšou bankou na Slovensku.

Licencia

Vo februári 2016 sme obdržali písomný súhlas (email) na použitie metadát o bankomatoch prevádzkovaných VÚB, presnejšie nasledovné informácie:

 • adresu
 • bližšie informácie o umiestnení bankomatu (názov budovy, pobočka, obchodné centrum)
 • identifikátor (unikátny v rámci celého datasetu)
 • služby poskytované bankomatom (vloženie/výber hotovosti, zistenie stavu účtu, zmena PINu, výber jazyka, peňažný transfer, dobitie kreditu na GSM karte)

Geolokačné informácie (zemepisná šírka a dĺžka) boli takisto súčasťou odpovede, no vzhľadom na nekompatibilitu zdroja, z ktorého boli odvodené, tieto pre účely importu nemôžeme použiť.

File:Vub atm import email.png

Import

V súčasnosti je v OSM zanesených približne 200 z 550 bankomatov VÚB. Cieľom importu je pridanie chýbajúcich bankomatov tam, kde to umožní geokódovanie (pomocou Nominatimu) z adresy na súradnice na mape. Všetkým (aktuálnym i novopridaným) bankomatom bude pridelená nová značka ref, ktorá bude obsahovať identifikátor, čo v budúcnosti umožní jednoduchšie aktualizácie.

Samotný import sa bude opierať o kontrolu človekom - naskriptovaná bude iba časť s geokódovaním.

Jednotlivé kroky:

 • značky na bankomatoch VÚB, ktoré sú už v mape budú prekontrolované (zjednotené) a prípadne opravené (operator=VÚB, značka name bude vymazaná)
 • pozície bankomatov získané geokódovaním budú porovnané s pozíciami bankomatov v OSM a budú pridané chýbajúce značky (na začiatku iba značka ref)
 • bankomaty budú označené pomocou nasledovného kľúča:
  • ak bankomat v OSM existuje, bude pridaná iba značka ref, ktorá umožní jeho sledovanie a kontrolu v budúcnosti
  • ak bankomat v OSM neexistuje, uzol bude pridaný podľa toho, s akou presnosťou možno určiť jeho polohu z dát dostupných v OSM:
   1. Polohu bankomatu možno na základe adresy/bližšej špecifikácie miesta určiť s presnosťou 10--15 metrov (daná adresa sa nachádza v OSM, prípadne pomôže POI).
    ref = identifikátor
    fixme = location based on address data supplied by VUB, fine-tuning and/or verification is needed
    note = adresa (bližšie umiestnenie)
   2. v OSM sa nachádza ulica, no chýba na nej číslo:
    V prípade, že skutočnú polohu bankomatu vieme určiť s presnosťou do cca 150 metrov (kratšia ulica, menšie námestie), uzol vyrobíme približne v strede ulice a pridáme značky:
    ref = identifikátor
    fixme = location needs fixing (atm should be somewhere on this street)
    note = adresa (bližšie umiestnenie).
    V opačnom prípade použijeme postup v bode 3.
   3. v OSM sa ulica nenachádza (alebo miesto nie je možné určiť s akceptovateľnou presnosťou). S určitosťou vieme len stanoviť mesto/obec.
    Miesto uzlu do OSM pridáme OSM note buď do stredu mesta alebo do stredu ulice. Text poznámky:
    REF There should be atm of VUB bank somewhere in this city/on this street (adresa + bližšie umiestnenie)
    REF Tu niekde by mal byt bankomat VUB (adresa + bližšie umiestnenie).

    Poznámka bude vytvorená pod účtom VUBatm_bot. Značka ref bude pridaná po kontrole v OSM.
 • na základe ref budú pridané dodatočné značky popísané nižšie.

Vstupné dáta

Vstupné dáta sú vo formáte csv s nasledovnými stĺpcami:

 • identifikátor
 • adresa (ulica, číslo súpisné/orientačné, PSČ, mesto)
 • bližšie špecifikované umiestnenie bankomatu
 • nepretržitá prevádzka = áno/nie
 • vklad hotovosti = áno/nie
 • výber hotovosti = áno/nie
 • zistenie stavu na účte = áno/nie
 • zmena PINu = áno/nie
 • výber jazyka = áno/nie
 • peňažný prevod = áno/nie
 • dobitie kreditu na karte = áno/nie

Informácie o adrese a umiestnení bankomatu budú použité výlučne na účely geokódovania na súradnice (ak táto adresa v OSM nie je, bankomat nebude importovaný). Nasledovné atribúty budú zo zdrojových dát prenesené do OSM pomocou tohto kľúča:

 • identifikátor => ref
 • nepretržitá prevádzka => opening_hours=24/7
 • vklad hotovosti => cash_in

Ak sa už bankomat v OSM nachádza ako súčasť amenity=bank (atm=yes), bude vytvorený ako samostatný uzol (na jednoznačné rozlíšenie, k čomu značka ref patrí).

Identifikátor

Bankomaty niektorých bánk na Slovensku sú zreteľne označené identifikátorom, ktorý pravdepodobne slúži napríklad ako pomôcka pri nahlasovaní porúch. VÚB však svoje bankomaty takto neoznačuje a jediným spôsobom, ako identifikátor získať je vybrať z bankomatu hotovosť a vyžiadať si potvrdenie (bloček). To môže pre maperov overujúcim tento údaj a zároven klientov inej banky ako VÚB predstavovať dodatočné náklady (poplatok za výber).

Dedikovaný užívateľ

Import i jeho aktualizácie budú vykonávané pod užívateľom VUBatm_bot. Heslo k tomuto účtu obdržia členovia OSM komunity, ktorí o pomoc s importom prejavia záujem.

Changesety budú označené nasledovnými značkami:

 • source = VUBatm
 • comment = VUBatm_import (by <OSM_meno_človeka_vykonávajúceho_import>)

Skripty

Skripty, ktoré urýchľujú a uľahčujú aktualizáciu údajov o bankomatov VÚB sú dostupné na githube. Exporty z banky sú archivované oddelene.

Postup aktualizácie dát

Aktualizované údaje banka posiela po dohode na vyžiadanie a to ako prílohu k e-mailu vo formáte MS Excel. Spravidla je takáto požiadavka zasielaná e-mailom raz ročne.

Ďalší postup je nasledovný:

 • súbor je otvorený v balíku LibreOffice (program Calc) a vyexportovaný do .csv súboru (s východzími nastaveniami)
 • spustí sa skript compare_atm.py s parametrami: naposledy použitý csv súbor, najnovší csv súbor, teda napr. compare_atm.py atm_vub2.csv atm_vub3.csv
 • výstupom je porovnanie pridaných, odstránených a zmenených bankomatov (umiestnenie i vlastnosti), ktorý poslúži ako podklad pre manuálnu opravu
 • po následných úpravách a uploade skript vubatm.py spustený s parametrom najnovšieho .csv súboru slúži na porovnanie aktuálneho stavu v OSM a dát z banky